Vyhláška ze dne 5.3.1991 kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 101/1973 Sb., o projektových soutěžích

12.4.1991 | Sbírka:  124/1991 Sb. | Částka:  25/1991ASPI

Vztahy

Nadřazené: 109/1964 Sb., 40/1964 Sb.
Aktivní derogace: 101/1973 Sb.
Pasivní derogace: 513/1991 Sb.
124/1991 Sb.
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva hospodářství
ze dne 5. března 1991,
kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 101/1973 Sb., o projektových soutěžích
Federální ministerstvo hospodářství stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 392 odst. 2 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a podle § 508 odst. 1 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů:
Čl.I
Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 101/1973 Sb., o projektových soutěžích, se mění a doplňuje takto:
1. § 1 včetně nadpisu zní:
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tato vyhláška upravuje projektové soutěže (dále jen "soutěže"), jejichž cílem je získat návrh na nejlepší architektonické, urbanistické, ekologické, technické, ekonomické nebo výtvarné řešení vyhlášených zadání, zejména v oblasti výstavby.
(2) Tato vyhláška se nevztahuje na mezinárodní soutěže. Zvláštní předpisy upravují soutěže v oboru výtvarných umění.1)".
1) Vyhláška ministerstva školství a kultury č. 23/1965 Sb., o soutěžním řádu pro díla výtvarných umění.
2. § 3 včetně nadpisu zní:
"§ 3
Účastníci soutěže
(1) Soutěží se mohou zúčastnit právnické a fyzické osoby, popřípadě účelově vzniklá sdružení. Účast je umožněna každému, kdo splní požadavky stanovené v soutěžních podmínkách.
(2) Soutěží se nemohou zúčastnit osoby, které se podílejí na jejich přípravě a vyhlášení, a osoby, které jsou členy nebo náhradníky poroty, orgány poroty a přizvaní experti (dále jen "vyloučené osoby"). Dále se nemohou soutěží zúčastnit osoby blízké2) vyloučených osob, bezprostředně nadřízení a podřízení a přímí spolupracovníci vyloučených osob.".
2) § 116 občanského zákoníku.
3. § 4 včetně nadpisu zní:
"§ 4
Vyhlašování soutěží
(1) Vyhlašovateli soutěží mohou být právnické i fyzické osoby.
(2) Veřejnou soutěž a soutěžní podmínky vyhlásí vyhlašovatel nejpozději v den vyhlášení soutěže v odborném tisku, jehož okruh rozšiřování odpovídá charakteru a významu vyhlášení soutěže a nejméně v jednom celostátním deníku nebo alespoň v jednom deníku vydávaném v České republice a v jednom deníku vydávaném ve Slovenské republice. Soutěžní lhůta musí odpovídat náročnosti soutěže, nejméně však musí činit 30 dnů od vyhlášení soutěže.
(3) Vyhlášení užší soutěže a vyzvání jejích účastníků se provádí písemně. Účast při vyhlášení užší soutěže je nutno závazně potvrdit ve lhůtě, která je ve vyhlášení stanovena. Osoby, jež byly k účasti vyzvány a které se chtějí zúčastnit soutěže se spolupracovníky, jsou povinny vyžádat si souhlas vyhlašovatele. Za tím účelem oznámí vyhlašovateli jména a adresy těchto spolupracovníků a připojí jejich prohlášení, že byly splněny podmínky podle § 5 odst. 2 písm. m); o přijetí těchto spolupracovníků do soutěže informuje vyhlašovatel ostatní vyzvané účastníky soutěže.".
4. § 5 odst. 1 zní:
"(1) Soutěžní podmínky vypracovává vyhlašovatel.".
5. V § 5 odst. 2 písm. m) zní:
"m) požadavky na odbornou kvalifikaci, způsobilost nebo oprávnění účastníků soutěže a jejich okruh.".
6. V § 5 odst. 2 na konci se připojuje písmeno p), které zní:
"p) jmenný seznam členů poroty a jejich náhradníků.".
7. § 6 se vypouští.
8. § 7 odst. 2 zní:
"(2) Porota má vždy lichý počet členů (3 až 11). Počet náhradníků musí být úměrný počtu členů poroty. Členy poroty a jejich náhradníky jmenuje vyhlašovatel z řad vysoce kvalifikovaných odborníků. Členy poroty mohou být i zástupci vyhlašovatele soutěže a budoucího uživatele, pokud je znám.".
9. V § 8 odst. 3 se za slovo "přijetí" vkládají slova "označuje došlé návrhy v uzavřených obálkách pořadovými čísly, datem a hodinou převzetí, vypracovává seznam soutěžních návrhů".
10. § 9 odst. 1 zní:
"(1) Před vyhlášením soutěže svolá vyhlašovatel porotu k ustavující schůzi. Na této schůzi zvolí porota ze svých členů předsedu a místopředsedu, seznámí se se soutěžními podmínkami a stanoví podrobnosti o činnosti přezkušovatele. Na prvním zasedání poroty po uplynutí soutěžní lhůty si předseda vyžádá od všech členů poroty a orgánů poroty písemné prohlášení, že budou vykonávat svou funkci nestranně, že se ani přímo ani nepřímo nezúčastnili prací na soutěžních návrzích, že neznají u veřejných soutěží jména autorů předložených návrhů a že zachovají mlčenlivost o jednání poroty.".
11. V § 9 odst. 2 na konci se připojuje věta: "Do soutěže mohou být připuštěny pouze ty soutěžní návrhy, které jsou uvedeny v seznamu (§ 8 odst. 3).".
12. V § 9 odst. 5 v části věty za středníkem se slovo "nebo" nahrazuje slovem "a"; na konci odstavce se připojuje věta: "Vyhlášenou částku na ceny a odměny je třeba vyčerpat s výjimkou případu, kdy počet soutěžních návrhů připuštěných k hodnocení je nižší než počet vyhlášených cen a odměn.".
13. V § 10 odst. 5 na konci se připojuje věta:
"Účastníku soutěže, jehož návrh byl odměněn nebo oceněn, se výsledek soutěže oznámí doručením do vlastních rukou.".
14. V § 11 odst. 1 se první věta nahrazuje větou: "Druhá cena za soutěžní návrh nesmí překročit 60 % a třetí cena 40 % částky první ceny.".
15. V § 11 odst. 3 se vypouští druhá věta a poznámka pod čarou č. 6.
16. V § 11 se vypouštějí odstavce 4 a 5.
17. V § 5 odst. 2 písm. b), g) a n), odst. 3 a 4, § 10 odst. 1, 3 a 6 a § 11 odst. 3 se slovo "vypisovatel" nahrazuje slovem "vyhlašovatel".
Čl.II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 1991.
Ministr:
Ing. Dlouhý CSc. v. r.