Vyhláška ze dne 17.1.1991 kterou se mění vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 533/1990 Sb., o udělování povolení k zahraničně obchodní činnosti, o provádění zahraničně obchodní činnosti bez registrace nebo povolení a o provádění zahraničně obchodní činnosti zahraničními osobami

1.2.1991 | Sbírka:  27/1991 Sb. | Částka:  7/1991ASPI

Vztahy

Nadřazené: 42/1980 Sb.
Aktivní derogace: 533/1990 Sb.
Pasivní derogace: 560/1991 Sb., 513/1991 Sb.
27/1991 Sb.
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva zahraničního obchodu
ze dne 17. ledna 1991,
kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 533/1990 Sb., o udělování povolení k zahraničně obchodní činnosti, o provádění zahraničně obchodní činnosti bez registrace nebo povolení a o provádění zahraničně obchodní činnosti zahraničními osobami
Federální ministerstvo zahraničního obchodu stanoví podle § 9 a § 12 odst. 3 zákona č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"):
Čl.I
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 533/1990 Sb., o udělování povolení k zahraničně obchodní činnosti, o provádění zahraničně obchodní činnosti bez registrace nebo povolení a o provádění zahraničně obchodní činnosti zahraničními osobami, se mění a doplňuje takto:
1. § 4 zní:
"§ 4
(1) Registrace zahraničně obchodní činnosti nebo povolení k provádění zahraničně obchodní činnosti se nevyžaduje u československé osoby
a) k vývozu a dovozu věcí, jakož i poskytování a přijímání služeb, s výjimkou případů uvedených v § 7 odst. 3 písm. b) a c) zákona,1)
b) ke koupi zboží a jeho přímému prodeji v zahraničí bez dovozu do České a Slovenské Federativní Republiky,
c) ke zprostředkovatelské činnosti vykonávané pro československé osoby ve styku se zahraničními osobami,
d) k provádění nestranné kontroly na základě smlouvy za účelem vydání kontrolního osvědčení o zboží dodávaném nebo službách poskytovaných v mezinárodním obchodě,
e) k obstarávání přepravy věcí (zásilek) všemi druhy dopravních prostředků a činnosti s tím související, jestliže místo odeslání nebo místo určení nebo obě tato místa jsou mimo území České a Slovenské Federativní Republiky.
(2) Povolení k provádění zahraničně obchodní činnosti se nevyžaduje u zahraniční osoby, s výjimkou případů uvedených v § 7 odst. 3 písm. b) a c) zákona,1)
a) k vývozu a dovozu dokumentů, informativních podkladů nebo přiměřeného množství vzorků a preparátů, které nelze dokumentací nahradit, pokud jsou nutné k uzavření nebo plnění smluv mezi československými a zahraničními osobami,
b) k vývozu a dovozu informativních podkladů k šíření poznatků z oblasti vědy a techniky v hromadných sdělovacích prostředcích,
c) k vývozu a dovozu informativních podkladů, uskutečňovanému při jejich bezplatné výměně mezi československými a zahraničními výzkumnými a vývojovými ústavy a vysokými školami,
d) k dovozu přiměřeného množství potravin pro gastronomické akce, uskutečňované za účelem propagace národní kuchyně,
e) pro pohyb dopravních prostředků přes hranice České a Slovenské Federativní Republiky s příslušným technickým vybavením a příslušnými doklady při provozování mezinárodní dopravy,
f) k vývozu nebo dovozu součástek nutných pro zajištění provozu dopravních prostředků zahraničními osobami v České a Slovenské Federativní Republice a k dovozu zahraničních tiskovin, používaných při uskutečňování dopravy, informační služby a odborného výcviku personálu,
g) k dovozu věcí, souvisejících s účastí na mezinárodních výstavách a veletrzích, jakož i věcí sloužících k provádění propagační činnosti na těchto akcích,
h) k vývozu a dovozu zemědělských strojů, včetně účelových letadel, za účelem výpomoci při zemědělských pracích, jestliže tyto stroje budou po ukončení výpomoci vyvezeny nebo dovezeny zpět,
i) k dovozu a vývozu propagačních dokumentů a předmětů za účelem propagace vlastní hospodářské činnosti,
j) k dovozu a vývozu uměleckých děl prováděnému jejich autory,
k) k dovozu a zpětnému vývozu věcí nezbytných pro provoz a provádění činnosti jejího obchodního zastupitelství na území České a Slovenské Federativní Republiky s výjimkou dovozu za účelem úplatného zcizení nebo využití ve výrobě.".
1) Nařízení vlády ČSFR č. 256/1990 Sb., kterým se stanoví vývozy a dovozy věcí a další činnosti, k jejichž provádění se vyžaduje povolení k zahraničně obchodní činnosti.
2. § 5 se vypouští.
Čl.II
Dnem účinnosti této vyhlášky vzniká právo na zrušení vinkulace vkladů složených jako kauce pro účely povolení nebo registrace zahraničně obchodní činnosti, pokud pro tuto činnost není nadále povolení nebo registrace vyžadována. Zrušení vinkulace jsou oprávněny požadovat osoby, které tyto vklady složily, s tím, že současně písemně prohlásí bance nebo spořitelně, že nevykonávají činnost, pro kterou je povolení nebo registrace vyžadována.
Čl.III
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 1991.
Ministr:
v z. Ing. Brabec v. r.
I. náměstek