Vyhláška ze dne 20.12.1990 kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí č. 215/1988 Sb., kterou se provádí zákon a zemědělské dani

27.12.1990 | Sbírka:  559/1990 Sb. | Částka:  90/1990ASPI

Vztahy

Nadřazené: 172/1988 Sb.
Aktivní derogace: 215/1988 Sb.
Pasivní derogace: 586/1992 Sb., 286/1992 Sb.
559/1990 Sb.
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva financí
ze dne 20. prosince 1990,
kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí č. 215/1988 Sb., kterou se provádí zákon o zemědělské dani
Federální ministerstvo financí stanoví podle § 42 zákona č. 172/1988 Sb., o zemědělské dani (dále jen "zákon"):
Čl.I
Vyhláška federálního ministerstva financí č. 215/1988 Sb., kterou se provádí zákon o zemědělské dani, se mění a doplňuje takto:
1. Dosavadní text § 1 se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se novým odstavcem 2, který zní:
"(2) Společnými podniky s převážně zemědělskou výrobou jsou ty, u nichž tržby z rostlinné a živočišné výroby a z agrochemické činnosti činily v předcházejícím zdaňovacím období více než 50 % z celkových tržeb. U společných podniků, jejichž daňová povinnost vznikla v průběhu zdaňovacího období, je rozhodný poměr těchto předpokládaných tržeb v organizaci.".
2. § 2 odst. 1 zní:
"§ 2
(k § 13 zákona)
(1) Odpočitatelné minimum ze základu daně ze zisku [§ 13 odst. 2 písm. b)] se stanoví u organizací, popřípadě organizačních jednotek zařazených do produkčních ekonomických skupin (§ 6 odst. 2) jednotným normativem na 1 ha zemědělské půdy ve výši 1200,- Kčs s odchylkami stanovenými v odstavcích 2 až 4. Celkovou výši odpočitatelného minima v Kčs tvoří součin výměry všech pozemků a stanoveného normativu. Pro stanovení celoroční daňové povinnosti u organizací, u nichž nedošlo během zdaňovacího období ke změně ve výměře pozemků, je rozhodná výměra všech pozemků k 1. lednu zdaňovacího období s přesností na desetiny ha (bez zaokrouhlení). U organizací, u nichž došlo ke změně výměry během zdaňovacího období, je rozhodná výměra vypočtená jako vážený průměr podle vzorce
      n
      SUMA xi . ai
      i = 1
   V = -----------------,
        p

kde V = průměrná  výměra s  přesností na  desetiny ha  (bez
    zaokrouhlení)
  xi = výměra (ha)
  ai = počet dnů, které odpovídají nezměněné výměře; den, ve
    kterém dochází ke změně výměry, se zahrnuje do období
    předcházejícího této změně
  n = počet změn ve výměře
  p = počet dnů ve zdaňovacím období.
Pro stanovení záloh na daň ze zisku je rozhodná výměra pozemků k 1. lednu zdaňovacího období s přesností na desetiny ha (bez zaokrouhlení); u organizací vzniklých během zdaňovacího období je rozhodná výměra ke dni zápisu do podnikového rejstříku.".
3. V § 2 se vypouští odstavec 3. Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4.
Čl.II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1991.
Ministr:
Ing. Klaus CSc. v. r.