Zákon ze dne 8.11.1988, kterým se mění zákon č. 144/1970 Sb., o Státní bance československé

14.11.1988 | Sbírka:  175/1988 Sb. | Částka:  38/1988ASPI

Vztahy

Aktivní derogace: 144/1970 Sb., 41/1953 Sb.
Pasivní derogace: 130/1989 Sb.
175/1988 Sb.
ZÁKON
ze dne 8. listopadu 1988,
kterým se mění zákon č. 144/1970 Sb., o Státní bance československé
Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
Čl.I
Zákon č. 144/1970 Sb., o Státní bance československé, se mění takto:
§ 3 písm. b) zní:
"b) určuje kurs československé koruny k zahraničním měnám na podkladě zásad schválených vládou Československé socialistické republiky; určuje cenu zlata v bankovních operacích,".
Čl.II
V § 2 odst. 1 zákona č. 41/1953 Sb., ve znění zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 25/1961 Sb., se vypouští text za slovy "československá koruna (Kčs)" a čárka za těmito slovy se nahrazuje tečkou.
Čl.III
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1989.
Husák v. r.
Indra v. r.
Adamec v. r.