Vyhláška ze dne 27.4.1990 kterou se mění vyhláška č. 123/1974 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorových vozidel provozovaného Českou státní pojišťovnou

28.4.1990 | Sbírka:  137/1990 Sb. | Částka:  27/1990ASPI

Vztahy

Nadřazené: 54/1953 Sb.
Aktivní derogace: 123/1974 Sb.
Pasivní derogace: 492/1991 Sb.
137/1990 Sb.
VYHLÁŠKA
ministerstva financí, cen a mezd České republiky
ze dne 27. dubna 1990,
kterou se mění vyhláška č. 123/1974 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorových vozidel provozovaného Českou státní pojišťovnou
Ministerstvo financí, cen a mezd České republiky stanoví v dohodě se zúčastněnými ministerstvy a ostatními ústředními orgány státní správy podle § 16 odst. 1 písm. c) vládního nařízení č. 54/1953 Sb., o provozu na silnicích, ve znění zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 13/1956 Sb.:
Čl.I
Vyhláška č. 123/1974 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorových vozidel provozovaného Českou státní pojišťovnou, se mění takto:
1. V § 3 odst. 2 zní:
"(2) Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojištěného nahradit tuto škodu. Rozhoduje-li o této náhradě škody oprávněný orgán, platí, že pojistná událost nastala teprve dnem, kdy rozhodnutí, podle něhož má pojišťovna plnit, nabylo právní moci.".
2. V § 11 odst. 1 se slova "po pojistné události" nahrazují slovy "po skutečnosti, která by mohla být důvodem vzniku práva na plnění pojišťovny".
3. V § 11 odst. 2 písm. b) se slova "s pojistnou událostí" nahrazují slovy "se vzniklou škodou".
4. V § 17 odst. 1 zní:
"(1) Pojistné se platí bez vyzvání poštovní poukázkou nebo převodem z účtu vedeného u peněžního ústavu. V dokladu o zaplacení pojistného musí být uvedena státní poznávací značka příslušného motorového vozidla; nemá-li motorové vozidlo státní poznávací značku, uvede se číslo motoru.".
5. V § 24 se odstavec 2 vypouští.
6. § 27 zní:
"§ 27
Není-li touto vyhláškou stanoveno jinak, použijí se přiměřeně příslušná ustanovení občanského zákoníku, pokud je pojištěným občan; je-li pojištěným organizace, použijí se přiměřeně příslušná ustanovení hospodářského zákoníku.".
Čl.II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 1990.
Ministr:
Ing. Nikodým v. r.