Vyhláška ze dne 24.11.1989 o změně a doplnění vyhlášky č. 118/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků a vývojových prací, určených k zabezpečení obranyschopnosti státu

14.12.1989 | Sbírka:  144/1989 Sb. | Částka:  32/1989ASPI

Vztahy

Nadřazené: 109/1964 Sb.
Aktivní derogace: 118/1964 Sb.
Pasivní derogace: 513/1991 Sb.
144/1989 Sb.
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva národní obrany
ze dne 24. listopadu 1989
o změně a doplnění vyhlášky č. 118/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků a vývojových prací, určených k zabezpečení obranyschopnosti státu
Federální ministerstvo národní obrany v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a Státní arbitráží Československé socialistické republiky stanoví podle § 392 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., v úplném znění vyhlášeném pod č. 80/1989 Sb.:
Čl.I
Vyhláška ministerstva národní obrany č. 118/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků a vývojových prací, určených k zajištění obranyschopnosti státu, se mění a doplňuje takto:
1. Název vyhlášky zní:
"Vyhláška federálního ministerstva národní obrany o základních podmínkách dodávky pro zajištění obranyschopnosti státu".
2. § 1 odst. 1 č. 1 zní:
"1. výrobků, prací a výkonů určených pro zajištění obranyschopnosti nebo bezpečnosti státu, a to
a) výrobků zbrojní povahy,
b) speciálních výrobků, které nelze nahradit výrobky civilní povahy (výrobků vyráběných podle speciálních technických podmínek),
c) ostatních výrobků, které odběratel prohlíží (kontroluje) u dodavatele,
pokud je odebírá federální ministerstvo národní obrany, federální ministerstvo vnitra, federální ministerstvo dopravy a spojů - velitelství železničního vojska, ministerstvo vnitra a životního prostředí České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky, Správa sboru nápravné výchovy ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky a ministerstva spravedlnosti Slovenské socialistické republiky,".
3. V § 1 odst. 1 č. 2 se slova "ministerstvo národní obrany, ministerstvo vnitra nebo ministerstvo dopravy - velitelství železničního vojska," nahrazují slovy "federální ministerstvo národní obrany, federální ministerstvo vnitra, federální ministerstvo dopravy a spojů - velitelství železničního vojska, ministerstvo vnitra a životního prostředí České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky, Správa sboru nápravné výchovy ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky a ministerstva spravedlnosti Slovenské socialistické republiky.".
4. § 1 odst. 1 č. 3 se vypouští.
5. V § 3 odst. 1 se slova "Dodávka podle ZPD MNO" nahrazují slovy "Dodávka podle základních podmínek dodávky federálního ministerstva národní obrany".
6. § 10 odst. 1 zní:
"(1) Není-li v záručních podmínkách dohodnuta záruční doba delší, nebo není-li jednostranným úkonem dodavatele záruční doba prodloužena, činí nejméně 12 měsíců od splnění dodávky.".
7. V § 10 odst. 2 se slova "se záruční doba prodlužuje o dobu skladování, nejvýše však o 2 roky, nedohodnou-li se organizace jinak." nahrazují slovy "činí záruční doba nejméně 36 měsíců od splnění dodávky.".
8. § 11, 12, 13 se vypouštějí.
9. § 14 odst. 1 zní:
"(1) Řešitel, který je v prodlení se splněním závazku vyřešit úkol a výsledek řešení odevzdat, je povinen zaplatit zadavateli penále ve výši 1 % z ceny nedodaných prací za každý započatý měsíc prodlení.".
10. § 14 odst. 2 a 4 se vypouštějí. Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.
11. § 15, 16, 17 se vypouštějí.
12. V § 18 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se novým odstavcem 2, který zní:
"(2) Penále podle § 206 odst. 1 písm. c) zákona se neplatí, je-li na výrobek poskytnuta prodloužená záruční lhůta nejméně 24 měsíců a dodavatel vadu odstraní nebo vadný výrobek vymění za bezvadný do 15 dnů od obdržení reklamace, popřípadě v jiné dohodnuté lhůtě.".
Čl.II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1990.
Ministr:
Václavík v. r.