Zákon ze dne 26.4.1991 o zřízení Českého úřadu pro hospodářskou soutěž

24.5.1991 | Sbírka:  173/1991 Sb. | Částka:  36/1991ASPI

Vztahy

Aktivní derogace: 2/1969 Sb.
Pasivní derogace: 474/1992 Sb.
173/1991 Sb.
ZÁKON
České národní rady
ze dne 26. dubna 1991
o zřízení Českého úřadu pro hospodářskou soutěž
Česká rada se usnesla na tomto zákoně:
Čl. I
§ 1
Zřizuje se Český úřad pro hospodářskou soutěž jako ústřední orgán státní správy České republiky.
§ 2
Český úřad pro hospodářskou soutěž
a) vytváří podmínky pro ochranu hospodářské soutěže a její další vývoj,
b) působí proti vzniku a udržování monopolního nebo dominantního postavení právnických a fyzických osob při jejich podnikatelské činnosti (dále jen "podnikatelé"), pokud znemožňuje nebo omezuje hospodářskou soutěž.
§ 3
Do působnosti Českého úřadu pro hospodářskou soutěž náleží
a) schvalovat dohody a fúze a přezkoumávat monopolní nebo dominantní postavení podnikatelů podle § 3, 4, 8 a 9 zákona o ochraně hospodářské soutěže 1) (dále jen "zákon"),
b) rozhodovat podle § 5 odst. 2 zákona o povolení výjimek ze zákazů, stanovit pro povolení výjimek případné podmínky a jejich dodržování sledovat,
c) provádět podle § 6 zákona řízení o odvolání povolených výjimek a výjimky odvolávat, jestliže nebyly přes upozornění dodrženy stanovené podmínky nebo jestliže odpadly důvody, které k povolení výjimek vedly,
d) zakázat plnění dohod a fúzí, popřípadě jejich částí, jakož i zneužívání dominantního nebo monopolního postavení na trhu, odporují-li zákazům uvedeným v § 3, 4, 8 a 9 zákona a nebyla-li pro ně povolena výjimka, popřípadě byla-li výjimka odvolána,
e) ukládat při zjištění závad povinnosti k nápravě a stanovit k jejímu splnění přiměřenou lhůtu,
f) vydávat rozhodnutí o tom, zda určité jednání má povahu zneužití monopolního nebo dominantního postavení podnikatelů ve smyslu § 9 odst. 3 zákona,
g) vydávat v řízení zahájeném před úřadem předběžná opatření podle § 12 odst. 4 zákona,
h) ukládat podnikatelům peněžité pokuty za porušení povinností stanovených zákonem,
i) vyžadovat od podnikatelů podklady a informace potřebné pro jeho činnost a pro tento účel zkoumat u podnikatele právní a obchodní podklady a zjišťovat, zda nedochází k porušení povinností uložených zákonem,
j) zveřejňovat žádosti o souhlas s uzavřením dohody nebo s fúzí, uveřejňovat svá rozhodnutí, která nabyla právní moci, o neschválení dohod a fúzí, o zneužití monopolního nebo dominantního postavení a o uložených pokutách a o dalších nápravných opatřeních.
Čl.II
Zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem České národní rady č. 34/1970 Sb., zákonem České národní rady č. 60/1988 Sb., zákonem České národní rady č. 173/1989 Sb., zákonným opatřením předsednictva České národní rady č. 9/1990 Sb., zákonem České národní rady č. 126/1990 Sb., zákonem České národní rady č. 288/1990 Sb., zákonným opatřením předsednictva České národní rady č. 305/1990 Sb. a zákonem České národní rady č. 575/1990 Sb., se doplňuje takto:
V § 2 odst. 1 se připojuje bod 6, který zní: "6. Český úřad pro hospodářskou soutěž."
Čl.III
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Burešová v.r.
Pithart v.r.
1) Zákon č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže.