Opatření ze dne 30.7.1992 o osvobození bezúplatných převodů majetku souvisejících s realizací ústavních zákonů č. 496/1990 Sb. a č. 497/1990 Sb.

7.9.1992 | Sbírka:  OP47/92 | Částka:  86/1992ASPI

Vztahy

Nadřazené: 146/1984 Sb.
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.
OP47/92
OPATŘENÍ
ministerstva financí České republiky
ze dne 30. července 1992
o osvobození bezúplatných převodů majetku souvisejících s realizací ústavních zákonů č. 496/1990 Sb. a č. 497/1990 Sb.
Ministerstvo financí České republiky v dohodě s ministerstvem spravedlnosti České republiky podle § 41 odst. 3 písm. a) zákona České národní rady č. 146/1984 Sb., o notářských poplatcích, ve znění zákona České národní rady č. 201/1990 Sb., stanoví:
§ 1
Od notářských poplatků za úkony a z darování jsou osvobozeny bezúplatné převody majetku, který přešel na stát podle ústavního zákona č. 496/1990 Sb., o navrácení majetku Komunistické strany Československa lidu České a Slovenské Federativní Republiky, a podle ústavního zákona č. 497/1990 Sb., o navrácení majetku Socialistického svazu mládeže lidu České a Slovenské Federativní Republiky, a který se převádí do vlastnictví jiných subjektů.
§ 2
Od notářských poplatků za úkony a z darování jsou osvobozeny převody majetku ve vlastnictví státu, který byl odevzdán do trvalého užívání a společně s majetkem, který přešel na stát na základě obou uvedených ústavních zákonů, je bezúplatně převáděn do vlastnictví jiných subjektů.
§ 3
Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
Ing. Kočárník CSc. v.r.