Vyhláška ze dne 23.12.1991, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 60/1964 Sb., o úhradě za užívání bytu a za služby spojené s užíváním bytu, ve znění pozdějších předpisů

16.1.1992 | Sbírka:  15/1992 Sb. | Částka:  3/1992ASPI

Vztahy

Nadřazené: 526/1990 Sb., 40/1964 Sb.
Aktivní derogace: 60/1964 Sb.
Pasivní derogace: 176/1993 Sb., RS07/92
15/1992 Sb.
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky
ze dne 23. prosince 1991,
kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 60/1964 Sb., o úhradě za užívání bytu a za služby spojené s užíváním bytu, ve znění pozdějších předpisů
Federální ministerstvo financí, ministerstvo financí České republiky a ministerstvo financí Slovenské republiky podle § 20 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, a podle § 696 zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník, stanoví:
Čl.I
Vyhláška č. 60/1964 Sb., o úhradě za užívání bytu a za služby spojené s užíváním bytu, ve znění vyhlášky č. 105/1969 Sb., vyhlášky č. 120/1969 Sb., vyhlášky č. 96/1976 Sb. a vyhlášky č.77/1988 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. § 1 včetně nadpisu zní:
"Předmět úpravy
§ 1
(1) Vyhláška stanoví způsob výpočtu nájemného z bytu a způsob sjednávání a placení nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu (dále jen "ceny služeb") mezi vlastníky, popřípadě správci domů jako pronajímateli a nájemci.
(2) Vyhláška se nevztahuje na byty stavebních bytových družstev zřízených po roce 1958, jde-li o byty postavené s finanční, úvěrovou a jinou pomocí poskytnutou podle předpisů o finanční a úvěrové pomoci družstevní bytové výstavbě,1) u nichž je nájemné stanovováno podle zvláštních předpisů,2) a na byty, se kterými hospodaří správa služeb diplomatickému sboru.
1) Například vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé č. 136/1985 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví, ve znění vyhlášky č. 74/1989 Sb. a vyhlášky č. 73/1991.
2) § 11 a 14 výnosu federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky, ministerstva financí Slovenské republiky a Státní banky československé ze dne 22. února 1991 o podmínkách poskytování finanční pomoci na družstevní bytovou výstavbu, č. 78/1991 Sb., uveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 2-3/1991, bod č. 3.".
2. § 2 zní:
"§ 2
(1) V nájemném nejsou zahrnuty ceny za ústřední (dálkové) vytápění a za dodávku teplé vody, úklid společných prostor v domě, užívání výtahu, dodávku vody z veřejných vodovodů a vodáren, odvádění odpadních vod veřejnými kanalizacemi, užívání domovní (blokové) prádelny, osvětlení společných prostor v domě, kontrolu a čištění komínů, odvoz popela a smetí, odvoz splašků a čištění žump, vybavení bytu společnou televizní a rozhlasovou anténou, popřípadě ceny dalších služeb.
(2) Ceny služeb nezahrnuté podle odstavce 1 do nájemného se rozúčtují podle zvláštních předpisů3) a rozhodnutí cenových orgánů.4)
(3) Ceny služeb, pro které není stanoven způsob rozúčtování podle odstavce 2, se rozúčtují takto:
a) úklid společných prostor v domě, osvětlení společných prostor v domě, odvoz popela a smetí, odvoz splašků a čištění žump - podle poměru podlahové plochy bytu k úhrnu podlahových ploch všech bytů a nebytových prostor v domě,
b) užívání výtahu - podle poměru podlahové plochy bytu k úhrnu podlahových ploch všech bytů a nebytových prostor v domě s tím, že tento poměr, resp. platba za tuto službu se uplatňuje u bytů počínaje druhým nadzemním podlažím domu,
c) užívání domovní (blokové) prádelny - sazbami za jednu hodinu provozu nebo za dohodnutou jednotku výkonu,
d) kontrola a čištění komínů - podle poměru podlahové plochy bytu k úhrnu podlahových ploch všech bytů a nebytových prostor v domě, mimo bytů a nebytových prostor, které nemají využívané vyústění do komína,
e) vybavení bytu společnou televizní a rozhlasovou anténou - za jeden byt.
(4) Ceny služeb, jejichž způsob rozúčtování není uveden v odstavcích 2 a 3, se rozúčtují podle poměru podlahové plochy bytu k úhrnu podlahových ploch všech bytů a nebytových prostor v domě.
(5) Způsob rozúčtování cen služeb uvedených v odstavcích 3 a 4 platí, pokud se pronajímatel nedohodne s nájemci jinak.
(6) Ceny služeb, jejichž způsob rozúčtování je uveden v odstavcích 3 až 5, se určí podle cen za tyto služby placených pro celý dům pronajímatelem dodavatelům těchto služeb. Poskytuje-li tyto služby sám pronajímatel, určí se náklady na tyto služby tak, že vedle přímých nákladů na materiál a mzdy smí pronajímatel započítat jen náklady na technologické palivo, technologickou energii, odpisy předmětů postupné spotřeby v používání, běžné opravy a provozní údržbu, odvod (daň) z objemu mezd připadající na přímé mzdy.
(7) Pronajímatel bytu určí nájemcům měsíční zálohy za jednotlivé druhy služeb uvedených v odstavcích 3 a 4, a to jako měsíční podíl předpokládaných nákladů propočítaných například podle příslušných norem nebo podle nákladů vynaložených v uplynulém roce. Skutečná výše cen a celkových záloh za jednotlivé služby se zúčtuje vždy za kalendářní rok nejpozději s vyúčtováním topné sezóny. Tento postup platí, pokud není zvláštním předpisem3) nebo rozhodnutím cenových orgánů4) stanoven jiný postup nebo pokud se pronajímatel s nájemcem v souladu s tímto předpisem nedohodnou jinak. V průběhu roku může pronajímatel změnit výši měsíčních záloh, je-li pro to důvod vyplývající ze změny dané zvláštním předpisem3) nebo z rozhodnutí cenových orgánů,4) popřípadě z dalších důvodů, např. ze změny rozsahu služby nebo její kvality. Nejpozději do 90 dnů od data účinnosti této vyhlášky určí pronajímatel nájemci měsíční zálohy ze jednotlivé druhy služeb, a to i za celý měsíc, ve kterém vyhláška nabyla účinnosti. Za období před určením uvedených záloh zaplatí nájemce tyto zálohy poté, kdy byl s jejich výší seznámen, a to v nejbližším termínu určeném pro placení nájemného a záloh cen za služby; toto neplatí, dohodne-li se pronajímatel s nájemcem jinak.
3) Např. vyhláška č. 197/1957 Ú. l., resp. Ú. v., o úplatě za ústřední (dálkové) vytápění a za dodávku teplé vody, ve znění pozdějších předpisů.
4) Výměr FMF, MF ČR a MF SR č. 01/92, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, uveřejněný v Cenovém věstníku částka 1/1992.".
3. § 3 se vypouští.
4. § 5 včetně nadpisu zní:
"§ 5
Výpočet nájemného
(1) Roční nájemné se určí
a) násobkem plochy obytných a vedlejších místností bytu a sazeb za 1 m2 těchto ploch podle § 6,
b) ročními sazbami za základní provozní zařízení bytu a za ostatní zařízení a vybavení podle § 7 a 8,
c) zvýšením nebo snížením nájemného se zřetelem ke kvalitě bytu podle § 9.
(2) Výše nájemného určeného podle odstavce 1 se počínaje nájemným za měsíc červenec 1992 zvyšuje o 100 %. Návrh nového nájemného musí pronajímatel oznámit způsobem v místě obvyklým nejpozději do 60 dnů od data účinnosti této vyhlášky.
(3) Nájemcům užívajícím byty s větší podlahovou plochou obytných místností se nájemné vypočtené podle odstavce 1 zvýší podle 11, pokud není dále stanoveno jinak.".
5. V § 6 se vypouští odstavec 3, dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4.
6. § 10 se vypouští.
7. § 12 včetně nadpisu zní takto:
"§ 12
Nájemné za byt IV. kategorie
(1) Nájemné za byt IV. kategorie, vybírané ke dni 31. prosince 1991, se nemění a je základem pro výpočet zvýšení nájemného podle § 5 odst. 2.
(2) Jestliže zvýšené nájemné podle odstavce 1 přesahuje částku rovnající se 80 % nájemného vypočteného pro tento byt podle ustanovení 5 odst. 1 a 2 platných pro III. kategorii, sníží se nájemné nájemci na jeho žádost na tuto částku.
(3) Nájemné za byt IV. kategorie se nezvyšuje pro větší podlahovou plochu obytných místností podle § 11. ".
8. Část IV se vypouští.
9. Vypouští se název části V a § 16 včetně nadpisu zní:
"§ 16
Nájemné a ceny služeb v obytných domech s omezeným počtem obytných místností nebo jejich podlahovou plochou ve vlastnictví fyzických osob
(1) Výše nájemného v obytném domě, který má nejvýše 5 obytných místností nepočítaje v to kuchyně nebo má více obytných místností, ale jejich podlahová plocha nepřesahuje 120 m2, se sjednává dohodou mezi pronajímatelem a nájemcem. Z kuchyní se do tohoto úhrnu započítávají pouze plochy, o které výměra kuchyně přesahuje 12 m2.
(2) Jestliže nájemné v obytných domech podle odstavce 1 nedosahuje výše určené podle § 5, může pronajímatel zvýšit nájemné až do této výše.
(3) Pro způsob rozúčtování a stanovení cen služeb v obytných domech podle odstavce 1 platí postup podle § 2, pokud není dohodou mezi pronajímatelem a nájemcem stanoveno jinak.".
10. V § 17 odst. 1 se slova "organizace (vlastníka domu)" nahrazují slovem "pronajímatele".
11. V § 17 odst. 2 se slova "organizace (vlastníka domu) a místního národního výboru" nahrazují slovem "pronajímatele.".
12. V § 17 odst. 4 se slova "organizace (vlastník domu)" nahrazují slovem "pronajímatel".
13. V § 18 odst. 1 se slova "organizaci (vlastníku domu)" nahrazují slovem "pronajímateli".
14. § 19 včetně nadpisu zní:
"§ 19
Placení nájemného a záloh cen za služby
Nájemné včetně záloh cen za služby se platí měsíčně pozadu, a to nejpozději 5. dne následujícího měsíce, pokud se pronajímatel s nájemcem nedohodnou jinak. Měsíční celkové nájemné včetně záloh cen za služby se zaokrouhlí na celé koruny, a to do 50 haléřů včetně směrem dolů, nad 50 haléřů směrem nahoru.".
15. § 20 včetně nadpisu zní:
"§ 20
Vymezení pojmů
(1) Pro účely této vyhlášky se vymezují pojmy obytný dům, byt, služební byt a příslušník domácnosti.
(2) Obytným domem se rozumí dům, ve kterém připadají z úhrnu podlahové plochy všech místností v domě alespoň dvě třetiny na byty, počítaje v to i byty a části bytů, jichž se užívá k jiným účelům než k bydlení, jakož i vedlejší místnosti a příslušenství náležející k bytům. Při zjišťování tohoto poměru podlahových ploch se nepřihlíží k prostorám přístupným všem obyvatelům domu a jiným osobám, k jiným společným vedlejším místnostem a vedlejším prostorám (např. schodiště a chodby, společné prádelny a sušárny, půdní a sklepní prostory), k místnostem určeným pro zemědělské budovy, malé provozovny, dřevníky, kolny apod.
(3) Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení a mohou tomuto svému účelu sloužit jako samostatné bytové jednotky.
(4) Služební byty jsou
a) byty v domech a jiných objektech určené pro ubytování osob, které mají v těchto bytech bydlet ze služebních důvodů proto, že by jinak byl ohrožen provoz objektů nebo znemožněn výkon jejich zaměstnání,
b) byty vystavěné z vlastních prostředků právnických a fyzických osob, které slouží k ubytování jejich pracovníků.
(5) Za příslušníka domácnosti nájemce se považují jeho manžel (manželka), děti, vnuci, rodiče, sourozenci a zeť (snacha), kteří s ním žijí ve společné domácnosti a nemají vlastní byt. Za příslušníka domácnosti se považují také jiné osoby, které pečují o společnou domácnost nájemce nebo jsou na něho odkázány výživou, jestliže s ním žijí ve společné domácnosti alespoň po dobu jednoho roku a nemají vlastní byt.".
16. V textu vyhlášky č. 60/1964 Sb., ve znění vyhlášky č. 105/1969 Sb., vyhlášky č. 120/1969 Sb., vyhlášky č. 96/1976 Sb. a vyhlášky č. 77/1988 Sb., se nahrazují slova "uživatel bytu" slovem "nájemce", slova "úhrada za užívání bytu" slovem "nájemné", slova "okresní národní výbor" slovy "okresní úřad" a slova "městský národní výbor" slovy "obecní úřad".
Čl.II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Místopředseda vlády a ministr financí ČSFR:
Doc. Ing. Klaus CSc. v. r.
Ministr financí ČR:
Ing. Špaček v. r.
Ministr financí SR:
Doc. Ing. Dančo CSc. v. r.