Zákon ze dne 19.4.1990 kterým se mění a doplňuje zákon č. 173/1988 Sb., o podniku se zahraniční majetkovou účastí

23.4.1990 | Sbírka:  112/1990 Sb. | Částka:  24/1990ASPI

Vztahy

Aktivní derogace: 173/1988 Sb.
Pasivní derogace: 513/1991 Sb.
112/1990 Sb.
ZÁKON
ze dne 19. dubna 1990,
kterým se mění a doplňuje zákon č. 173/1988 Sb., o podniku se zahraniční majetkovou účastí
Federální shromáždění Československé federativní republiky se usneslo na tomto zákoně:
Čl.I
Zákon č. 173/1988 Sb., o podniku se zahraniční majetkovou účastí, se mění a doplňuje takto:
1. § 1 se vypouští.
2. § 2 zní:
"§ 2
(1) Podnikem se zahraniční majetkovou účastí (dále jen "podnik") je právnická osoba s hospodářskou činností, která má sídlo na území Československé federativní republiky, pokud se na založení nebo po tomto založení na jejím podnikání podílí zahraniční účastník.
(2) Zahraničním účastníkem pro účely tohoto zákona se rozumí právnická osoba se sídlem a fyzická osoba s bydlištěm mimo území Československé federativní republiky, která se podílí majetkovým vkladem na podniku.
(3) Československým účastníkem pro účely tohoto zákona se rozumí právnická osoba se sídlem a fyzická osoba s bydlištěm na území Československé federativní republiky, která se podílí majetkovým vkladem vedle zahraničního účastníka na podniku.
(4) Ustanovení tohoto zákona se vztahují i na případy, kdy podnik zakládá nebo na jeho podnikání se podílí výlučně zahraniční účastník.".
3. § 3 zní:
"§ 3
Vznik, právní forma, právní poměry a zánik podniku se řídí československým právem.1)".
1) Zákon č. 104/1990 Sb., o akciových společnostech.
Zákon č. 101/1963 Sb., o právních vztazích v mezinárodním obchodním styku (zákoník mezinárodního obchodu).
Hospodářský zákoník, ve znění zákona č. 103/1990 Sb.
4. Nadpis části II zní: "POVOLOVÁNÍ ZALOŽENÍ PODNIKU".
5. § 5 zní:
"§ 5
Podnik může vzniknout jen na základě a v mezích povolení uděleného federálním ministerstvem financí v dohodě s ministerstvem financí, cen a mezd republiky, na jejímž území má mít podnik sídlo (dále jen "povolení"). V oblasti bankovnictví uděluje povolení Státní banka československá.".
6.§ 6 zní:
"§ 6
(1) Žádost o povolení může podat kterýkoliv účastník. V žádosti uvede:
a) název, sídlo, právní formu a předmět podnikání podniku;
b) název, sídlo, popřípadě bydliště a předmět podnikání účastníků;
c) výši základního jmění, výši podílů jednotlivých účastníků, formu a měnu těchto podílů, výši rezervního fondu, zastoupení účastníků v orgánech podniku, pokud jeho určení připouští právní forma podniku, jakož i způsob rozdělení zisku a krytí ztrát, pokud to nevyplývá z právní formy podniku.
(2) Jestliže podnik zakládá více osob, přiloží k žádosti o povolení návrh smlouvy o založení podniku a návrh jeho stanov nebo statutu.".
7. § 7 odst. 1 zní:
"(1) Při rozhodování o udělení povolení se přihlédne k tomu, zda jsou předpoklady, že činnost zakládaného podniku bude v souladu se zájmy československého hospodářství a že při hospodářské činnosti si bude vytvářet dostatečné finanční zdroje v československé měně a v cizích měnách.".
8. § 7 odst. 3 zní:
"(3) Rozhodnutí o povolení se vydává ve správním řízení2) nejpozději do 60 dnů po předložení žádosti.".
2) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).
9. § 12 zní:
"§ 12
Podnik vytváří po svém založení rezervní fond ve výši a způsobem určeným ve stanovách nebo statutu. Tento fond ročně doplňuje ze zisku zbylého po uhrazení daní minimálně ve výši 5 %, a to až do výše určené ve stanovách nebo statutu. Minimální výše rezervního fondu činí 10 % základního jmění. Podnik je povinen pro část rezervního fondu zajistit devizové prostředky.".
10. § 13 zní:
"§ 13
Po splnění daňových povinností a po přídělech do fondu (§ 12) může podnik použít zisk k rozdělení mezi účastníky.".
11. § 15 zní:
"§ 15
Na podnik se vztahuje nabídková povinnost stanovená v devizových předpisech.3)".
3) § 12 odst. 1 písm. a) devizového zákona č. 162/1989 Sb.
Vyhláška č. 169/1989 Sb., kterou se provádí devizový zákon.
12. § 16 zní:
"§ 16
Podnik může zřizovat účty v cizí měně u československého devizového peněžního ústavu nebo se souhlasem Státní banky československé u zahraniční banky.".
13. § 18 zní:
"§ 18
Podnik může přijmout úvěr v cizí měně od československého devizového peněžního ústavu; od banky zahraniční může takový úvěr přijmout na základě souhlasu Státní banky československé.".
14. § 28 zní:
"§ 28
Vláda Československé federativní republiky může stanovit nařízením, kdy lze podnik založit bez povolení nebo upravit odchylně podmínky při udělování tohoto povolení.".
Čl.II
Povolení udělená před účinností tohoto zákona podle dosavadních předpisů k uzavření smlouvy o založení podniku se považují za povolení k založení podniku udělená podle tohoto zákona.
Čl.III
Předsednictvo Federálního shromáždění Československé federativní republiky se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásilo úplné znění zákona č. 173/1988 Sb., o podniku se zahraniční majetkovou účastí, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených tímto zákonem.
Čl.IV
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. května 1990.
Havel v. r.
Dubček v. r.
Čalfa v. r.