Vyhláška ze dne 28.12.1989, kterou se provádí zákon o důchodové dani

30.12.1989 | Sbírka:  193/1989 Sb. | Částka:  38/1989ASPI

Vztahy

Nadřazené: 157/1989 Sb.
Pasivní derogace: 586/1992 Sb., 286/1992 Sb., 214/1990 Sb., 108/1990 Sb.
193/1989 Sb.
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva financí
ze dne 28. prosince 1989
kterou se provádí zákon o důchodové dani
Změna: 214/1990 Sb.
Změna: 108/1990 Sb.
Federální ministerstvo financí stanoví podle § 27 zákona č. 157/1989 Sb., o důchodové dani (dále jen "zákon"):
§ 1
Za společenské organizace [§ 2 odst. 1 písm. c) zákona] se považují i kulturní zařízení podnikových odborových orgánů, která mají právní subjektivitu.
§ 2
Zrušen.
§ 3
Zrušen.
§ 4
Zařízením k výkonu činnosti u poplatníků uvedených v § 2 odst. 1 písm. i) zákona na území České a Slovenské Federativní Republiky se rozumí zejména staveniště, dílny, kanceláře, zařízení k těžbě přírodních zdrojů a další provozovny. Do doby trvání stálé provozovny se započítávají kalendářní dny. Přitom se pro účely vzniku stálé provozovny sčítají doby trvání činnosti, pokud nedojde k jejímu přerušení na dobu delší než 12 kalendářních měsíců následujících po sobě.
§ 5
(k § 4 zákona)
(1) U malých podniků a malých družstev, kterým bylo povoleno vést zjednodušené účetnictví, se ziskem rozumí rozdíl mezi příjmy a výdaji snížený o odpisy základních prostředků.
(2) Částkou, o kterou byly zvýšeny náklady v rozporu s právními předpisy, je i důchodová daň vybíraná v České a Slovenské Federativní Republice, která byla zaplacena subjekty se sídlem nebo bydlištěm na území států, s nimiž Česká a Slovenská Federativní Republika sjednala smlouvy o zamezení dvojího zdanění, pokud byla tato daň zahrnuta do nákladů.
(3) Vztahují-li se náklady poplatníka jak na činnost zdaňovanou, tak i na činnost nezdaňovanou, (správní, zájmovou apod.), uznávají se náklady při stanovení základu důchodové daně jen v té výši, v jaké připadají na činnost dani podrobenou. Nelze-li jejich výši z účetnictví ani z jiné prokazatelné evidence zjistit, stanoví se podle vhodného kritéria, např. zastavěné plochy, ujetých kilometrů, počtu pracovníků apod., nebo podle poměru příjmů ze zdanitelné a nezdanitelné činnosti.
(4) Za příjmy z licenčních a jim podobných poplatků [§ 4 odst. 7 písm. a) zákona] se považuje jakékoliv plnění peněžní i jiné, které se poskytuje za užití nebo za právo na užití patentů, ochranných známek, průmyslových vzorů, návrhů, designů modelů, technických projektů a plánů, utajovaných vzorců nebo postupů, jakož i za užití nebo za právo na užití průmyslového, obchodního a vědeckého zařízení nebo za sdělení průmyslových, obchodních a vědeckých zkušeností.
(5) Za příjmy za technickou pomoc a služby [§ 4 odst. 7 písm.a) zákona] se považují příjmy za činnost technického charakteru spojené dozorem, technickým poradenstvím, výcvikem, školením, instruktáží, průzkumem a výzkumem na místě, předáváním technické dokumentace a poskytováním dalších služeb technické povahy.
(6) Příjmy z provozovacích práv [§ 4 odst. 7 písm. b) zákona] se rozumí plnění jakéhokoli druhu, ať peněžní nebo jiné, které se poskytuje jako náhrada za užití práva veřejně provozovat divadelní, filmové, televizní a hudební dílo požívající autorskoprávní ochrany.
(7) U poplatníků uvedených v § 2 odst. 1 písm. i) zákona se za náklady nutně vynaložené na dosažení a zajištění příjmů v České a Slovenské Federativní Republice považují i odpisy v rozsahu a do výše podle československého práva a přiměřená část celkových administrativních výloh vynaložených v cizině na zabezpečení příjmů v České a Slovenské Federativní Republice.
(8) Základ důchodové daně podle § 4 odst. 7 písm. d) zákona se u poplatníků uvedených v § 2 odst. 1 písm. i) zákona stanoví ve výši, které by u téže činnosti dosáhla organizace se sídlem na území České a Slovenské Federativní Republiky. K jeho stanovení může být použito poměru zisku k nákladům nebo k hrubým příjmům u srovnatelných organizací nebo činností na předchozí kalendářní rok, srovnatelné výše obchodního rozpětí (provize) a jiných srovnatelných údajů.
§ 6
(k § 5 zákona)
Obchodní činností se podle § 5 odst. 1 písm. h) zákona rozumí provozování maloobchodní a velkoobchodní činnosti, poskytování obchodních služeb, služeb veřejného stravování, veřejných ubytovacích služeb a služeb cestovního ruchu.Výrazem "převážně" se rozumí více než polovina tržeb z uvedených činností.Za služby veřejného stravování se nepovažuje závodní stravování.
§ 7
(k § 6 zákona)
(1) U poplatníků, pro které není stanoven ukazatel redukované výkony, se sleva (§ 6 odst. 1 zákona) vypočte podle podílu výkonu služeb vymezených v příloze této vyhlášky na celkových výkonech.
(2) Za poplatníky podle § 6 odst. 3 zákona se považují poplatníci, u nichž podíl pracovníků se změněnou pracovní schopností činí více než 60 % z průměrného počtu všech pracovníků. Pro stanovení této hranice se pracovník se změněnou pracovní schopností s těžším zdravotním postižením započítává třikrát.
(3) Za služby veřejnosti u Ústředí české advokacie a Ústředí slovenské advokacie se nepovažují advokátní, informační a jiné služby poskytované organizacím zařazené podle jednotné klasifikace výkonů do oboru 993.
§ 8
(k § 9 zákona)
(1) Sazba daně z objemu mezd podle § 9 odst. 1 písm.b) zákona ve výši 20 % se vztahuje na část základu daně z objemu mezd, který připadá na druhy služeb a činností včetně podnikové společenské spotřeby 2) (dále jen "služby") uvedené v příloze této vyhlášky.Do této části základu daně z objemu mezd se zahrnují mzdové prostředky, které připadají na služby poskytované obyvatelstvu, organizacím a jejich pracovníkům.
(2) Část základu daně z objemu mezd se stanoví buď:
a) podle samostatně evidovaných mzdových prostředků za jednotlivé vnitřní strukturální jednotky poskytující uvedené služby zvýšené o podíl mzdových prostředků připadajících na vnitropodniková střediska včetně podnikové správy, které se podílejí na poskytování služeb, a to podle podílu výkonů těchto služeb na celkových výkonech v procentech, popřípadě redukovaných výkonů těchto služeb na celkových redukovaných výkonech s přesností na desetiny (bez zaokrouhlení), nebo
b) podle podílů těchto služeb na celkových výkonech v procentech, popřípadě redukovaných výkonů těchto služeb na celkových redukovaných výkonech s přesností na desetiny (bez zaokrouhlení).
(3) Poplatník dohodne s orgánem vykonávajícím správu daně, zda bude použit výpočet podle odstavce 2 písm. a) nebo b); redukované výkony se uplatní u těch poplatníků, pro které je tento ukazatel stanoven.
§ 9
(k § 10 zákona)
Při výpočtu průměrného přepočteného počtu pracovníků včetně pracovníků se změněnou pracovní schopností se postupuje podle směrnice k státním statistickým výkazům na úsek Práce a mzdy. 3)
§ 10
(k § 11 zákona)
(1) V přihlášce k daňové registraci jsou poplatníci, u nichž předmětem důchodové daně jsou příjmy z trvalé hospodářské činnosti, povinni uvést:
a) název a sídlo organizace;
b) druh činnosti a datum zahájení činnosti;
c) název a adresu peněžního ústavu, u kterého byl otevřen účet a číslo účtu;
d) předpokládanou výši příjmů a výpočet důchodové daně v roce zahájení činnosti.
(2) Poplatníci uvedení v § 2 odst. 1 písm. i) zákona jsou povinni v přihlášce k daňové registraci uvést:
a) název a sídlo nebo bydliště v cizině a adresu stálé provozovny na území České a Slovenské Federativní Republiky;
b) jméno, příjmení a adresu osoby v České a Slovenské Federativní Republice působící, která je odpovědna za činnost stálé provozovny;
c) jméno, příjmení a adresu zmocněnce v České a Slovenské Federativní Republice pro doručování daňových a jiných písemností;
d) druh činnosti a datum zahájení činnosti;
e) název a adresu peněžního ústavu v České a Slovenské Federativní Republice, u kterého byl otevřen účet a číslo účtu;
f) předpokládanou výši příjmů a výpočet důchodové daně v roce zahájení činnosti.
§ 11
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1990.
Ministr:
Ing. Klaus CSc. v.r.
Příl.1
Seznam druhů služeb a činností, u nichž se uplatňují slevy na důchodové dani a 20 % sazba daně z objemu mezd *)
------------------------------------------------------------------
Číslo oboru          Název
------------------------------------------------------------------

583 89     kamenosochařství (pouze při uplatňování ceníku PaS)
687      zakázkové polotovary a výrobky kloboučnické
702, 703, 705, zakázkové pletené a háčkované výrobky včetně
706      malosériové  výroby v  zakázkových provozovnách
        nepřesahující 500 kusů výrobků
711      zakázková výroba knoflíků
703, 713 až zakázkové šití prádla a oděvů včetně malosériové
717, 733    výroby v zakázkových provozovnách nepřesahující 500
        kusů výrobků
726 až 731,  zakázková výroba obuvi včetně ortopedické
793
744 9     z toho jen akvarijní služby
746      zakázkové vyšívání
799      práce písmomalířské včetně sítotisku a obnovovací
        nátěry nábytku
799 634 1   sklenářské a rámovací práce, montáže těsnění oken a
        dveří
901      provoz a správa komunikací
        kromě 901 1 - provoz a správa sítě železniční
903      výkony veřejného stravování
911 6     opravy a údržba rotačních čerpadel
914 83     opravy chladícího nábytku pro distribuci - jen
        do 31.12.1990
917 22     opravy a údržba automobilů osobních a jejich
        účelových modifikací
917 23     opravy a údržba vozidel motorových jednostopých a
        jejich užitkových modifikací a návěsů
917 26     opravy a údržba přívěsů k osobním automobilům
917 27     opravy a údržba příslušenství k osobním automobilům
        a jejich užitkových modifikací
917 43     opravy a údržba lodí sportovních
917 61, 62, 65 opravy a údržba výtahů
918 11     opravy a údržba elektrických motorů
918 12     opravy a údržba zdrojů proudu rotačních
918 51     opravy a údržba zdrojů proudu elektrochemických
918 65     opravy a údržba sluchadel elektronických
918 9     opravy  a  údržba rozhlasových,  televizních a
        reprodukčních přístrojů a jejich příslušenství
919 14     opravy vah pro domácnost
919 2     opravy a údržba opticko-mechanických přístrojů bez
        oprav a údržby vah pro organizace
919 3     opravy a údržba osobních počítačů
919 4     opravy a údržba časoměrných přístrojů
921      opravy a údržba ostatních  spotřebních výrobků
        strojírenského  průmyslu,  tj.  šicích strojů,
        elektrospotřebičů  pro  domácnost, chladniček a
        mrazniček, praček a odstředivek, plynospotřebičů a
        dalších výrobků tohoto oboru
921 5, 6   opravy a údržba strojů pro veřejné stravování,
        prodej  a  komunální  služby  (prádelenské  a
        čistírenské stroje) - jen do 31.12.1990
922      opravy pryžových výrobků
923      opravy výrobků dřevozpracujícího průmyslu kromě -
        923 21 - opravy beden
        923 29 - opravy dřevěných palet
        923 31 - opravy kartáčů pro technologické účely
924      opravy výrobků textilního a konfekčního průmyslu
925      opravy výrobků kožedělného průmyslu
926      opravy  výrobků  kulturní spotřeby a ostatních
        průmyslových  výrobků, tj. hudebních  nástrojů,
        sportovních  potřeb,  školních  a kancelářských
        potřeb,  hraček,  ortopedických  a protetických
        výrobků a dalších výrobků tohoto oboru
932 21     doprava nákladů silniční veřejné vnitrostátní
        z toho: jen nákladní taxislužba
933 3     výkony poštovní novinové služby
951      osobní doprava
952      výkony bytového hospodářství
953      ubytovací služby
954      služby cestovního ruchu
955      provozní  výkony  městského  hospodářství, tj.
        kominické služby, odvoz popela a odpadků, odvoz
        fekálií, služby pro hygienu životního prostředí
        jiné, služby parkovišť a další služby patřící do
        oboru 955
961      školské výkony a služby
962      výkony kulturní činnosti kromě
        962 3 - tvorba umělecká filmová
        962 89 - výkony zařízení kulturních ostatních
        962 9 - výkony propagace státní
964 56     služby zdravotnicko-kosmetické
964 7     péče lázeňská
965      sociální péče
966          výkony tělovýchovné a sportovní činnosti
968      komunální osobní služby kromě
        968 77 - výkony mikrografické
969      půjčování předmětů dlouhodobé spotřeby a výkony
        samoobslužných provozů
974 77     pronájmy místností a prostranství pro různé účely,
        tržištní služby
993      advokátní, informační, překladatelské a jiné služby
        veřejnosti
996      výkony společenských organizací
-       ceny oprav a služeb pro obyvatelstvo schválené
        výměry  příslušných  národních  výborů  včetně
        podnikových ceníků schválených výměry příslušných
        národních výborů
-       ostatní obory podnikové společenské spotřeby
*) U osobních a opravárenských služeb se vztahuje na všechny organizace, které tyto služby provádějí podle ceníků PaS, u oboru 917 22, 23, 26 a 27 podle ceníků SAO a ostatních ceníků schválených v cenové působnosti příslušných národních výborů.
2) Předpisy o financování některých zařízení společenské spotřeby a činností státních podniků a o fondu kulturních a sociálních potřeb.
3) Zvláštní publikace vydaná Federálním statistickým úřadem.