Vyhláška ze dne 18.9.1991 o platebním styku a zúčtování

30.9.1991 | Sbírka:  386/1991 Sb. | Částka:  73/1991ASPI

Vztahy

Nadřazené: 109/1964 Sb., 40/1964 Sb.
Aktivní derogace: 10/1978 Sb., 47/1964 Sb.
Pasivní derogace: 513/1991 Sb.
386/1991 Sb.
VYHLÁŠKA
Státní banky československé
ze dne 18. září 1991
o platebním styku a zúčtování
Státní banka československá stanoví podle § 391 odst. 4 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a podle § 508 odst. 1 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů:
§ 1
Předmět a rozsah úpravy
(1) Tato vyhláška upravuje platební styk a zúčtování prováděné na území České a Slovenské Federativní Republiky prostřednictvím Státní banky československé, bank, spořitelen, popřípadě dalších právnických osob, které jsou oprávněny tyto činnosti provozovat 1) (dále jen "banka").
(2) Tuzemský platební styk a zúčtování mezi bankami navzájem se řídí zvláštním předpisem. 2)
ČÁST PRVNÍ
Provádění platebního styku a zúčtování
Zřizování, vedení a zrušení účtů
§ 2
(1) Za účelem provádění platebního styku a zúčtování zřizují banky na základě smlouvy o účtu fyzickým a právnickým osobám (dále jen "klient") účty. Smlouva o účtu musí mít písemnou formu. Za písemnou smlouvu se považuje i písemný souhlas klienta s podmínkami vedení účtu vydanými bankou.
(2) Banka při zřízení účtu požaduje doklady osvědčující vznik právnické osoby nebo prokázání totožnosti fyzické osoby, podpisový vzor osob oprávněných disponovat s peněžními prostředky na účtě, popřípadě další doklady.
(3) Při zřízení účtu oznámí banka písemně klientovi bankovní spojení (§ 16 odst. 2) a název účtu s údajem, ke kterému dni se účet zřizuje.
§ 3
(1) Banka dohodne ve smlouvě o účtu s klientem podmínky zrušení účtu. Banka nemůže sjednat výpovědní lhůtu kratší než jeden kalendářní měsíc.
(2) Zrušení účtu s údajem, ke kterému dni je účet zrušen, oznamuje banka klientovi písemně.
Bezhotovostní platební styk
§ 4
Klient provádí bezhotovostní platby převodem peněžních prostředků z účtu na účet prostřednictvím
a) jednorázového nebo trvalého příkazu k zúčtování; příkaz k zúčtování vyhotovuje plátce formou příkazu k úhradě nebo příjemce formou příkazu k inkasu v případech stanovených v § 5 odst. 2,
b) šeku k zúčtování,
c) bankovní platební karty (§ 24).
§ 5
(1) Jednorázovým příkazem k úhradě provádí klient úhrady jakýchkoliv plateb.
(2) Jednorázovým příkazem k inkasu se provádějí výběry částek
a) přiznaných pravomocným a vykonatelným rozhodnutím příslušného státního orgánu,
b) u kterých je tento způsob placení stanoven právními předpisy, 3)
c) u kterých byl tento způsob placení dohodnut mezi plátcem a jeho bankou.
§ 6
(1) K zúčtování plateb uskutečněných prostřednictvím šeků a bankovních platebních karet vyhotovuje příjemce platby jednorázový příkaz k inkasu. K zúčtování plateb uskutečněných prostřednictvím směnek se vyhotovuje jednorázový příkaz k úhradě nebo k inkasu.
(2) Příjemce šeku je povinen ověřit totožnost jeho předložitele. U bankovní platební karty se postupuje podle § 29 odst. 2.
§ 7
(1) Trvalými příkazy k úhradě se provádějí
a) opakující se platby pro stejného příjemce splatné v určitém termínu,
b) pravidelné převody do určité výše nebo limitu zůstatku na účtě nebo celého jeho zůstatku.
(2) Platby uvedené v odstavci 1 písm. a) mohou být prováděny i trvalým příkazem k inkasu, jestliže byl tento způsob placení dohodnut mezi plátcem a jeho bankou.
(3) Trvalý příkaz k úhradě nebo k inkasu je možno předložit bance jen písemnou formou.
§ 8
Banka je povinna zajistit, aby z účtu klienta mohla být vybrána částka jen v souladu s § 5 odst. 2 a § 7 odst. 2.
Hotovostní platební styk
§ 9
Klient může provádět platby v hotovosti
a) přímým předáním hotovosti,
b) složením hotovosti k převodu peněžních prostředků ve prospěch účtu příjemce pokladním dokladem banky,
c) složením hotovosti k výplatě částky v hotovosti pokladním dokladem banky,
d) poukazem peněžních prostředků ze svého účtu k výplatě částky v hotovosti pokladním dokladem banky,
e) šekem vystaveným k výplatě částky v hotovosti (pokladní šek),
f) výběrem hotovosti pokladním dokladem banky,
g) bankovní platební kartou.
§ 10
(1) Klient skládá hotovosti ve prospěch svého účtu, popřípadě ve prospěch účtu jiného příjemce za podmínek stanovených bankou, která vede jeho účet.
(2) Jako součást tržeb skládaných v hotovosti mohou být předkládány bance písemné příkazy k inkasu plateb přijatých od klientů prostřednictvím šeků k zúčtování a bankovních platebních karet.
§ 11
(1) Klient vybírá hotovosti ze svého účtu zpravidla u banky, která vede jeho účet, popřípadě u jiné banky za podmínek stanovených smlouvou. Banka je povinna informovat klienta, jehož účet vede, u kterých bank může vybírat hotovosti.
(2) Doklady banky určené k vybírání hotovosti uvedené v § 9 písm. e), f) musí být opatřeny podpisem oprávněné osoby a u právnické osoby i jejím označením. Banka požaduje, aby klient při vybírání hotovosti prokázal svoji totožnost a potvrdil příjem částky svým podpisem na dokladu.
Provádění platebního styku a zúčtování na účtech
§ 12
Banka je oprávněna vybrat si z účtu klienta částku bez jeho příkazu
a) jestliže je k tomu předem zmocněna písemnou smlouvou s klientem, jehož účet vede,
b) na základě pravomocného a vykonatelného rozhodnutí příslušného státního orgánu,
c) k úhradě odměn a skutečných výloh za poskytnuté peněžní služby. 4)
§ 13
(1) Klient předkládá příkazy k zúčtování [§ 4 písm. a)] bance, která vede jeho účet, pokud se banka plátce s bankou příjemce nedohodnou jinak. Banka, která vede účet klienta, je povinna jej upozornit na takovou dohodu.
(2) Klient předkládá bance příkazy k zúčtování formou
a) technických nosičů dat předávaných fyzicky na kompatibilním médiu nebo dálkovým přenosem dat, a to na základě předem uzavřené písemné smlouvy s bankou,
b) písemných příkazů.
§ 14
(1) Písemné příkazy k zúčtování předkládá klient na tiskopisech určených bankou a podepsaných v souladu s podpisovými vzory.
(2) U příkazů k zúčtování předávaných na technických nosičích dat nebo dálkovým přenosem dat může být podpis nahrazen kódem stanoveným v dohodě s bankou.
§ 15
(1) Banka na požádání klienta dohodnutým způsobem potvrdí převzetí příkazu k zúčtování.
(2) Klient je oprávněn požádat banku o potvrzení kopie provedeného příkazu k zúčtování; banka je povinna mu tuto službu poskytnout, jedná-li se o zaplacení poplatku pro účely zahájení řízení příslušného státního orgánu.
§ 16
(1) Klient uvádí na příkazech k zúčtování tyto povinné náležitosti:
a) bankovní spojení plátce,
b) bankovní spojení příjemce,
c) částku,
d) označení měny, pokud se nejedná o platbu v československých korunách,
e) konstantní symbol (charakter platby),
f) podpis (kód); u právnické osoby označení příkazce,
g) datum vystavení.
(2) Bankovním spojením se pro účely této vyhlášky rozumí číslo účtu a identifikační kód banky, popřípadě označení klienta a identifikační kód banky. Banka je povinna seznámit klienty, jejichž účty vede, se svým identifikačním kódem.
(3) Klient může uvádět na příkazech k zúčtování:
a) datum splatnosti,
b) variabilní symbol (zprávu pro příjemce platby).
(4) Klient může se souhlasem banky uvádět na příkazech k zúčtování tyto další náležitosti:
a) specifický symbol (zúčtovací údaj),
b) doplňující údaj.
(5) Konstantní symbol, variabilní symbol a specifický symbol jsou vždy číselné údaje a obsahují nejvýše 10 znaků. Konstantní symboly se uvádějí na příkazech k zúčtování v souladu s přílohou vyhlášky.
§ 17
Příkazy k zúčtování, které neobsahují náležitosti podle § 16 odst. 1 nebo nesplňují dohodnuté podmínky, nemusí banka přijmout k zúčtování a může je s odůvodněním vrátit klientovi jako neproveditelné.
§ 18
Banka zúčtovává proveditelné příkazy k zúčtování do výše volných peněžních prostředků na účtě, popřípadě dohodnutého debetního zůstatku účtu, a to podle pořadí stanoveného klientem. Příkazy, na jejichž zúčtování není na účtě dostatek peněžních prostředků, je banka oprávněna vracet klientům.
§ 19
(1) Banka je povinna odepsat peněžní prostředky z účtu klienta v den určený klientem (splatnost), byl-li příkaz k zúčtování předložen alespoň dva pracovní dny před splatností, není-li dohodnuta jiná lhůta. Jestliže nebyla lhůta k předložení příkazu k zúčtování dodržena, nebo, není-li den splatnosti určen, je banka povinna odepsat peněžní prostředky z účtu klienta nejpozději druhý pracovní den po dni převzetí příkazu k zúčtování nebo v dohodnuté lhůtě.
(2) Banka je povinna připsat peněžní prostředky na účet klienta nejpozději následující pracovní den po dni, kdy obdržela peněžní prostředky a nutné podklady k jejich zúčtování od banky plátce.
(3) Odepsání peněžních prostředků z účtu a jejich připsání na účet se z hlediska počítání lhůt považují za samostatná zúčtování.
(4) Uvede-li klient na příkazu k zúčtování jako den splatnosti den pracovního klidu nebo volna, 5) zúčtuje banka proveditelný příkaz následující pracovní den.
Úročení účtů
§ 20
Zůstatek účtu úročí banka klientovi v souladu se smlouvou o účtu. Úročení na účtě klienta počíná dnem zúčtování peněžních prostředků na jeho účet a končí dnem předcházejícím dni jejich výběru nebo převodu. Úroky se účtují v měně, ve které je účet veden.
§ 21
Banka zúčtuje klientovi úroky v dohodnuté lhůtě a informuje klienta o zúčtování úroků ve zprávě o zúčtování (§ 23).
§ 22
Odměny za služby v platebním styku
Banka je oprávněna účtovat klientovi podle svého sazebníku, který vydává podle zvláštního předpisu, 4) odměny a skutečné výlohy za poskytnuté služby v platebním styku.
§ 23
Zprávy o zúčtování
Banka informuje klienta v dohodnutých lhůtách o stavu peněžních prostředků na účtě a o provedení plateb zprávou o zúčtování. Zprávu o stavu peněžních prostředků na účtě předkládá banka alespoň jednou ročně písemnou formou, zprávu o provedení plateb předkládá formou dohodnutou s klientem.
ČÁST DRUHÁ
Ustanovení o bankovních platebních kartách
§ 24
(1) Bankovní platební karta (dále jen "platební karta"), kterou se provádějí bezhotovostní platby a výběry hotovostí prostřednictvím účtu vedeného u banky, je platební prostředek, jehož fyzikální charakteristiky včetně materiálu, konstrukce, vlastností a rozměrů musí být v souladu s mezinárodními technickými normami vydávanými Mezinárodní organizací pro normalizaci (normy ISO).
(2) Platební karta musí obsahovat tyto náležitosti:
a) označení vydavatele platební karty,
b) jméno držitele platební karty, popřípadě identifikaci držitele platební karty (např. rodné číslo, podpis),
c) číslo platební karty,
d) platnost platební karty,
e) záznam dat (magnetický proužek, mikročip, optický nebo jiný speciální záznam).
(3) Platební karty podle odstavce 1 jsou oprávněny vydávat jen banky.
§ 25
(1) Klient může požádat o vydání platební karty banku, která vede jeho účet. Banka může vydat k jednomu účtu několik platebních karet, a to pro majitele účtu a osoby, které zmocnil k disponování s peněžními prostředky na účtě.
(2) Banka je povinna seznámit předem klienta s podmínkami vydávání a používání platebních karet, zejména s rozsahem a způsobem provádění platebních operací prostřednictvím platební karty, dobou její platnosti, výší, do jaké mohou být platební operace prostřednictvím platební karty uskutečňovány. O vydání a používání platební karty uzavře banka s klientem smlouvu.
§ 26
(1) Za konečnou úpravu platební karty včetně údajů týkajících se jejího držitele odpovídá banka vydávající platební kartu.
(2) Údaje obsažené v záznamu dat na platební kartě jsou předmětem utajení před nepovolanými osobami a banka je povinna zabezpečit je před zneužitím.
§ 27
Údaje obsažené na platební kartě mohou být snímány prostřednictvím elektronických snímacích zařízení ze záznamu dat [§ 24 odst. 2 písm. e)], nebo mechanicky. Platební karty určené k mechanickému snímání musí být vybaveny i viditelným reliéfním záznamem, který slouží k mechanickému snímání údajů obsažených na platební kartě a k jejich kontrole.
§ 28
(1) Platební karta je majetkem banky, která ji vydala a která je oprávněna v případech stanovených touto vyhláškou (§ 30) nebo smlouvou požadovat na držiteli platební karty její vrácení.
(2) Platební karty, které byly vráceny nebo staženy z oběhu, je banka, která je vydala, povinna znehodnotit.
§ 29
(1) Banka může vázat používání platební karty na správnou volbu osobního identifikačního kódu nebo na prokázání totožnosti předložitele, popřípadě na jeho podpis. Osobní identifikační kód musí být zabezpečen před prozrazením a před zneužitím.
(2) Příjemci plateb prováděných prostřednictvím platebních karet jsou povinni u platebních karet, jejichž používání je vázáno na prokázání totožnosti předložitele, nebo jeho podpis, ověřit totožnost předložitele, popřípadě ověřit, zda jeho podpis odpovídá podpisu na platební kartě.
(3) Banka, která vydává platební karty, může dohodnout s příjemci plateb prováděných prostřednictvím platebních karet další podmínky. Za dohodu se považuje i přijímání platebních karet nebo umožnění výběru peněžní částky v hotovosti platební kartou při dodržení podmínek stanovených bankou, která platební kartu vydala.
§ 30
(1) Banky si mohou vzájemně sdělovat údaje o ztracených, odcizených a zneužitých platebních kartách a vést jejich evidenci.
(2) Jestliže držitel platební karty provede platbu nebo výběr hotovosti prostřednictvím platební karty ve výši, která není kryta zůstatkem na účtě, může banka zakázat používání takové platební karty, požadovat její vrácení a zařadit ji do evidence podle odstavce 1.
ČÁST TŘETÍ
Závěrečná ustanovení
§ 31
Podúčty, které byly zřízeny před nabytím účinnosti této vyhlášky, se nadále považují za účty podle ustanovení § 2.
§ 32
Dnem účinnosti této vyhlášky pozbývají platnosti všechny výjimky a odchylky v platebním styku povolené v době účinnosti vyhlášky předsedy Státní banky československé č. 10/1978 Sb., o platebním styku a zúčtování na účtech organizací.
§ 33
Zrušují se:
a) vyhláška předsedy Státní banky československé č. 10/1978 Sb., o platebním styku a zúčtování na účtech organizací,
b) ustanovení § 23 až 27, § 29 až 31, § 37 odst. 2 a § 38 odst. 1 vyhlášky ministerstva financí č. 47/1964 Sb., o peněžních službách občanům, ve znění pozdějších předpisů.
§ 34
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 1991.
Předseda:
v z. Ing. Zahradník v.r.
Příl.
Konstantní symboly používané v platebním styku
A.
Všeobecná ustanovení
1. Konstantní symboly označené "P" používají jen banky, konstantní symboly označené "PS" používají jen banky a orgány spojů.
2. Občané, kteří nejsou soukromými podnikateli, používají konstantní symboly označené "O". Soukromí podnikatelé používají i ostatní konstantní symboly.
3. Způsob použití konstantních symbolů stanoví banky ve svých podmínkách.
B.
Skladba konstantních symbolů
1. Konstantní symbol se skládá
a) z jednomístné až trojmístné základní části vyjadřující charakter platby (Z),
b) z jednomístné proměnné části vyjadřující způsob placení nebo zúčtování (X)
a má toto schéma: ZZZX.
2. Konstantní symboly jsou zařazeny do 9 tříd, které jsou členěny takto:
  0 - platby za dodávky provozní povahy
  1 - vztahy  ke státním  rozpočtům a rozpočtům místních
    samospráv
  2 - platby za dodávky investiční povahy
  3 - mzdové a ostatní osobní náklady
  4 - vztahy ke  státním rozpočtům a  rozpočtům místních
    samospráv
  5 - ostatní finanční platby
  6 - převody mezi různými účty organizace nebo soukromého
    podnikatele
  7 - příjmy pokladního plánu
  8 - platby za dodávky investiční povahy uskutečněné do konce
    minulého roku
  9 - vztahy bank ke klientům a ostatní převody.
C.
Přehled konstantních symbolů
I.
Základní část konstantního symbolu (ZZZ)
Třída 0 - platby za dodávky provozní povahy
     00X - platby za  dodávky výrobků (kromě dodávek
        zemědělských  výrobků,  předmětů nakupovaných
        v  maloobchodě,  dodávek  pro  rozvoj  vědy
        a techniky, popř.  dodávek podle zvláštních
        předpisů)
     10X - platby za zemědělské výrobky
     30X - platby za dodávky prací, výkonů a služeb (kromě
        plateb za přepravné) (O)
     40X - platby za placené přepravné
     80X - platby za dodávky podle zvláštních předpisů.

Třída 1 - vztahy ke státním  rozpočtům a rozpočtům místních
     samospráv
     konstantní symboly této třídy se stanoví v dohodě
     mezi  Státní bankou  československou a federálním
     ministerstvem  financí;  vyhlašuje  je  federální
     ministerstvo financí.
     Plátce uvádí konstantní symbol předepsaný příslušným
     finančním nebo daňovým úřadem.

Třída 2 - platby za dodávky investiční povahy
     02X - platby za dodávky investiční povahy
     72X - příspěvky na sdruženou výstavbu.

Třída 3 - mzdy a ostatní osobní náklady
     03X - výběry prostředků na mzdy, odměny za práce a
        ostatní osobní náklady
     13X - srážky z mezd
     83X - podíly na hospodářských výsledcích
     93X - dávky sociálního zabezpečení (důchody, podpory,
        národní pojištění, podpory v nezaměstnanosti).

Třída 4 - vztahy ke  státním  rozpočtům a rozpočtům místních
     samospráv
     konstantní symboly této třídy se stanoví v dohodě mezi
     Státní  bankou  československou  a  federálním
     ministerstvem  financí;  vyhlašuje  je  federální
     ministerstvo financí.
     Plátce uvádí konstantní symbol předepsaný příslušným
     finančním nebo daňovým úřadem.

Třída 5 - ostatní finanční platby
     05X - penále, poplatky z prodlení a jiné majetkové
        sankce, náhrady škod
     205X - nákup cenných papírů (akcie, obligace, směnky)
     305X - prodej cenných papírů
     405X - proplacení výnosů z cenných papírů
     15X - hospodářsko-operativní výdaje
     25X - platby v Kčs určené k úhradám do zahraničí
     35X - platby  určené  k  výplatám  v  hotovosti
        prostřednictvím orgánů spojů
     459 - hotovostní výplaty z účtů zemědělských družstev
     55X - finanční  platby  ostatní  (kromě  plateb  do
        státních rozpočtů) (O)
     1559 - výplaty z vkladů obyvatelstva (PS)
     255X - úhrady pojistných plnění pojišťovnám
     355X - platby pojistného pojišťovnám
     65X - odvody do centralizovaných prostředků
     75X - dotace z centralizovaných prostředků
     175X - zvláštní příspěvky zúčtované na investiční účty
        stavebních bytových družstev
     85X - přechodně poskytnuté půjčky
     959 - dotace poštám (P)
     195X - dotace bankám (PS).

Třída 6 - převody mezi  různými účty téže  organizace nebo
     soukromého podnikatele
     06X - převody  prostředků na mzdy a ostatní osobní
        náklady
     16X - splátky úvěrů a půjček
     126X - převody vlastních členských podílů stavebních
        bytových družstev (kromě svépomoci)
     96X - převody ostatní.

Třída 7 - příjmy pokladního plánu
     07X - tržby za prodané zboží a poskytnuté stravování
     17X - tržby za poskytnuté služby
     1178 - platba platební kartou
     279 - vklady na účty zemědělských družstev
     379 - ostatní příjmy (O)
     1379 - vklady  obyvatelstva  (včetně depozitních a
        vkladových certifikátů a vkladových listů) (PS)
     479 - vrácené mzdy
     579 - vrácené hotovosti na nákup
     1979 - odvody pošt (P)
     2979 - odvody bank (PS).

Třída 8 - platby za dodávky investiční povahy uskutečněné do
     konce minulého roku.

Třída 9 - vztahy bank ke klientům a ostatní převody (P)
     098 - automatické převody zůstatků
     1098 - převody zůstatků zrušených účtů
     209X - nákup cenných papírů
     309X - prodej cenných papírů
     409X - proplacení výnosů z cenných papírů
     198 - regulace zůstatků účtů
     298 - ostatní převody
     398 - poskytnuté úvěry


     498 - splátky úvěrů a půjček
     598 - zúčtování úroků
     269X - odpočet za nakoupené valuty a devizy
     369X - odpočet za prodané valuty a devizy
     898 - zúčtování odměn za peněžní služby
     1898 - zúčtování  náhrad skutečných výloh účtovaných
        jinou bankou
     998 - zúčtování soupisů poštovních poukázek.
II.
Proměnná část konstantního symbolu (X)
0 - platby podle zvláštních dispozic bank (P)
1 - platby na podkladě pravomocného a vykonatelného rozhodnutí
  příslušného orgánu
2 - úvěrovatelné přepravné a úvěrovatelné platby dodavatelům
3 - výplaty v krátké cestě
4 - přednostní platby
5 - neobsazeno
6 - dobropisy (vratky) na platby běžného roku
7 - dobropisy (vratky) na platby minulého roku
8 - ostatní bezhotovostní platby
9 - hotovostní operace.
1) § 14 odst. 1 zákona č. 158/1989 Sb., o bankách a spořitelnách.
2) Výnos předsedy Státní banky československé č. R-37/1987 o platebním styku a zúčtování peněžními organizacemi, registrovaný v částce 25/1987 Sb.
3) Např. přepravní řády, vyhláška federálního ministerstva financí č. 250/1990 Sb., o způsobu úhrady nákladů na vyrovnávací příspěvek plátcům příspěvku, § 8 zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích.
4) Vyhláška Státní banky československé č. 302/1991 Sb., o zásadách pro stanovení odměn za poskytování peněžních služeb.
5) Zákon č. 93/1951 Sb., o státním svátku, o dnech pracovního klidu a významných dnech, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon ČNR č. 204/1990 Sb., o prohlášení šestého července, dne upálení mistra Jana Husa, za státní svátek České republiky.