Zákon ze dne 8.11.1988, kterým se mění a doplňuje zákon č. 161/1982 Sb., o odvodech do státního rozpočtu a zákon č. 164/1982 Sb., o důchodové dani

14.11.1988 | Sbírka:  171/1988 Sb. | Částka:  38/1988ASPI

Vztahy

Aktivní derogace: 164/1982 Sb., 161/1982 Sb., 161/1980 Sb.
Pasivní derogace: 157/1989 Sb., 156/1989 Sb.
171/1988 Sb.
ZÁKON
ze dne 8. listopadu 1988,
kterým se mění a doplňuje zákon č. 161/1982 Sb., o odvodech do státního rozpočtu, a zákon č. 164/1982 Sb., o důchodové dani
Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
Čl.I
Zákon č. 161/1982 Sb., o odvodech do státního rozpočtu, se mění a doplňuje takto:
1. V § 2 odst. 1 se vypouští ustanovení písmene e).
2. V § 4 odst. 1 písm. a) se za slovy "zřídelních organizací" doplňuje čárka a slova "a u mezinárodních hospodářských organizací" se nahrazují slovy "u odbytových a zásobovacích organizací a u organizací s převážně obchodní činností s výjimkou organizací, pro které je stanovena sazba podle písmene h)".
3. V § 4 odst. 1 se vypouští ustanovení písmene c).
4. V § 4 odst. 1 písm. h) se za slova "obchodní činností" doplňují čárka a slova "u nichž převažuje poskytování služeb veřejného stravování, veřejných ubytovacích služeb a služeb cestovních kanceláří" a vypouštějí se slova "u odbytových a zásobovacích organizací".
5. V § 5 odst. 2 se vypouštějí slova "uvedené v § 2 odst. 1 písm. e) a na organizace".
6. V § 7 odst. 1 na konci se písmeno e) nahrazuje písmenem d).
7. § 7 odst. 5 zní:
"(5) Sazba příspěvku činí 50 % ze základu příspěvku s těmito odchylkami:
a) 20 % u lázeňských organizací včetně vojenských lázeňských a rekreačních zařízení, u organizací veřejné automobilové dopravy, u organizací s obchodní činností poskytující převážně služby veřejného stravování, veřejné ubytovací služby a služby cestovního ruchu, u nakladatelských a vydavatelských organizací, u organizací vodního hospodářství řízených národními výbory a ústavů kosmetiky;
b) 20 % u organizací poskytujících služby z části základu příspěvku podle odstavce 3, který připadá na služby veřejného stravování včetně velkovýroby jídel, služby veřejného ubytování, služby cestovního ruchu, na opravy a údržbu automobilů osobních a jednostopých motorových vozidel včetně jejich přívěsů a příslušenství a na další služby, do jejichž cen nebyl promítnut příspěvek ve výši 50 %. Do této části základu příspěvku se zahrnují veškeré prokazatelné a samostatně evidované mzdové prostředky připadající na uvedené služby. Pokud se tento základ příspěvku samostatně nesleduje, stanoví se podle podílu výkonů za uvedené služby z celkových výkonů s přesností na desetiny (bez zaokrouhlení);
c) 10 % u organizací řízených federálním ministerstvem dopravy a spojů s výjimkou výzkumných ústavů, projektových, projektově inženýrských a inženýrských organizací, u organizací městské hromadné dopravy a u koncernů Dopravní podnik hlavního města Prahy a Dopravní podniky hlavního města SSR Bratislavy a jejich koncernových podniků.".
8. V § 7 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:
"(6) Od příspěvku se osvobozují organizace bytového hospodářství.".
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.
9. V § 9 odst. 1 se v úvodní větě slova "až e)" nahrazují slovy "až d)".
10. V § 9 odst. 1 se nahrazuje tečka za ustanovením písmene e) středníkem a připojuje se ustanovení písmene f), které zní:
"f) k odčerpání prostředků za neúměrný růst vyplácených mezd a odměn za práci nebo za porušení mzdových předpisů.".
11. V § 19 se vypouští odstavec 4.
12. V § 20 se vypouštějí slova "a od organizací uvedených v § 2 odst. 1 písm. e)".
13. V § 21 odst. 1 se vypouští ustanovení písmene b). Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena b) a c).
14. V § 21 odst. 2 se v úvodní větě vypouštějí slova "a organizace uvedené v § 2 odst. 1 písm. e)".
15. § 22 odst. 2 úvodní věta zní:
"(2) Federální ministerstvo financí, pokud jde o organizace, koncernové podniky a koncernové účelové organizace řízené orgány federace, ministerstvo financí, cen a mezd České socialistické republiky a ministerstvo financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky, pokud jde o ostatní organizace, koncernové podniky a koncernové účelové organizace, mohou:".
Čl.II
Zákon č. 164/1982 Sb., o důchodové dani, se mění a doplňuje takto:
1. § 2 odst. 1 písm. f) zní:
"f) organizace s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice; 9)".
9) Zákon č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice.
2. V § 2 odst. 1 se připojuje ustanovení písmene i), které zní:
"i) podniky se zahraniční majetkovou účastí;10)".
10) Zákon č. 173/1988 Sb., o podniku se zahraniční majetkovou účastí.
3. V § 2 odst. 3 se vypouští ustanovení písmene d). Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno d).
4. V § 3 odst. 3 v první větě částka "100 000 Kčs" se nahrazuje částkou "150 000 Kčs".
5. § 4 odst. 1 úvodní věta zní:
"(1) Základem daně u poplatníků uvedených v § 2 odst. 1 písm. a) až g) a i) je zisk z činností tvořících předmět daně, zjištěný v účetnictví a zvýšený o:".
6. V § 4 odst. 3 se za slova "v § 2 odst. 1 písm. b) až g)" doplňují slova "a i)".
7. V § 4 odst. 5 se za slova "v § 2 odst. 1 písm. a) až g)" doplňují slova "a i)".
8. § 4 odst. 7 písm. c) zní:
"c) příjmy z úroků, nájemného a podílů na zisku (dividend);".
9. V § 5 odst. 1 písm. b) se slova "75 %" nahrazují slovy "nepřesahujícího 100 000 Kčs 20 % a z částky přesahující tuto částku 50 %".
10. V § 5 odst. 1 písm. c) se slova "70 %" nahrazují slovy "nepřesahujícího 100 000 Kčs 20 % a z částky přesahující tuto částku 50 %".
11. V § 5 odst. 1 písm. f) se slova "50 %" nahrazují slovy "nepřesahujícího 100 000 Kčs 20 % a z částky přesahující tuto částku 50 %".
12. V § 5 odst. 1 písm. g) se slova 35 %" nahrazují slovy "nepřesahujícího 200 000 Kčs 20 % a z částky přesahující tuto částku 50 %".
13. V § 5 odst. 1 se nahrazuje tečka za ustanovením písmene j) středníkem a připojuje se ustanovení písmene k), které zní:
"k) 40 % u poplatníků uvedených v § 2 odst. 1 písm. i)."
14. § 5 odst. 2 zní:
"(2) Pokud u poplatníků, pro které je sazba daně stanovena v odstavci 1 písm. a), d), e), j) a k), základ daně nepřesahuje 100 000 Kčs, činí sazba daně 20 %, je-li pro poplatníka výhodnější. Toto ustanovení se nevztahuje na případy, kdy základem daně je likvidační přebytek.".
15. § 7 odst. 1 zní:
"(1) Příspěvku na sociální zabezpečení (dále jen "příspěvek") podléhají poplatníci uvedení v § 2 odst. 1 písm. a), b), d), e) a i) a podniky a hospodářská zařízení společenských organizací s výjimkou bytových družstev, jejich svazů, poplatníků uvedených v § 2 odst. 2 písm. a) až c) a dále s výjimkou podniků a hospodářských zařízení přímo napojených na rozpočty politických stran, ústředních orgánů Revolučního odborového hnutí a dalších podniků a hospodářských zařízení vyšších orgánů společenských organizací v ekonomické působnosti Národní fronty s činností nakladatelskou a vydavatelskou a podniku Sazka.".
16. § 7 odst. 3 zní:
"(3) Sazba příspěvku činí 50 % ze základu příspěvku s těmito odchylkami:
a) u organizací řízených národními výbory, které obstarávají veřejně prospěšné služby, placené služby nebo místní výrobu a u výrobních družstev s výjimkou výrobních družstev invalidů a malých družstev služeb se sazba příspěvku snižuje za každé procento podílu stanoveného ukazatele služeb obyvatelstvu redukovaných na celkových redukovaných výkonech o 0,4 bodu, maximálně však o 30 bodů. Snížená sazba příspěvku se vypočte s přesností na desetiny (bez zaokrouhlení);
b) 20 % u Ústřední rady družstev, u svazů výrobních a spotřebních družstev, u cestovních kanceláří, u Ústředí české advokacie a Ústředí slovenské advokacie a u podniků a hospodářských zařízení vyšších orgánů společenských organizací v ekonomické působnosti ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky a ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky;
c) 20 % u poplatníků poskytujících služby s výjimkou poplatníků uvedených pod písmenem a) z části základu příspěvku podle odstavce 2, který připadá na služby veřejného stravování včetně velkovýroby jídel, služby veřejného ubytování, služby cestovního ruchu, na opravy a údržbu automobilů osobních a jednostopých motorových vozidel včetně jejich přívěsů a příslušenství a na další služby, do jejichž cen nebyl promítnut příspěvek ve výši 50 %. Do této části základu příspěvku se zahrnují veškeré prokazatelné a samostatně evidované mzdové prostředky připadající na uvedené služby. Pokud se tento základ příspěvku samostatně nesleduje, stanoví se podle podílu výkonů na uvedené služby z celkových výkonů s přesností na desetiny (bez zaokrouhlení);
d) 10 % u výrobních družstev invalidů.".
17. V § 20 odst. 3 se za slova "v § 2 odst. 1 písm. h)" doplňují slova "a i)".
18. V § 21 se slova v § 2 odst. 1 písm. f) a h)" nahrazují slovy "v § 2 odst. 1 písm. f), h) a i)".
19. V § 22 se za slova "v § 2 odst. 1 písm. a) až e)" doplňují slova "a i)".
20. § 23 odst. 2 úvodní věta zní:
"(2) Federální ministerstvo financí, pokud jde o poplatníky řízené orgány federace, Ústřední radu družstev a organizace jí řízené a poplatníky uvedené v § 2 odst. 1 písm. f), h) a i), a ministerstvo financí, cen a mezd České socialistické republiky a ministerstvo financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky, pokud jde o ostatní poplatníky, mohou:".
21. V § 23 odst. 2 písm. b) se vypouští středník a na konci se připojuje tato věta: "a u poplatníků uvedených v § 2 odst. 1 písm. i) snížit sazbu daně a příspěvku nebo je od daně osvobodit, a to nejvýše na dobu dvou let od zahájení činnosti, popřípadě upravit základ příspěvku;".
Čl.III
1. Příspěvek na sociální zabezpečení, odvod ze zisku a důchodová daň podle tohoto zákona se vyměří poprvé za rok 1989.
2. Zrušují se § 50 a 64 nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 161/1980 Sb., o finančním hospodaření výrobních hospodářských jednotek a podniků, ve znění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 100/1985 Sb. (úplné znění č. 106/1985 Sb.).
3. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1989.
Husák v. r.
Indra v. r.
Adamec v. r.