Opatření ze dne 19.6.1992 o úlevách u notářských poplatků z převodu nebo přechodu nemovitostí, postavených ze stavebních dílců vyrobených s použitím škváry z elektrárny v Rynholci, na obce a okresní úřady

13.8.1992 | Sbírka:  OP26/92 | Částka:  80/1992ASPI

Vztahy

Nadřazené: 146/1984 Sb.
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.
OP26/92
OPATŘENÍ
ministerstva financí České republiky
ze dne 19. června 1992
o úlevách o notářských poplatků z převodu nebo přechodu nemovitostí, postavených ze stavebních dílců vyrobených s použitím škváry z elektrárny v Rynholci ne obce a okresní úřady
Ministerstvo financí České republiky v dohodě s ministerstvem spravedlnosti České republiky podle § 41 odst. 3 písm. a) zákona České národní rady č. 146/1984 Sb., o notářských poplatcích, ve znění zákona České národní rady č. 201/1990 Sb., stanoví:
§ 1
Od notářských poplatků z převodu nebo přechodu nemovitostí jsou osvobozeny úplatné převody obytných budov a bytů v osobním vlastnictví, které byly v letech 1956 až 1983 postaveny ze stavebních dílců vyrobených některými státními podniky s použitím škváry z elektrárny v Rynholci. Toto osvobození se vztahuje na objekty, které nevyhovují, vzhledem k použité surovině, hygienickým požadavkům na trvalé bydlení stanovené zvláštním předpisem.1) Osvobození od poplatků náleží občanům, kteří objekty postavili nebo jako první uživatelé koupili od výrobce či od dodavatelské organizace a dále jejich dědicům a osobám, které byly majiteli již k 31. 12. 1990 v důsledku koupě, pokud jsou tyto objekty převáděny na obce nebo na okresní úřady. Osvobození se vztahuje i na pozemky, na nichž jsou objekty postaveny a které s objektem a stavebním pozemkem tvoří funkční celek a na vedlejší stavby na pozemku, které tvoří příslušenství objektu.
§ 2
Podle tohoto opatření se postupuje u všech převodů nemovitostí uvedených v § 1. o nichž byla uzavřena kupní smlouva po 28. únoru 1992.
§ 3
Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
Ing. Špaček v.r.
1) Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky č. 76/1991 Sb., o požadavcích na omezování ozáření z radonu a dalších přírodních radionuklidů.