Nařízení ze dne 15.12.1989 o provádění odvodu ze zisku na základě finančního plánu

30.12.1989 | Sbírka:  207/1989 Sb. | Částka:  40/1989ASPI

Vztahy

Nadřazené: 156/1989 Sb.
Aktivní derogace: 156/1989 Sb.
Pasivní derogace: 586/1992 Sb., 286/1992 Sb.
207/1989 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
Československé socialistické republiky
ze dne 15. prosince 1989
o provádění odvodu ze zisku na základě finančního plánu
Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 24 odst. 2 písm. b) zákona č. 156/1989 Sb., o odvodech do státního rozpočtu:
§ 1
Odvod ze zisku na základě finančního plánu provádějí organizace v působnosti federálního ministerstva dopravy a spojů s výjimkou Československých aerolinií, Slovairu, Intransu, Státního ústavu dopravního projektování a organizací spojů, organizace v působnosti federálního ministerstva národní obrany 1) a federálního ministerstva vnitra, organizace lesního a vodního hospodářství s výjimkou Hydroprojektu Praha, Vodních zdrojů Praha, Vodohospodářských oprav a strojíren Písek, Státních lesů, obchodního a odbytového podniku Praha a Státních lesů, podniku technického rozvoje Olomouc, organizace městské hromadné dopravy, organizace bytového hospodářství a organizace Československého filmu (dále jen "organizace").
§ 2
(1) Odvod ze zisku na základě finančního plánu se organizacím stanoví ve výši, o kterou plánovaná tvorba zisku převyšuje plánované potřeby hrazené ze zisku; v případě plánované ztráty nebo nízké tvorby zisku se poskytne dotace do zdrojů k rozdělení.
(2) Plánovanými potřebami hrazenými ze zisku jsou pro účely tohoto nařízení vlády
a) jednotný příděl ze zisku do fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši stanovené zvláštním předpisem,
b) plánovaný příděl ze zisku do fondu rozvoje,
c) plánovaný příděl do rezervního fondu, nejvýše však do stanovené výše minimálního zůstatku,
d) plánovaný příděl ze zisku do fondu odměn, ve výši stanovené zvláštním předpisem, 2)
e) plánovaný objem výdajů na pohoštění, občerstvení a dary, na podniková stipendia, popřípadě další plánované položky použití zisku.
§ 3
(1) Plánovaná tvorba zisku, odvod zisku na základě finančního plánu, popřípadě dotace ze státního rozpočtu nebo rozpočtu národního výboru se stanoví organizacím jako závazné výstupy v příslušném státním rozpočtu nebo rozpočtu národního výboru.
(2) Závazné výstupy pro organizace v působnosti federálního ministerstva dopravy a spojů, organizace Československého filmu a organizace v působnosti ministerstva lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu České socialistické republiky se pro rok 1990 stanoví ve státním rozpočtu jako souhrn, který příslušný ústřední orgán konkretizuje na jednotlivé organizace.
§ 4
(1) Ze zisku doplněného případně o dotaci do zdrojů k rozdělení, který organizace vytvoří nad výši stanovenou podle § 3, si ponechá částku ve výši 50%, kterou použije v souladu se zvláštním předpisem. 3) Zbývající část zahrne do ročního zúčtování s příslušným státním rozpočtem nebo rozpočtem národního výboru.
(2) Jestliže organizace plánovanou tvorbu zisku nesplní, sníží stanovenou výši odvodu ze zisku (§ 3) podle míry plnění plánované tvorby zisku.
§ 5
Organizace je povinna nejpozději třetího dne před koncem kalendářního měsíce platit měsíční zálohy na odvod ze zisku na základě finančního plánu ve výši jedné dvanáctiny stanoveného ročního odvodu, pokud orgán vykonávající správu odvodu nerozhodl na žádost organizace jinak.
§ 6
Pro organizace neplatí ustanovení § 8 a 17 zákona č. 156/1989 Sb., o odvodech do státního rozpočtu.
§ 7
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1990.
Čalfa v. r.
1) S výjimkou organizace Vojenské lesy a statky (§ 8 písm. d) zákona č. 172/1988 Sb., o zemědělské dani).
2) Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 145/1989 Sb., o usměrňování mzdových prostředků.
3) Nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 208/1989 Sb., o finančním hospodaření státních podniků a některých dalších socialistických organizací.