Nařízení ze dne 20.2.1992 o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě

3.4.1992 | Sbírka:  128/1992 Sb. | Částka:  30/1992ASPI

Vztahy

Nadřazené: 40/1964 Sb.
Aktivní derogace: 17/1983 Sb.
Pasivní derogace: 50/1994 Sb., 37/1993 Sb.
128/1992 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
České a Slovenské Federativní Republiky
ze dne 20. února 1992
o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě
Vláda České a Slovenské Federativní Republiky nařizuje podle § 447 odst. 3 občanského zákoníku:
§ 1
(1) Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě náležející podle občanskoprávních předpisů se upravuje tak, že průměrný výdělek rozhodný pro výpočet této náhrady se zvyšuje o takto stanovená procenta:
a) 2% za každý kalendářní rok následující po vzniku nároku na tuto náhradu do 31. prosince 1989,
b) 5% za kalendářní rok 1990,
c) 5% za I. pololetí roku 1991.
(2) Náhrada podle odstavce 1 písm. a) nepřísluší poškozenému za dobu, za kterou mu na úpravu náhrady za ztrátu na výdělku vznikl nárok podle nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 17/1983 Sb., o úpravě některých náhrad za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě.
(3) Úprava podle odstavce 1 se provede na žádost poškozeného i v případech, kdy po 31. prosinci 1980 mu náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě nepříslušela, protože to neumožňovaly právní předpisy o částkách omezujících způsob výpočtu a poskytování těchto náhrad.
§ 2
(1) Pro náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě platí i po úpravě provedené podle § 1 ustanovení § 447 odst. 2 občanského zákoníku.
(2) Ke zvýšení invalidního, popřípadě částečného invalidního důchodu podle právních předpisů o sociálním zabezpečení se při úpravě náhrady za ztrátu na výdělku podle § 1 nepřihlíží.
§ 3
Náhrada za ztrátu na výdělku upravená podle tohoto nařízení vlády přísluší od 1. prosince 1991.
§ 4
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Čalfa v. r.