Vyhláška ze dne 31.7.1991, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí č. 586/1990 Sb., o odpisování základních prostředků

27.8.1991 | Sbírka:  345/1991 Sb. | Částka:  67/1991ASPI

Vztahy

Nadřazené: 111/1990 Sb., 105/1990 Sb., 109/1964 Sb.
Aktivní derogace: 586/1990 Sb.
Pasivní derogace: 586/1992 Sb., 286/1992 Sb.
345/1991 Sb.
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva financí
ze dne 31. července 1991,
kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí č. 586/1990 Sb., o odpisování základních prostředků
Federální ministerstvo financí stanoví podle § 391 odst. 1 písm. b) hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 36 odst. 2 zákona č. 111/1990 Sb., o státním podniku, a § 32 zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů:
Čl.I
Vyhláška federálního ministerstva financí č. 586/1990 Sb., o odpisování základních prostředků, se mění a doplňuje takto:
1. § 6 se doplňuje odstavcem 9, který zní:
"(9) Organizace mohou v roce 1991 odepsat až 40 % pořizovací ceny nových strojních základních prostředků vyrobených v tuzemsku, které byly objednány, dodány a zaplaceny v době od 1. července do 31. prosince 1991. Zbytek pořizovací ceny se odpisuje ročními odpisovými sazbami.".
2. V § 8 odst. 1 písm. b) se slova "12 %" nahrazují slovy "až 20 %".
Čl.II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
v z. prom. mat. Rudlovčák CSc. v. r.