Vyhláška ze dne 15.12.1989, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 137/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav silničních vozidel pro motorovou dopravu, ve znění vládního nařízení č. 38/1966 Sb.

1.2.1990 | Sbírka:  26/1990 Sb. | Částka:  8/1990ASPI

Vztahy

Nadřazené: 109/1964 Sb.
Aktivní derogace: 137/1964 Sb.
Pasivní derogace: 513/1991 Sb.
26/1990 Sb.
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva hutnictví, strojírenství a elektrotechniky
ze dne 15. prosince 1989,
kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 137/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav silničních vozidel pro motorovou dopravu, ve znění vládního nařízení č. 38/1966 Sb.
Federální ministerstvo hutnictví, strojírenství a elektrotechniky v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a Státní arbitráží Československé socialistické republiky stanoví podle § 392 odst. 1 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb, v úplném znění vyhlášeném pod č. 80/1989 Sb. (dále jen "zákon"):
Čl.I
Vyhláška ministerstva všeobecného strojírenství č. 137/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav silničních vozidel pro motorovou dopravu, ve znění vládního nařízení č. 38/1966 Sb. se mění a doplňuje takto:
1. § 1 včetně nadpisu zní:
"§ 1
Rozsah platnosti
(1) Tato vyhláška upravuje dodávky oprav a údržby dvoustopých a jednostopých silničních vozidel pro motorovou dopravu (dále jen "vozidla"), jakož i samostatných hlavních skupin, podskupin, dílců a součástí těchto vozidel (dále jen "skupiny").
(2) Předmětem dodávky jsou
a) generální opravy silničních vozidel pro motorovou dopravu,
b) běžné opravy a celkové opravy samostatných skupin a podskupin,
c) renovace součástí,
d) údržba silničních vozidel pro motorovou dopravu
(3) Ustanovení této vyhlášky se nevztahují na trolejbusy, trajlery, dumpery, dumpcary, autocisterny na nebalený cement, automíchačky, buldozery a vozidla individuálně dovážená.".
2. § 3 se vypouští.
3. § 5 odst. 1 písm. a) se vypouštějí slova "pokud nejde o případy uvedené v odstavci 5, nebo pokud s tím dodavatel nevysloví písemný souhlas".
4. V § 5 odst. 2 se v závěru slovo "stroje" nahrazuje slovem "vozidla".
5. V § 5 odst. 3 se vypouštějí slova uvedená v závorce.
6. V § 5 odst. 4 se vypouští část věty počínaje slovy "nebo podskupin" až po slovo "karosérií" včetně.
7. § 6 zní:
"§ 6
Na vozidla přistavená do údržby nebo do běžné či celkové opravy skupin nebo opravy součástí se vztahují přiměřeně ustanovení § 4 a 5.".
8. V § 7 se v nadpise slovo "střední" nahrazuje slovem "celkové".
9. V § 7 odst. 1 se vypouštějí slova "nebo střední".
10. V § 7 odst. 2 se vypouští věta za středníkem.
11. V § 7 odst. 3 se vypouštějí ve druhé větě slova uvedená v závorce a věta pátá.
12. V § 7 odst. 7 se vypouštějí slova "avšak zpravidla včetně automobilových hodin, rozhlasových přijímačů apod.".
13. V § 8 odst. 1 se v první větě vypouštějí slova "generální nebo střední". Druhá věta zní: "Pokud jde o opravy části vozidla nebo údržbu vozidla, postačí potvrzení o provedení rychlé služby.".
14. V § 8 odst. 2 se slovo "zařízení" nahrazuje slovem "příslušenství" a vypouští se poslední věta.
15. V § 9 se vypouští odstavec 1. Dosavadní odstavce 2, 3, 4 a 5 se označují jako odstavce 1, 2, 3 a 4.
16. V § 9 odst. 2 se v první větě vkládá za slova "dodavatel opravu" nové slovo "vozidla,". V druhé větě se slovo "dodání" nahrazuje slovy "předání vozidla.". V třetí větě se za slovo "přistavené" vkládá nové slovo "vozidlo,".
17. V § 9 odst. 3 se vypouští poslední věta.
18. V § 9 odst. 4 se závěr odstavce počínaje slovy "hranici stanovenou" nahrazuje slovy: "o více než 30 % (u skupin o více než 50 %) cenu stanovenou ceníkem pro příslušnou celkovou, popřípadě generální opravu.".
19. V § 10 odst. 3 se na začátku věty vkládají za slovo "generální" slova "nebo celkové opravy". Ve čtvrtém řádku a v závěru věty se za slovo "generální" vkládají slova "nebo celkovou". V poslední větě se slova "povinen fakturovat" nahrazují slovem "fakturuje" a vypouští se slova "rozdílovou cenu".
20. V § 10 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
"(4) Dodavatel může při generálních nebo celkových opravách zaměňovat skupiny (počítaje v to i motory, rámy, popřípadě celé podvozky vozidel), pokud jsou předmětem opravy. Nově zamontované skupiny však musí být technicky shodné.".
21. V § 11 odst. 1 se v první větě za slovo "Dodavatel" vkládají slova "v dohodě s odběratelem". V poslední větě se za slovo "jiné" vkládá slovo "opravené".
22. V § 11 se vypouští odstavec 5. Dosavadní odstavce 6, 7, 8 a 9 se označují jako odstavce 5, 6, 7 a 8.
23. V § 11 odst. 7 se závěr věty počínaje slovy "popř. ministerstvem" nahrazuje slovy: "popřípadě federálním ministerstvem dopravy a spojů".
24. V § 13 se vypouštějí odstavce 2 a 4. Dosavadní odstavce 3 a 5 se označují jako odstavce 2 a 3.
25. V § 13 odst. 3 se slovo "přistavení" nahrazuje slovem "převzetí" a slovo "opravny" se nahrazuje slovem "opravy". Závěr věty počínaje slovy "a při přepravě" se vypouští.
26. § 14 odst. 3 zní:
"(3) Při převzetí opraveného dvoustopého vozidla, jeho části nebo celkové opravě skupin odběratelem je dodavatel povinen sepsat zápis o předání. Při předání motoru po celkové opravě vystaví dodavatel protokol o zkoušce motoru na brzdě.".
27. V § 15 se vypouští odstavec 4.
28. V § 16 odst. 7 se v závěru první věty doplňuje za slova "než 10" slovo "pracovních". Poslední věta se vypouští.
29. § 17 se vypouští.
30. § 18 odst. 1 zní:
"(1) Dodavatel, který je v prodlení s provedením opravy vozidla, skupiny nebo části, je povinen zaplatit odběrateli penále ve výši 2 % z ceny opravy; trvá-li prodlení déle než 30 dnů, je povinen zaplatit další penále ve výši 5 % z ceny opravy.".
31. V § 18 se vypouští odstavce 2, 3 a 5. Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 2.
Čl.II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1990.
Ministr:
Ing. Vodrážka v. r.