Vládní nařízení ze dne 26.5.1925 o výrobě a využívání acetylenu, jakož i o obchodu karbidem

23.6.1925 | Sbírka:  123/1925 Sb. | Částka:  52/1925ASPI

Vztahy

Nadřazené: 259/1924 Sb.
Pasivní derogace: 1/1952 Sb., 277/1949 Sb.
123/1925 Sb.
Vládné nariadenie
zo dňa 26. mája 1925
o výrobe a užívaní acetylénu, ako aj o obchode karbidom.
Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 40, 45 a 102, odst. 6.,102, odst. 6 zákona zo dňa 10. októbra 1924, č. 259 Sb. z. a n. (živnostenského zákona pre územie Slovenska a Podkarpatskej Rusi):
A.
O KARBIDE.
§ 1.
Nádoby na karbid.
(1) Karbid a jeho preparáty (beagid, briquettid a iné), ako aj iné vodou rozložiteľné karbidy smejú prichádzať do obchodu a byť uschovávané len v nádobách nepromokave a vzduchotesne uzavrených.
(2) Tieto nádoby nesmejú byť vyrobené z medi alebo iných kovov, ktoré sa spojujú s acetylénom vo výbušné slúčeniny a pojmú-li prez 10 kilogramov, musia mať v nápadných literách nápis: "Karbid! Buď držaný vždy dobre uzavrený a v suchu!"
(3) Otváranie spájaných (letovaných) karbidových nádob smie sa diať len mechanickou cestou bez upotrebenia rozpájacích prístrojov.
(4) Neupotrebí-li sa celého obsahu nádoby naraz, buď z nej len podľa potreby karbid vybraný a nádoba zase tesne uzavrená alebo nepromokavým, presahujúcim príklopom prikrytá.
(5) Nádoby buďte tak ukladané, aby voda k nim nemohla.
§ 2.
Uschovanie v obytných budovách.
(1) V obytných budovách smie uschované byť najvýš 300 kilogramov karbidu alebo podobných preparátov, a to v nádobách najvýš po 100 kilogramoch.
(2) Vzhľadom na zabalenie obvyklé v obchode, smejú uvedené číslice prekročené byť o desať procentov.
(3) Priestory, určené k uschovaniu musia byť proti vnikaniu vlhkosti čo možná chránené. Pivničné priestory sú vylúčené.
§ 3.
Uschovanie v priestoroch pre prístroje.
(1) V priestoroch, v ktorých sú postavené prístroje na výrobu acetylénového plynu, zpravidla nesmie byť ukladaná väčšia než pätoronásobná denná spotreba karbidu až do množstva 300 kilogramov, a to v nádobách s obsahom najvýš 100 kilogramov (§ 2, odst. 2.).§ 2, odst.
(2) Ukladanie množstva, presahujúceho pätoronásobnú dennú spotrebu, je len vtedy prípustné, není-li karbid obsažený vo viac ako dvoch nádobách. Tieto nádoby nesmejú byť zároveň otvorené a nesmejú pojať viac ako po 100 kilogramoch karbidu (§ 2, odst. 2.).
§ 4.
Skladné priestory pre karbid.
(1) K ukladaniu karbidu alebo podobných preparátov v množstve prez 300 kilogramov až do 1000 kilogramov smie byť užité (§ 2, odst. 2.) - vyjmúc prípad § 6 - len zvláštnych, uzavrených skladných priestorov, ktoré od obydlených aleb stálemu pobytu ľudí slúžiacich priestorov musia byť oddelené plnými múry.
(2) Tieto skladné priestory musia byť proti prístupu vlhka a vody chránené a jasné a nesmejú obsahovať ohníšť a ohňových ťahov. Pri umelom osvetlení zdroj svetelný smie umiestený byť len vonku za tesne uzavrenou sklenenou uzáverkou (oknom) chránenou proti poškodeniu drôtenou mrežou. Na miesto osvetlenia z vonku môže nastúpiť elektrické vnútorné osvetlenie, keď je vedenie svetla riadne izolované, sú-li poistky vonku a žiarovky opatrené ochrannými púzdry zo silného skla, ktoré tiež objímajú obruby. V skladných priestoroch musí byť postarané o dostatočné vetranie i ventilačné otvory nesmejú byť sriadené k zavieraniu a musia byť tak zaistené, aby vniknutie dažďa alebo snehu nimi bolo vylúčené a aby vzniklý snád plyn acetylénový mohol bez nebezpečenstva unikať tiež z najvyšších miest priestoru. Dvere skladných priestorov musia sa otvárať na vonok. Pivničných priestorov nesmia sa užívať za skladište karbidu. Nádoby pre karbidu buďte tak uložené, aby sa ich samočinné kutálenie zamedzilo.
(3) Vstup so svetlom do skladných priestorov, ako aj fajčenie a každá manipulácia v nich so zápaľnými predmety sa zakazuje. Na vchodoch upevnený buď tento zreteľne viditeľný nápis: "Sklad karbidu" Vstup so svetlom, fajčenie a každá manipulácia so zápaľnými predmety sa zakazuje!"
(4) V skladných priestoroch smejú byť ukladané okrem chemikálií, potrebných k čisteniu acetylénového planu, len také látky, ktoré niu sú horľavé.
§ 5.
Skladište karbidu.
(1) V množstve prez 1000 kilogramov smie byť karbid a podobné preparáty - vyjmúc prípad § 6 - ukladané len vo zvláštnych skladištiach; niesú-li tieto skladištia od obytných alebo stálemu pobytu ľudí slúžiacich budov, ako aj od súsedných hraníc aspoň 10 metrov vzdialené, musí byť od nich oddelené požiarovým múrom a z vonku bezpečne proti ohňu sriadené.
(2) Verejné cesty, ako aj korytá riek a iných verejných vôd buďte čítané do predepísanej vzdialenosti.
(3) Skladištia musia mať ľahkou strechu a nepromokavým krytom, ako aj nepromokavú, k odvádzaniu vody naklonenú dlážku, ktorej povrch leží najmenej o 20 centimetrov výš ako úroveň súsedného územia. V zaplaviteľných obvodoch majú byť takéto skladištia tým spôsobom sriaďované, aby tiež pri najvyššich dosiaľ známych stavoch vody nemohly byť zaplavené.
(4) Pre skladné priestory takýchto skladíšť platia ostatne ustanovenia § 4 tohoto nariadenia.
§ 6.
Ukladanie karbidu pod širým nebom.
(1) Ukladanie karbidu a podobných preparátov pod širým nebom je prípustné, je-li skladné miesto plotom, drôtenou sietou alebo iným spôsobom vhodné ohradené a od budov i súsedných hraníc najmenej 10 metrov vzdialené; v tomto priestore nesmejú byť ukladané nijaké horľavé látky. Platnosť má ustanovenie § 5, odst. 2.
(2) Karbid buď ukladaný v nádobách vodotesne uzavrených na plošine (lešení) prepúšťajúcej vodu alebo pre odvádzanie vody sklonenej, ktorá je svojou spodnou hranou od zeme vzdialená aspoň 20 centimetrov a je tak sriadená, aby sa nemohla ku karbidovým nádobám dostať ani spodná, ani veľká (povodňová) voda.
(3) Karbidové nádoby musia byť proti mokru chránené ochrannou strechou alebo iným primeraným krytom a tak uložené na plošine, aby boly zaistené proti skutáleniu.
(4) Prístup do skladišťa neoprávneným sa nedovoľuje. Vstup do skladišťa so svetlom, ako aj fajčenie a každá manipulácia so zápaľnými predmety tamtiež sa zakazuje. U vchodu umiestené buďte výstražné tabulky, nesúce zreteľne viditelný nápis: "Sklad karbidu! Buď držaný vždy v suchu! Cudzím je vstup zakázaný. Vstup so svetlom, fajčenie a každá manipulácia so zápaľnými predmety sa zakazuje!"
§ 7.
Roztĺkanie.
Roztĺkanie karbidu musí sa diať s uvarovaním akéhokoľvek vyvinovania prachu; pri dlhšie trvajúcich prácach tohoto druhu buďte upotrebené buďto vhodné prístroje vyvinovaniu prachu zabraňujúce, alebo buďte osoby, pri tom zamestnané, opatrené rešpirátorami a ochrannými okuliarami.
§ 8.
Živnostenské závody.
Ktoré nariadena sú nutné pre výrobu karbidu a podobných preparátov v živnostenských závodoch a pre obchod s týmito látkami. Prenecháva sa s prípadu na prípad rozhodnutiu živnostensko-policajnej prípustnosti závodu.
B
O ACETYLÉNE.
I.
Všeobecné ustanovenia.
§ 9.
Tekutý acetylén.
Vyrábäť a používať tekutý acetylén je neprípustné.
§ 10.
Zhustený (komprimovaný) acetylén.
(1) Zhustený plyn- acetylénový s absolutným tlakom prez 2 atmosféry (2 kilogramy na štvoročný centimeter) smie byť v čistom stave a vo smešaninách s inými plyny alebo parami, ako aj v roztokoch vyrábäný a v obchod uvádzaný len na zvláštné povolenie politického úradu II. stolice.
(2) K dosaženiu takého povolenia je treba predložiť politickému úradu II. stolice presný popis zamýšľaného výrobného postupu v troch exemplároch, ktorý má obzvlášte obsahovať údaje o výške upotrebeného tlaku, prípadného pomeru smiešaniny, spôsobe výroby, uschovania a spôsobe zamýšľaného užitia zhusteného plynu acetylénového, alebo jeho smiešaním a roztoku. Tento popis musí umožniť spoľahlivý úsudok, sú-li prístroje a zariadenia, pri výrobe upotrebené, primerane zaistené proti nebezpečenstvu výbuchu.
§ 11.
Smiešaniny so vzduchom.
Hromadenia a uschovávanie smiešanin acetylénového plynu s atmosférickým vzduchom a s inými plyny, obsahújucimi alebo vyvinujúcimi voľný kyslík, sa zakazuje.
§ 12.
Závody na živnostenskú výrobu a upotrebenie plynu acetylénového.
(1) Závody na živnostenskú výrobu acetylénového plynu, ako aj živnostenského závodu, v ktorých sa acetylénový plyn vyrábä a upotrebuje k zvláštnym technickým účelom (obrábäniu kovu acetylénovými plameňami), podrobené sú podľa III. hlavy zákona č. 259/1924 Sb. z. a n. v každom prípade schváleniu živnostenským úradom. Sriadia-li sa úpravy na výrobu alebo upotrebeniu acetylénového plynu k uvedeným účelom v už jestvujúcich schválených závodoch, buď to pokladané za zmenu závodu, ktorá vyžaduje schválenia podľa § 47 zákona č. 259/1924 Sb. z. a n.
(2) Na iné závody pre výrobu alebo upotrebenie acetylénového plynu v živnostenských provodzovniach, nie sú-li tieto závody podrobené schvaľovacej povinnosti podľa predpokladov § 40 zákona č. 259/1924 Sb. z. a n., vzťahujú sa obdobne ustanovenia § 13 tohoto nariadenia.
§ 13.
Inaké závody na výrobu a upotrebenie plynu acetylénového.
(1) Závody na výrobu plynu acetylénového potrebujú schválenia politického úradu prvej stolice, dokiaľ činí za hodinu vyrobeného množstvo plynu pri plnej činnosti prez 300 litrov. K dosaženiu tohoto schválenia buďte menovanému úradu pred počatím sriaďovacích prác predložené potrebné plány a popisy závodu s pripojením patričných údajov o systéme užitého prístroja.
(2) Povolenie ku sriadeniu závodu môže byť udelené po dohode s obcou už na základe takého podania, nevyžadujú-li verejné záujmy výnimečne prevedenie komisionálneho pojednania.
(3) Dohotovenie závodu buď politickému úradu I. stolice oznámené.
(4) Pri závodoch na väčšiu spotrebu plynu než 1500 litrov za hodinu má sa úrad na mieste presvedčiť o riadnom prevedení závodu. Totiež platí o závodoch s menšou spotrebou plynu, vyžadujú-li zvláštne okolnosti takého prezkúšania.
(5) Žiadon závod na výrobu acetylénového plynu pre spotrebu plynu prez 300 litrov za hodinu nesmie byť uvedený v činnosť prv, dokiaľ by úrad nevyslovil, že nie je proti tomu námietok.
(6) Ku sriadeniu a uvedeniu v činnosť závodov na výrobu acetylénového plynu pre plynovú spotrebu až do 300 litrov za hodinu a ku sriadeniu závodov pre upotrebenie stlačeného acetylénu dostačí pred počatím sriaďovacích prác písomné oznámenie, učinené politickému úradu prvej stolice, ktoré má obsahovať potrebné údaje o použitom systéme prístroja, ako aj popis závodu (obzvlášte priestoru na prístroj). Úrad je oprávnený, treba-li toho, požadovať tiež predloženie plánov. Ostatne sa úradu vyhraďuje presvedčiť sa na mieste o zachovaní platných predpisov, spôsobiť odstránenie shľadných snáď neshôd s predpismi, a vyžadujú-li toho ohľady verejného záujmu, nariadiť, aby bolo provodzovanie zastavené.
(7) Obci buď daná priležitosť zúčastniť sa komisionálneho pokračovania.
(8) Pri prevedení podstatných zmien v zariadení závodov buď obdobne šetrené predchozích ustanovení.
§ 14.
Ukladanie karbidu pri výrobe acetylénového plynu.
V prípadoch §§ 12 a 13 je treba dbať, aby splnené boly predpisy pre ukladanie karbidu.
§ 15.
Živnostenské prevádzanie potrubia na plyn acetylénový a zariadení osvetlovacích.
(1) Živnostenské postavenie prístrojov na výrobu acetylénového plynu a zariaďovanie a opravy potrubia na plyn acetylénový a zariadení osvetlovacích je podľa § 22, odst. 17., živn. zák. č. 259/1924 Sb. z. a n. viazané na koncessiu.
(2) Osoby, oprávnené sriaďovať potrubie na plyn acetylénový a inštalovať prístroje na výrobu plynu, sú zaviazané viesť o prácach s acetylénovým plynom, ktorých prevedenie prevzaly, chronologický záznam, do ktorého politický úrad prvej stolice je oprávnený kedykoľvek nahliadnuť. Tento záznam buď vedený oddelene od záznamov týmito osobami o iných plynovodných prácach vedených snáď podľa § 3 vládneho nariadenia zo dňa 26. mája 1925, č. 124 Sb. z. a n. (plynového regulativu).
§ 16.
Výhrada.
Zariadenie na rozvod a upotrebenie acetylénového plynu a opravy a zmeny takých úprav zariadenia, ktoré môže pôsobiť na ich neprestupnosť, smejú prevádzané byť len osobami k tomu povolanými (§ 15).
II.
Zvláštné ustanovenia.
a)
Pre prístroje na výrobu plynu acetylénového.
§ 17.
Pripustenie prístrojov.
(1) K výrobe plynu acetylénového smie sa použiť s výnimkami v § 35 uvedenými len takých prístrojov, ktorých systém bol niektorom politickým úradom II. stolice na zvláštne zakročenie a na základe znaleckého dobrozdania prehlásený za prípustný.
(2) O pripustenie má zažiadať zpravidla podnik, ktorý chce takéto prístroje dať do obchodu, a to u politického úradu II. stolice, v ktorého správnom obvode je stanovisko podniku, pri cudzozemských podnikoch však stanovisko niektorého skladišťa.
(3) Pre prístroj, ktorý bol dodaný podnikom, ktorý v tuzemsku nemá žiadneho pobočného závodu, pripustenie môže tiež od toho, ktorý zamýšľa pripustenie môže tiež od toho, ktorý zamýšľa prístroj postaviť, vyžiadané byť u politického úradu II. stolice, v ktorého správnom obvode prístroj má byť postavený.
(4) Vyžaduje-li znalecké dobrozdanie o systéme prístroja vyzkušania prístroja, buď tento dodaný a pripravený na útraty zakročujúcej strany; taktiež strana zadovážiť má ku zkúške prístroja potrebný karbid, ako aj potrebný snáď pomocný personál.
(5) Prehlásenia prípustnosti, udelenej niektorým politickým úradom II. stolice, platia pre územie celého štátu.
§ 18.
Ako žiadosti o pripustenie majú byť doložené.
(1) Ku každej žiadosti o pripustenie niektorej prístrojovej sústavy buď priložený v troch exemplároch návrh presného popisu, opatrený zreteľným, podľa meríka správnym náčrtkom prístroja.
(2) Tento popis, ktorý má byť schválený politickým úradom II. stolice, má obsahovať tiež vylíčenie, ako sa s prístrojom zachádza a ako sa obsluhuje, a poučenie, ako sa má zachádzať s karbidom a plynom acetylénovým a jaké majú vlastnosti; v tomto poučení buď tiež uvedené, po ktorej dobe alebo po ktorej spotrebe karbidu alebo plynu alebo podľa iných známok pri určitej veľkosti čističa má byť čistiaca hmota obnovená. Konečne je treba v tomto poučení uviesť pravidlá, ktoré sú nutné k odvráteniu nebezpečenství a ich následkov, možných pri provoze zariadenia na acetylénový plyn.
(3) Zamýšľa-li sa sriadiť systém prístroja pre rôzné výkonnosti, buďte pri zakročení o prehlásení prípustnosti (§ 17) udané rozmery hlavných súčiastok, obzvlášte tiež užitočný obsah plynojemu, ako aj zásoba karbidu pre jednotlivé veľkosti prístroja; tieto rozmery buďte tiež uvedené v popise systému prístroja.
§ 19.
K jednotlivým prístrojom buď pridané poučenie.
Ku každému prístroju na výrobu acetylénu musí byť pridaný podľa § 18 schválený popis (poučenie) i s náčrtkom, udajom úradu, ktorý prehlásil, že sa príslušná sústava pripúšťa a dáta pripúšťacieho výmeru, a to počítajúc podmienky v ňom predpísané. Tento popis buď umiestený vo vhodnej forme v priestore, kde je prístroj postavený, a to na nápadnom mieste pod sklom a buď stále udržovaný v čitateľnom stave.
§ 20.
Označenie prístrojov.
Na každom prístroji musí byť na snadne viditeľnom mieste upevnený štítok, udávajúci meno alebo firmu výrobcu, rok zhotovenia, užitočný obsah plynojemu (v litroch) a najväčšiu prípustnú výkonnosť prístroja (množstva plynu v litroch, za hodinu); sú-li plynojemy a vyvinovače od seba oddelené, buď takýto štítok s príslušnými údajmi pripevnený na každom diele týchto prístrojov.
§ 21.
Výkonnosť prístrojov.
Hlavné súčiastky každého prístroja musia byť vo správnom pomere k jeho výkonnosti; tento pomer buď určený, keď odborníci podávajú dobrozdanie o prístrojovej sústave (§ 17). Najväčšia výkonnosť pre jednotlivé veľkosti sústavy prístrojovej nesmie byť pri provodzovaní prekročená.
§ 22.
Prístroje, pri ktorých musí byť plynojem vyzdvihnutý.
Prístroje, pri ktorých k účelu nového plnenia karbidom a vodou alebo k odstráneniu zbytkov musia byť poklop plynojemu vyzdvihnutý alebo plynová nádržka otvorená, aby obsažený plyn mohol voľne uniknúť, sú prípustné len pre spotrebu plynu až do 100 litrov za hodinu a pre náplň karbidom až do 2 kilogramov.
§ 23.
Vyvetranie prístrojov.
Všetky prístroje musia dovoľovať vyvetranie pred každým uvedením v chod a umožniť, aby smiešanina plynu a vzduchu na počiatku vyvinovania plynu vznikajúca mohla bez nebezpečenstva uniknúť.
§ 24.
Otváranie prístrojov.
(1) Časti prístroja, ktoré sa otvárajú, aby prístroj bol karbidom alebo vodou znova naplnený a zbytky z neho odstránené, musia byť opatrené takým zariadením, aby acetylénový plyn v týchto častiach snáď obsažený pred otvorením mohol bez nebezpečia unikať. Takýchto zvláštnych úprav nie je však treba u potrubí, kohútkov a podobných častí prístroja, ktoré obsahujú len nepatrné množstvá acetylénového plynu.
(2) Vhodnými zariadeniami (vodnou záverkou apod. ) musí byť zamedzené, aby plyn z plynojemu nemohol vznikať zpät do vyvinovača.
§ 25.
Tlak plynu.
Tlak plynu v prístrojoch na výrobu acetylénového plynu nesmie u prístrojov pre osvetľovanie presahovať absolutný tlak 1 : 1 atmosféry u prístrojov pre zvláštné technické účely (obrábänie kovov acetylénovými plameňami) tlak 1.5 atmosfér.
§ 26.
Teplota.
Teplota, vzniklá rozkladom karbidu, nesmie v plynovom priestore vyvinovača v žiadnej chvíli zplyňovacieho procesu prestúpiť 80 stupňov Celziových.
§ 27.
Materiál.
(1) Prístroje i s výstrojami buďte odborne zhotovené z materiálu, vzdorujúceho zmene tvaru a prehrdzaveniu. K tým častiam, ktoré prídu v styk s karbidom alebo s acetylénovým plynom, nesmie byť upotrebené kovov, ktoré sa s acetylénom spojujú vo výbušné slúčeniny, obzvlášte medi. Sliatiny medi (mosadz, bronz a pod. ) sú dovolené len pre kohútky, ventily, sošraubovania a pod. súčiastky a musia byť vždy udržované čisté.
(2) Všetky časti prístrojov, ktoré sú vydané zovňajšiemu alebo vnútornému pôsobeniu tlaku plynu acetylénového a nie sú v celku zhotovené, musia byť odborne snýtované alebo svarené. Dvojnásobné prehýbanie plechu je prípustné len v prístrojoch, na výkon do 100 litrov za hodinu. Mäkká pájka smie byť upotrebená len ako tesniaci prostriedok.
(3) Gumové hadice dovoľujú sa na prístrojoch ako vedenie pre acetylénový plyn pod tlakom, s výnimkami v § 46 stanovenými, len pri dočasnom užití.
§ 28.
Poisťovacie ventily, pretlakované trubky.
(1) Každý prístroj musí byť opatrený poisťovacím ventilom alebo pretlakovou trubkou, ktorej výtokový prierez dovoľuje vystúpenie plynu bez neprípustného prekročenia tlaku.
(2) Výtoková trubka musí viesť na vonok, možno-li až nad strechu alebo u prístrojov pod širým nebom postavených najmenej 2 metry vysoko nad podľahu a musí byť proti vnikaniu dažďa alebo snehu príslušne chránená; táto trubka nesmie byť za žiadnych okolností blízko okien alebo tak usporiadaná, aby unikajúci plyn mohol sa dostať do susediacich uzavrených priestorov, alebo aby mohol byť nepovolanými zapálený. Blízkosti komínu treba podľa možnosti sa vyhýbať; sú-li komíny v menšej vzdialenosti od výtokovej trubky než 5 metrov, musí táto trubka prečnievať ústie komína najmenej o 1 meter. Odvádzanie plynu dýmovými tahy nie je prípustné.
(3) U prístrojov na výrobu acetylénového plynu, ktorých sa užíva ku zvláštnym technickým účelom (k obrábäniu kovov acetylénovými plameňami) v uzavrených pracovných miestnostiach alebo pod širým nebom (§ 42), môže byť upustené od zariadenia odvádzacieho, keď pri riadnom užívaní prístroja užitočný plynový priestor môže bezpečne pojať celý vyrobený i dodatočne vzniklý plyn.
§ 29.
Čistič.
(1) Aby acetylénový plyn zbavený bol nečistoty (čpavku, sirovodíku, fosforovodíku a pod.), musí každý prístroj byť opatrený dobre pôsobiacim dostatočne veľkým čističom, dľa potreby tiež vymývačom alebo sušičom.
(2) Čistič musí sa dať proti plynojemu vyvinovaču a proti potrubiu uzavrieť.
(3) Pri znaleckom posudení systému prístroja, predpísanom podľa § 17 tohoto nariadenia, buď zistené, je-li čistenie dostatočné a či podľa údajov obsažených v poučení o obnovení čistiacej hmoty pri normálnom pro vodzovaní lzä očakávať dľa zkuseností tiež na dlhšiu dobu postačujúce čistenie.
(4) O čističoch, ako aj zvláštnych vymývačoch a sušičoch platia ustanovenia § 27 tohoto nariadenia; krem toho musia upotrebené materiálie dostatočne vzdorovať rušivému pôsobeniu použitej čistiacej alebo sušiacej hmoty.
§ 30.
Tlakomer.
(1) Upotrebenie tlakomerov so živým striebrom pri acetylénových prístrojoch a vedeniach nie je dovolené.
(2) Upotrebí-li sa tlakomerov s tekutinami, musia sa dať uzavierať a byť najmenej dvakráť tak dlhé, ako čo toho vyžaduje normálny tlak.
(3) Pri automaticky pôsobiacich prístrojoch buď uzavierací kohútok tlakomeru pri pravidelnej činnosti uzavrený.
§ 31.
Opatrenia proti zamrznutiu.
(1) Nebezpečenstvo zamrznutia musí byť pri všetkých prístrojoch vhodným spôsobom zamedzené.
(2) Kde proti tomu nie je účinené iné opatrenie, musí byť ako uzavieracích tekutín užité takých tekutín alebo roztokov, ktoré majú dostatočne nízky bod ztuhnutia a ktoré na plyn acetylénový s nimi vo styk prichádzajúci alebo na steny nádob nepôsobia škodlive. Totiež platí ohľadne užitia tekutín alebo roztokov pre upotrebené snáď manometry.
(3) Aby zamrzlé prístroje a vedenie rozmrzly, nesmie sa upotrebiť plameňov a žhavých telies.
§ 32.
Náveštné prístroje.
Náveštné zariadenia k oznamovaniu najvyššieho alebo najnižšieho prípustného stavu plynojemu, musia byť tak zhotovené, aby vznik iskier v priestore, kde je prístroj, bol vylúčený.
§ 33.
Opravy prístrojov.
Opravy, pri ktorých upotrebuje sa žíhacích plameňov alebo iných pomocných prostriedkov, ktoré môžú privodiť zapálenie, smejú byť len vtedy konané, je- li provodzovanie závodu úplne zastavené a bol-li acetylénový plyn, obsažený snáď v častiach určených k oprave a v častiach s opravovaným miestom v spojení súcich vodou vytlačený alebo iným vhodným spôsobom spoľahlive odstránený. Hľadanie netesných miest pomocnou otvorených plameňov nie je prípustné.
§ 34.
Obsluha prístrojov.
Prístroje na výrobu acetylénového plynu smejú byť obsluhované len dorostlými a spoľahlivými osobami, ktoré sú so zariadením a s provodzovaním obznámené.
§ 35.
Prenosné prístroje, svietelne a pod.
(1) Prístroje na výrobu acetylénového plynu, pri ktorých nie len vyvinovač, ale tiež horák je prenosný (lampy na stôl, lustry, premietacie [projekčné] lampy, automobilové, vozové a cyklistické lampy, acetylénové pochodne, varidlá a pod.), ako aj všetky výhradne pod širým nebom užívané štabilné prístroje (pouličné a zahradné svietelne a pod.) sú z predpisov tohto nariadenia, platných pre prístroje, okrem ustanovení §§ 25, 26 a 27, odst. 1., vtedy vyňaté, nečiní-li výkonnosť za hodinu viac ako 100 litrov a celá karbidová náplň viac ako 2 kilogramy.
(2) Prístroje tohoto druhu pre väčšiu výkonnosť ha hodinu alebo s väčšiu náplňou karbidu, ako aj všetky prenosné alebo jazdné prístroje na výrobu acetylénového plynu pre zvláštné technické účely (obrábänie kovov acetylénovými plameňami) potrebujú prehlásenia o prípustnosti v § 17 predpísaného a sú podrobené okrem ustanovení §§ 25, 26 a 27, odst. 1., tiež ostatným predpisom tohto nariadenia pre prístroje platným potiaľ, pokiaľ pri znaleckom posúdení ich sústavy jednotlivé odchylky neboly uznané za prípustné.
b)
O postavení prístrojov.
§ 36.
Veľkosť a vlastnosti uzavrených priestorov pre prístroje.
(1) Akékoľvek priestory, v ktorých majú byť postavené prístroje na výrobu acetylénového plynu, pripojené ku pevnému vedeniu, musia byť tak veľké a mať menovite takú svetlú výšku, aby obsluha prístroja bola bez prekážky možná. Týchto priestorov nesmie sa upotrebiť k žiadnemu inému účelu, než k uschovaniu karbidu (§ 3) a chemikalií, ktorých je treba k čisteniu acetylénového plynu, a nesmejú obsahovať žiadnych ohníšť, ohňových ťahov a otvorených plameňov.
(2) Miestnosti pre štabilné prístroje s väčšou výrobou plynu nežli 100 litrov za hodinu alebo s väčšou náplňou karbidu nežli 2 kilogramy musia byť opatrené nepremokavou dlážkou; okrem toho musia byť dostatočne svetlé a nesmejú byť vykurované len parou alebo teplou vodou. V takých miestnostiach, kde prístroje sa neobsluhujú výlučne za denného svetla, musí byť postarané o umelé osvetlenie.
(3) Žriedlo svetla smie byť umiestené len vonku za sklenenou, vždy tesne uzavrenou uzávierkou (oknom), chránenou proti poškodeniu drôtenou mrežou; v stene priestoru na prístroj, v ktorej je umiestená sklenená uzávierka, nesmie byť tam, kde toho neni nevyhnuteľne treba, žiadneho iného otvoru. Deje-li sa umelé osvetľovanie priestoru na prístroj acetylénovým plynom, je treba sa mimo toho postarať o výpomocné osvetlenie vyhovujúce predcházajúcim ustanoveniam.
(4) Dvere priestoru pre prístroje musia sa otvárať na vonok a nesmejú byť nechávané otvorené.
(5) Vo všetkých priestoroch pre prístroje treba pečovať o dostatočné odvádzanie vzduchu; ventilačné otvory nesmejú byť sriadené k zavieraniu a musia byť tak umiestené, aby plyn mohol bez nebezpečenstva unikať tiež z najvyšších miest priestoru. Ostatne buďte pre ventilačné trúby obdobne zachovávané ustanovenia § 28, odst. 2.
(6) V priestoroch pre prístroje uvedené v druhom odstavci buď pre prípad požiaru držané v pohotovosti dostatočné množstvo piesku, popola, hliny alebo podobných látok a najmenej jedna lopata.
(7) Vstup do miestností pre prístroje neoprávneným sa nedovoľuje. Vstúpenie do miestností pre prístroje so svetlom, ako aj fajčenie a každá manipulácia so zápaľnými predmety v týchto priestoroch sa zakazuje. Na vchodových dverách upevnený buď tento zreteľne viditeľný nápis: "Závod na plyn acetylénový! Cudzím je vstup zakázaný. Vstup so svetlom, fajčenie a každá manipulácia so zápaľnými predmety sa zakazuje!"
§ 37.
Postavenie prístrojov na výrobu acetylénu v budovách obydlených alebo určených k stálemu pobytu ľudí.
Prístroje na výrobu acetylénu k osvetľovaniu, ktoré sú pre spotrebu plynu najvýš 300 litrov za hodinu alebo ktorých obsah plynojemu nepresahuje 600 litrov a ich najväčšia zásoba karbida 4 kilogramy, môžu byť postavené vo spôsobilých vedľajších a podzemných miestnostiach budov, pri čom však takáto miestnosť nesmie obsahovať viac ako dva prístroje. Tieto miestnosti, užíva-li sa prístrojov pre väčšiu spotrebu plynu nežli 100 litrov za hodinu alebo činí-li jediná karbidová náplň viac než 2 kilogramy, nesmejú ležať pod obydlenými alebo stálemu pobytu ľudí slúžiacimi miestnosťmi a musia od nich, ako aj od miestností, v ktorých je otvorené svetlo alebo ohnište alebo ktoré slúžia k ukladaniu snadne vznetľivých predmetov, byť oddelené plynými múry. Schodíšť a pivničných priestorov, ako aj miestností, k stálemu pobytu ľudí slúžiacich, nesmie byť užívané ku postaveniu prístrojov na výrobu acetylénového plynu, ktoré sú pripojené ku pevnému vedeniu.
§ 38.
Postavenie prístrojov na výrobu acetylénu v budovách k tomu zvlášte určených.
(1) Prístroje na výrobu acetylénu k osvetľovaniu, ktoré sú zriadené na spotrebu plynu viac než 300 litrov za hodinu alebo ktorých obsah plynojemu presahuje 600 litrov a ktorých najväčšia zásoba karbidu prevýšuje 4 kilogramy, smejú byť postavené len v budovách zvlášte k tomu ustanovených, ohnivzdorne zariadených a opatrených ľahkou nepremokavou krytbou; ohnivzdorného zariadenia neni treba, je-li budova vzdialená od obydlených alebo k stálemu pobytu ľudí určených budov, ako aj od súsedných hraníc aspoň na 10 metrov.
(2) Každá budova pre prístroj musí byť oddelená od obydlených alebo k stálemu pobytu ľudí určených budov a od miestností, v ktorých sú ohništia alebo ktoré slúžia k ukladaniu ľahko vznetlivých predmetov, požiarovým múrom alebo tak ležať, aby podľa plynovej cesty meraná vzdialenosť každého otvoru v budove pre prístroj (dverí, okien, ventilačných otvorov a pod.) od dotyčných budov alebo miestností a vzdialenosť každého otvoru dotyčných budov od domku pre prístroje činila aspoň 5 metrov.
(3) Predchádzajúce ustanovenia nevzťahujú sa na kúrenište určené k zahrievaniu miestnosti pre prístroj a s ňou snáď súvislé, je-li toto kúrenište ohnivzdorne prikryté, ohnivzdornou dlážkou opatrené a od vlastnej miestnosti pre prístroj oddelené múrom bez otvoru.
(4) Ku požiarovému múru niektorej budovy smie pristavená byť budova pre prístroj len, ponechá-li sa na vonok primerane uzavrená, avšak vetrateľná vzdušná medzera najmenej 15 centimetrov svetelnej šírky a je-li oddeľovací múr najmenej 30 centimetrov tlstý.
(5) Od súsedných hraníc má byť každá budova pre prístroj vzdialená najmenej na 5 metrov; nemôže-li táto vzdialenosť byť dodržaná, má obdržať budova pre prístroj na strane obrátenej k súsednej hranici požiarový múr najmenej 45 centimetrov tlstý, ktorý presahuje primerane strechu. Vzdialenosť otvorov v budove pre prístroje (dverí, okien, ventilačných otvorov a pod.) podľa plynovej cesty meraná od súsedných hraníc musí pokaždé činiť aspoň na 5 metrov.
(6) Na okná alebo na iné otvory v múre, ktoré sú uzavrené drúteným sklom v železnom ráme bez zatmelenia alebo iným ohnivzdorným spôsobom a nemôžu vôbec byť otvárané, netreba pri meraní predpísaných vzdialeností prihliadať.
§ 39.
Závody s plynojemom prez 8 krychlových metrov.
(1) Pri závodoch, ktorých užitočný obsah plynojemu činí prez 8 krychlových metrov, musia byť vyvinovač plynu a plynojem postavený v priestoroch od seba oddelených, pri tom lzä plynojem umiestiť pod širým nebom; musí byť však vhodnou ohradou zaistený proti prístupu osôb nepovolaných. Závody tejto veľkosti musia byť vzdialené od obydlených alebo stálemu pobytu ľudí služiacich budov, ako aj od miestností, v ktorých sú ohništia alebo uložené ľahko vznetlivé predmety, a od súsedných hraníc najmenej na 10 metrov a opatrené hromosvodami.
(2) Predpis § 36, odst. 3., treba dodržovať.
§ 40.
Postavenie prístrojov pod širým nebom.
(1) Pod širým nebom postavené na pevné vedenie pripojené prístroje na výrobu acetylénového plynu musia byť vzdialené od obydlených nebo k stálemu pobytu ľudí slúžiacich miestností a od miestností, v ktorých sa nachádzajú otvorené svetlo alebo ohnište alebo ktorých sa užíva k ukladaniu snadne vznetlivých predmetov, aspoň na 5 metrov a buďte primeranou ohradou zabezpečené proti prístupu nepovolaných osôb.
(2) Totiež platí o prístrojoch, ktoré sú postavené v jamách alebo v podobných prehlbeninách pôdy.
§ 41.
O užívaní prenosných prístrojov k osvetľovaniu.
Prenosné alebo prevozné prístroje na výrobu acetylénového plynu k osvetlovaniu a výkonnosti viac než 100 litrov za hodinu alebo s náplňou karbidu viac než 2 kilogramy sú podrobené, čo sa týka postavenia, predpisom pre pevné prístroje platným.
§ 42.
O užívaní prístrojov pre zvláštné technické účely.
(1) Prístroje na výrobu acetylénového plynu pre zvláštne technické účely (zpracovanie kovov acetylénovými plameňami) môžu byť postavené pod širým nebom bez zachovaní vzdialeností v § 40 predpísaných, ako aj v uzavrených pracovných miestnostiach, pracujú-li automaticky, alebo sú-li pri ručnom pohone tak zariadené, že násyp pri vysoko stojacom plynojeme je znemožnený, ďalej je-li pri riadnom užívaní prístroja vylúčené unikanie plynu z jeho vodných uzávierok do pracovnej miestnosti a nepresahuje-li úhrnná karbidová náplň prístroja 2 kilogramy, je-li umiestená v jedinej schránke, alebo menšia snáď náplň, ktorá bola určená pri prepustení prístrojovej sústavy pre príslušnú veľkosť prístroja.
(2) Pracovní miestnosti musia byť dobre vetrateľné a tak veľké, aby pripadlo najmenej 50 krychlových metrov, a užívali sa viac než dvoch prístrojov, aspoň 100 krychlových metrov vzdušného priestora na každý prístroj. Nad prístrojami, ako aj v okruhu troch metrov nesmejú byť žiadné plamene alebo ohníštia; tiež miesta, na ktorých sa pracuje horákmi pre svarovanie, musia byť aspoň stejne vzdialené od prístrojov na výrobu acetylénu.
(3) Lahve s kyslíkom buďte tak postavené, aby boly chránené od neprípustného zahriatia a prevalenia; treba-li toho, buďte pre oba prípady učinené vhodné oparenia.
(4) Zbytky z prístrojov smejú byť odstraňované len, keď ti niet plameňov a žhavých telies.
(5) Pre prístroje, ktoré nevyhovujú svojou pôsobnosťou a karbidovou náplňou podmienkam prvého odstavca, platia, čo sa týka postavenia, obdobne predpisy §§ 36 a 40, a to bez ohľadu na to, či ide o prístroje, ktoré sú pripojené na pevné vedenia alebo nie.
§ 43.
O uživanie stlačeného acetylénového plynu.
(1) Nádoby so stlačeným acetylénovým plynom, ktoré sú pripustené k obchodu na základe zvláštneho povolenia niektorého politického úradu II. stolice (§ 10), smejú byť umiestené pod podmienkami v príslušnom povolení predpísanými pod širým nebom a tiež v budovách obydlených alebo určených ku stálemu pobytu ľudí, a to tiež v pracovných miestnostiach, avšak nie v obytných, spacích a kuchyňských miestnostiach, buďte chránené proti prípustnému zahriatiu, proti prevaleniu, proti poškodeniu a otvoreniu závier nepovolanými osobami. Nepoužité nádoby musia byť umiestené stranou od ciest, po ktorých sa chodí.
(2) Upotrebuje-li sa nádob ku zvláštnym technickým účelom (zpracovanie kovov acetylénovými plameňami) v uzavrených pracovných miestnostiach, buďte tieto miestnosti dobre vetrateľné a tak veľké, aby na každú nádobu, so ktorou sa pracuje, pripadlo aspoň 50 krychlových metrov vzdušného priestoru.
(3) V pracovných miestnostiach, v ktorých je pripustené viac nádob ku práci nežli jedna, smejú byť neužívané nádoby, bez rozdielu, či sú naplnené a či nie, uschované len v takom počte, ktorý nepresahuje počet nádob ku práci pripustených; v pracovných miestnostiach, v ktorých je pripustená ku práci len jedna nádoba, je však dovolené uschovať dve nepoužité nádoby.
§ 44.
Zariadenie pre prechodné užívanie.
Na prozatýmné zariadenie ku prechodnému upotrebeniu (osvetľovacie zariadenie pre illuminačné a výstavné účely, osvetľovacie prístroje pre účely na podívanú a pod. so striedavým stanoviskom, prístroje na svarovanie tramvayových koľajnic atď.) nevzťahujú sa bezprostredne predpisy tohoto nariadenia, ako prístroje majú byť postavené. Zamýšľané postavenie a upotrebenie prístrojov pre také účely musí však prv oznámené byť politickému úradu prvej stolice, ktorý môže nariadiť bezpečnostné opatrenia, ktorých je treba.
c)
O potrubí acetylénového plynu.
§ 45.
Platnosť plynového regulativu. Tlakomerové zkúšky.
(1) Pre potrubie acetylénového plynu platia všeobecne ustanovenia vládneho nariadenia zo dňa 26. mája 1925, č. 124 Sb. z. a n. (plynového regulativu); za základ tlakomerových zkúšok je však položiť na miesto tlaku v potrubí viac než 117 milimetrov vodného stĺpca najmenej trojnásobný tlak v potrubí.
(2) Všetky potrubia pre acetylénový plyn musia byť od prístroja oddelené uzavieracou úpravou (hlavným kohútkom).
§ 46.
Materiál.
(1) Pre potrubia acetylénového plynu buď zpravidla užité len železa a olova, tohoto však len vtedy, ležia-li potrubia úplne voľno a nie sú-li vystavené mechanickému porúchaniu.
(2) Kovy, ktoré sa s acetylénovým plynom slučujú vo výbušné slúčeniny, zvlášte meď, sú z uživania pri potrubiach acetylénového plynu vylúčené. Sliatiny medi (mosadz, bronz a pod.) sú pripustné len pre kohútky, ventily, sošraubovania a podobné súčiastky a buďte vždy udržované čisté.
(3) Gumové hadice sú dovolené len ako spojenia s pohyblivými lampami, varidlami, spájacími a sváracími horáky a pod. Každá hadica musí byť dostatočne vzdorná a dať sa uzavrieť bezprostredne pred svojim odvetvením od pevného potrubia alebo od prístroja na acetylénový plyn kohútkom; každá hadica musí byť na oboch koncoch tak upevnená, aby skĺznutie hadice bolo zamedzené.
§ 47.
Zabezpečenie proti zpätnému zapáleniu.
(1) Pri zariadeniach pre zvláštné technické účely (zpracovanie kovov acetylénovými plameňami) musia plynovod, ako aj plynojem a čistič zabezpečený byť proti zpätnému šľahnutiu plameňa z horáku a proti vstupu kyslíku alebo atmosférického vzduchu zvláštnymi zariadeniami (poistkami proti zpätnému zapáleniu vodnou predložkou alebo pod. ), ktorých sústava bola prehlásená za spôsobilú k tomuto účelu niektorým politickým úradom II. stolice na základe znaleckého dobrozdania. Pre dosaženie takého prehlásenia, ktoré môže byť spojené tiež s prehlásením, že sa prístrojová sústava pripúšťa, a o popise týchto bezpečnostných zariadení, ktorý má byť predložený, platia obdobne predpisy §§ 17, 18 a 19 tohoto nariadenia.
(2) Pri zariadeniach, ktoré už napred vylučujú vstup kyslíku alebo atmosférického vzduchu do plynojemu a nebezpečenstvo výbuchu s tým spojené, môže upustené byť od zariadenia zvláštnej ochrannej úpravy.
(3) Sú-li v potrubiach pre zvláštné technické účely (zpracovanie kovov acetylénovými plameňami) vložené poistky proti zpätnému zapáleniu, musí byť sriadený uzavierací kohútok (§ 46) na vstupnej strane tejto poistky.
d)
Odstraňovanie zbytkov.
§ 48.
Skladacie jamy.
(1) Zbytky pri výrobe acetylénového plynu (vápno, acetylénová voda, čistiaca hmota apod.) musia byť neškodným spôsobom odstraňované, pri čom treba toho dbať, aby zbytky neobsahovaly žiadnych ešte nezplynených karbidových častí.
(2) Pri prístrojoch pre spotrebu plynu až do 300 litrov za hodinu môžu sa zbytky skladať do žúmp, jestliže boly prv s vodou dostatočne premiešané.
(3) Ku skladaniu zbytkov z prístrojov s väčšou plynovou spotrebou buďte sriadené zvláštné jamy. Tieto jamy môžu byť otvorené, sú-li opatrené vhodnou ohradou, alebo musia obdržať bezpečne únosný kryt a primerané vetracie zariadenie. Nepripúšťa sa sriadovať osvetlovacie telesá nad takými jamami.
C.
TRESTNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA.
§ 49.
Prestupky.
Prestupky predpisov tohoto nariadenia, pokiaľ nejde o činy prísnejšie trestné, stíhajú sa podľa zák. č. 259/1924 Sb. z. a n.
§ 50.
Ako sa zachovať pri nebezpečenstve ohňa.
Keď na blízku závodu na acetylénový plyn vznik ne oheň, nesmie byť hlavný kohútok plynovodu (§ 45) prv uzavrený, dokiaľ neni plnej istoty o tom, že v ohrožených miestnostiach, do ktorých sa potrubia rozvetvujú, niet už žiadnych osôb.
§ 51.
Ako sa zachovať pri výbuchu.
Vybuchne-li prístroj alebo jeho príslušné časti, má jeho majiteľ alebo zástupca majiteľa bez prieťahu oznámiť to príslušnej policajnej vrchnosti I. stolice.
§ 52.
Oznámenie hasičstvu.
Politický úrad prvej stolice má oznámiť miestnemu hasičstvu stanovisko pracujúcich závodov na acetylénový plyn.
§ 53.
Vedecké pokusy.
Predpisy pre výrobu a upotrebenie acetylénu netýkajú sa vedeckých pokusov v laboratoriách, zkušebných a podobných ústavoch.
§ 54.
Prevádzanie predpisov v obore železníc a plavby.
Ustanovenia tohoto nariadenia nevztahujú sa na podniky železničné a paroplavebné [§ 251, odst. 2., pol. 1), zák. č. 259/1924 Sb. z. a n. ]
§ 55.
Upotrebenie karbidu a acetylénu v baníctve.
(1) Sriadia-li sa v baníctve na vyhradené minerálie závody na výrobu a uživanie acetylénového plynu na povrchu (§§ 131 a 133 všeobecného zákona banského), vzťahujú sa na ne predpisy tohoto nariadenia s odchylkou, že treba pri všetkých úradných jednaniach politických úradov zachovávať shodu s príslušnými banskými úrady. Sriadenie a uvedenie v činnosť takýchto závodov buď majiteľom baní oznámené banskému úradu; tomuto úradu prísluší podľa § 220 a nasledujúcich paragrafov všeobecného banského zákona dozor nad provodzovaním, prevádzanie predpisov tohoto nariadenia a odstránenia spozorovaných snáď závad.
(2) Na uživanie karbidu a acetylénu pri dolovaní pod zemou neplatia ustanovenia tohoto nariadenia; potrebné bezpečnostné opatrenia buďte pri týchto závodoch stanovené úrady banskými.
§ 56.
Toto nariadenia nabýva účinnosti dňom vyhlásenia.
§ 57.
Prevedením tohoto nariadenia poveruje sa minister priemyslu, obchodu a živností a minister sociálnej pečlivosti v dohode so zúčastnenými ministrami.
Švehla v. r.
Novák v. r.
Dr. Franke v. r.
Dr. Hodža v. r.
Šrámek v. r.
Dr. Winter v. r.
Dr. Beneš v.r.
Udržal v. r.
Bečka v. r.
Srba v. r.
Malypetr v. r.
Dr. Markovič v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Dr. Kállay v. r.