Opatření ze dne 29.12.1992, kterým se stanoví uspořádání položek rozvahy a výkazu zisků a ztrát pro podnikatele

29.12.1992 | Sbírka:  V/1-31 388/1992 | Částka:  12/1992ASPI
FZ84/92
Opatření
federálního ministerstva financí,
kterým se stanoví uspořádání položek rozvahy a výkazů zisků a ztrát a jejich obsahové vymezení pro podnikatele
Změna: opatření 281/23 655/93
Změna: opatření 281/73 574/93
Změna: opatření 281/64 287/94
Referent: ing. Ryneš, tel. 2110, l. 377
Č. j. V/1 - 31 388/1992
ze dne 29. prosince 1992
(Tř. zn. 90)
Federální ministerstvo financí podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen "zákon), stanoví:
Čl.I
(1) Tímto opatřením se stanoví základní pravidla pro sestavení a předkládání rozvahy a výkazu zisků a ztrát, vzory a vysvětlivky k jejich vyplňování.
(2) Podle tohoto opatření postupují účetní jednotky, které účtují podle účtové osnovy a postupů účtování pro podnikatele, vydané FMV č.j. V/20 100/1992 ze dne 15. července 1992 (dále jen "podnikatelé").
(3) Přílohy tohoto opatření tvoří základní pravidla sestavení a předkládání rozvahy a výkazů zisků a ztrát, vzory rozvahy a výkazů a ztrát a vysvětlivky k jejich vyplňování.
(4) Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.1)
Čl.II
Pro osoby podle Čl. I odst. 2 dnem 31. prosince 1992 pozbývají platnosti směrnice ke státním účetním výkazům řady A hospodářských organizací, vydané FMF č.j. V/1 - 13 782/1991 ze dne 24. května 1991.
Čl.III
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.
Ministr financí ČSFR
Ing. Jan Klak, v.r.
Příl.1
Základní pravidla pro sestavení, předkládání rozvahy a výkazů zisků a ztrát a pro stanovení obsahu zveřejňovaných údajů rozvahy a výkazů zisků a ztrát
Čl.I
Rozvaha a výkaz zisků a ztrát
(1) Podnikatelé sestavují rozvahu a výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu nebo zkrácenou.
(2) Rozvahu a výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu sestavují a předkládají podle dále uvedených vzorů podnikatelé, kteří mají povinnost mít otevřenu účetní závěrku auditorem2) a zveřejňovat údaje z ní3).
(3) Zkrácenou rozvahu a výkaz zisků a ztrát mohou sestavovat a předkládat podnikatelé, kteří nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem a zveřejňovat údaje účetní závěrky, pokud se podnikatel nerozhodne sestavovat a předkládat rozvahu a výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu.
(4) Struktura a obsah rozvahy zisků a ztrát jsou vymezeny schválenými vzory (viz příloha 2, čl. VIII až XI4) a vysvětlivkami k jejich vyplňování (viz příloha 2 čl. IV až VII).
(5) Podnikatelé sestavují rozvahu a výkaz zisků a ztrát v souladu s § 19 zákona.
(6) Podnikatelé doporučují rozvahu a výkaz zisků a ztrát podle stanovených předkládacích cest a ve lhůtách nebo v termínech uvedených v záhlaví příslušného vzoru (formuláře).
(7) Rozvaha a výkaz zisků a ztrát se v jednom vyhotovení předkládá vždy současně s daňovým přiznáním k dani z příjmů příslušnému finančnímu úřadu a v jednom vyhotovení bez daňového přiznání Okresní statistické správě (Městské statistické správě Praha), resp. Krajské statistické správě.
(8) V rozvaze za rok 1993 se ve sloupci 4 Minulé účetní období (netto) vykáže stav k 1. lednu 1993. Tyto údaje nevyplňují účetní jednotky, které v roce 1992, účtovaly v soustavě jednoduchého účetnictví. Ve výkazu zisků a ztrát za rok 1993 se nevyplňují údaje za minulé účetní období.
(9) Podnikatelé, kteří zahájili svoji podnikatelskou činnost nebo vstoupili do likvidace v běžném roce, uvádějí v rozvaze, ve sloupci 4 Minulé účetní období (Netto) údaje zahajovací rozvahy. Ve výkazu zisků a ztrát se údaje za minulé účetní období nevyplňují.
Čl.II
Obsah zveřejňovaných údajů z rozvahy a výkazu zisků a ztrát
(1) Podnikatelé, kteří povinně zveřejňují účetní závěrku po jejím schválení a ověření auditory, uveřejní tento minimální rozsah údajů (v tisících Kč):
Rozvaha

Aktiva celkem

Pohledávky za upsané vlastní jmění (A)
Stálá aktiva (B)
   - nehmotný investiční majetek (B.I.)
   - hmotný investiční majetek (B.II.)
   - finanční investice (B.III)
      - podílové cenné papíry a vklady v podnicích ve skupině
       (B.III.1. + B.III.2.)
      - ostatní finanční investice (B.III.3. až B.III.5.)
Oběžná aktiva (C)
   - zásoby (C.I.)
   - dlouhodobé pohledávky (C.II.)
   - krátkodobé pohledávky (C.III.)
   - finanční majetek (C.IV.)
Ostatní aktiva (D)

Pasíva celkem

Vlastní jmění (A)
   - základní jmění (A.I.)
+   - kapitálové fondy (A.II.)
   - fondy tvořené ze zisku (A.III.)
   - hospodářský výsledek minulých let (+ - A.IV.)
   - hospodářský výsledek účetního období (+ - A.V.)

Cizí zdroje (B)
   - zákonné rezervy (B.I.1.)
   - jiné rezervy (B.I.2. + B.I.3.)
   - dlouhodobé závazky (B.II.)
   - krátkodobé závazky (B.III.)
   - bankovní úvěry a výpomoci (B.IV.)
      - dlouhodobé bankovní úvěry (B.IV.1.)
      - krátkodobé bankovní úvěry a výpomoci
       (B.IV.2. + B.IV.3.)

Ostatní pasíva (C)

   Pozn.1 Aktiva  se uvádějí v netto  stavu (sloupec 3).
Zveřejňované údaje pasív představující stav v běžném účetním
období (sloupec 5). Údaje v závorkách navazují na označení v
rozvaze (vzor rozvahy v plném rozsahu).


             Výkaz zisků a ztrát

Tržby za prodej zboží (I)
Náklady vynaložené na prodané zboží (A)

+ Obchodní marže

Výroba (II)
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (II.1.)
Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby (II.2.)
Aktivace (II.3.)
Výrobní spotřeba (B)

+ Přidaná hodnota

Osobní náklady (C)
Daně a poplatky (D)
Jiné provozní výnosy (III + VI)
Jiné provozní náklady (F + I)
Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku (E)
Zúčtování  rezerv,  opravných  položek  a časového rozlišení
provozních výnosů (IV + V)
Tvorba rezerv, opravných položek a časového rozlišení provozních
nákladů (G + H)
Převod provozních výnosů (-) (VII)
Převod provozních nákladů (-) (J)

 *Provozní hospodářský výsledek

Finanční výnosy (VIII + IX + X + XIII + XIV)
Finanční     náklady (K + N + O + R1)
Zúčtování rezerv a opravných položek do finančních výnosů (XI +
XII)
Tvorba rezerv a opravných položek na finanční náklady (L + M)
Převod finančních výnosů (-) (XV)
Převod finančních nákladů (-) (P)

 * Hospodářský výsledek z finančních operací

Odložená daň z příjmů za běžnou činnost (R.2.)

 ** Hospodářský výsledek za běžnou činnost

Mimořádné výnosy (XVI)
Mimořádné náklady (S + T1)

Odložená daň z příjmů z mimořádní činnosti (T.2.)

 * Mimořádný hospodářský výsledek

 *** Hospodářský výsledek za účetní období

   Pozn.1 Římská číslice značí  výnosy (+), písmenem jsou
označeny náklady (-). Údaje v závorkách navazují na vzor výkaz
zisků a ztrát v plném rozsahu.

   Pozn.2  Zveřejňované  údaje  představují  skutečnost  ve
sledovaném účetním období (sloupec 1).

(2) Současně účetní jednotka zveřejní místo uložení výroční zprávy obsahující mj. i přílohu k účetní závěrce. Účetní jednotka je povinna umožnit každému nahlédnout do výroční zprávy.
(3) Zveřejňované údaje z rozvahy a výkazu zisků a ztrát a sdělení podle bodu (2) tohoto článku účetní jednotka předá redakci Obchodního věstníku do jednoho měsíce po datu konání valné hromady, popř. členské schůze, která schválila účetní závěrku.
Příl.2
Vzory rozvahy, výkazu zisků a ztrát a vysvětlivky k jejich vyplňování
Čl.I
Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisků a ztrát
(1) Účetní jednotka vyplní u rozvahy a výkazu zisků a ztrát předtištěné záhlaví (hlavička účetního výkazu).
(2) Identifikační číslo organizace (IČO) se vyplňuje na základě jeho přidělení orgánem oprávněným přidělovat IČO.
(3) Rozvaha a výkaz zisků a ztrát se sestavují v peněžních jednotkách české měny, měrnou jednotkou jsou tisíce Kč.
(4) Názvy a náplň položek (řádek) rozvahy a výkazu zisků a ztrát navazují přímo na příslušné účty a jejich náplň podle účtové osnovy a postupů účtování pro podnikatele, vydané FMF č.j. V/20 100/1992 ve znění změn a doplňků.
(5) Údaje představují v případě rozvahy stavy k poslednímu dni vykazovaného účetního období, v případě výkazu zisků a ztrát částky narůstajícím způsobem od začátku účetního období do jeho konce, popř. do dne sestavení výkazu zisků a ztrát.
(6) Rozvaha a výkaz zisků a ztrát se vyhotovuje a předkládá buď v plném nebo zkráceném rozsahu (viz příloha 1, Čl. I odst. 1 až 3) na schválených vzorech rozvahy a výkazu zisku a ztrát.
(7) Účetní jednotky vyplňují rozvahu a výkaz zisků a ztrát vždy ve všech položkách (řádcích), včetně kontrolních čísel, bez zřetele na barevné podtisky některých řádků a bez zřetele na výrazné orámování některých sloupců nebo políček.
(8) Není přípustné rozdělovat řádky na horní a dolní polovinu nebo vpisovat číselné údaje mezi řádky, popř. do textu.
(9) Do kontrolního čísla se uvádí algebraický součet hodnotových údajů na příslušných řádcích uvedených ve vysvětlivkách.
(10) Rozvaha a výkaz zisků a ztrát musí být podepsány odpovědnými osobami, tzn. u právnické osoby statutárním orgánem, u fyzické osoby touto osobou.
(11) Údaje pro sestavování rozvahy a výkazu zisků a ztrát se čerpají ze zůstatků
a) syntetických účtů
b) skupinových syntetických účtů (syntetické účty končící nulou)
c) analytických účtů (dále jen "A").
Čl.II
Obecné vysvětlivky k rozvaze
(1) Ve sloupci 1 (Brutto) se uvádějí aktiva v plné hodnotě nekrácené o opravné účty a oprávky k investičnímu majetku.
(2) Ve sloupci 2 (Korekce) se uvádějí opravné účty a oprávky k investičnímu majetku.
(3) Ve sloupci 3 (Netto) se uvádí rozdíl mezi sloupci 1 a 2.
(4) Ve sloupci 4 se uvádí netto stav aktiv minulého účetního období.
(5) Ve sloupci 5 se uvádějí stavy pasív za sledované účetní období.
(6) Ve sloupci 6 se uvádějí stavy pasív za minulé účetní období.
(7) V případech, kdy na účtu je zachována pohledávka i závazek (např. účet 336,343) se uvede v rozvaze výsledné saldo v aktivech nebo v pasívech.
(8) Pohledávky a závazky včetně úvěrů se v rozvaze vykazují podle zůstatkové doby jejich splatnosti ke dni sestavení účetní závěrky, nikoliv podle sjednané doby splatnosti při vzniku pohledávky a závazků.
Čl.III.
Obecné vysvětlivky k výkazu zisků a ztrát
(1) Ve sloupci 1 se uvádějí skutečné částky nákladů a výnosů za sledované účetní období.
(2) Ve sloupci 2 se uvádějí skutečné částky nákladů a výnosů za minulé účetní období.
Čl.IV
Vysvětlivky k rozvaze sestavované v plném rozsahu
Ve sloupci 1 a 2 jsou uvedeny syntetické účty a analytické účty (A), z nichž se čerpají příslušné údaje v aktivech a pasívech
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
označ   Aktiva           řád          Běžné účetní období          Minulé účetní období
                         Brutto      Korekce       Netto       Netto
a      b             c     1         2           3         4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Aktiva celkem        001    ř. 02+03+28+55

A.     Pohledávky za upsané jmění  002    353

B.     Stálá aktiva         003    ř.04+12+22

B.I.    Nehmotný investiční majetek 004    součet ř.05 až 11
B.I.1.   Zřizovací výdaje       005    011      -/071,091A/
  2.   Nehmotné výsledky výzkumné
      a obdobné činnosti      006    012      -/072,091A/
  3.   Software           007    013      -/073,091A/
  4.   Ocenitelná práva       008    014      -/074,091A/
  5.   Jiný nehmotný investiční
      majetek           009    018,019    -/078,079,091A/
  6.   Nedokončené nehmotné
      investice          010    041      -093
  7.   Poskytnuté zálohy na
      nehmotný investiční majetek 011    051      -095A

B.II.   Hmotný investiční majetek  012    součet ř. 13 až 21
B.II.1.  Pozemky           013    031      -092A
   2.  Budovy, haly a stavby    014    021      -/081,092A/
   3.  Stroje, přístroje zařízení, 015    022,023,    -/082,083,
      dopravní prostředky a
      inventář                024       084,092A/
   4.  Pěstitelské celky trvalých
      porostů           016    025      -/085,092A/
   5.  Základní stádo a tažná
      zvířata           017    026      -/086,092/
   6.  Jiný hmotný investiční
      majetek           018    028,029.032  -/088,089,092A/
   7.  Nedokončené hmotné investice 019    042      -094
   8.  Poskytnuté zálohy na hmotný
      investiční majetek      020    052      -095A
   9.  Opravná položka k nabytému
          majetku           021    +/-097     +/-098

B.III.   Finanční investice      022    součet ř. 23 až 27
B.III.1.  Podílové cenné papíry a
      vklady v podnicích s
      rozhodujícím vlivem     023    061       -096A
   2.  Podílové cenné papíry a
      vklady v podnicích s
      podstatným vlivem      024    062       -096A
   3.  Ostatní investiční cenné
      papíry a vklady       025    063       -096A
   4.  Půjčky podnikům ve skupině  026    066       -096A
   5.  Jiné finanční investice   027    067,069     -096A

C.     Oběžná aktiva        028    ř.29+36+42+51

C.I.    Zásoby            029    součet ř.30 až 35
C.I. 1.  Materiál           030    112,119     -191
   2.  Nedokončená výroba a
      polotovary          031    121,122     -/192,193/
   3.  Výrobky           032    123       -194
   4.  Zvířata           033    124       -195
   5.  Zboží            034    132,139     -196
   6.  Poskytnuté zálohy na zásoby 035    314A      -391A

C.II.   Dlouhodobé pohledávky    036    součet ř.37 až 41
C.II.1.  Pohledávky z obchodního styku037    311A,312A,   -391A
                         313A,314A,
                         315A,
   2.  Pohledávky ke společníkům
      a sdružení          038    354A,355A,   -391A
                         358A,
   3.  Pohledávky v podnicích
      s rozhodujícím vlivem    039    351A      -391A
   4.  Pohledávky v podnicích
      s podstatným vlivem     040    351A      -391A
   5.  Jiné pohledávky       041    335A,375A,   -391A
                         378A

C.III.   Krátkodobé pohledávky    042    součet ř.43 až 50
C.III.1.  Pohledávky z obchodního styku043    311A,312A,   -391A
                         313A,314A,
                         315A
   2.  Pohledávky ke společníkům
      a sdružení          044    354A,355A,   -391A
                         358A,398A
   3.  Sociální zabezpečení     045    336A      -391A
   4.  Stát-daňové pohledávky    046    341,342,343,
                         345,      -391A
   5.  Stát-odložená daňová
      pohledávka          047    371       -391A
   6.  Pohledávky v podnicích
      s rozhodujícím vlivem    048    351A      -391A
   7.  Pohledávky v podnicích
      s podstatným vlivem     049    351A      -391A
   8.  Jiné pohledávky       050    335A,375A,   -391A
                         378A

C.IV.   Finanční majetek       051    součet ř.52 až 54
C.IV.1.  Peníze            052    211,213,+/-261
   2.  Účty v bankách        053    221A
   3.  Krátkodobý finanční majetek 054    251,253     -/291,293/

D.     Ostatní aktiva-přechodné
      účty aktiv          055    součet ř.56 a 60
D.I.    Časové rozlišení       056    součet ř.57 až 59
D.I. 1.  Náklady příštích období   057    381,382
   2.  Příjmy příštích období    058    385
   3.  Kursové rozdíly aktivní   059    386
D.II.   Dohadné účty aktivní     060    388

      Kontrolní součet       999    součet ř. 01 až 60

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                           Stav v běžném      Stav v minulém
                           účetním období     účetním období

označ   PASIVA            řád.
 a     b              c        5            6
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Pasiva celkem        061    ř.62+79+105
A.     Vlastní jmění        062    ř.63+66+71+75+78

A.I.    Základní jmění        063    ř.64+65
A.I. 1   Základní jmění        064    411 nebo 491
A.I. 2.  Vlastní akcie        065    /-/252

A.II.   Kapitálové fondy       066    součet ř.67 až 70
A.II.1.  Emisní ažio          067    412
   2.  Ostatní kapitálové fondy   068    413
   3.  Oceňovací rozdíly z přecenění
     majetku            069    +/-414
   4.  Oceňovací rozdíly z
     kapitálových účastí      070    +/-415

A.III.  Fondy ze zisku        071    ř.72+73+74
A.III.1. Zákonný rezervní fond     072    421
   2.  Nedělitelný fond       073    422
   3.  Statutární a ostatní fondy  074    423,427

A.IV.   Hospodářský výsledek
     minulých let         075    ř.76+77
A.IV.1.  Nerozdělený zisk minulých let 076    428
   2.  Neuhrazená ztráta minulých let077    /-/429

A.V.   Hospodářský výsledek     078    ř.01-(+63+66+71+75+105)
     běžného účetního období /+ -/

B.    Cizí zdroje          079    ř.80+84+91+101

B.I.   Rezervy            080    ř.81+82+83
B.I. 1.  Rezervy zákonné        081    451
   2.  Rezerva na kursové ztráty   082    454
   3.  Ostatní rezervy        083    459

B.II.   Dlouhodobé závazky      084    součet ř.85 až 90
B.II.1.  Závazky k podnikům      085
     s rozhodujícím vlivem          471A
   2.  Závazky k podnikům      086    471A
     s podstatným vlivem
   3.  Dlouhodobé přijatelné zálohy 087    475A
   4.  Emitované dluhopisy      088    473A,/-/255A
   5.  Dlouhodobé směnky k úhradě  089    478A
   6.  Jiné dlouhodobé závazky    090    474A,479A,

B.III.  Krátkodobé závazky      091    součet ř.92 až 100
B.III.1. Závazky obchodního styku   092    321,322,
                         324,325,
                         475A,
                         478A,479A
   2.  Závazky ke společníkům a
     sdružení           093    364,365,366,
                         367,368,398A
                         478A,479A
   3.  Závazky k zaměstnancům    094    331,333,479A
   4.  Závazky ze sociálního
     zabezpečení          095    336A,479A
   5.  Stát - daňové závazky a
     dotace            096    341,342,343,
                         345,346,347
   6.  Stát - odložený daňový
     závazek            097    371
   7.  Závazky k podnikům      098
     s rozhodujícím vlivem          361A,471A
   8.  Závazky k podnikům
     s podstatným vlivem      099    361A,471A
   9.  Jiné závazky         100    379,474A,479A

B.IV.   Bankovní úvěry a výpomoci   101    součet ř.102 až 104
B.IV.1.  Bankovní úvěry dlouhodobé   102    461A
   2.  Běžné bankovní úvěry     103    221A,231,232,461A
   3.  Krátkodobé finanční výpomoci 104    241,249,473A,
                         /-/255A

C.    Ostatní pasíva - přechodné
     účty pasív          105    ř.106+110

C.I.   Časové rozlišení       106    Součet ř.107 až 109
C.I. 1.  Výdaje příštích období    107    383
   2.  Výnosy příštích období    108    384
   3.  Kursové rozdíly pasívní    109    387

C.II.   Dohadné účty pasívní     110    389

     Kontrolní číslo        999    součet ř. 61 až 110
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poznámky
---------
Sloupec č.1 "brutto" označuje ocenění jednotlivých majetkových složek aktiv na příslušných účtech aktiv.
Sloupec č.2 "korekce" označuje oprávky (účtové skupiny 07 a 08 a účet 098) a opravné položky (příslušné účty v účtových skupinách
09,19,29,39) - tyto účty se odečítají.
Sloupec č.3 "netto" označuje rozdíl mezi sloupci č. 1 a 2 (brutto stav minus korekce).
Čl.V.
Vysvětlivky k výkazu zisků a ztrát sestavovanému plnému rozsahu Ve sloupci 1 jsou uvedeny syntetické účty, z nichž se čerpají příslušné údaje o nákladech a výnosech.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Označení   TEXT            Číslo    Skutečnost v účetním období
                    řád.     sledovaném       minulém
  a      b             c        1           2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I.     Tržby za prodej zboží         01     604
A.     Náklady vynaložené na
      prodané zboží         02     504

+     Obchodní marže        03     ř.01-02

II.    Výroba            04     ř.05+06+07
II.1.   Tržby za prodej vlastních
      výrobků a služeb       05     601, 602
  2.   Změna stavu vnitropodnikových
      zásob vlastní výroby     06     (+/- účty účtové
                           skupiny 61)
  3.   Aktivace           07     (účtová skupina 62)
B.     Výrobní spotřeba       08     ř.09+10
B.1.    Spotřeba materiálu a energie 09     501 až 503
B.2.    Služby            10     (účtová skupina 51)

+     Přidaná hodnota        11     ř.03+04-08

C.     Osobní náklady        12     součet ř.13 až 16
C.1.    Mzdové náklady        13     521,522
C.2.    Odměny členům orgánů
      společnosti a družstva    14     523
C.3.    Náklady na sociální
      zabezpečení          15     524,525,526
C.4.    Sociální náklady       16     527,528

D.     Daně a poplatky        17     (účtová skupina 53)

E.     Odpisy nehmotného a hmotného 18     551
      investičního majetku
III.    Tržby z prodeje investičního 19     641,642
      majetku a materiálu

F.     Zůstatková cena prodaného   20     541,542
      investičního majetku a
      materiálu
IV.    Zúčtování rezerv a časového  21     652,654,655
      rozlišení provozních výnosů
G.     Tvorba rezerv a časového   22     552,554,555
      rozlišení provozních nákladů
V.     Zúčtování opravných položek  23
      do provozních výnosů           657,659
H.     Zúčtování opravných položek  24
      do provozních nákladů           557,559
VI.    Ostatní provozní výnosy    25     644,645,646,648
I.     Ostatní provozní náklady   26     543 až 546, 548
VII.    Převod provozních výnosů   27     (-) 697
J.     Převod provozních nákladů   28     (-) 597

*     Provozní hospodářský výsledek 29     ř.11-12-17-18+19-20+21
                           -22+23-24+25-26+(-27)-(-28)

VIII.   Tržby z prodeje cenných    30     661
      papírů a vkladů
K.     Prodané cenné papíry a vklady 31     561
IX.    Výnosy z finančních investic 32     ř.33+34+35
IX.1.   Výnosy z cenných papírů a   33     665A
      vkladů v podnicích ve skupině
  2.   Výnosy z ostatních      34     665A
      investičních cenných papírů
      a vkladů
  3.   Výnosy z ostatních finančních 35     665A
      investic
X.     Výnosy z krátkodobého     36     666
      finančního majetku
XI.    Zúčtování rezerv do      37     674
      finančních výnosů
L.     Tvorba rezerv na finanční   38     574
      náklady
XII.    Zúčtování opravných položek  39
      do finančních výnosů           679
M.     Zúčtování opravných položek  40
      do finančních nákladů           579

XIII.   Výnosové úroky        41     662

N.     Nákladové úroky        42     562
XIV.    Ostatní finanční výnosy    43     663, 668
O.     Ostatní finanční náklady   44     563,568
XV.    Převod finančních výnosů   45     (-) 698
P.     Převod finančních nákladů   46     (-) 598
  

*     Hospodářský výsledek     47     ř.30-31+32+36+37-38+39
      z finančních operací           -40+41-42+43-44+(-45)-(-46)

R.     Daň z příjmů za běžnou    48     ř.49+50
      činnost
R.1.    - splatná           49     591,595
 2.    - odložená          50     592

                     51

**     Hospodářský výsledek za    52
      běžnou činnost              ř.29+47-48

XVI.    Mimořádné výnosy       53     (účtová skupina 68)
S.     Mimořádné náklady       54     (účtová skupina 58)
T.     Daň z příjmu z mimořádné   55
      činnosti                 ř.56+57
T.1.    - splatná           56     593
 2.    - odložená          57     594

*     Mimořádný hospodářský     58
      výsledek                 ř. 53-54-55

U.     Převod podílu na hospodářském 59
      výsledku společníkům           596

 ***    Hospodářský výsledek za    60
      účetní období               ř. 52+58-59

      Kontrolní číslo        99     součet ř. 01 až 60

Pozn. Písmeno - označuje náklady, Římská číslice - označuje výnosy
Výkaz "Výsledovka" je uspořádán stupňovitě, tzn., že součty za
jednotlivé  stupně  hospodářského  výsledku  (označeny jednou
hvězdičkou) jsou zjištěny jako součty rozdílů mezi jednotlivými
výnosovými a nákladovými položkami.
Označení a mezisoučty:
+ /plus/ Rozdílová položka s ekonomický významem
*    Označení jednotlivých  stupňů celkového hospodářského
     výsledku a daně z příjmů, tzn.
     * provozní hosp. výsledek
     * finanční hosp. výsledek
     * mimořádný hosp. výsledek
 M**   Hospodářský výsledek z běžné činnosti (součet provozního,
     finančního, daně z příjmů za běžnou činnost)
 *** Celkový "Hospodářský výsledek za účetní období", součet
     běžného a mimořádného hospodářského výsledku
Čl. VI.
Vysvětlivky k rozvaze sestavené ve zkráceném rozsahu
Ve sloupci 1 a 2 jsou uvedeny syntetické účty a analytické účty (A), z nichž se čerpají příslušné údaje o aktivech a pasívech
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
označ.   Aktiva                  řád.       Běžné účetní období      Minulé účetní období
                              Brutto      Korekce     Netto     Netto
a      b                    c    1         2        3       4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Aktiva celkem               001  ř.02+03+21+48

A.     Pohledávky za upsané vlastní jmění    002  353

B.     Stálá aktiva               003  ř.04+05+13+14+15

B.I.    Nehmotný investiční majetek        004  010        -/070,091A/
B.II.   Hmotný investiční majetek         005  součet ř. 06 a 12
B.II.1.  Pozemky                  006  031        -092A
   2.  Budovy, haly a stavby           007  021        -/081,092A/
   3.  Stroje, přístroje a zařízení,       008  022,023,     -/082,083,
      dopravní prostředky a inventář         024        084,092A/
   4.  Pěstitelské celky trvalých porostů    009  025        -/085,092A/
   5.  Základní stádo a tažná zvířata      010  026        -/086,092A/
   6.  Jiný hmotný investiční majetek      011  028,029,     -/088,089,
                              032,        092A/

   7.  Opravná položka k nabytému majetku    012  +/-097      +/-098
B.III.   Nedokončené nehmotné a hmotné       013
      investice                 040           -/093,094/
B.IV.   Poskytnuté zálohy na nehmotný       014
      a hmotný investiční majetek           050        -095

B.V.    Finanční investice            015  součet ř. 16 až 20
B.V.1.   Podílové cenné papíry a vklady      016
      v podnicích s rozhodujícím vlivem        061        -096A
  2.   Podílové cenné papíry a vklady      017
      v podnicích s podstatným vlivem         062        -096A
  3.   Ostatní investiční cenné         018
      papíry a vklady                 063        -096A
  4.   Půjčky podnikům ve skupině        019  066        -096A
  5.   Jiné finanční investice          020  067,069      -096A

C.     Oběžná aktiva               021  ř.22+29+35+44

C.I.    Zásoby                  022  součet ř. 23 až 28
C.I.1.   Materiál                 023  112, 119     -191
  2.   Nedokončená výroba a polotovary      024  121,122      -(192,193)
  3.   Výrobky                  025  123        -194
  4.   Zvířata                  026  124        -195
  5.   Zboží                   027  132,139      -196
  6.   Poskytnuté zálohy na zásoby        028  314A       -391A

C.II.   Dlouhodobé pohledávky           029  součet ř. 30 až 34
C.II.1.  Pohledávky z obchodního styku       030  311A,312A,    -391A
                              313A,314A,315A
   2.  Pohledávky ke společníkům a sdružení   031  354A,355A,    -391A
                              358A,

   3.  Pohledávky v podnicích s rozhodujícím   032
      vlivem                     351A       -391A

   4.  Pohledávky v podnicích          033
      s podstatným vlivem                   351A       -391A
   5.  Jiné pohledávky              034  335A,375A,    -391A
                              378A
C.III.   Krátkodobé pohledávky           035  součet ř. 36 až 43
C.III.1.  Pohledávky z obchodního styku       036  311A,312A,    -391A
                              313A,314A,315A
   2.  Pohledávky ke společníkům a sdružení   037  354A,355A,
                              358A,398A     -391A
   3.  Sociální zabezpečení           038  336A       -391A
   4.  Stát-daňové pohledávky          039  341,442,434,
                              345,       -391A
   5.  Stát-odložená daňová pohledávka      040  371        -391A
   6.  Pohledávky v podnicích          041
      s rozhodujícím vlivem              351A       -391A
   7.  Pohledávky v podnicích          042
      s podstatným vlivem               351A       -391A
   8.  Jiné pohledávky              043  335A,375A     -391A
                              378A

C.IV.   Finanční majetek             044  součet ř.45 až 47
C.IV. 1.  Peníze                  045  210, +/261
   2.  Účty v bankách              046  221A
   3.  Krátkodobý finanční majetek        047  251,253      -/291,293/

D.     Ostatní aktiva -             048  ř.49+53
      - přechodné účty aktiv
D.I.    Časové rozlišení             049  součet ř. 50 až 52
D.I. 1.  Náklady příštích období          050  381,382
   2.  Příjmy příštích období          051  385
   3.  Kursové rozdíly aktivní          052  386
D.II.   Dohadné účty aktivní           053  388

      Kontrolní číslo              999  součet ř.01 až 53

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                           Stav v běžném      Stav v minulém
                           účetním období     účetním období

označ   PASIVA            řád.
 a     b              c        5            6
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Pasiva celkem         054     55+72+98
A.     Vlastní jmění         055     56+59+64+68+71

A.I.    Základní jmění        056     411 nebo 491
                     057
                     058

A.II.   Kapitálové fondy       059     součet ř.60 až 63
A.II.1.  Emisní ažio          060     412
   2.  Ostatní kapitálové fondy   061     413
   3.  Oceňovací rozdíly z přecenění
      majetku            062     +/-414
   4.  Oceňovací rozdíly z
      kapitálových účastí      063     +/-415

A.III.   Fondy ze zisku        064     ř.65+66+67
A.III.1.  Zákonný rezervní fond     065     421
   2.  Nedělitelný fond       066     422
   3.  Statutární a ostatní fondy  067     423,427

A.IV.   Hospodářský výsledek minulých
      let              068     ř.69+70
A.IV. 1.  Nerozdělený zisk minulých let 069     428
   2.  Neuhrazená ztráta minulých let070     /-/429

A.V.    Hospodářský výsledek     071     ř.01-(+56+59+64+68+072+098)
      běžného účetního období /+ -/

B.     Cizí stroje          072     73+77+84+94

B.I.    Rezervy            073     ř.74+75+76
B.I. 1.  Rezervy zákonné        074     451
   2.  Rezerva na kursové ztráty   075     454
   3.  Ostatní reservy        076     459

B.II.   Dlouhodobé závazky      077     součet ř.78 až 83
B.II.1.  Závazky k podnikům      078
      s rozhodujícím vlivem           471A
   2.  Závazky k podnikům      079     471A
      s podstatným vlivem
   3.  Dlouhodobé přijatelné zálohy 080     475A
   4.  Emitované dluhopisy      081     473A,/-/255A
   5.  Dlouhodobé směnky k úhradě  082     478A
   6.  Jiné dlouhodobé závazky    083     474A,479A,

B.III.   Krátkodobé závazky      084     součet ř.85 až 93
B.III.1.  Závazky z obchodního styku  085     321,322,
                           324,325,475A
                           478A,479A
   2.  Závazky ke společníkům a
      sdružení           086     364,365,366,
                           367,368,398A
                           478A,479A
   3.  Závazky k zaměstnancům    087     331,333,479A
   4.  Závazky ze sociálního
      zabezpečení          088     336A,479A
   5.  Stát-daňové závazky a dotace 089     341,342,343,
                           345,346,347
   6.  Stát-odložený daňový závazek 090     371
   7.  Závazky k podnikům      091
      s rozhodujícím vlivem           361A,471A
   8.  Závazky k podnikům      092
      s podstatným vlivem            361A,471A
   9.  Jiné závazky         093     379,474A,479A

B.IV.   Bankovní úvěry a výpomoci   094     ř.95+96+97
B.IV.1.  Bankovní úvěry dlouhodobé   095     461A
   2.  Běžné bankovní úvěry     096     221A,231,232,461A
   3.  Krátkodobé finanční výpomoci 097     241,249,473A
                           /-/255A

C.     Ostatní pasíva - přechodné
      účty pasív          098     ř.99+103

C.I.    Časové rozlišení       099     ř.100+101+102
C.I. 1.  Výdaje příštích období    100     383
   2.  Výnosy příštích období    101     384
   3.  Kursové rozdíly pasívní    102     387

C.II.   Dohodné účty pasívní     103     389

      Kontrolní číslo        999     součet ř.54 až 103
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poznámky
Sloupec č.1 "brutto" označuje ocenění jednotlivých majetkových složek aktiv na příslušných účtech aktiv.
Sloupec č.2 "korekce" označuje oprávky (účtové skupiny 07 a 08 a účet 098) a opravné položky (příslušné účty v účtových skupinách
09,19,29,39) - tyto účty se odečítají.
Sloupec č.3 "netto" označuje rozdíl mezi sloupci č. 1 a 2 (brutto stav minus korekce).

Čl.VII.
Vysvětlivky k výkazu zisku a ztrát sestavovanému ve zkráceném rozsahu Ve sloupci 1 jsou uvedeny syntetické účty, z nichž se čerpají příslušné údaje o nákladech a výnosech.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Označení   TEXT                Číslo    Skutečnost v účetním období
                         řád.     sledovaném       minulém
  a      b                  c        1           2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I.     Tržby za prodej zboží           01     604
A.     Náklady vynaložené na prodané zboží

+     Obchodní marže              03     504

II.    Výroba                  04     ř.05+06+07
II. 1.  Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb05     600,
   2.  Změna stavu vnitropodnikových zásob    06     (+/-610)
      vlastní výroby
   3.  Aktivace                 07     620
B.     Výrobní spotřeba             08     ř.09+10
B.  1.  Spotřeba materiálu a energie       09     500
B.  2.  Služby                  10     510

+     Přidaná hodnota              11     ř.03+04-08

C.     Osobní náklady              12     520

D.     Daně a poplatky              13     530
III.    Jiné provozní výnosy           14     640
E.     Jiné provozní náklady           15     540
F.     Odpisy nehmotného a hmotného       16     551
      investičního majetku
IV.    Zúčtování reserv a časového rozlišení   17
      provozních výnosů                   652,654,655
G.     Tvorba reserv a časového rozlišení    18
      provozních nákladů                  552,554,555
V.     Zúčtování opravných položek do      19
      provozních výnosů                   657,659
H.     Zúčtování opravných položek do      20
      provozních nákladů                      557,559
VI.    Převod provozních výnosů         21     (-) 697
I.     Převod provozních nákladů         22     (-) 597

*     Provozní hospodářský výsledek       23     ř.11-12-13+14-15-16
                                 +17-18+19-20+(-21)-(-22)
VII.    Finanční výnosy              24     660
J.     Finanční náklady             25     560
VIII.   Zúčtování reserv do finanční výnosů    26     674
K.     Tvorba reserv na finanční náklady     27     574
IX.    Zúčtování opravných položek do finančních 28     679
      výnosů
L.     Zúčtování opravných položek do finančních 29
      nákladů
X.     Převod finančních výnosů         30     (-) 698
M.     Převod finančních nákladů         31     (-) 598

*     Hospodářský výsledek z finančních
      operací                  32     ř.24-25+26-27
                                 +28-29+(-30)-(-31)
N.     Daň z příjmů za běžnou činnost      33     ř.34+35
N.1.    - splatná                 34     591,595
 2.    - odložená                35     592
                           36
**     Hospodářský výsledek za běžnou činnost  37     ř.23+32-33

XI.    Mimořádné výnosy             38     680
O.     Mimořádné náklady             39     580
P.     Daň z příjmů z mimořádné činnosti     40     ř.41+42
P.1.    - splatná                 41     593
 2.    - odložená                42     594

*     Mimořádný hospodářský výsledek      43     ř.38-39-40

R.     Převod podílu na hospodářském výsledku  44     596
      společníkům

 ***    Hospodářský výsledek za účetní období   45     ř.37+43-44

      Kontrolní součet             99     součet ř.01 až 45
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poznámka: Písmeno - označuje náklady, Římská číslice - označuje
výnosy
Výkaz "Výsledovka" je uspořádán stupňovitě, tzn., že součty za
jednotlivé  stupně  hospodářského  výsledku  (označeny jednou
hvězdičkou) jsou zjištěny jako součty rozdílů mezi jednotlivými
výnosovými a nákladovými položkami.
Označení a mezisoučty:
+ /plus/ Rozdílová položka s ekonomickým významem
     Označení jednotlivých  stupňů celkového hospodářského
     výsledku a daně z příjmů, tzn.
     * provozní hosp. výsledek
     * finanční hosp. výsledek
     * mimořádný hosp. výsledek
 ** Hospodářský výsledek z běžné činnosti (součet provozního,
  finančního, daně z příjmů za běžnou činnost)
 *** Celkový "Hospodářský výsledek  za účetní období", součet
  běžného a mimořádného hospodářského výsledku.
Čl.VIII.
Vzor
           Rozvaha v plném rozsahu

                        Rozvaha Úč POD 1-01

              k .....19..
              (v tis. Kč)
Schváleno FMF č.j. V/1 - 31.388/1992

Účetní jednotka doručí účetní  závěrku současně s doručením
daňového přiznání za daň z příjmů
1 x příslušnému finančnímu úřadu
1 x Okresní statistické správě (Městské statistické správě Praha),
  resp. Krajské statistické správě

    ----------------------------------------------
     Čís.    IKF     Rok  Měsíc    IČO
    ----------------------------------------------
     01  8 0 1 0 9 3   ..  1 2     ......
    ------------------------------------------------

    Název a sídlo účetní jednotky
    .................................................
    .................................................

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
označ.   Aktiva                  řád.       Běžné účetní období      Minulé účetní období
                              Brutto      Korekce     Netto     Netto
a      b                    c    1         2        3       4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Aktiva celkem               001

A.     Pohledávky za upsané vlastní jmění    002

B.     Stálá aktiva               003

B.I.    Nehmotný investiční majetek        004
B.I.1.   Zřizovací výdaje             005
  2.   Nehmotné výsledky výzkumné
      a obdobné činnosti            006
  3.   Software                 007
  4.   Ocenitelná práva             008
  5.   Jiný nehmotný investiční majetek     009
  6.   Nedokončené nehmotné investice      010
  7.   Poskytnuté zálohy na nehmotný
      investiční majetek            011

B.II.   Hmotný investiční majetek         012
B.II.1.  Pozemky                  013
   2.  Budovy, haly a stavby           014
   3.  Stroje, přístroje a zařízení,       015
      dopravní prostředky a inventář

   4.  Pěstitelské celky trvalých porostů    016
   5.  Základní stádo a tažná zvířata      017
   6.  Jiný hmotný investiční majetek      018
   7.  Nedokončené hmotné investice       019
   8.  Poskytnuté zálohy na hmotný        020
      investiční majetek
   9.  Opravná položka k nabytému majetku    021

B.III.   Finanční investice            022
B.III.1.  Podílové cenné papíry a vklady
      v podnicích s rozhodujícím vlivem     023
   2.  Podílové cenné papíry a vklady      024
      v podnicích s podstatným vlivem
   3.  Ostatní investiční cenné         025
      papíry a vklady
   4.  Půjčky podnikům ve skupině        026
   5.  Jiné finanční investice          027

C.     Oběžná aktiva               028

C.I.    Zásoby                  029
C.I.1.   Materiál                 030
  2.   Nedokončená výroba a polotovary      031
  3.   Výrobky                  032
  4.   Zvířata                  033
  5.   Zboží                   034
  6.   Poskytnuté zálohy na zásoby        035

C.II.   Dlouhodobé pohledávky           036
C.II.1.  Pohledávky z obchodního styku       037
   2.  Pohledávky ke společníkům a sdružení   038
   3.  Pohledávky v podnicích          039
      s rozhodujícím vlivem
   4.  Pohledávky v podnicích          040
      s podstatným vlivem
   5.  Jiné pohledávky              041

C.III.   Krátkodobé pohledávky           042
C.III.1.  Pohledávky z obchodního styku       043
   2.  Pohledávky ke společníkům a sdružení   044
   3.  Sociální zabezpečení           045
   4.  Stát-daňové pohledávky          046
   5.  Stát-odložená daňová pohledávka      047
   6.  Pohledávky v podnicích          048
      s rozhodujícím vlivem
   7.  Pohledávky v podnicích          049
      s podstatným vlivem
   8.  Jiné pohledávky              050

C.IV.   Finanční majetek             051
C.IV.1.  Peníze                  052
   2.  Účty v bankách              053
   3.  Krátkodobý finanční majetek        054

D.     Ostatní aktiva -             055
      - přechodné účty aktiv
D.I.    Časové rozlišení             056
D.I.1.   Náklady příštích období          057
  2.   Příjmy příštích období          058
  3.   Kursové rozdíly aktivní          059
D.II.   Dohadné účty aktivní           060

      Kontrolní součet             999

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                 Stav v běžném      Stav v minulém
                                 účetním období     účetním období

označ   PASIVA                  řád.
 a     b                    c        5            6
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Pasiva celkem               061
A.     Vlastní jmění               062

A.I.    Základní jmění              063
A.I.1.   Základní jmění              064
A.I.2.   Vlastní akcie               065

A.II.   Kapitálové fondy             066
A.II.1.  Emisní ažio                067
   2.  Ostatní kapitálové fondy         068
   3.  Oceňovací rozdíly     z přecenění majetku   069
   4.  Oceňovací rozdíly             070
      z kapitálových účastí

A.III.   Fondy ze zisku              071
A.III.1.  Zákonný rezervní fond           072
   2.  Nedělitelný fond             073
   3.  Statutární a ostatní fondy        074

A.IV.   Hospodářský výsledek z minulých let    075
A.IV.1.  Nerozdělený zisk minulých let       076
   2.  Neuhrazená ztráta minulých let      077

A.V.    Hospodářský výsledek           078
      běžného účetního období /+ -/

B.     Cizí zdroje                079

B.I.    Rezervy                  080
B.I.1.   Rezervy zákonné              081
  2.   Rezerva na kursové ztráty         082
  3.   Ostatní rezervy              083

B.II.   Dlouhodobé závazky            084
B.II.1.  Závazky k podnikům            085
      s rozhodujícím vlivem
   2.  Závazky k podnikům            086
      s podstatným vlivem
   3.  Dlouhodobé přijaté zálohy         087
   4.  Emitované dluhopisy            088
   5.  Dlouhodobé směnky k úhradě        089
   6.  Jiné dlouhodobé závazky          090

B.III.   Krátkodobé závazky            091
B.III.1.  Závazky z obchodního styku        092
   2.  Závazky ke společníkům a sdružení     093
   3.  Závazky k zaměstnancům          094
   4.  Závazky ze sociálního zabezpečení     095
   5.  Stát - daňové závazky a dotace      096
   6.  Stát - odložený daňový závazek      097
   7.  Závazky k podnikům            098
      s rozhodujícím vlivem
   8.  Závazky k podnikům            099
      s podstatným vlivem
   9.  Jiné závazky               100

B.IV.   Bankovní úvěry a výpomoci         101
B.IV.1.  Bankovní úvěry dlouhodobé         102
   2.  Běžné bankovní úvěry           103
   3.  Krátkodobé finanční výpomoci       104

C.     Ostatní pasíva - přechodné účty pasív   105

C.I.    Časové rozlišení             106
C.I. 1.  Výdaje příštích období          107
   2.  Výnosy příštích období          108
   3.  Kursové rozdíly pasívní          109

C.II.   Dohodné účty pasívní           110

      Kontrolní číslo              999

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Odesláno dne   Podpis statutárního orgánu     Osoba odpovědná za účetnictví    Osoba odpovědná za účetní
         nebo fyzické osoby, která     (jméno a podpis)           závěrku (jméno podpis)
         je účetní jednotkou
                                             tel.:    linka:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Čl.IX
                               Vzor      Výsledovka Úč POD 2-01

                        Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu
                            k ........... 19.
                           (v tis. Kč)
Schváleno FMF č.j. V/1 - 31.388/1922

Účetní jednotka doručí účetní závěrku
současně s doručením daňového přiznání
za daň z příjmů
1x příslušnému finančnímu úřadu
1x Okresní statistické správě (Městské statistické
  správě Praha), resp. Krajské statistické správě

----------------------------------------------------------------------------
Čís.
řád.       IKF        Rok     Měsíc       IČO
----------------------------------------------------------------------------
0 1      8 0 3 0 9 3     . .     1 2   . . . . . . . . . .

----------------------------------------------------------------------------

Název a sídlo účetní jednotky
 ...........................................................................

 ...........................................................................

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Označení   TEXT                Číslo    Skutečnost v účetním období
                         řád.     sledovaném       minulém
  a      b                  c        1           2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I.     Tržby za prodej zboží           01
A.     Náklady vynaložené na prodané zboží    02

+     Obchodní marže              03

II.    Výroba                  04
II.1.   Tržby za prodej vlastních výrobků
      a služeb                 05
  2.   Změna stavu vnitropodnikových zásob    06
      vlastní výroby
  3.   Aktivace                 07
B.     Výrobní spotřeba             08
B.1.    Spotřeba materiálu a energie       09
B.2.    Služby                  10

+     Přidaná hodnota              11
C.     Osobní náklady              12
C.1.    Mzdové náklady              13
C.2.    Odměny členům orgánů společnosti     14
      a družstva
C.3.    Náklady na sociální zabezpečení      15
C.4.    Sociální náklady             16
D.     Daně a poplatky              17
E.     Odpisy nehmotného a hmotného       18
      investičního majetku
III.    Tržby z prodeje investičního majetku   19
      a materiálu
F.     Zůstatková cena prodaného investičního  20
      majetku a materiálu
IV.    Zúčtování reserv a časového rozlišení   21
      provozních výnosů
G.     Tvorba reserv a časového rozlišení    22
      provozních nákladů
V.     Zúčtování opravných položek do      23
      provozních výnosů
H.     Zúčtování opravných položek do      24
      provozních náklad
VI.    Ostatní provozní výnosy          25
I.     Ostatní provozní náklady         26
VII.    Převod provozních výnosů         27
J.     Převod provozních nákladů         28

*     Provozní hospodářský výsledek       29

VIII.   Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů  30
K.     Prodané cenné papíry a vklady       31
IX.    Výnosy z finančních investic       32
IX.1.   Výnosy z cenných papírů a vkladů     33
      v podnicích ve skupině
  2.   Výnosy z ostatních investičních cenných  34
      papírů a vkladů
  3.   Výnosy z ostatních finančních investic  35
X.     Výnosy z krátkodobého finančního     36
      majetku
XI.    Zúčtování reserv do finančních výnosů   37
L.     Tvorba reserv na finanční náklady     38
XII.    Zúčtování opravných položek do finančních 39
      Výnosů
M.     Zúčtování opravných položek do finančních 40
      nákladů
XIII.   Výnosové úroky              41

N.     Nákladové úroky              42
XIV.    Ostatní finanční výnosy          43
O.     Ostatní finanční náklady         44
XV.    Převod finančních výnosů         45
P.     Převod finančních nákladů         46

*     Hospodářský výsledek z finančních operací 47

R.     Daň z příjmů za běžnou činnost      48
R.1.    - splatná                 49
 2.    - odložená                50
                           51

**     Hospodářský výsledek za běžnou činnost  52

XVI.    Mimořádné výnosy             53
S.     Mimořádné náklady             54
T.     Daň z příjmů z mimořádné činnosti     55
T.1.    - splatná                 56
 2    - odložená                57

*     Mimořádný hospodářský výsledek      58

U.     Převod podílu na hospodářském výsledku  59
      společníkům

 ***    Hospodářský výsledek za účetní období   60

Kontrolní číslo                   99

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Odesláno dne   Podpis statutárního orgánu     Osoba odpovědná za účetnictví    Osoba odpovědná za účetní
         nebo fyzické osoby, která     (jméno a podpis)           závěrku (jméno podpis)
         je účetní jednotkou
                                             tel.:    linka:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Čl.X
                                   Vzor      Rozvaha Úč PODZ 1-01

                          Rozvaha ve zkráceném rozsahu
                            k ........... 19..
                           (v tis. Kč)
Schváleno FMF č.j. V/1 - 31.388/1922

Účetní jednotka doručí účetní závěrku
současně s doručením daňového přiznání
za daň z příjmů
1x příslušnému finančnímu úřadu
1x Okresní statistické správě (Městské statistické
  správě Praha), resp. Krajské statistické správě

----------------------------------------------------------------------------
Čís.
řád.       IKF        Rok     Měsíc       IČO
----------------------------------------------------------------------------
0 1      8 0 2 0 9 3     . .     1 2   . . . . . . . . . .

----------------------------------------------------------------------------

Název a sídlo účetní jednotky
 ...........................................................................

 ...........................................................................
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
označ.   Aktiva                  řád.       Běžné účetní období      Minulé účetní období
                              Brutto      Korekce     Netto     Netto
a      b                    c    1         2        3       4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Aktiva celkem               001

A.     Pohledávky za upsané vlastní jmění    002

B.     Stálá aktivita              003

B.I.    Nehmotný investiční majetek        004
B.II    Hmotný investiční majetek         005
B.II.1.  Pozemky                  006
   2.  Budovy, haly a stavby           007
   3.  Stroje, přístroje a zařízení,       008
      dopravní prostředky a inventář
   4.  Pěstitelské celky trvalých porostů    009
   5.  Základní stádo a tažná zvířata      010
   6.  Jiný hmotný investiční majetek      011
   7.  Opravná položka k nabytému majetku    012

B.III.   Nedokončené nehmotné a hmotné       013)
      investice
B.IV.   Poskytnuté zálohy na nehmotný       014
      a hmotný majetek

B.V.    Finanční investice            015
B.V.1.   Podílové cenné papíry a vklady      016
      v podnicích s rozhodujícím vlivem
  2.   Podílové cenné papíry a vklady      017
      v podnicích s podstatným vlivem
  3.   Ostatní investiční cenné         018
      papíry a vklady
  4.   Půjčky podnikům ve skupině        019
  5.   Jiné finanční investice          020

C.     Oběžná aktiva               021

C.I.    Zásoby                  022
C.I.1.   Materiál                 023
  2.   Nedokončená výroba a polotovary      024
  3.   Výrobky                  025
  4.   Zvířata                  026
  5.   Zboží                   027
  6.   Poskytnuté zálohy na zásoby        028

C.II.   Dlouhodobé pohledávky           029
C.II.1.  Pohledávky z obchodního styku       030
   2.  Pohledávky ke společníkům a sdružení   031
   3.  Pohledávky v podnicích          032
      s rozhodujícím vlivem
   4.  Pohledávky v podnicích          033
      s podstatným vlivem
   5.  Jiné pohledávky              034

C.III.   Krátkodobé pohledávky           035
C.III.1.  Pohledávky z obchodního styku       036
   2.  Pohledávky ke společníkům a sdružení   037
   3.  Sociální zabezpečení           038
   4.  Stát-daňové pohledávky          039
   5.  Stát-odložená daňová pohledávka      040
   3.  Pohledávky v podnicích          041
      s rozhodujícím vlivem
   4.  Pohledávky v podnicích          042
      s podstatným vlivem
   5.  Jiné pohledávky              043

C.IV.   Finanční majetek             044
C.IV.1.  Peníze                  045
   2.  Účty v bankách              046
   3.  Krátkodobý finanční majetek        047

D.     Ostatní aktiva -             048
      - přechodné účty aktiv
D.I.    Časové rozlišení             049
D.I.1.   Náklady příštích období          050
  2.   Příjmy příštích období          051
  3.   Kursové rozdíly aktivní          052
D.II.   Dohodné účty aktivní           053

      Kontrolní číslo              999
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                 Stav v běžném      Stav v minulém
                                 účetním období     účetním období

označ   PASIVA                  řád.
 a     b                    c        5            6
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Pasiva celkem               054
A.     Vlastní jmění               062

A.I.    Základní jmění              056

A.II.   Kapitálové fondy             059
A.II.1.  Emisní ažio               060
   2.  Ostatní kapitálové fondy         061
   3.  Oceňovací rozdíly z přecenění majetku   062
   4.  Oceňovací rozdíly             063
      z kapitálových účastí

A.III.   Fondy ze zisku              064
A.III.1.  Zákonný rezervní fond           065
   2.  Nedělitelný fond             066
   3.  Statutární a ostatní fondy        067

A.IV.   Hospodářský výsledek z minulých let    068
A.IV.1.  Nerozdělený zisk minulých let       069
   2.  Neuhrazená ztráta minulých let      070

A.V.    Hospodářský výsledek           071
      běžného účetního období /+ -/

B.     Cizí zdroje                072

B.I.    Rezervy                  073
B.I.1.   Rezervy zákonné              074
  2.   Rezerva na kursové ztráty         075
  3.   Ostatní rezervy              076

B.II.   Dlouhodobé závazky            077
B.II.1.  Závazky k podnikům            078
      s rozhodujícím vlivem
   2.  Závazky k podnikům            079
      s podstatným vlivem
   3.  Dlouhodobé přijaté zálohy         080
   4.  Emitované dluhopisy            081
   5.  Dlouhodobé směnky k úhradě        082
   6.  Jiné dlouhodobé závazky          083

B.III.   Krátkodobé závazky            084
B.III.1.  Závazky z obchodního styku        085
   2.  Závazky ke společníkům a sdružení     086
   3.  Závazky k zaměstnancům          087
   4.  Závazky ze sociálního zabezpečení     088
   5.  Stát - daňové závazky a dotace      089
   6.  Stát - odložený daňový závazek      090
   7.  Závazky k podnikům            091
      s rozhodujícím vlivem
   8.  Závazky k podnikům            092
      s podstatným vlivem
   9.  Jiné závazky               093

B.IV.   Bankovní úvěry a výpomoci         094
B.IV.1.  Bankovní úvěry dlouhodobé         095
   2.  Běžné bankovní úvěry           096
   3.  Krátkodobé finanční výpomoci       097

C.     Ostatní pasíva - přechodné účty pasív   098

C.I.    Časové rozlišení             099
C.I. 1.  Výdaje příštích období          100
   2.  Výnosy příštích období          101
   3.  Kursové rozdíly pasívní          102

C.II.   Dohodné účty pasívní           103

      Kontrolní číslo              999

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Odesláno dne   Podpis statutárního orgánu     Osoba odpovědná za účetnictví    Osoba odpovědná za účetní
         nebo fyzické osoby, která     (jméno a podpis)           závěrku (jméno podpis)
         je účetní jednotkou
                                             tel.:    linka:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Čl.XI
                               Vzor      Výsledovka Úč POD 2-01

                        Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu
                                k ........... 19.
                          (v tis. Kčs)
Schváleno FMF č.j. V/1 - 31.388/1922

Účetní jednotka doručí účetní závěrku
současně s doručením daňového přiznání
za daň z příjmů
1x příslušnému finančnímu úřadu
1x Okresní statistické správě (Městské statistické
  správě Praha), resp. Krajské statistické správě

----------------------------------------------------------------------------
Čís.
řád.       IKF        Rok     Měsíc       IČO
----------------------------------------------------------------------------
0 1      8 0 4 0 9 3     . .     1 2   . . . . . . . . . .

----------------------------------------------------------------------------

Název a sídlo účetní jednotky
 ...........................................................................

 ...........................................................................

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Označení   TEXT                Číslo    Skutečnost v účetním období
                         řád.     sledovaném       minulém
  a      b                  c        1           2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I.     Tržby za prodej zboží           01
A.     Náklady vynaložené na prodané zboží    02

+     Obchodní marže              03

II.    Výroba                  04
II.1.   Tržby za prodej vlastních výrobků
      a služeb                 05
  2.   Změna stavu vnitropodnikových zásob    06
      vlastní výroby
  3.   Aktivace                 07
B.     Výrobní spotřeba             08
B.1.    Spotřeba materiálu a energie       09
B.2.    Služby                  10

+     Přidaná hodnota              11
C.     Osobní náklady              12

D.     Daně a poplatky              13
III.    Jiné provozní výnosy           14
E.     Odpisy nehmotného a hmotného       15
      investičního majetku
      a materiálu
F.     Odpisy nehmotného a hmotného       16
      investičního majetku
IV.    Zúčtování reserv a časového rozlišení   17
      provozních výnosů
G.     Tvorba reserv a časového rozlišení    18
      provozních nákladů
V.     Zúčtování opravných položek do      19
      provozních výnosů
H.     Zúčtování opravných položek do      20
      provozních náklad
VI.    Převod provozních výnosů         21
I.     Převod provozních nákladů         22

*     Provozní hospodářský výsledek       23

VII.    Finanční výnosy              24
J.     Finanční náklady             25
VIII.   Zúčtování reserv do finančních výnosů   26
K.     Tvorba reserv na finanční náklady     27
IX.    Zúčtování opravných položek do finančních 28
      výnosů
L.     Zúčtování opravných položek do finančních 29
      nákladů
X.     Převod finančních výnosů         30
M.     Převod finančních nákladů         31

*     Hospodářský výsledek z finančních operací 32

N.     Daň z příjmů za běžnou činnost      33
N 1.    - splatná                 34
 2.    - odložená                35
                           36
**     Hospodářský výsledek za běžnou činnost  37

XI.    Mimořádné výnosy             38
O.     Mimořádné náklady             39
P.     Daň z příjmů z mimořádné činnosti     40
P.1.    - splatná                 41
 2    - odložená                42

*     Mimořádný hospodářský výsledek      43

R.     Převod podílu na hospodářském výsledku  44
      společníkům

 ***    Hospodářský výsledek za účetní období   45

      Kontrolní součet             999

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Odesláno dne   Podpis statutárního orgánu     Osoba odpovědná za účetnictví    Osoba odpovědná za účetní
         nebo fyzické osoby, která     (jméno a podpis)           závěrku (jméno podpis)
         je účetní jednotkou
                                             tel.:    linka:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
2) § 40 obchodního zákoníku a § 20 zákona o účetnictví.
3) podle § 769 Obchodního zákoníku.
4) Grafická úprava a podbarvení vzorů podle přílohy 2 Čl. VIII až XI bude provedena až při tisku formulářů.