Opatření ze dne 31.12.1992, kterým se stanoví účetní výkaz pro politické strany, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace

31.12.1992 | Sbírka:  V/2-31 972/92 | Částka:  12/1992ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Pasivní derogace: 283/32 866/1995, 283/11 090/93
FZ77/92
Opatření, kterým se stanoví účetní výkaz pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace
Referent: H. Kubová
Čj.: V/2-31 972/92
(Tř. zn. 90)
Federální ministerstvo financí podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, stanoví:
Čl.I
(1) Tímto opatřením se stanoví vzor účetního výkazu pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace.
(2) Podle tohoto opatření postupují účetní jednotky, které účtují podle účtové osnovy a postupů účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace, vydané FMF čj. V/20 531/1992 ze dne 13. října 1992.
(3) Přílohou tohoto opatření je rozvaha a výkaz zisku a ztráty a obecné vysvětlivky k jejich vyplňování.
(4) Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
Čl.II
Tímto opatřením se ruší účetní výkaz Roční závěrka společenských a ostatních nevýdělečných organizací, vydaný FMF čj. V/2-24 006/1990, č. FSÚ Vk 685/1991 ze dne 20. 12. 1990.
Čl.III
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.
Ministr financí ČSFR:
Ing. Jan Klak, v.r.
Příl.1
Vysvětlivky k Výkazu SONO Úč. 1-01
Čl.1
(1) Účetní jednotka vyplní ve výkazu předtištěné záhlaví.
(2) Identifikační číslo organizace (IČO) se vyplňuje podle Jednotného číselníku organizací ČSFR vydaného Federálním statistickým úřadem.
(3) Účetní výkaz se stavuje v peněžních jednotkách československé měny, měrnou jednotkou jsou tisíce Kčs.
(4) Názvy a náplň položek (řádek) účetního výkazu navazují přímo na příslušné účty, účtové skupiny a jejich náplň podle účtové osnovy a postupů účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace, vydané FMF čj. V/20 531/1992.
(5) Údaje ve výkazu představují částky zjištěné narůstajícím způsobem od začátku účetního období do jeho konce, popř. zůstatky účtů.
(6) Výkaz musí být podepsán odpovědnými osobami, tj. statutárním orgánem.
(7) Údaje pro sestavení výkazu se čerpají ze zůstatků
a) syntetických účtů,
b) analytických účtů.
Čl.II
Rozvaha
(1) Na jednotlivých řádcích tohoto účetního výkazu se uvádějí zůstatky jednotlivých syntetických účtů nebo úhrny několika syntetických účtů, a to ve sl. 1 a 3 stavy k 1. 1. a ve sl. 2 a 4 k 31. 12., příp. k 30. 6.
 
   Pokud bude výkaz sestavován k 30. 6., uvede se:
 - zůstatek účtů 111 na r. 038
         131 na ř. 042
         261 na ř. 054
         395 na ř. 051 (aktivní zůstatek)
           na r. 086 (pasivní zůstatek).
(2) Odchylný postup je uplatněn v těchto případech:
- na ř. 047 sl. 1 a 2 se uvádějí pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení v případech, kdy v úhrnu převažují pohledávky nad závazky za těmito institucemi. V opačném případě se vztah k těmto institucím vykáže na ř. 082 sl. 3 a 4 jako závazek ze sociálního zabezpečení;
- na r. 048 sl. 1 a 2 se vykáží daňové pohledávky v případě, kdy pohledávky převýší závazky vykazované na těchto účtech. Pokud převýší závazky nad pohledávkami, uvede se zůstatek těchto účtů na ř. 083 sl. 3 a 4 jako daňové závazky;
- na ř. 050 sl. 1 a 2 se vykáže zůstatek účtu 396 v případě, že v úhrnu převažují pohledávky nad závazky. V opačném případě se zůstatek vykáže na ř. 085;
- na ř. 067 sl. 4 se k 30. 6. vykáže rozdíl mezi zůstatky účtů účtové tř. 6-Výnosy (příjmy) z provozních činností organizace a zůstatky účtů účtové tř. 4-Náklady (výdaje) na provozní činnosti organizace. Pokud je zůstatek účtů účtové tř. 6 vyšší než účtů účtové tř. 4, pak se vykáže se znaménkem +, v opačném případě se znaménkem -.
Čl.III
Výkaz zisku a ztráty
(1) V tomto výkazu se uvádějí zůstatky syntetických účtů, které se souhrnně vykazují na příslušných řádcích výkazu.
(2) Hospodářský výsledek za účetní období vykázaný na ř. 134 sl. 5 a 6 se rovná součtu zůstatků účtů účtové tř. 6 (které jsou označeny římskými číslicemi), sníženému o zůstatky účtů účtové tř. 4 (které jsou označeny velkými písmeny).
(3) Kontrolní číslo je algebraickým součtem hodnotových údajů (bez ohledu na znaménka).
Čl.IV
Předkládání účetních výkazů
(1) Účetní jednotka, která je plátcem daně, doručí výkaz současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů:
- 2x příslušnému finančnímu orgánu
- 1x Okresní statistické správě
(Městské statistické správě Praha), resp.
Krajské statistické správě (bez daňového přiznání).
(2) Ostatní účetní jednotky doručí výkaz do 8. března:
- 1x Okresní statistické správě
(Městské statistické správě Praha)
resp. Krajské statistické správě.
 
Federální ministerstvo financí   Rozvaha a výkaz zisku a ztráty  Výkaz SONO Úč 1-01
schváleno FMF č.j.V/2-31972/1992  sestavený k ....... 199.
s účinností pro politické strany,    /v tis.Kčs/
hnutí, občanská sdružení a jiné
nevýdělečné organizace
(účtující podvojně)                 Čís.
                           řád. IKF  Rok  Měsíc IČO
Účetní jednotka doručí:
2x příslušnému finančnímu orgánu           01 830093 ....  ..... .......
1x příslušnému statistickému orgánu
(Předkládání výkazu je upraveno
v Opatření čj. V/2-31972/1992,      Název a sídlo účetní jednotky
uveřejněném ve FZ č. 12/2/1992)     .............................
                     .............................


AKTIVA               ROZVAHA
                              č.ř. stav k 1.1.  stav k
             a                 b     1     2

A. Stálá aktiva      ř. 008 - 013 + 023 - 030 + 036  001

 1. Nehmotný investiční majetek
  - Nehmotné výsledky výzkumné
   a obdobné činnosti            /012/    002
  - Software                 /013/    003
  - Ocenitelná práva             /014/    004
  - Jiný nehmotný investiční majetek   /018+019/   005
  - Nedokončené nehmotné investice      /041/    006
  - Poskytnuté zálohy na nehmotný
   investiční majetek            /051/    007

  Součet ř. 002+003+004+005+006+007            008

 2. Oprávky k nehmotnému investičnímu majetku
  - Nehmotné výsledky z výzkumné
   a obdobné činnosti            /072/    009
  - Software                 /073/    010
      - Ocenitelná práva             /074/    011
  - Jiný nehmotný investiční majetek   /078+079/    012

  Součet ř. 009+010+011+012               013

 3. Hmotný investiční majetek
  - Pozemky                 /031/    014
  - Budovy, haly a stavby          /021/    015
  - Stroje, přístroje a zařízení       /022/    016
  - Dopravní prostředky a inventář   /023+024/    017
  - Pěstitelské celky trvalých porostů    /025/    018
  - Základní stádo a tažná zvířata      /026/    019
  - Jiný hmotný investiční majetek   /028+029/    020
  - Nedokončené hmotné investice       /042/    021
  - Poskytnuté zálohy na hmotný
   investiční majetek            /052/    022

  Součet ř.014+015+016+017+018+019+020+021+022      023

Odesláno dne:  Razítko:  Podpis vedoucího    Odpovídající za
               účetní jednotky:    údaje:

                           Telefon

 4. Oprávky k hmotnému investičnímu majetku
  - Budovy, haly a stavby          /081/    024
  - Stroje, přístroje a zařízení       /082/    025
  - Dopravní prostředky a inventář    /083+084/    026
  - Pěstitelské celky trvalých pozemků    /085/    027
  - Základní stádo a tažná zvířata      /086/    028
  - Jiný hmotný investiční majetek    /088+089/    029

  Součet ř. 024+025+026+027+028+029           030

 5. Finanční investice
  - Podílové cenné papíry a vklady v podnicích
   s rozhodujícím vlivem          /061/    031
  - Podílové cenné papíry a vklady v podnicích
   s podstatným vlivem           /062/    032
  - Ostatní investiční cenné papíry a vklady /063/    033
  - Půjčky podniků ve skupině a
   ostatní půjčky            /066+067/    034
  - Ostatní finanční investice        /069/    035

  Součet ř. 031+032+033+034+035             036

B. Oběžná aktiva       ř. 044+052+056+061      037
 1. Zásoby
  - Materiál               /112+119/    038
  - Nedokončená výroba a polotovary
   vlastní výroby            /121+122/    039
  - Výrobky                 /123/    040
  - Zvířata                 /124/    041
  - Zboží                /132+139/    042
  - Poskytnuté zálohy na zásoby     /z účtu 314/  043

  Součet ř. 038+039+040+041+042+043           044

 2. Pohledávky
  - Pohledávky z obchodního styku /311 až 315
                   mimo ř. 043/     045
  - Pohledávky ke sdružením         /358/    046
  - Pohledávky ze sociálního zabezpečení   /336/    047
  - Daňové pohledávky         /341 až 345/   048
  - Pohledávky z titulu finančních
   vztahů k státnímu rozpočtu nebo rozpočtu
   orgánů místní samosprávy       /346+348/    049
  - spojovací účet při sdružení       /396/    050
  - Jiné pohledávky          /335+375+378/   051

  Součet ř. 045+046+047+048+049+050+051         052

 3. Finanční majetek
  - Peníze                /211+213/    053
  - Bankovní účty              /221/    054
  - Krátkodobý finanční majetek    /251+253+255/   055

  Součet ř. 053+054+055                 056

 4. Přechodné účty aktivní
  - Náklady příštích období         /381/    057
  - Příjmy příštích období          /385/    058
  - Kursové rozdíly aktivní         /386/    059
  - Dohadné účty aktivní           /388/    060

  Součet ř. 057+058+059+060               061

  Úhrn aktiv     ř. 001 + 037            062

PASIVA                  ROZVAHA
                              č.ř. Stav k 1.1. Stav k
                  a            b     3     4
A. Vlastní zdroje krytí stálých
  a oběžných aktiv           ř. 066+069    063
 1. Fondy organizace
  - základní jmění              /900/    064
  - Fondy organizace             /910/    065

  Součet ř. 064+065                   066

 2. Hospodářský výsledek
  - Hospodářský výsledek ve schvalovacím
   řízení               /+, - 931/    067          x
  - Hospodářský výsledek běžného
   účetního období          /+, - 963/         x
  - Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta
   minulých let            /+, - 932/    068

  Součet ř. 067 + 068                  069

B. Cizí zdroje  součet ř. 071+077+087+091+096      070
 1. Rezervy
  - Rezervy zákonné             /941/    071

 2. Dlouhodobé závazky
  - Emitované dluhopisy           /953/    072
  - Závazky z pronájmu            /954/    073
  - Dlouhodobé přijaté závazky        /955/    074
  - Dlouhodobé směnky k úhradě        /958/    075
  - Ostatní dlouhodobé závazky        /959/    076

  Součet ř. 072+073+074+075+076             077

 3. Krátkodobé závazky
  - Závazky z obchodního styku     /321 až 325/   078
  - Závazky z upsaných nesplacených
   cenných papírů              /367/    079
  - Závazky k účastníkům sdružení      /368/    080
  - Závazky k zaměstnancům       /331+333/    081
  - Závazky ze sociálního zabezpečení    /336/    082
  - Daňové závazky           /341 až 345/   083
  - Závazky z titulu finančních vztahů
   k státnímu rozpočtu nebo rozpočtu
   orgánů místní samosprávy      /347+349/    084
  - Spojovací účet při sdružení       /396/    085
  - Jiné závazky               /379/    086

  Součet ř. 078+079+080+081+082+083+084+085+086     087

 4. Bankovní výpomoci a půjčky
  - Dlouhodobé bankovní úvěry        /951/    088
  - Běžné bankovní úvěry        /231+232/    089
  - Přijaté finanční výpomoci      /241+249/    090

  Součet ř. 088+089+090                 091

 5. Přechodné účty pasivní
  - Výdaje příštích období          /383/    092
  - Výnosy příštích období          /384/    093
  - Kursové rozdíly pasívní         /387/    094
  - Dohadné účty pasívní           /389/    095

  Součet ř. 092+093+094+095               096

  Úhrn pasiv         ř. 063+070         097

                Výkaz zisku a ztráty

Položky                                   Stav k
Výnosové Nákladové                           č.ř. Nezdaňovaná Zdaňovaná
                                       činnost   činnost
                     a               b    5      6

I.        Tržby za prodej zboží     /účtové skupiny 60-67/ 098
     A.   Náklady vynaložené
         na prodané zboží       /účtové skupiny 40-47/ 099

         Obchodní marže        ř. 098-099       100
         Výroba            ř. 102+103+104     101
II.       Tržby za prodej vlastních
         výrobků a služeb       /účtové skupiny 60-67/ 102
III.       Změna stavu vnitropodnikových
         zásob          /účtové skupiny +/- 60-67/  103
IV.       Aktivace nehmotného a hmotného
         investičního majetku  /účtové skupiny 60-67/    104
    B.1   Spotřeba materiálu a energie /účtové skupiny 40-47/ 105
    B.2   Náklady na služby       /účtové skupiny 40-47/ 106
         Přidaná hodnota        ř. 100+101-105-106   107
V.        Provozní dotace        /účtové skupiny 60-67/ 108         x
    C.    Osobní náklady        ř. 110+111+112     109
     1.   Mzdové náklady        /účtové skupiny 40-47/ 110
     2.   Náklady na sociální
         pojištění           /účtové skupiny 40-47/ 111
     3.   Sociální náklady       /účtové skupiny 40-47/ 112

    D.    Daně a poplatky        /účtové skupiny 40-47/ 113
         Hrubý provozní výsledek    ř. 107+108-109-113   114
    E.    Odpisy nehmotného a hmotného
         investičního majetku     /účtové skupiny 40-47/ 115
VI.       Tržby z prodeje nehmotného
         a hmotného investičního
         majetku a materiálu        /681-683/      116
    F.    Zůstatková cena prodaného
         nehmotného a hmotného investičního
         majetku a pořizovací cena
         prodaného materiálu       /481+483/      117
         Výsledek z prodeje nehmotného
         a hmotného investičního majetku
         a materiálu           ř. 116-117      118
VII.       Zúčtování rezerv       /účtové skupiny 60-67/ 119
    G.    Tvorba rezerv         /účtové skupiny 40-47/ 120
         Rozdíl mezi zúčtováním
         a tvorbou rezerv       ř. 119-120       121
VIII.      Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů   /682/   122
    H.    Prodané cenné papíry a vklady        /482/   123
         Výsledek z prodeje cenných
         papírů a vkladů        ř. 122-123       124
IX.       Výnosy z finančního majetku: ř. 126+127+128     125
      1.  Výnosy z podílových cenných
         papírů a vkladů            /z účtu 684/      126
      2.  Výnosy z ostatních finančních
         investic           /z účtu 684/      127
      3.  Výnosy z krátkodobého
         finančního majetku            /685/    128
X.        Ostatní výnosy        /účtové skupiny 60-67/ 129
    I.    Ostatní náklady        /účtové skupiny 40-47/ 130
XI.       Přijaté příspěvky       /účtová skupina 69/   131
         z toho: členské příspěvky ze sl. 5 ......
    J.    Poskytnuté příspěvky     /účtová skupina 49/   132
    K.    Daň z příjmů         /účtové skupiny 40-47/ 133     x

         Hospodářský výsledek za účetní období
         po jeho zdanění
         (položky I až XI - položky A až K)    (+/-)    134

         Kontrolní číslo                    999