Vyhláška ze dne 26.11.1990 o udělování povolení k zahraničně obchodní činnosti, o provádění zahraničně obchodní činnosti a o provádění zahraničně obchodní činnosti zahraničními osobami

21.12.1990 | Sbírka:  533/1990 Sb. | Částka:  87/1990ASPI

Vztahy

Nadřazené: 42/1980 Sb.
Aktivní derogace: 85/1987 Sb., 16 (10/1984), 60/1980 Sb.
Pasivní derogace: 513/1991 Sb., 27/1991 Sb.
533/1990 Sb.
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva zahraničního obchodu
ze dne 26. listopadu 1990
o udělování povolení k zahraničně obchodní činnosti, o provádění zahraničně obchodní činnosti bez registrace nebo povolení a o provádění zahraničně obchodní činnosti zahraničními osobami
Změna: 27/1991 Sb.
Federální ministerstvo zahraničního obchodu stanoví podle § 9 a § 12 odst. 3 zákona č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, ve znění zákona č. 102/1988 Sb. a zákona č. 113/1990 Sb. (dále jen "zákon"):
ODDÍL 1
Žádost o udělení povolení k zahraničně obchodní činnosti
§ 1
(1) Žádost o udělení povolení k zahraničně obchodní činnosti (dále jen "žádost") obsahuje pokud jde o
a) právnickou osobu, její název, sídlo, právní formu, statutární orgány, identifikační číslo a její předmět činnosti;
b) fyzickou osobu, jméno a příjmení, název, pod kterým podniká, rodné číslo, identifikační číslo, předmět činnosti, bydliště a hospodářskou činnost, ke které je oprávněna na základě zvláštních předpisů.
(2) Československá osoba uvede v žádosti o udělení povolení k zahraničně obchodní činnosti dále:
a) druh a rozsah požadované zahraničně obchodní činnosti;
b) označení rozhodnutí na základě nichž je oprávněna provádět činnost, k níž je podle zvláštních předpisů na území České a Slovenské Federativní Republiky takové rozhodnutí potřebné, má-li být taková činnost prováděna jako zahraničně obchodní činnost.
(3) Československá osoba připojí k žádosti o udělení povolení k zahraničně obchodní činnosti výpis z podnikového rejstříku o zápisu československé osoby do tohoto rejstříku včetně jejího předmětu činnosti, doklad o složení kauce a další doklady, prokazující údaje uvedené v žádosti podle ustanovení odstavce 2 písm. b).
(4) Zahraniční osoba doloží údaje uvedené v žádosti úředně ověřenými listinami a jejich ověřenými překlady do českého nebo slovenského jazyka. V žádosti označí zahraniční osoba československou osobu, kterou zmocnila k tomu, aby za ni přijímala sdělení týkající se vyřizování žádosti, pokud žádost nepodává sama.
(5) Federální ministerstvo zahraničního obchodu (dále jen "ministerstvo") může podle povahy případu od předložení některých údajů uvedených v předchozích odstavcích upustit.
§ 2
Žádost doložená stanovenými doklady se předkládá ministerstvu v českém nebo slovenském jazyce. Neobsahuje-li žádost stanovené náležitosti nebo není-li doložena stanovenými doklady, vyzve ministerstvo žadatele, aby zjištěné nedostatky v určené lhůtě odstranil. Neodstraní-li žadatel v určené lhůtě nedostatky žádosti, ministerstvo žádost odmítne.
§ 3
V povolení k provádění zahraničně obchodní činnosti vymezí ministerstvo rozsah povolené zahraničně obchodní činnosti a případně dobu platnosti.
ODDÍL 2
Zahraničně obchodní činnosti, které mohou být prováděny bez registrace nebo povolení
§ 4
(1) Registrace zahraničně obchodní činnosti nebo povolení k provádění zahraničně obchodní činnosti se nevyžaduje u československé osoby
a) k vývozu a dovozu věcí, jakož i poskytování a přijímání služeb, s výjimkou případů uvedených v § 7 odst. 3 písm. b) a c) zákona,1)
b) ke koupi zboží a jeho přímému prodeji v zahraničí bez dovozu do České a Slovenské Federativní Republiky,
c) ke zprostředkovatelské činnosti vykonávané pro československé osoby ve styku se zahraničními osobami,
d) k provádění nestranné kontroly na základě smlouvy za účelem vydání kontrolního osvědčení o zboží dodávaném nebo službách poskytovaných v mezinárodním obchodě,
e) k obstarávání přepravy věcí (zásilek) všemi druhy dopravních prostředků a činnosti s tím související, jestliže místo odeslání nebo místo určení nebo obě tato místa jsou mimo území České a Slovenské Federativní Republiky.
(2) Povolení k provádění zahraničně obchodní činnosti se nevyžaduje u zahraniční osoby, s výjimkou případů uvedených v § 7 odst. 3 písm. b) a c) zákona,1)
a) k vývozu a dovozu dokumentů, informativních podkladů nebo přiměřeného množství vzorků a preparátů, které nelze dokumentací nahradit, pokud jsou nutné k uzavření nebo plnění smluv mezi československými a zahraničními osobami,
b) k vývozu a dovozu informativních podkladů k šíření poznatků z oblasti vědy a techniky v hromadných sdělovacích prostředcích,
c) k vývozu a dovozu informativních podkladů, uskutečňovanému při jejich bezplatné výměně mezi československými a zahraničními výzkumnými a vývojovými ústavy a vysokými školami,
d) k dovozu přiměřeného množství potravin pro gastronomické akce, uskutečňované za účelem propagace národní kuchyně,
e) pro pohyb dopravních prostředků přes hranice České a Slovenské Federativní Republiky s příslušným technickým vybavením a příslušnými doklady při provozování mezinárodní dopravy,
f) k vývozu nebo dovozu součástek nutných pro zajištění provozu dopravních prostředků zahraničními osobami v České a Slovenské Federativní Republice a k dovozu zahraničních tiskovin, používaných při uskutečňování dopravy, informační služby a odborného výcviku personálu,
g) k dovozu věcí, souvisejících s účastí na mezinárodních výstavách a veletrzích, jakož i věcí sloužících k provádění propagační činnosti na těchto akcích,
h) k vývozu a dovozu zemědělských strojů, včetně účelových letadel, za účelem výpomoci při zemědělských pracích, jestliže tyto stroje budou po ukončení výpomoci vyvezeny nebo dovezeny zpět,
i) k dovozu a vývozu propagačních dokumentů a předmětů za účelem propagace vlastní hospodářské činnosti,
j) k dovozu a vývozu uměleckých děl prováděnému jejich autory,
k) k dovozu a zpětnému vývozu věcí nezbytných pro provoz a provádění činnosti jejího obchodního zastupitelství na území České a Slovenské Federativní Republiky s výjimkou dovozu za účelem úplatného zcizení nebo využití ve výrobě.
§ 5
zrušen
§ 6
Zahraniční osoby nepotřebují povolení k zahraničně obchodní činnosti k poskytování jednorázových služeb zahraničním osobám na území České a Slovenské Federativní Republiky, jestliže tyto služby souvisejí s uspokojováním jejich osobních potřeb, nebo s uzavíráním nebo plněním smluv v mezinárodním obchodě.
ODDÍL 3
Provádění zahraničně obchodní činnosti zahraničními osobami na území České a Slovenské Federativní Republiky
§ 7
Zahraniční osoby mohou na území České a Slovenské Federativní Republiky provádět zahraničně obchodní činnost, k níž jsou oprávněny na základě § 7 odst.4 písm. b) zákona, v tomto rozsahu:
a) jednat o uzavření smluv prostřednictvím československých osob, které jsou oprávněny k zahraničně obchodní činnosti, týkající se poskytování služeb při zprostředkování obchodních operací nebo jež mohou podle zákona vykonávat tuto činnost bez povolení;
b) vykonávat prostřednictvím svého obchodního zastupitelství činnosti způsobem a v rozsahu stanoveném předpisem vydaným podle § 39 zákona;
c) poskytovat plnění smluv prostřednictvím československých nebo zahraničních osob oprávněných k zahraničně obchodní činnosti.
ODDÍL 4
Ustanovení závěrečná
§ 8
Zrušují se:
a) vyhláška č. 60/1980 Sb., o udělování povolení k zahraničně obchodní činnosti a o provádění zahraničně obchodní činnosti zahraničními osobami, ve znění vyhlášky č. 85/1987 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 60/1980 Sb., o udělování povolení k zahraničně obchodní činnosti a o provádění zahraničně obchodní činnosti zahraničními osobami;
b) výnos federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 16/1983 Věstníku federálního ministerstva zahraničního obchodu o zahraničně obchodní činnosti při zabezpečování úkolů v oblasti zahraniční politiky (reg. v částce 10/1984 Sb.).
§ 9
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1991.
Ministr:
v z. Brabec v. r.
Vybraná ustanovení novel
Čl.II vyhlášky č. 27/1991 Sb.
Dnem účinnosti této vyhlášky vzniká právo na zrušení vinkulace vkladů složených jako kauce pro účely povolení nebo registrace zahraničně obchodní činnosti, pokud pro tuto činnost není nadále povolení nebo registrace vyžadována. Zrušení vinkulace jsou oprávněny požadovat osoby, které tyto vklady složily, s tím, že současně písemně prohlásí bance nebo spořitelně, že nevykonávají činnost, pro kterou je povolení nebo registrace vyžadována.
1) Nařízení vlády ČSFR č. 256/1990 Sb., kterým se stanoví vývozy a dovozy věcí a další činnosti, k jejichž provádění se vyžaduje povolení k zahraničně obchodní činnosti.