Vyhláška ze dne 12.9.1988 o základních podmínkách dodávky potravinářských a některých jiných výrobků

30.9.1988 | Sbírka:  156/1988 Sb. | Částka:  34/1988ASPI

Vztahy

Nadřazené: 109/1964 Sb.
Aktivní derogace: 138/1985 Sb., 137/1985 Sb., 50/1977 Sb., 49/1977 Sb.
Pasivní derogace: 513/1991 Sb., 103/1990 Sb.
156/1988 Sb.
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva zemědělství a výživy ze dne 12. září 1988 o základních podmínkách dodávky potravinářských a některých jiných výrobků
Změna: 103/1990 Sb.
Federální ministerstvo zemědělství a výživy stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a Státní arbitráží Československé socialistické republiky podle § 392 odst. 1 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"):
ČÁST PRVNÍ
Předmět a rozsah úpravy
§ 1
(1) Tato vyhláška upravuje hospodářské závazky při přípravě dodávek a při dodávkách
a) veškerých potravinářských výrobků,
b) ostatních výrobků, které jsou vyráběny organizacemi potravinářského průmyslu v působnosti ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky a ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky.
(2) Vyhláška se nevztahuje na dodávky pro vývoz a z dovozu a na speciální výrobky vyráběné podle technických podmínek sjednaných mezi výrobci a federálním ministerstvem národní obrany.
ČÁST DRUHÁ
Hospodářské smlouvy a dodací podmínky
HLAVA PRVNÍ
Hospodářské smlouvy
ODDÍL PRVNÍ
Přípravné smlouvy
§ 2
zrušen
§ 3
zrušen
ODDÍL DRUHÝ
Smlouva o dodávce
§ 4
zrušen
§ 5
zrušen
HLAVA DRUHÁ
Dodací podmínky
§ 6
zrušen
§ 7
zrušen
§ 8
zrušen
§ 9
zrušen
§ 10
zrušen
§ 11
zrušen
§ 12
zrušen
Prověřování plnění a reklamace
§ 13
zrušen
§ 14
zrušen
§ 15
zrušen
§ 16
Záruční doba
Záruční doba je stanovena v příslušných technických normách; není-li takto stanovena, činí 6 měsíců od splnění dodávky. U masa, masných výrobků a masových konzerv a polokonzerv je záruční doba stanovena v příloze vyhlášky.
Obaly
§ 17
zrušen
§ 18
zrušen
§ 19
zrušen
ČÁST TŘETÍ
Ustanovení závěrečná
§ 20
Zrušují se
1. vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 49/1977 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky potravinářských a některých jiných výrobků, ve znění vyhlášky č. 137/1985 Sb.,
2. vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 50/1977 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky potravinářských výrobků dodávaných organizacím státního a družstevního maloobchodu a spotřebitelským organizacím, ve znění vyhlášky č. 138/1985 Sb.,
§ 21
Tato vyhláška nebývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
Ing. Toman CSc. v. r.
Příl.
Záruční doba
Záruční doba se stanoví takto:
1. u masa výsekového:
a) jde-li o vnitřní zapaření, vnitřní cizí pach způsobený krmením, o vnitřní nádory, hnisavá a rosolovitá ložiska a krevní sraženiny, u koňského masa také černidlo nebo jde-li o cizí pach způsobený pohlavím zvířete - 96 hodin;
b) syrové sádlo a syrový lůj - 96 hodin;
c) balené porcované výsekové maso a balené syrové sádlo - 24 hodin;
d) opracované maso pro kuchařské účely - 24 hodin;
2. u vnitřností (drobů): lhůta do doby trvání prodejní doby v prodejně v den dodávky; při odpoledním rozvozu do 10. hodiny dopolední příštího dne;
3. u polotovarů: rozmezí mezi dvěma časově nejbližšími dodávkami, nejdéle však do 24 hodin;
4. u masných výrobků, jed-li o vady vzniklé v důsledku nedodržení technologického postupu při výrobě:
a) drobné masné výrobky, měkké salámy, speciální masné výrobky, uzená masa syrová a vařená - rozmezí mezi dvěma časově nejbližšími dodávkami, nejdéle však do 80 hodin;
b) trvanlivé masné výrobky - rozmezí mezi dvěma časově nejbližšími dodávkami, nejdéle však 96 hodin;
c) jaternice a jelítka všech druhů, uhlířky, sekaná pečeně všech druhů, pečená haše a ostatní výrobky náležející do skupiny ostatních masných výrobků - lhůta do doby trvání prodejní doby v prodejně v den dodávky, při odpoledním rozvozu do 10. hodiny dopolední příštího dne;
d) ostatní vařené výrobky ze skupiny vařených výrobků - rozmezí mezi dvěma časově nejbližšími dodávkami, nejdéle však 76 hodin;
e) masné výrobky vakuově balené nejdéle do 96 hodin;
5. u konzerv do přímého prodeje - rozmezí mezi dvěma časově nejbližšími dodávkami, nejdéle však 5 měsíců ode dne dodávky;
6. u polokonzerv 1 měsíc ode dne dodávky;
7. u sádla škvařeného a loje taveného - rozmezí mezi dvěma časově nejbližšími dodávkami, nejdéle však do 21 dnů;
8. u uzené slaniny - 96 hodin;
9. u selských škvarků - 80 hodin.