Vyhláška ze dne 15.12.1989, kterou se mění vyhláška č. 136/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav strojírenských výrobků

1.2.1990 | Sbírka:  27/1990 Sb. | Částka:  8/1990ASPI

Vztahy

Nadřazené: 109/1964 Sb.
Aktivní derogace: 136/1964 Sb.
Pasivní derogace: 513/1991 Sb.
27/1990 Sb.
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva hutnictví, strojírenství a elektrotechniky
ze dne 15. prosince 1989,
kterou se mění vyhláška č. 136/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav strojírenských výrobků
Federální ministerstvo hutnictví, strojírenství a elektrotechniky v dohodě se zúčastněnými úředními orgány a Státní arbitráží Československé socialistické republiky stanoví podle § 392 odst. 1 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., v úplném znění vyhlášeném pod č. 80/1989 Sb.:
Čl.I
Vyhláška ministerstva všeobecného strojírenství č. 136/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav strojírenských výrobků, se mění takto:
1. V nadpise se za slovo "strojírenských" vkládají slova "a elektrotechnických".
2. V § 1 odst. 1 se za slovo "strojírenských" vkládají slova "a elektrotechnických".
3. § 2 odst. 1 se vypouští. Zároveň se zrušuje číslování odstavců.
4. § 3 odst. 1 se vypouští. Dosavadní odstavce 2, 3 a 4 se označují jako odstavce 1, 2 a 3.
5. V § 13 odst. 1 se vypouštějí slova "ve lhůtách stanovených metodickými pokyny; nejsou-li v nich lhůty stanoveny, předkládají ji".
6. § 14 se vypouští.
7. V § 16 odst. 2 se vypouštějí slova: "u těchto strojů, u nichž je tak v metodických pokynech stanoveno, jakož i".
8. V § 21 odst. 1 písm. b) se slova "ústředním orgánem nadřízeným dodavateli" nahrazují slovy "orgánem hospodářského řízení".
9. V § 22 odst. 1 se vypouštějí slova "do 15 dnů po lhůtě stanovené pro rozeslání rozpisu plánu na příslušný rok".
10. V § 36 odst. 1 se vypouští poslední věta.
11. § 39 se vypouští.
12. V § 40 odst. 2 se vypouštějí slova "ve svém konečném zpřesnění".
13. V § 40 se vypouštějí odstavce 3 a 4.
14. V § 41 se vypouštějí slova "v metodických pokynech, popř. seznamu výrobků vydaných ministerstvem stavebnictví nebo".
15. V § 42 odst. 1 se vypouštějí slova "metodické pokyny nestanoví nebo".
Čl.II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1990.
Ministr:
Ing. Vodrážka v. r.