Vyhláška ze dne 29.8.1985, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 132/1964 Sb., o železničním přepravním řádu, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 126/1964 Sb., o styku mezi celostátními dráhami a celostátními vlečkami a o vztazích mezi zúčastněnými organizacemi (vlečkové podmínky), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 9/1984 Sb., o kontejnerovém přepravním řádu

27.9.1985 | Sbírka:  74/1985 Sb. | Částka:  22/1985ASPI
74/1985 Sb.
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva dopravy
ze dne 29. srpna 1985,
kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 132/1964 Sb., o železničním přepravním řádu, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 126/1964 Sb., o styku mezi dráhami celostátními a vlečkami a o vztazích mezi zúčastněnými organizacemi (vlečkové podmínky), ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 9/1984 Sb., o kontejnerovém přepravním řádu
Změna: 266/1994 Sb.
Změna: 266/1995 Sb.
Federální ministerstvo dopravy stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 4 odst. 2 a § 8 odst. 1 zákona č. 51/1964 Sb., o dráhách, podle § 57 odst. 1 zákona č. 68/1979 Sb., o silniční dopravě a vnitrostátním zasílatelství, podle § 19 odst. 3 zákona č. 26/1964 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 126/1974 Sb., podle § 392 odst. 5 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., v úplném znění vyhlášeném pod č. 45/1983 Sb. a podle § 508 odst. 1 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., v úplném znění vyhlášeném pod č. 70/1983 Sb.:
Čl.I
Vyhláška ministerstva dopravy č. 132/1964 Sb., o železničním přepravním řádu, ve znění vyhlášek č. 98/1966 Sb., č. 4/1976 Sb. a č. 152/1983 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. V § 15 odst. 5 se vypouští věta druhá.
2. V § 17 odst. 2 se vypouští slova "a na zaplacení pokuty".
3. § 19 se vypouští. 1)
1) Ustanovení o přerušení jízdy obsahuje tarif.
4. V § 21 odst. 1 a 3 se slova "4 Kčs" nahrazují slovy "10 Kčs.".
5. V § 21 odst. 2 a 3 se slova "40 Kčs" nahrazují slovy "100 Kčs.".
6. § 21 odst. 9 zní:
"(9) Cestující, který neoprávněně nastoupí do vlaku nebo vozu, ve kterém je vnitrostátní přeprava vyloučena, je povinen zaplatit částku 100 Kčs.".
7. V § 24 odst. 1 se vypouští slova "a jízdní řád.".
8. § 24 se doplňuje odstavcem 3, který zní:
"(3) V odůvodněných případech může odesílací stanice povolit výjimku z omezení hmotnosti cestovního zavazadla, lze-li zajistit bez obtíží jeho přepravu po celé přepravní cestě. V těchto případech je odesílací stanice oprávněna sjednat s cestujícím zvláštní podmínky pro přepravu.".
9. V § 25 se v nadpise vypouští slovo "Pokuty".
10. V § 33 odst. 6 se slova "pokuty" nahrazují slovy "jiné částky".
11. § 46 včetně nadpisu zní:
"§ 46
Pobyt vozů při nakládce a vykládce
(1) Odesílatelé jsou povinni nakládat a příjemci vykládat zásilky v kterékoli denní i noční době i ve dnech pracovního volna a ve dnech pracovního klidu (nepřetržitá nakládka a vykládka).
(2) Odesílatelé jsou povinni naložit a příjemci vyložit zásilky a naložený nebo vyložený vůz připravit k odsunutí s největším urychlením, nejpozději však ve stanovených lhůtách. Tyto lhůty počínají hodinou, která byla oznámena přepravci ve zprávě o době přichystání vozu. Je-li vůz přichystán později než bylo oznámeno ve zprávě, počíná lhůta okamžikem přichystání vozu.
(3) Lhůta pro nakládku a vykládku vozů se stanoví na 6 hodin pro jednoduchou manipulaci a 10 hodin pro dvojitou manipulaci.
(4) Ve vyhlášených stanicích s nedostatečným osvětlením všeobecných nakládkových a vykládkových kolejí se noční doba nevčítá do stanovené lhůty pro nakládku a vykládku vozů.
(5) Železnice může z celospolečenských důvodů vyhlásit neplynutí stanovené lhůty pro nakládku nebo vykládku vozů ve vyhlášených dnech pracovního volna nebo ve dnech pracovního klidu.
(6) Nakládka nebo vykládka je ukončena (vůz je připraven k odsunutí), jsou-li provedeny všechny úkony a splněny podmínky stanovené řádem nebo tarifem přepravci. Přepravce je povinen oznámit stanici, že vůz je připraven k odsunutí. U zásilky podávané k přepravě musí odesílatel odevzdat stanici současně též řádně vyplněný nákladní list včetně příloh v něm zapsaných.".
12. V § 47 se v odst. 4 vkládá nová první věta, která zní:
"(4) Při odstraňování přetěže zaplatí přepravce železnici, překročí-li lhůtu 6 hodin stanovenou pro nakládku, zdržné podle § 49 až do doby jejího odstranění.".
13. Vkládá se nový § 49, který včetně nadpisu zní:
"§ 49
Zdržné a stojné
(1) Předrží-li přepravce vůz při nakládce nebo vykládce přes stanovené lhůty, zaplatí železnici za každou i jen započatou hodinu překročení v pracovních dnech zdržné 75 Kčs, ve dnech pracovního volna a ve dnech pracovního klidu zdržné 150 Kčs.
(2) Je-li lhůta pro nakládku nebo vykládku překročena již v pracovní den přede dnem pracovního volna nebo přede dnem pracovního klidu, účtuje se zdržné 150 Kčs od 0.00 hodin prvního dne pracovního volna nebo prvního dne pracovního klidu. Vznikne-li nárok na zdržné 150 Kčs, účtuje se v této výši až do doby ukončení nakládky nebo vykládky bez ohledu na to, ve který den byla nakládka nebo vykládka ukončena (tj. i v následující pracovní dny).
(3) Zdržné se účtuje též při vzniku překážky při dodání, převezme-li zásilku po jejím odstranění původní příjemce nebo vrátí-li přepravce vozy přichystané k nakládce v prázdném stavu, a to za celou dobu od přichystání do vrácení vozů.
(4) Za každý vůz cizích železničních správ vyjma vozů železnic socialistických zemí zařazených do společného parku železničních vozů 2) a za každou i jen započatou hodinu překročení zaplatí přepravce zdržné v dvojnásobné výši.
(5) Drážní správní orgán může po předchozím oznámení na přechodnou dobu zvýšit zdržné až na trojnásobek u vozů určitých řad nebo vlastnických značek v případě ztížených provozních podmínek v určitém místě nebo oblasti anebo v případech, kdy přepravce opakovaně překračuje stanovené lhůty.
(6) Zdržné se neúčtuje v případech, kdy přepravce ukončí nakládku nebo vykládku tak, aby vozy mohly být zařazeny do nejbližšího vhodného vlaku, i když překročil stanovenou lhůtu. To neplatí pro vykládku, je-li vůz přikázán k nakládce jinému přepravci v téže stanici.
(7) Železnice může na žádost přepravce snížit účtované zdržné až o 50 %, pokud překročení stanovené lhůty pobytu vozů vzniklo jako přímý následek havarijních poruch nakládacích a vykládacích zařízení, které přepravce nemohl odvrátit ani při vynaložení veškerého úsilí. Železnice může účtované zdržné snížit nebo prominout, došlo-li k překročení lhůty pobytu vozu v důsledku neodvratitelných událostí živelní povahy; u ojedinělých vozových zásilek výjimečně i tehdy, prokáže-li organizace nebo občané, že učinili ze své strany vše k zajištění včasné nakládky nebo vykládky a že překročení stanovených lhůt nastalo z příčin, které nemohli ovlivnit.
(8) Za zastavení kolejí-stanice vozy přepravců, 3) platí přepravce (zařaditel) železnici stojné podle tarifu, pokud nejde o vozy přepravců zařazené do vozového parku cizích železničních správ zúčastněných na Dohodě o mezinárodní železniční přepravě zboží (SMGS).
(9) Stojné se platí za dobu od oznámení přepravci ve zprávě o době přichystání vozu do doby, kdy je vůz připraven k odsunutí. Je-li vůz přichystán později, platí se stojné až do doby skutečného přichystání vozu.".
2) Vozy s označením OPW.
3) Bod 1 a 2 tarifního ustanovení označeného jako Příloha 10 k ŽPŘ - Přeprava vozů přepravců.
14. § 53 včetně nadpisu zní:
"§ 53
Placení přepravného, přirážek k dovoznému, zdržného a jiných poplatků
(1) Odesílatel je povinen zaplatit ihned při podeji zásilky přepravné (dovozné a doplňující poplatky), jakož i případné přirážky k dovoznému, zdržné, jiné poplatky a hotové výdaje, které je železnice oprávněna vybrat a které může odesílací stanice vypočítat. Částky, které odesílací stanice nemohla vypočítat, jakož i za přepravy vzniklé rozdíly dovozného, doplňující poplatky popřípadě též přirážky k dovoznému, zdržné, jiné poplatky a hotové výdaje zapsané v nákladním listu, vybere železnice od příjemce.
(2) Přepravné, přirážky k dovoznému, zdržné, jiné poplatky a hotové výdaje železnice se platí buď hotově nebo bezhotovostním způsobem (příkazem k inkasu). Federální ministerstvo dopravy může v dohodě s federálním ministerstvem financí a Státní bankou československou stanovit, kteří přepravci a u kterých zásilek budou vyrovnávat přepravné ústředně a za jakých podmínek.".
15. § 67 odst. 2 zní:
"(2) Prokáže-li oprávněný, že zpožděným výdejem cestovního zavazadla utrpěl škodu, vyplatí mu železnice na jeho žádost místo částky podle odstavce 1 náhradu škody, nejvýše však do výše zaplaceného jízdného.".
16. V § 67 odst. 8 se slovo "pokutu" nahrazuje slovy "zaplacené částky podle odstavce 3,".
17. V § 68 nadpis zní:
"Platby, přeplatky a nedoplatky"
18. V § 68 odst. 1 zní:
"(1) Jízdné, přepravné, zdržné, stojné, přirážky k dovoznému, doplatky jízdného a jiné částky uvedené v železničním přepravním řádu se platí železnici.".
Dosavadní odstavce 1 a 2 se označí jako odstavce 2 a 3.
19. V § 70 odst. 3 písm. b) se vypouští slova "pokut a jiných".
20. Ve všech ostatních ustanoveních vyhlášky se slovo "pokuta" nahrazuje slovem "částka".
Čl.II
zrušen
Čl.III
zrušen
Čl.IV
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1986.
Ministr:
Ing. Blažek v. r.