Opatření ze dne 23.12.1992, kterým se stanoví postupy účtování u fyzických osob provozujících podnikatelskou nebo jinou výdělečnou činnost

23.12.1992 | Sbírka:  V/1-31 370/1992 | Částka:  12/1992ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Pasivní derogace: 281/71 702/1995, 281/56 350/94, 281/62 895/94
FZ76/92
Opatření,
kterým se stanoví postupy účtování u fyzických osob provozujících podnikatelskou nebo jinou výdělečnou činnost účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví
Referent: ing. Ryneš
Čj.: V/1-31 370/1992
ze dne 23. prosince 1992
(Tř. zn. 90)
Federální ministerstvo financí podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen "zákon"), stanoví:
Čl.I
(1) Tímto opatřením se stanoví postupy účtování v soustavě jednoduchého účetnictví pro účetní jednotky uvedené v § 9 odst. 1 písm. a) a b) zákona.
(2) Postupy účtování v soustavě jednoduchého účetnictví podle odstavce 1 tvoří přílohu tohoto opatření.
(3) Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.1)
Čl.II
(1) Pro osoby podle Čl. I odst. 1 dnem 31. prosince 1992 pozbývají platnosti Zásady vedení účetnictví při soukromém podnikání občanů FMF čj. V/2-4 900/90 ze dne 18. dubna 1990, ve znění FMF V/2-21 095/90, FMF V/2-6 498/91, FMF V/2-16 250/91 a V/2-20 085/92.
(2) Zrušuje se metodika účetnictví uvedená ve zvláštním opatření federálního ministerstva financí.2)
Čl.III
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.
Ministr financí ČSFR
Ing. Jan Klak, v.r.
Příl.
Postupy účtování u fyzických osob provozujících podnikatelskou nebo jinou výdělečnou činnost účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví (dále jen "postupy")
Úvodní ustanovení
Čl.I
Vymezení některých pojmů pro účely postupů vedení jednoduchého účetnictví
(1) Pro účely těchto postupů se majetek člení na:
a) hmotný investiční majetek,
b) nehmotný investiční majetek,
c) zásoby,
d) pohledávky,
e) peněžní prostředky a ceniny,
f) finanční majetek.
(2) Hmotným investičním majetkem se rozumí
a) pozemky, budovy, stavby s výjimkou provozních důlních děl, umělecká díla, sbírky a předměty z drahých kovů bez ohledu na jejich pořizovací cenu,
b) samostatné movité věci, popř. soubory předmětů, které mají samostatné technicko-ekonomické určení, jejichž ocenění je vyšší než 10 000,- Kčs a provozně technické funkce delší než jeden rok,
c) pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než tři roky,1)
d) základní stádo, tažná zvířata, plemenní a dostihoví koně,
e) otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť, technická rekultivace a technické zhodnocení,2) pokud nejsou součástí pořizovací ceny hmotného investičního majetku.
Příslušenstvím3) hmotného investičního majetku jsou předměty, které tvoří s hlavní věcí jeden majetkový celek a jsou součástí jeho ocenění a evidence. Příslušenství je součástí dodávky hlavní věci nebo se k hlavní věci přiřadí dodatečně. Pokud příslušné předměty netvoří s hlavní věcí jeden majetkový celek, jde o samostatné movité věci.
(3) Nehmotným investičním majetkem se rozumí předměty z práv průmyslového vlastnictví, projekty a programové vybavení a jiné poskytované technické nebo jiné hospodářsky využitelné znalosti, jejichž ocenění je vyšší než 20 000,- Kčs a mají provozně-technické funkce delší než jeden rok a jsou pořízeny úplatně nebo vytvořeny vlastní činností za účelem obchodování s nimi, dále zřizovací náklady.
(4) Zřizovacími náklady se rozumějí výdaje spojené se zřízením (založením) nového podniku (např. soudní a notářské poplatky a jiné úřední výlohy, náklady na pracovní cesty, mzdy, odměny za zprostředkování, nájemné). Zřizovacími náklady nejsou výdaje spojené s pořízením investičního majetku.
(5) Opravná položka k úplatně nabytému majetku se sleduje a eviduje v případě převodu majetku z vlastnictví státu na právnické nebo fyzické osoby podle privatizačních zákonů a při prodeji podniku. Opravná položka je rozdíl mezi kupní cenou při prodeji nebo cenou dosaženou vydražením a hodnotou majetku, kterou byl oceněn v účetnictví privatizovaného subjektu nebo prodávajícího, pokud se neprovádí individuální přecenění jednotlivých složek majetku. V takovém případě se opravná položka k úplatně nabytému majetku sleduje odděleně na inventární kartě, přičemž součástí opravné položky není cena pozemků, které se evidují samostatně v dohodnuté ceně; pokud není cena pozemku dohodnuta odděleně, evidují se pozemky v ocenění podle obecně závazného právního předpisu.
Opravná položka může mít podle své povahy aktivní nebo pasivní charakter.
V případě individuálního přecenění jednotlivých složek majetku se tento majetek eviduje v ocenění v závislosti na kupní ceně.
Pokud nabyvatel majetek dodatečně individuálně přecení na základě odborného odhadu (pouze do výše kupní ceny) může o výsledek přecenění upravit opravnou položku. Dodatečné přecenění může být provedeno nejpozději do termínu uzavírání účetních knih; pokud od nabytí majetku do uzavírání účetních knih neuplynou tři měsíce, lze provést přecenění i v následujícím účetním období.
(6) Finančním majetkem se rozumí zejména akcie, dluhopisy (pokladniční poukázky, obligace, hypotéční zástavní listy ap.), finanční spoluúčast na podnikání jiných účetních jednotek (podílové cenné papíry a vklady), depozitní certifikáty (vkladové listy), investice do portfolia (podílové nebo majetkové listy aj.), odvozené cenné papíry (zejména opce, opční poukázky, termínované kontrakty), pojistky, půjčky.
(7) Ceninami se rozumí zejména poštovní známky, kolky, telefonní a ostatní karty, mají-li hodnotu, ze které bude moci být po vydání do užívání čerpáno. Za ceninu se považují také zakoupené stravenky do provozoven veřejného stravování apod.
(8) Zásobami jsou
a) skladový materiál
b) nedokončená výroba, výrobky, zvířata,
c) skladované zboží.
Součástí materiálu je také hmotný majetek, který nesplňuje kritéria pro zařazení do hmotného investičního majetku (viz. Čl. I odst. 2).
Nedokončená výroba jsou produkty, které již prošly jedním nebo několika výrobními stupni a nejsou již materiálem, ale také ne ještě hotovým výrobkem.
Výrobky jsou předměty vlastní výroby určené k realizaci mimo účetní jednotku.
Zvířata náležející do zásob jsou mladá zvířata, zvířata ve výkrmu, ryby, kožešinová zvířata, včelstva, hejna slepic, kachen, krůt a perliček.
Zboží je všechno, co účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje. Zbožím jsou i výrobky vlastní výroby předané do vlastních prodejen.
(9) Vlastní jmění účetní jednotky je tvořeno součtem stavu hmotného a nehmotného investičního majetku, zásob, pohledávek, finančního majetku po odečtení stavu závazků včetně úvěrů, rezerv, popř. pasívní částí opravné položky při úplatném nabytí majetku.
(10) Peněžní deník je v soustavě jednoduchého účetnictví účetní knihou, ve které se zachycuje pohyb peněžních prostředků v hotovosti a na účtech u banky, příjmy a výdaje v požadovaném členění, především pro daňové účely, a průběžné položky.
(11) Za průběžnou položku se považuje takový záznam v peněžním deníku, který slouží k doložení stavu majetku účetní jednotky při převodech mezi pokladnou a bankovními účty a při převodech mezi bankovními účty.
Čl.II
Ocenění majetku účetní jednotky
(1) Majetek účetní jednotky se oceňuje v souladu s § 25 zákona.
(2) Hmotný a nehmotný investiční majetek se v souladu se zákonem oceňuje pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou, a vlastními náklady.
Pořizovací cena obsahuje cenu pořízení hmotného a nehmotného investičního majetku včetně výdajů spojených s jeho pořízením. Za výdaje spojené s pořízením hmotného investičního majetku se považují výdaje zejména na:
a) přípravu a zabezpečení výstavby (včetně např. úroků, odvodu za dočasné odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě) do doby uvedení pořizované investice do užívání,
b) průzkumné, geologické, geodetické a projektové práce (včetně variantních řešení), umělecká díla tvořící součást stavebních objektů, náhrady k odstranění ekonomické újmy zemědělských organizací, odvody za trvalé odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě, odvody za dočasné odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě, pro zařízení staveniště, otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť, technickou rekultivaci, technické zhodnocení,5) dopravné, montáž a clo,
c) zabezpečovací a konzervační práce, popř. udržovací a dekonzervační práce v případě zastavení pořizované investice.
Za výdaje spojené s pořízením hmotného investičního majetku se nepovažují zejména:
a) penále, poplatky z prodlení a peněžní náhrady škod související s investiční výstavbou,
b) výdaje na přípravu pracovníků pro budované provozy a zařízení,
c) výdaje na vybavení pořizované investice zásobami,
d) výdaje na biologickou rekultivaci,
e) výdaje spojené s přípravou a zabezpečením výstavby vzniklé po uvedení pořizované investice do užívání.
Reprodukční pořizovací cenou se oceňuje
a) nehmotný a hmotný investiční majetek nabytý darováním,
b) nehmotný investiční majetek vytvořený vlastní činností, pokud je reprodukční pořizovací cena nižší než vlastní náklady,
c) hmotný investiční majetek bezúplatně nabytý na základě smlouvy o koupi najaté věci4) (finanční leasing),
d) nehmotný a hmotný investiční majetek nově zjištěný a v účetnictví dosud nezachycený (např. inventarizační přebytek)4).
Vlastními náklady jsou veškeré přímé náklady, popř. nepřímé náklady bezprostředně související s vytvořením nehmotného a hmotného investičního majetku vlastní činností (výrobní režie).
Nehmotný a hmotný investiční majetek vytvořený vlastní činností se ve výše uvedeném ocenění zachytí v knize majetku a ve stejné výši v příjmech zahrnutých do základu daně u účetní jednotky.
Ocenění hmotného investičního majetku se zvýší o výdaje na dokončené technické zhodnocení, pokud podle smlouvy nebude technické zhodnocení odpisovat nájemce.
(3) Zásoby se oceňují v souladu se zákonem, a to
- zásoby nakoupené pořizovacími cenami,
- zásoby vytvořené vlastní činností včetně přírůstků zvířat vlastními náklady,
- příchovky zvířat se oceňují vlastními náklady, nelze-li je zjistit, reprodukčními pořizovacími cenami.
Zásoby stejného druhu lze ocenit cenou zjištěnou váženým aritmetickým průměrem z pořizovacích cen nebo vlastních nákladů nebo způsobem, kdy první cena pro ocenění přírůstku zásob se použije jako první cena pro ocenění úbytku zásob.
Zásoby pořízené bezplatně, nalezené (přebytky zásob), odpad a zbytkové produkty vrácené z výroby či jiné činnosti se ocení dle odborného odhadu jejich užitné hodnoty.
Pořizovací cenou se rozumí cena, za kterou jsou zásoby skutečně pořízeny včetně výdajů s jejich pořízením souvisejících (např. přeprava, provize, clo, pojistné).
Vlastními náklady u zásob vytvořených vlastní činností se rozumí přímé náklady na ně vynaložené, popř. i část nepřímých nákladů, která se k této činnosti vztahuje.
Čl.III
Rezervy
(1) Rezervy vytvářejí účetní jednotky na rizika, ztráty, předpokládané výdaje, popř. snížení příjmů v případech stanovených zákonem o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů.
(2) Tvorba rezerv se zachycuje v deníku jako výdaj vynaložený na dosažení, zajištění a udržení příjmů; výdaje, na které byla rezerva zřízena se vyúčtuje jako výdaj neovlivňující základ daně. Rezervy se zruší jako storno výdajů vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmů ve stejném zdaňovacím období, kdy pominuly důvody, pro které byly vytvořeny.
(3) Zůstatky rezerv se převádějí do následujícího období.
(4) Rezervy se čerpají pouze do vytvořené výše a nesmějí nabýt aktivního zůstatku. Výdaje na jejichž úhradu se rezervy vytvořily, se musí přednostně uhradit z těchto rezerv.
(5) Rezervy podléhají dokladové inventuře a při inventarizaci se posuzuje jejich výše a odůvodněnost.
Vedení jednoduchého účetnictví
Čl.IV
Obecně
(1) V jednoduchém účetnictví je odděleno účtování o peněžním hospodaření v peněžním deníku od evidence majetku, který se vztahuje k činnosti účetní jednotky, a závazků z této činnosti vyplývajících.
(2) Účetní jednotky účtující v soustavě jednoduchého účetnictví vedou:
a) peněžní deník,
b) knihu pohledávek a závazků,
c) pomocné knihy o ostatních složkách majetku a o závazcích z pracovněprávních vztahů, pokud pro ně mají použití.
Jedná se především o tyto pomocné knihy;
- inventární kniha (inventární karty) hmotného a nehmotného investičního majetku,
- inventární karty rezerv,
- Inventární kniha finančního majetku,
- inventární karty opravných položek k úplně nabytému majetku,
- kniha zásob (skladní karty),
- kniha pro evidenci nepřímých daní (kniha evidence daně z přidané hodnoty a kniha evidence spotřebních daní), pokud nejsou součástí knihy pohledávek a závazků,
- mzdová evidence (mzdové listy).
Čl.V
Postup při otevírání a uzavírání účetních knih
(1) otevřením účetních knih se rozumí ve smyslu § 17 odst. 1 zákona otevření peněžního deníku s převodem počátečních zůstatků peněžních prostředků v hotovosti, prostředků na účtech v bankách a průběžných položek z minulého účetního období, dále otevření knih pohledávek a závazků a pomocných knih o ostatních složkách majetku a závazků.
(2) Uzavírání účetních knih je činnost, při níž se ve smyslu ustanovení § 17 odst. 2 zákona:
a) doplňují za poslední zápis v peněžním deníku uzávěrkové účetní operace týkající se
aa) příjmů zahrnovaných do základu daně z příjmů:
- nehmotný a hmotný investiční majetek vytvořený vlastní činností,
- odpis pasivní opravné položky k nabytému majetku,
- ziskové kursové rozdíly z devizových účtů a valutových pokladen,
- čerpání zákonných rezerv na výkony prováděné vlastní činností,
- případné další příjmy, popř. storno příjmů, v souladu se zákonem o daních z příjmů,
ab) výdajů na dosažení, zajištění a udržení příjmů:
- odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku podle zákona o daních z příjmů,
- zůstatková cena vyřazeného nehmotného a hmotného majetku ve výši uznané zákonem o daních z příjmů,
- odpis aktivní opravné položky k nabytému majetku,
- cena pořízení prodaného finančního majetku,
- ztrátové kursové rozdíly z devizových účtů a valutových pokladen,
- tvorba zákonných rezerv,
- zrušení zákonných rezerv, jako storno výdajů (Čl. III odst. 2),
- darované zásoby jako storno výdajů,
- věcný vklad (zásoby) vlastníka účetní jednotky,
- případné další výdaje, popř. storno výdajů, v souladu se zákonem o daních z příjmů;
b) zjišťují souhrnné částky údajů sledovaných v peněžním deníku, např. peněžní prostředky v hotovosti, na účtech v bance, příjmy a výdaje celkem a v členění požadovaném pro daňové účely, průběžné položky;
c) zjišťují se údaje pro výpočet základu daně z příjmů a daňové povinnosti za účetní období;
d) uzavřou se knihy pohledávek a závazků a ostatní pomocné knihy majetku a závazků se zřetelným oddělením jednotlivých účetních období, pokud se pokračuje v účetních zápisech i v dalším účetním období.
(3) Na podkladě údajů peněžního deníku, knih pohledávek a závazků a ostatních pomocných knih o složkách majetku a závazků a provedené inventarizace majetku a závazků účetní jednotka sestaví výkaz o majetku a závazcích a o příjmech a výdajích.
(4) Hospodářský výsledek účetní jednotky za účetní období se zjistí v peněžním deníku jako rozdíl mezi příjmy a výdaji celkem s výjimkou plateb, které nejsou výdajem vynaloženým na dosažení, zajištění a udržení příjmů a s výjimkou příjmů od daně osvobozených nebo do základu daně z příjmů nezahrnovaných.
Čl.VI
Peněžní deník
(1) Peněžní deník (dále "deník") je určen pro účtování:
a) příjmů a výdajů provedených v hotovosti,
b) příjmů a výdajů provedených bankou,
c) průběžných položek (převody mezi pokladnou a bankovním účtem a převody mezi bankovními účty).
(2) Veškeré zápisy v deníku musí vyjadřovat pouze finanční operace, s výjimkou vybraných účetních případů uvedených ve Čl. V odst. 2, písm. aa) a ab). V deníku je nepřípustné účtovat operace charakteru předpisu plateb, odvodů, vystavených a přijatých vyúčtování (faktur) apod.
(3) Zápisy v deníku se uskutečňují zásadně v časovém sledu podle jednotlivých účetních dokladů s rozpisem na příjmy a výdaje tak, aby byl přehled o příjmech a výdajích nejvýše za kalendářní měsíc.
(4) Deník musí minimálně obsahovat:
a) přehled o peněžních prostředcích v hotovosti a o ceninách v členění na příjem a výdaj;
b) přehled o peněžních prostředcích na bankovních účtech v členění na příjem a výdaj;
c) přehled o příjmech zahrnovaných do základu daně s minimálním členěním na
ca) prodej zboží,
cb) prodej výrobků a služeb,
cc) ostatní;
d) přehled o výdajích na dosažení, zajištění a udržení příjmů s minimálním členěním na
da) nákup materiálu,
db) nákup zboží,
dc) mzdy,
dd) platby do fondu sociálního pojištění, fondu zaměstnanosti a fondu zdravotního pojištění,
de) provozní režie;
e) přehled o příjmech, které nesmí ovlivnit základ daně z příjmů účetní jednotky s členěním zejména na
ea) příjmy zdaněné u zdroje srážkou,
eb) příjem daně z přidané hodnoty (od odběratele i správce daně),
ec) úvěry, dotace, peněžní dary, půjčky a další,
ed) peněžní vklad vlastníka účetní jednotky,
ee) ostatní;
f) přehled o výdajích, které nesmí ovlivnit základ daně z příjmů účetní jednotky s členěním zejména na
fa) nákup hmotného a nehmotného investičního majetku a finančního majetku,
fb) platbu daně z příjmů,
fc) výdaje na účely, na které byla vytvářena zákonná rezerva,
fd) platba daně z přidané hodnoty (dodavateli i správci daně),
fe) výdaje na osobní potřebu vlastníka účetní jednotky,
ff) peněžní dary,
fg) ostatní, např. splátka úvěru a půjčky;
g) přehled o průběžných položkách v členění na příjem a výdaj.
(5) O pohybu peněžních prostředků na bankovních účtech se účtuje v deníku zásadně podle výpisů banky, přičemž účetní jednotka organizuje zápisy v deníku způsobem, aby zajistila návaznost na zůstatky jednotlivých bankovních účtů, popř. jednotlivých pokladen.
(6) Devizové prostředky v deníku se sledují v československé měně (Kčs). Přepočet zahraniční měny na československou měnu (Kčs) se provede při uzavírání účetních knih u peněžních prostředků v bance (devizový účet) kursem "devizy-střed", u peněžních prostředků v hotovosti (valutová pokladna) kursem "valuty-střed". Kursový rozdíl vyplývající z přepočtu se vyúčtuje při účetní uzávěrce jako příjem nebo výdaj, který ovlivňuje daňový základ účetní jednotky.
(7) V položce "provozní režie" se zachycují výdaje, pro které není náplň v předchozích položkách. Mimoto se zde účtují účetní případy uvedené v čl. V, odst. 2 písm. ab).
(8) V položce "ostatní příjmy" (odst. 4 písm. cc) tohoto článku) se zachycují příjmy, pro které není náplň v předchozích položkách. Mimoto se zde účtují účetní případy uvedené v čl. V, odst. 2, písm. aa).
(9) Do následujícího roku se povinně převádějí zůstatky peněžních prostředků a průběžných položek.
(10) Průběžné položky se člení na "příjem" a "výdej". Na stranu "příjmu" účtuje účetní jednotka v případě zdokladovaného výdaje peněžních prostředků, u kterých není zdokladován jejich příjem (výpis z banky); na stranu "výdaj" v případě zdokladovaného příjmu peněžních prostředků, u kterých účetní jednotka nemá účetní doklady o jejich výdeji (výpis z banky).
Čl.VII
Kniha pohledávek a závazků
(1) Pohledávky a závazky se vedou v knize pohledávek a závazků nebo podle potřeby v několika knihách podle činností účetní jednotky a v rámci činností podle dlužníků a věřitelů.
(2) Kniha pohledávek a závazků je určena ke sledování pohledávek a závazků vůči jiným subjektům, např. k evidenci
a) jednotlivých dlužníků za splněné dodávky,
b) jednotlivých věřitelů za jimi splněné dodávky,
c) poskytnutých a přijatých záloh,
d) výdeje cenin pracovníkům účetní jednotky,
e) pohledávky za manka a škody,
f) poskytnuté a přijaté úvěry s odděleným sledováním bankovních úvěrů,
g) závazků, popř. pohledávek z daně z příjmů,
h) zúčtování s fondem sociálního pojištění, fondu zaměstnanosti a fondu zdravotnického pojištění,
i) nároků a závazků u nepřímých daní (daň z přidané hodnoty a spotřební daně),
j) ostatní pohledávky a závazky.
(3) V knize pohledávek a závazků zachycuje plátce nepřímých daní (daň z přidané hodnoty a spotřební daně) pohledávky (nároky) a závazky v takovém uspořádání, aby průkazně prokázal finančnímu orgánu v návaznosti na daňové přiznání odděleně za jednotlivé daně zejména
- daňové závazky za zdaňovací období,
- nárok na odpočet a vrácení daně za zdaňovací období,
- zaplacené zálohy na daň,
- zúčtování nepřímých daní, kterým se vyjádří celkový výsledný vztah vůči finančnímu orgánu za zdaňovací období, případně s přihlédnutím k dalším požadavkům, které kladou daňové předpisy nebo finanční úřady.
Čl.VIII
Evidence investičního majetku a zásob
(1) Hmotný a nehmotný investiční majetek se vede podle jednotlivých složek
a) v inventární knize nebo
b) na inventárních kartách.
(2) V evidenci uvedené v odst. 1 se povinně uvádí
a) v inventární knize nebo
b) na inventárních kartách.
(2) V evidenci uvedené v odst. 1 se povinně uvádí
a) název nebo popis hmotného a nehmotného investičního majetku, popř. číselné označení,
b) ocenění,
c) datum pořízení (nabytí vlastnického práva), či uvedení do užívání v případě hmotného a nehmotného investičního majetku pořizovaného postupně, zejména u staveb, budov a hal pořizovaných výstavbou,
d) údaje o zvoleném způsobu daňových odpisů,
e) částky daňových odpisů za zdaňovací období,
f) datum a způsob vyřazení.
(3) Zásoby se evidují v knize zásob (skladní karty). K datu inventarizace účetní jednotka prokáže stav zásob v hmotných jednotkách a stanoveným způsobem je ocení.
(4) Materiál dodaný zákazníkem a převzatý ke zpracování nebo k opravám se eviduje v knize pohledávek a závazků, nikoliv v knize zásob.
(5) V evidenci investičního majetku a zásob se odděleně sleduje darovaný investiční majetek a zásoby.
Čl.IX
Mzdová evidence
(1) Zúčtování mezd pracovníků podnikatele se provádí podle platných právních předpisů na mzdových listech.
(2) Podkladem pro zápisy v mzdových listech jsou písemnosti, z nichž musí být patrný
a) výpočet mzdy,
b) stanovení odvodů fondu sociálního pojištění, fondu zaměstnanosti a fondu zdravotního pojištění,
c) stanovení srážek z mezd včetně záloh na daň z příjmů,
d) výše vyplacené zálohy (záloh) na mzdu.
(3) Účetní jednotka musí doložit vyplacení mzdy pracovníkovi.
Účetní závěrka
Čl.X
Obecně
(1) Účetní jednotky, které účtují v soustavě jednoduchého účetnictví sestavují
a) výkaz o majetku a závazcích,
b) výkaz o příjmech a výdajích.
(2) Výkazy uvedené v bodu 1 tohoto článku musí být podepsány fyzickou osobou, která je účetní jednotkou.
(3) Účetní jednotka, která je fyzickou osobou sestavuje výkaz o majetku a závazcích a o příjmech a výdajích
a) k poslednímu dni účetního období,
b) ke dni vzniku podnikatelského oprávnění (výkaz o majetku a závazcích),
c) ke dni účinnosti prohlášení konkursu nebo vyrovnání (výkaz o majetku a závazcích),
d) ke dni skončení podnikatelské či jiné výdělečné činnosti,
e) v ostatních případech uvedených v § 17 odst. 2.
(4) Po výmazu z obchodního rejstříku pokračuje účetní jednotka v účtování v podvojné účetní soustavě. Přechod na účtování v jednoduché účetní soustavě se může uskutečnit až od následujícího účetního období.
(5) Výkaz o majetku a závazcích a výkaz o příjmech a výdajích je přílohou daňového přiznání daně z příjmů.
(6) Kontrolní číslo je jednotně označeno číslem řádky "99".
(7) Údaje jednotlivých řádků se čerpají z peněžního deníku, knihy pohledávek a závazků a z dalších pomocných knih. Ve výkazu příjmů a výdajů se čerpají údaje z peněžního deníku ze sloupců příjmů a výdajů, které jsou vymezeny v Čl. VI, odst. 4, písm. c) a d).
             Účetní závěrka

          Výkaz o majetku a závazcích

Majetek            řád. Na zač.obd. Na konci obd.
 a               b    1        2

Nehmotný investiční majetek   01
Hmotný investiční majetek    02
Zásoby (v tom)         03
- materiál           04
- zboží             05
- nedokončená výroba,
 výrobky, zvířata       06
Pohledávky           07
Peníze a ceniny         08
Průběžné položky (+ -)     09
Bankovní účty          10
Majetkové cenné papíry a vklady 11
Ostatní finanční majetek    12
Opravná položka k nabytému
majetku (aktivní)        13
Součet majetku (ř. 01 až 13)  14
Kontrolní číslo (ř. 01 až 14)  99

Závazky            řád. Na zač.obd. Ke konci obd.
 a               b    3       4

Rezervy             15
Závazky             16
Úvěry              17
Opravná položka k nabytému
majetku (pasívní)        18
Součet závazků (ř. 15 až 18)  19
Rozdíl (ř. 14 - ř. 19)     20
Kontrolní číslo (ř. 15 až 20)  99

           Výkaz příjmů a výdajů

Příjmy               č.ř.    Na konci období
 a                 b        1

prodej zboží            01
prodej výrobků a služeb      02
ostatní příjmy           03
uzávěrková úprava příjmů      04
(viz čl. V, odst. 2 aa)

Příjmy celkem (ř. 01 až 04)    05
Kontrolní číslo          99
(ř. 01 až 05)

Výdaje               řád.    Na konci období
 a                 b        1

nákup materiálu          06
nákup zboží            07
mzdy                08
platby do fondů          09
provozní režie           10
uzávěrková úprava výdajů      11
(viz čl. V, odst. 2 ab)

Výdaje celkem (ř. 06 až 11)    12

Rozdíl příjmů a výdajů
(ř. 05 - ř.12)           13
Kontrolní číslo          99
(ř. 06 až 13)
1) § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
1) Zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí ve znění pozdějších předpisů a předpisy je provádějící.
2) Opatření federálního ministerstva financí čj. V/20 101/1992.
2) § 33 zákona č. 286/1990 Sb., o daních z příjmů.
3) § 121 odst. 1 občanského zákoníku č. 47/1992 Sb., § 42 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).
4) Takto oceněný majetek se neodpisuje.
5) Opatření federálního ministerstva financí č.j. V/20 101/1992.