Zákonné opatření ze dne 11.6.1992, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů

30.6.1992 | Sbírka:  350/1992 Sb. | Částka:  72/1992ASPI

Vztahy

Nadřazené: 143/1968 Sb.
Aktivní derogace: 2/1969 Sb.
Pasivní derogace: AS14/92
350/1992 Sb.
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ
předsednictva České národní rady
ze dne 11. června 1992,
kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Předsednictvo České národní rady se usneslo podle čl. 121 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, na tomto zákonném opatření:
Čl.I
Zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona ČNR č. 34/1970 Sb., zákona ČNR č. 60/1988 Sb., zákona ČNR č. 173/1989 Sb., zákonného opatření předsednictva ČNR č. 9/1990 Sb., zákona ČNR č. 126/1990 Sb., zákona ČNR č. 288/1990 Sb., zákonného opatření předsednictva ČNR č. 305/1990 Sb., zákona ČNR č. 575/1990 Sb., zákona ČNR č. 173/1991 Sb. a zákona ČNR č. 283/1991 Sb., se mění a doplňuje takto:
V § 3 odst. 4 se vypouštějí slova "námořní dopravu", slovo "říční" se nahrazuje slovem "vnitrozemskou" a na konec věty se připojují slova "s výjimkou letecké dopravy".
Čl.II
Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Burešová v. r.
Pithart v. r.