Zákon ze dne 21.4.1988 o změnách v organizaci a působnosti ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky

21.4.1988 | Sbírka:  60/1988 Sb. | Částka:  10/1988ASPI

Vztahy

Prováděcí: V-7/88, 182/1988 Sb.
Aktivní derogace: 118/1983 Sb., 25/1976 Sb., 125/1973 Sb., 58/1971 Sb., 147/1970 Sb., 34/1970 Sb., 2/1969 Sb.
Pasivní derogace: 87/1988 Sb.
60/1988 Sb.
ZÁKON
České národní rady
ze dne 21. dubna 1988
o změnách v organizaci a působnosti ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
Čl.I
Zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění zákonů České národní rady č. 34/1970 Sb., č. 147/1970 Sb., č. 125/1973 Sb., č. 25/1976 Sb. a č. 118/1983 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. § 1 zní:
"§ 1
(1) V České socialistické republice působí tyto ústřední orgány státní správy České socialistické republiky, v jejichž čele je člen vlády České socialistické republiky:
1. Česká komise pro plánování a vědeckotechnický rozvoj,
2. ministerstvo financí, cen a mezd,
3. ministerstvo výstavby a stavebnictví,
4. ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
5. ministerstvo kultury,
6. ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí,
7. ministerstvo spravedlnosti,
8. ministerstvo vnitra a životního prostředí,
9. ministerstvo průmyslu,
10. ministerstvo zemědělství a výživy,
11. ministerstvo lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu,
12. ministerstvo obchodu a cestovního ruchu,
13. Výbor lidové kontroly České socialistické republiky.
(2) Česká komise pro plánování a vědeckotechnický rozvoj se skládá z předsedy, kterým je místopředseda vlády České socialistické republiky, a z dalších členů. Předsedu České komise pro plánování a vědeckotechnický rozvoj jmenuje a odvolává předsednictvo České národní rady, další členy České komise pro plánování a vědeckotechnický rozvoj jmenuje a odvolává vláda České socialistické republiky.
(3) Výbor lidové kontroly České socialistické republiky se skládá z předsedy, kterým je člen vlády České socialistické republiky, a z dalších 8 - 12 členů, které jmenuje a odvolává vláda České socialistické republiky.".
2. § 1a se vypouští.
3. V § 2 se odstavec 1 č. 2 a odstavec 2 vypouštějí.
4. V § 2 odst. 3 se nahrazují slova "v odstavcích 1 a 2" slovy "v odstavci 1".
5. Název části druhé zní:
"Okruh působnosti ústředních orgánů státní správy, v jejichž čele je člen vlády České socialistické republiky".
6. § 3 a 4 zní:
"§ 3
(1) Česká komise pro plánování a vědeckotechnický rozvoj je ústředním orgánem státní správy na úseku plánování (včetně plánování práce, mezd a vývoje cen) a na úseku vědeckotechnického rozvoje.
(2) Česká komise pro plánování a vědeckotechnický rozvoj provádí státní expertizy investic.
§ 4
Ministerstvo financí, cen a mezd je ústředním orgánem státní správy pro státní rozpočet republiky, daně a poplatky, finanční hospodaření, hospodaření s národním majetkem, pro věci pojišťoven a spořitelen, pro mzdy, jiné odměny za práci a pro ceny.".
7. § 5 se vypouští.
8. § 6 zní:
"§ 6
Ministerstvo výstavby a stavebnictví je ústředním orgánem státní správy pro investiční rozvoj, územní plánování, stavební řád, výrobu stavebních hmot a stavební výrobu.".
9. § 7 odst. 1 zní:
"(1) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je ústředním orgánem státní správy pro školská zařízení, základní, střední a vysoké školy a pro státní péči o děti, mládež, tělesnou výchovu, sport a turistiku.".
10. V § 7 odst. 2 se označení ministerstva školství mění na "ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy".
11. § 8 zní:
"§ 8
(1) Ministerstvo kultury je ústředním orgánem státní správy pro kulturně výchovnou činnost, umění, kulturní památky a ochranu přírody, pro věci tisku a jiných informačních prostředků včetně vydávání neperiodického tisku, dále pro provádění autorského zákona a pro výrobu a obchod v oblasti kultury.
(2) V ministerstvu kultury je zřízen Sekretariát vlády České socialistické republiky pro věci církevní, který působí jako ústřední orgán státní správy ve věcech církví a náboženských společností.".
12. § 10 zní:
"§ 10
(1) Ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí je ústředním orgánem státní správy pro léčebně preventivní a hygienickou péči, zdravotnické školy, přírodní léčebné lázně a přírodní léčivé zdroje, pro farmaceutický průmysl, pro uplatňování zákona o regresních náhradách, pro pracovně právní vztahy a zaměstnanost, pro sociální zabezpečení, sociálně právní ochranu dětí a mládeže, péči o rozvoj populace a o rodinu a pro další otázky sociální politiky.
(2) Ministru zdravotnictví a sociálních věcí je podřízen Český úřad bezpečnosti práce.
(3) Jako orgán hygienické služby je v ministerstvu zdravotnictví a sociálních věcí ustanoven hlavní hygienik České socialistické republiky. Součástí ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí je též Český inspektorát lázní a zřídel.
(4) Při ministerstvu zdravotnictví a sociálních věcí je zřízen Český protialkoholní sbor.
(5) Ministerstvu zdravotnictví a sociálních věcí je podřízen Úřad důchodového zabezpečení v Praze. Rozhoduje o dávkách důchodového zabezpečení s výjimkou dávek, o kterých rozhodují nižší orgány státní správy.".
13. § 12 a 13 zní:
"§ 12
(1) Ministerstvo vnitra a životního prostředí je ústředním orgánem státní správy pro veřejný pořádek a bezpečnost, zajišťování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, pro vnitřní věci, zvláště územní členění republiky, státní symboly, věci matriční, státního občanství, občanských průkazů a evidence obyvatelstva, spolčovacího a shromažďovacího práva, dále pro archivnictví a požární ochranu.
(2) Ministerstvo vnitra a životního prostředí je dále ústředním orgánem státní správy pro věci životního prostředí. K zabezpečení řídící a kontrolní činnosti vlády koordinuje postup ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ve věcech životního prostředí.
(3) Ministerstvo vnitra a životního prostředí je též ústředním orgánem státní správy pro místní hospodářství, placené služby a místní výrobu, veřejně prospěšné služby, hospodaření s byty a nebytovými prostory, pro dopravu včetně automobilového opravárenství v působnosti národních výborů a pro silniční hospodářství.
(4) Ministerstvo vnitra a životního prostředí řídí útvary Veřejné bezpečnosti s výjimkou činností spadajících do působnosti federálního ministerstva vnitra.
§ 13
Ministerstvo průmyslu je ústředním orgánem státní správy pro průmysl chemický a zpracování ropy, gumárenský a plastikářský, skla a keramiky, textilní a oděvní, kožedělný a polygrafický.".
14. § 14 se vypouští.
15. Dosavadní text paragrafu 15 se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se novým odstavcem 2, který zní:
"(2) Ministerstvu zemědělství a výživy je podřízena Česká zemědělská a potravinářská inspekce.".
16. § 16 až 18 zní:
"§ 16
(1) Ministerstvo lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu je ústředním orgánem státní správy pro lesní hospodářství, vodní hospodářství, pro průmysl papíru a celulózy, dřevozpracující průmysl a pro technické a ekonomické otázky ochrany čistoty ovzduší.
(2) Ministerstvu lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu je podřízen Český hydrometeorologický ústav, Česká technická inspekce ochrany ovzduší a Česká vodohospodářská inspekce.
§ 17
(1) Ministerstvo obchodu a cestovního ruchu je ústředním orgánem státní správy pro vnitřní obchod a pro cestovní ruch.
(2) Ministerstvu obchodu a cestovního ruchu je podřízena Česká obchodní inspekce.
§ 18
Výbor lidové kontroly České socialistické republiky je ústředním orgánem státní správy na úseku kontroly v České socialistické republice.".
17. § 19 se vypouští.
Čl.II
(1) Zrušují se Česká plánovací komise, Česká komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj, ministerstvo financí, ministerstvo práce a sociálních věcí, ministerstvo školství, ministerstvo zdravotnictví, ministerstvo vnitra, ministerstvo stavebnictví, ministerstvo lesního a vodního hospodářství, ministerstvo obchodu, Český cenový úřad a Český úřad pro tisk a informace.
(2) Práva a povinnosti z pracovně právních a jiných vztahů přecházejí v souvislosti s přechodem působnosti podle tohoto zákona
a) z České plánovací komise na Českou komisi pro plánování a vědeckotechnický rozvoj,
b) z České komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj na Českou komisi pro plánování a vědeckotechnický rozvoj, na ministerstvo výstavby a stavebnictví a na ministerstvo vnitra a životního prostředí,
c) z ministerstva financí na ministerstvo financí, cen a mezd,
d) z ministerstva práce a sociálních věcí na ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí, na ministerstvo financí, cen a mezd a na Českou komisi pro plánování a vědeckotechnický rozvoj,
e) z ministerstva školství na ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
f) z ministerstva zdravotnictví na ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí,
g) z ministerstva vnitra na ministerstvo vnitra a životního prostředí,
h) z ministerstva stavebnictví na ministerstvo výstavby a stavebnictví,
i) z ministerstva lesního a vodního hospodářství a ministerstva průmyslu na ministerstvo lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu,
j) z ministerstva obchodu na ministerstvo obchodu a cestovního ruchu,
k) z Českého cenového úřadu na ministerstvo financí, cen a mezd a na Českou komisi pro plánování a vědeckotechnický rozvoj,
l) z Českého úřadu pro tisk a informace na ministerstvo kultury a na Úřad vlády České socialistické republiky.
(3) O přechodu práv a povinností podle odstavce 2 uzavřou ústřední orgány státní správy a Úřad vlády České socialistické republiky, na které tato práva a povinnosti přecházejí, podle potřeby dohodu, kterou blíže vymezí mezi sebou tato práva a povinnosti, zejména určí, kteří pracovníci k nim přecházejí do pracovního poměru.
Čl.III
Zrušují se:
1. § 2 zákona České národní rady č. 34/1970 Sb., o zrušení ministerstva pro mládež a tělesnou výchovu České socialistické republiky,
2. čl. I zákona České národní rady č. 147/1970 Sb., o změnách v soustavě ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky,
3. zákon České národní rady č. 58/1971 Sb., o určení ústředního orgánu státní správy ve věcech dopravy,
4. zákon České národní rady č. 125/1973 Sb., kterým se mění zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů,
5. zákon České národní rady č. 25/1976 Sb., kterým se mění zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů,
6. čl. I zákona České národní rady č. 118/1983 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky.
Čl.IV
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 21. dubna 1988.
Kempný v. r.
Adamec v. r.