Vyhláška ze dne 12.7.1988 o vydání bankovek po 20 Kčs

29.7.1988 | Sbírka:  122/1988 Sb. | Částka:  26/1988ASPI

Vztahy

Nadřazené: 41/1953 Sb.
Pasivní derogace: 111/1993 Sb.
122/1988 Sb.
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva financí
ze dne 12. července 1988
o vydání bankovek po 20 Kčs
Federální ministerstvo financí podle § 3 odst. 2 zákona č. 41/1953 Sb., o peněžní reformě, vyhlašuje:
§ 1
Dnem 1. října 1988 se vydávají bankovky Státní banky československé po 20 Kčs vzoru 1988.
§ 2
(1) 20 Kčs bankovka vzoru 1988 (dále jen "bankovka") je 67 mm široká a 137 mm dlouhá. Je vytištěna na nažloutlém papíru s průběžným tmavočarým vodotiskem s ochrannými modrými a červenými vlákny uloženými v papíru.
(2) Vodotisk vytváří po celé ploše papíru vodorovné řady střídajících se lípových lístků a pěticípých hvězd.
(3) Lícní a rubová strana je opatřena po celé ploše podbarvujícími ochrannými podtisky.
(4) Na líci bankovky je hlavní tisk proveden tříbarevným liniovým hlubotiskem ve třech odstínech modré barvy. Plocha líce je rozdělena na tři nestejná pole; ukončením hlavního tisku cca 4 mm před ořezem bankovky se vytváří u středního a pravého pole náznak orámování. Část středního a pravého pole je podložena modrým tečkovaným rastrem.
V levém poli je velké tmavé číselné označení hodnoty "20", situované ve směru kratší strany bankovky. Na jeho pozadí je tmavočará giloše. V dolní části levého pole jsou dva hmatové znaky pro nevidomé, provedené v hlubotisku.
V horní části středního pole je v červené barvě státní znak. Pod ním uprostřed je zobrazena v barvě žluté rozevřená kniha na pozadí kruhu symbolizujícího Zemi. Nad horní části stylizované Země je v polokruhu znázorněn vzdušný obal s oblaky, přecházející v kosmos s hvězdami, a nad ním je zelenomodrý pás s kulovými útvary, připomínajícími vznik biologického života. V blízkosti spodní části stylizované Země jsou hvězdicové útvary spojené náznaky vln, symbolizující vodní a suchozemský život. Vlevo nahoře je umístěno světlé hodnotové číslo "20"" s mikroskopickou výplní složenou z malých čísel "20". Pod státním znakem začíná text
           BANKOVKA STÁTNÍ BANKY
             ČESKOSLOVENSKÉ
               DVACET
               KORUN
            ČESKOSLOVENSKÝCH
               1988
a menšími písmeny trestní pohrůžka
          PADĚLÁNÍ BANKOVEK SE TRESTÁ
             PODLE ZÁKONA
V pravém poli dominuje portrét Jana Amose Komenského. Jméno "JAN AMOS KOMENSKÝ" a letopočty narození a úmrtí "1592 - 1670" jsou vytištěny malými písmeny ve třech řádcích vpravo od portrétu. V dolní části je umístěno světlé hodnotové číslo "20" s mikroskopickou výplní z malých čísel "20". Horní část pravého pole uzavírá tmavočará giloše a symbolický strom vědění.
V náznaku orámování dole jsou drobným písmem vytištěna jména autorů, a to vlevo jméno autora návrhu "A. BRUNOVSKÝ DEL." (navrhl), vpravo jméno rytce "M. ONDRÁČEK SC." (vyryl), uprostřed je název tiskárny "STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, PRAHA".
Označení série bankovky jedním velkým písmenem abecedy a dvojmístným číslem je umístěno nahoře v levém poli, šestimístné pořadové číslo je nad znaky pro nevidomé dole. V řádce nahoře v pravém poli se označení série a pořadové číslo opakuje. Série i pořadová čísla jsou vytištěna červenou barvou.
(5) Na rubu bankovky je hlavní tisk proveden vícebarevným ofsetem v převládající barvě modré. Plocha rozdělena na čtyři nestejná pole, tři z nich mají náznak orámování. V prvním poli nahoře je světlé číslo "20", zčásti překrývající kulovitý symbol vesmírných sil. Pod ním mezi dvěma kvítky plané růže v barvě červené a zelené je hlaholská abeceda. Hlavním motivem druhého pole je rozevřená kniha, symbolický strom vědění a ducha. Nad nimi ve dvou řádcích v podobě oblouku je vytištěn drobnými písmeny text
       "BANKOVKY JSOU KRYTY ZLATEM A OSTATNÍMI
       AKTIVY STÁTNÍ BANKY ČESKOSLOVENSKÉ".
Dolní část prostoru mezi prvním a druhým polem zaujímá fragment zakládací listiny University Karlovy. Ve třetím poli je vpravo dole na pozadí stylizovaného jablka světlé číslo "20". Nahoře je ve žluté a okrové barvě symbol Slunce a pod ním postava ženy a muže s rozevřenou knihou v rukách.
Ve čtvrtém poli je na pozadí léčivého heřmánku v barvě zelené a žluté modré číslo "20", situované ve směru kratší strany bankovky.
V náznaku orámování dole jsou drobným písmem vytištěna jména autorů, a to vlevo jméno autora návrhu "A. BRUNOVSKÝ DEL." a vpravo jméno autora rytecké kresby "V. FAJT SC.", uprostřed je označení "C v kroužku STÁTNÍ BANKA ČESKOSLOVENSKÁ".
§ 3
Bankovky po 20 Kčs vzoru 1970 zůstávají i nadále zákonnými penězi.
§ 4
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
Ing. Žák v. r.