Vyhláška ze dne 8.1.1990 o odměnách za poskytování peněžních služeb

1.2.1990 | Sbírka:  31/1990 Sb. | Částka:  8/1990ASPI

Vztahy

Nadřazené: 130/1989 Sb.
Aktivní derogace: 16/1989 Sb., R-21/1978, 47/1964 Sb.
Pasivní derogace: 302/1991 Sb.
31/1990 Sb.
VYHLÁŠKA
Státní banky československé
ze dne 8. ledna 1990
o odměnách za poskytování peněžních služeb
Státní banka československá stanoví podle § 16 písm. g) zákona č. 130/1989 Sb., o Státní bance československé:
Základní ustanovení
§ 1
(1) Vyhláška upravuje zásady pro stanovení odměn za poskytování peněžních služeb právnickým a fyzickým osobám (dále jen "klient") Státní bankou československou, bankami, spořitelnami a jinými právnickými osobami, které tyto činnosti vykonávají (dále jen "peněžní organizace").
(2) Vyhláška neupravuje zásady pro stanovení odměn za poskytování peněžních služeb mezi peněžními organizacemi navzájem. 1)
Společná ustanovení
§ 2
(1) Peněžní organizace stanoví ve svých sazebnících odměny za provádění peněžních služeb, které poskytují, do výše sazby uvedené v příloze k této vyhlášce, není-li dále stanoveno jinak.
(2) Peněžní organizace jsou povinny při stanovení odměn podporovat bezhotovostní formy placení.
(3) Za zvláštní peněžní služby poskytované prostřednictvím výpočetní techniky stanoví peněžní organizace odměny ve výši vycházející ze skutečných nákladů vynaložených na provedení příslušné služby.
(4) Peněžní organizace jsou oprávněny zcela nebo zčásti od vybrání odměny upustit.
§ 3
(1) Odměny se stanoví v československých korunách. Odměny za služby prováděné v zahraniční měně se vybírají podle rozhodnutí peněžní organizace v československých korunách nebo v zahraniční měně.
(2) Za peněžní služby se vybírají odměny procentní nebo pevnou sazbou, a to započtením na částku (srážkou z částky), bezhotovostním převodem z účtu klienta, nebo v hotovosti.
(3) Ve všech případech, kdy se odměna vybírá započtením na částku znějící na zahraniční měnu nebo převodem z účtu vedeného v zahraniční měně, přepočítávají se odměny v československých korunách na zahraniční měnu podle kursovního lístku Státní banky československé kursem použitým pro příslušný druh služby.
§ 4
Peněžní organizace mohou dohodnout s klientem vybírání odměny formou paušálu. Za úkony nezahrnuté do paušálu jsou peněžní organizace oprávněny vybírat odměny podle přílohy k této vyhlášce.
§ 5
Peněžní organizace stanoví lhůtu, ve které se odměny vybírají.
§ 6
Odměny se nevybírají
a) za zřízení účtu v československých korunách a v zahraniční měně zřizovaných klientům povinně na základě právních předpisů nebo z podnětu peněžních organizací k zabezpečení jejich funkcí a za zřízení a vedení účtů termínovaných vkladů;
b) za vyhotovení jednoho výtisku zprávy o zúčtování (zpráva o stavu prostředků na účtě, zpráva o provedení plateb);
c) za přijetí vkladu v hotovosti na účet nebo provedení výplaty v hotovosti z účtu klienta v československých korunách a v zahraniční měně, pokud je účet veden u pobočky peněžní organizace, která u své pokladní přepážky přijímá vklad nebo provádí výplatu v hotovosti;
d) za vyměření zbytku bankovky a poskytnutí náhrady za necelou bankovku, 2) jestliže je zbytek bankovky celistvý a je větší než tři čtvrtiny plošné výměry bankovky.
Zvláštní ustanovení
§ 7
Ve vztahu k zahraničním klientům mohou peněžní organizace s přihlédnutím k zásadám reciprocity vybírat odměny vyšší než jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce.
§ 8
(1) Při směně valut, deviz a zahraničních platebních dokumentů navzájem se vybírá odměna ve výši kursovní srážky (ážio nebo disážio).
(2) Při převodu některé devizy v devizu jinou (konverze) se vybírá odměna, která představuje kursovní rozdíl mezi směňovanými hodnotami.
Závěrečná ustanovení
§ 9
Státní banka československá může stanovit pro jednotlivé případy odchylky od sazeb obsažených v příloze k této vyhlášce.
§ 10
Zrušují se
a) vyhláška předsedy SBČS č. 16/1989 Sb., o poplatcích, náhradách a paušálech náhrad při provádění zahraničních, směnárenských a jiných bankovních operací a služeb;
b) oddíly A, E, F sazebníku poplatků a náhrad při provádění platebního styku, operací s cennými papíry a úschov hodnot ze dne 21. března 1978 č. R - 21/1978, registrovaného v částce 16/1978 Sb.; 3)
c) § 9 odst. 1, § 11 odst. 5 a § 28 vyhlášky č. 47/1964 Sb., o peněžních službách občanům, ve znění pozdějších předpisů.
§ 11
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1990.
Předseda:
Ing. Tošovský v.r.
Příl.
Maximální výše odměn za poskytování peněžních služeb
Položka 1
Za zřízení účtu (podúčtu)               Kčs   50,-
(u devizových účtů se odměna vybírá v měně,
ve které je účet zřizován)

Položka 2
Za vedení účtu (podúčtu) právnické osobě měsíčně   Kčs   30,-
(u devizových účtů se odměna vybírá v měně,
ve které je účet veden)

Položka 3
Za vedení účtu fyzické osobě ročně          Kčs   20,-
(u devizových účtů se odměna vybírá     v měně,
ve které je účet veden)

Položka 4
Za vedení kooperačního účtu měsíčně          Kčs   90,-

Položka 5
Za účetní položku                   Kčs   1,-

Položka 6
Za přijetí neúčetní dispozice             Kčs   30,-
(např. rezervování nebo blokování prostředků,
změna a odvolání příkazů, přijetí, změna a
odvolání trvalých příkazů)

Položka 7
Za položku na korunové pokladně            Kčs   10,-
(např. výměna bankovek a mincí, výběr hotovosti
v krátké cestě, odvod hotovosti kazetou nočního
trezoru - za jednu kazetu)

Položka 8
Za položku na valutové pokladně pro fyzickou osobu  Kčs  300,-

Položka 9
Za položku na valutové pokladně pro právnickou osobu Kčs 1 000,-
(sazby nesmí překročit 1 % z kursové protihodnoty)

Položka 10
Za provedení spěšné úhrady - z uhrazované částky     1 promile

Položka 11
Za úkon spojený se zajištěním pohledávky       Kčs   30,-

Položka 12
Za úkon prováděný v souvislosti s nedodržením
povinností vyplývajících ze smlouvy nebo z právního
předpisu                       Kčs  100,-

Položka 13
Za zahájení umořovacího řízení vkladní knížky     Kčs  150,-

Položka 14
Za převzetí záruky - ročně z částky záruky          2,5 %

Položka 15
Za směnečný aval - ročně z částky směnky            2 %

Položka 16
Za úhradu ze zahraničí, do zahraničí nebo devizovou
úhradu v tuzemsku                   Kčs  300,-

Položka 17
Za operaci s cennými papíry fyzických osob      Kčs  300,-
(zahrnuje i operaci se šekem a směnkou)

Položka 18
Za operaci s cennými papíry právnických osob     Kčs 1 000,-
(zahrnuje i operaci se šekem a směnkou)

Položka 19
Za převod mezi devizovými účty právnických osob    ve výši
                         kursového rozpětí

Položka 20
Za dokumentární inkaso                Kčs 10 000,-

Položka 21
Za inkaso s následným akceptem            Kčs 1 000,-

Položka 22
Za dokumentární akreditiv - z částky akreditivu        3 %

Položka 23
Za pronájem trezorové skříně ročně          Kčs 2 000,-

Položka 24
Za pronájem bezpečnostní schránky
do 12 000 cm krychlových ročně            Kčs   60,-
do 25 000 cm krychlových ročně            Kčs  120,-
do 100 000 cm krychlových ročně            Kčs  300,-
(v případě pronájmu bezpečnostní schránky o větším
objemu stanoví sazbu příslušná peněžní organizace)

Položka 25
Za ostatní služby v příloze neuvedené
(za 15 minut práce na úkonu, a to i započatých)    Kčs   15,-
1) Zásady stanovení odměn při provádění tuzemského platebního styku mezi peněžními organizacemi jsou upraveny výnosem předsedy SBČS č. R - 37 ze dne 19. prosince 1987 o provádění platebního styku a zúčtování peněžními organizacemi.
2) § 6 vyhlášky SBČS č. 155/1989 Sb., o oběhu zákonných peněz a poskytování náhrady za poškozené peníze.
3) Oddíly B, C, D sazebníku poplatků a náhrad při provádění platebního styku, operací s cennými papíry a úschov hodnot ze dne 21. března 1978 č. R - 21/1978 byly zrušeny vyhláškou předsedy SBČS č. 16/1989 Sb., o poplatcích, náhradách a paušálech náhrad při provádění zahraničních, směnárenských a jiných bankovních operací a služeb.