Změna zásad ze dne 28.12.1988 vnitřní a zahraniční bankovní měnové politiky po roce 1985, schválených usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 31. října 1985 č. 289, č. 135/1985 Sb., schválená usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 19. červennce 1988 č. 204

28.12.1988 | Sbírka:  213/1988 Sb. | Částka:  46/1988ASPI

Vztahy

Aktivní derogace: 135/1985 Sb.
Pasivní derogace: 22/1992 Sb.
213/1988 Sb.
ZMĚNA ZÁSAD
vnitřní a zahraniční bankovní měnové politiky po roce 1985, schválených usnesením vlády Československé socialistické republiky
ze dne 31. října 1985
č. 289, č. 135/1985 Sb., schválená usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 19. července 1988 č. 204
Zásady vnitřní a zahraniční bankovní měnové politiky po roce 1985 schválené usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 31. října 1985 č. 289, se mění a doplňují takto:
1. Za čl. 6 se doplňuje nový čl. 6a, který zní:
"Čl. 6a
(1) Banka podporuje korunovými a devizovými úvěry navazování a efektivní rozvíjení přímých vztahů organizací členských států Rady vzájemné hospodářské pomoci, rozvoj mezinárodních hospodářských organizací těchto států a činnost podniků se zahraniční majetkovou účastí československých subjektů a subjektů z nesocialistických států.
(2) Organizacím, kterým vede banka majetkové devizové účty při uplatňování systému devizových normativů, se poskytuje úrok z vkladů na těchto účtech, který zvyšuje devizové prostředky organizace.".
2. Čl. 11 odst. 1 zní:
"(1) Pro všechna odvětví národního hospodářství se stanoví jednotné úrokové sazby z úvěrů, diferencované v zásadě podle doby splatnosti úvěru. Předseda banky je oprávněn stanovit pro některé objekty úvěru v celospolečenském zájmu nižší základní úrokovou sazbu, popřípadě stanovit v odůvodněných případech vyšší základní úrokovou sazbu.".
3. V čl. 21 se vypouštějí slova "a mezi bankou a orgánem hospodářského řízení, který plní funkci středního článku řízení podle příslušného právního předpisu.7)".
4. V čl. 25 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se nový odstavec 2, který zní:
"(2) Nové úvěry na trvalou potřebu oběžných prostředků se neposkytují. Při nedostatku prostředků na krytí přírůstku trvalých zásob může být organizacím poskytnut střednědobý úvěr na doplnění obratového fondu se splatností do 3 roků. U organizací s kontokorentním úvěrem se v souvislosti s tím vyčlení část kontokorentního úvěru kryjící trvalou potřebu zásob na samostatný úvěrový účet.".
5. Čl. 34 zní:
"Čl. 34
Banka podporuje při stanovení úvěrových podmínek výstavbu malých vodních elektráren a investice zabezpečující úspory palivoenergetických zdrojů, investice ke zvelebení půdního fondu a stavby modernizačního charakteru s krátkou dobou výstavby, nízkým podílem stavebních prací a rychlou návratností a akce s výrazným a efektivním vývozem.".
6. V části druhé se za článek 38 doplňuje hlava sedmá ve znění:
"HLAVA SEDMÁ
Depozitní politika
Čl. 38a
(1) Banka podněcuje zájem organizací na úsporách stanovením diferencovaných úrokových sazeb z netermínovaných a termínovaných vkladů organizací u banky; úrok se zvyšuje v závislosti na době trvání vkladu.
(2) V zájmu stabilizace termínovaných vkladů jako zdroje úvěrového fondu banky se stanoví podle doby jejich trvání výpovědní lhůty termínovaných vkladů. Tyto jsou u termínovaných vkladů na jeden rok tři měsíce, u termínovaných vkladů na dva roky šest měsíců a u termínovaných vkladů na čtyři roky dvanáct měsíců. Při nedodržení sjednané doby trvání termínovaného vkladu se přizná úrok ve výši odpovídající době, po kterou byly příslušné prostředky u banky uloženy; současně se organizaci vyúčtuje poplatek za předčasné vybrání vkladu.".
7. V příloze se doplňuje písm. G:
 "G. Střednědobé investiční úvěry
   a) na stroje nezahrnuté do rozpočtu      4 roky
   b) na stavby                 5 roků.
Tyto lhůty se počítají od zahájení čerpání do splacení úvěru.".
8. Tato změna zásad nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1989.