Vyhláška ze dne 7.12.1988, kterou se provádí zákon o zemědělské dani

28.12.1988 | Sbírka:  215/1988 Sb. | Částka:  46/1988ASPI

Vztahy

Nadřazené: 172/1988 Sb., 145/1961 Sb.
Aktivní derogace: 146/1961 Sb.
Pasivní derogace: 586/1992 Sb., 286/1992 Sb., 578/1991 Sb., 559/1990 Sb.
215/1988 Sb.,
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva financí
ze dne 7. prosince 1988,
kterou se provádí zákon o zemědělské dani
Změna: 559/1990 Sb.
Změna: 578/1991 Sb.
Federální ministerstvo financí stanoví podle § 42 zákona č. 172/1988 Sb., o zemědělské dani, (dále jen "zákon") a podle § 26 odst. 2 písm. a) zákona č. 145/1961 Sb., o dani z příjmů obyvatelstva:
ČÁST PRVNÍ
§ 1
(k § 8 zákona)
zrušen
§ 2
(k § 13 zákona)
(1) Odpočitatelné minimum ze základu daně ze zisku [§ 13 odst. 2 písm. b)] se stanoví u organizací, popřípadě organizačních jednotek zařazených do produkčních ekonomických skupin (§ 6 odst. 2) jednotným normativem na 1 ha zemědělské půdy ve výši 1200,- Kčs s odchylkami stanovenými v odstavcích 2 až 4. Celkovou výši odpočitatelného minima v Kčs tvoří součin výměry všech pozemků a stanoveného normativu. Pro stanovení celoroční daňové povinnosti u organizací, u nichž nedošlo během zdaňovacího období ke změně ve výměře pozemků, je rozhodná výměra všech pozemků k 1. lednu zdaňovacího období s přesností na desetiny ha (bez zaokrouhlení). U organizací, u nichž došlo ke změně výměry během zdaňovacího období, je rozhodná výměra vypočtená jako vážený průměr podle vzorce
     n
     xi . ai
    i=1
  V = -----------,
      p

kde V = průměrná  výměra s přesností na  desetiny ha (bez
     zaokrouhlení)
   xi = výměra (ha)
   ai = počet dnů, které odpovídají nezměněné výměře; den, ve
     kterém dochází ke změně výměry, se zahrnuje do období
     předcházejícího této změně
   n = počet změn ve výměře
   p = počet dnů ve zdaňovacím období.
Pro stanovení záloh na daň ze zisku je rozhodná výměra pozemků k 1. lednu zdaňovacího období s přesností na desetiny ha (bez zaokrouhlení); u organizací vzniklých během zdaňovacího období je rozhodná výměra ke dni zápisu do podnikového rejstříku.
(2) U společných podniků s převážně zemědělskou výrobou se stanoví odpočitatelné minimum normativem z výrobních fondů ve výši 0,8 %. Výrobní fondy zahrnují základní prostředky a zásoby; jejich základ se stanoví polovinou součtu hodnoty základních prostředků, investic v používání v pořizovací ceně a zásob k 1. lednu a 31. prosinci zdaňovacího období. Pro placení záloh na daň ze zisku je rozhodný stav výrobních fondů k 1. lednu zdaňovacího období.
(3) U podniků státního rybářství se stanoví odpočitatelné minimum součtem odpočitatelného minima podle odstavce 1 a z vodních ploch sazbou 700 Kčs na 1 ha využívané vodní plochy.
(4) U státních hospodářských organizací vojenských lesů a statků se stanoví odpočitatelné minimum podle odstavce 1 jednotným normativem na 1 ha zemědělské půdy ve výši 1000 Kčs.
§ 3
(k § 41 zákona)
Zhoršující nebo zlepšující faktory nezahrnuté v bonitaci půdního fondu jsou tyto: rozsah a intenzita imisí SO2, případně dalších zhoršujících imisí, rozsah a intenzita pásem hygienické ochrany vodních zdrojů, zlepšující vliv budovaných závlah, ztížené podmínky při poddolování, podíl trvalých travních porostů nad 50 %, hospodaření v oblastech při státních hranicích, extrémně těžké vlhké půdy, váté písky a každoroční záplavy.
ČÁST DRUHÁ
§ 4
Vyhláška ministerstva financí č. 146/1961 Sb., kterou se provádí zákon č. 145/1961 Sb., o dani z příjmů obyvatelstva, ve znění vyhlášky federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky č. 152/1980 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 146/1961 Sb., a vyhlášky federálního ministerstva financí č. 14/1982 Sb., o zvýšení hranice vlastního příjmu, která je rozhodná pro uznávání osob za vyživované poplatníkem u daní placených obyvatelstvem, se mění a doplňuje takto:
1. v odstavci 19 písm. b) se vypouštějí slova: "z chovu kožešinových zvířat, laboratorních zvířat, včel,",
2. v odstavci 19 písm. d) se vypouštějí slova: "ze specializované rostlinné výroby (zelenina, jahody, ovoce, vinná réva, tabák, léčivé a aromatické rostliny, semena všeho druhu a květiny)".
ČÁST TŘETÍ
§ 5
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1989.
Ministr:
Ing. Stejskal v.r.