Vyhláška ze dne 4.12.1989 o změně vyhlášky č 174/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky státních rezerv

28.12.1989 | Sbírka:  181/1989 Sb. | Částka:  36/1989ASPI

Vztahy

Nadřazené: 109/1964 Sb.
Aktivní derogace: 174/1964 Sb.
Pasivní derogace: 513/1991 Sb.
181/1989 Sb.
VYHLÁŠKA
Správy federálních hmotných rezerv
ze dne 4. prosince 1989
o změně vyhlášky č. 174/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky státních rezerv
Správa federálních hmotných rezerv po projednání se zúčastněnými ústředními orgány státní správy a Státní arbitráží Československé socialistické republiky stanoví podle § 392 odst. 1 písm. d) hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., v úplném znění vyhlášeném pod č. 80/1989 Sb. (dále jen "zákon"):
Čl.I
Vyhláška Správy státních hmotných rezerv č. 174/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky státních rezerv, se mění takto:
1. Název vyhlášky zní:
"Vyhláška Správy federálních hmotných rezerv o základních podmínkách dodávky státních hmotných rezerv".
2. § 1 včetně nadpisu zní:
"§ 1
Předmět úpravy
(1) Tyto základní podmínky dodávky se vztahují na všechny dodávky uskutečněné do federálních hmotných rezerv, včetně dodávek z dovozu a na všechny dodávky z federálních hmotných rezerv s výjimkou dodávek pro vývoz.
(2) Dále se tyto základní podmínky vztahují na dodávky státních rezerv pro hospodářské mobilizační přípravy národního hospodářství.".
3. V § 2 se za slova "dodavatelskými ministerstvy" vkládají slova "nebo Státní arbitráží Československé socialistické republiky".
4. V § 3 odst. 1 se za slova "ze státních" vkládá slovo "hmotných" a za slovem "Správě" se slovo "státních" nahrazuje slovem "federálních".
5. V § 3 odst. 2 se slovo "státních" nahrazuje slovem "federálních".
6. § 5 včetně nadpisu zní:
"§ 5
Záruční doba
(k § 135 zákona)
Záruční doba činí - pokud není základními podmínkami dodávky vydanými dodavatelskými ministerstvy nebo Státní arbitráží Československé socialistické republiky stanovena jiná doba - 6 měsíců od splnění dodávky. U dodávek do státních hmotných rezerv končí záruční doba 6 měsíců po uplynutí doby ochraňování. Doba ochraňování je stanovena usnesením vlády Československé socialistické republiky. Není-li tímto způsobem stanovena, dohodnou ji organizace ve smlouvě.".
7. V § 6 odst. 1, 2 a 4 se za slovo "státních" vkládá slovo "hmotných".
8. V § 6 odst. 3 se za slovo "státní" vkládá slovo "hmotné" a vypouští se poslední věta.
9. V § 7 odst. 1 se za slovo "státních" vkládá slovo "hmotných".
10. V § 9 se za slovo "státních" vkládá slovo "hmotných".
11. V § 10 se za slovo "státních" vkládá slovo "hmotných".
12. § 11 se vypouští.
13. V § 12 odst. 2 se vypouští text v závorce a za slovo "státních" se vkládá slovo "hmotných".
14. V § 12 odst. 3 písm. b) se slova "podnik pověřený" nahrazují slovy "organizace pověřená" a za slovo "státních" se vkládá slovo "hmotných".
15. § 13 včetně nadpisu zní:
"§ 13
Majetkové sankce
(k § 204 zákona)
Za prodlení s dodávkami státních rezerv pro hospodářské mobilizační přípravy národního hospodářství je dodavatel povinen zaplatit majetkové sankce ve výši dvojnásobku zákonné sazby.".
Čl.II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1990.
Předseda:
Doc. RSDr. Beňo, CSc. v. r.