Zákon ze dne 22.9.1992 o Státním fondu tržní regulace v zemědělství

22.10.1992 | Sbírka:  472/1992 Sb. | Částka:  95/1992ASPI
472/1992 Sb.
ZÁKON
České národní rady
ze dne 22. září 1992
o Státním fondu tržní regulace v zemědělství
Změna: 10/1993 Sb.
Změna: 242/1995 Sb.
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
§ 1
Státní fond tržní regulace v zemědělství
(1) Zřizuje se Státní fond tržní regulace v zemědělství (dále jen "Fond").
(2) Fond je právnickou osobou. Sídlem Fondu je Praha.
§ 2
Účel Fondu a předmět činnosti Fondu
(1) Účelem Fondu je zabezpečování regulace trhu s některými produkty rostlinné a živočišné výroby a výrobků vzniklých jejich zpracováním.
(2) Fond
a) vydává seznam produktů rostlinné a živočišné výroby a výrobků vzniklých jejich zpracováním, u nichž uplatňuje tržní regulaci (dále jen "zemědělské a potravinářské výrobky"),
b) provádí nákup, úpravu, zpracování, skladování, dopravu a prodej zemědělských a potravinářských výrobků,
c) v případě, že provádí činnost prostřednictvím jiných právnických nebo fyzických osob, jsou tyto právnické nebo fyzické osoby vybírány na základě výběrového řízení a jejich seznam musí být zveřejněn,
d) poskytuje dotace z Fondu při vývozu zemědělských a potravinářských výrobků,
e) koordinuje objemy a termíny doplňování zásob zemědělských a potravinářských výrobků do hmotných rezerv a jejich uvolňování pro tuzemský trh i pro případný vývoz.
(3) Nákup zemědělských a potravinářských výrobků a poskytování dotací podle odstavce 2 se týká osob se sídlem nebo bydlištěm v České republice.
(4) Fond je oprávněn navrhovat příslušným ústředním orgánům státní správy
a) výši minimálních (garantovaných) cen zemědělských a potravinářských výrobků,
b) změny v seznamu zemědělských a potravinářských výrobků, u nichž s uplatňují vývozní i dovozní licence, objem vývozu a dovozu u těchto výrobků a časové období, na které mají být licence vydány.
(5) Fond je oprávněn zjišťovat u podnikatelů, kterých se týká tržní regulace zemědělských a potravinářských výrobků, nezbytné údaje pro realizaci této regulace, pokud je nelze zjistit v rámci statistického zjišťování.1)
Orgány Fondu
§ 3
Orgány Fondu jsou Rada Fondu a ředitel Fondu.
§ 4
Fond zaměstnává odborné pracovníky, jejichž odměňování schvaluje Rada Fondu.
§ 5
Rada Fondu
(1) Rada Fondu schvaluje
a) seznam zemědělských a potravinářských výrobků [§ 2 odst. 2 písm. a)],
b) zásady užití zemědělských a potravinářských výrobků nakoupených Fondem,
c) pravidla pro poskytování dotací z Fondu v souvislosti s vývozem,
d) návrh rozpočtu Fondu a po schválení státního rozpočtu na příslušný rok schvaluje rozpočet Fondu,
e) roční účetní závěrku Fondu,
f) jednací řád Rady Fondu,
g) návrhy činěné Fondem podle § 2 odst. 4 a rozsah údajů zjišťovaných u podnikatelů podle § 2 odst. 5,
h) další záležitosti, které jinak patří do pravomoci ředitele Fondu, pokud si jejich schválení Rada Fondu vyhradí,
i) množství zemědělských a potravinářských výrobků určených k intervenčním nákupům nebo dotovaným vývozům a termíny jejich zahájení a ukončení,
j) zásady výběrového řízení podle § 2 odst. 2 písm. c).
(2) Rada Fondu zveřejňuje opatření schválená podle § 5 odst. 1 písm. a) až c) ve Věstníku vydávaném ministerstvem zemědělství České republiky (dále jen "ministerstvo"). Rada Fondu předkládá ministerstvu financí České republiky v jím stanovených termínech návrh rozpočtu Fondu na příslušný kalendářní rok, přehled pohledávek a závazků a roční účetní závěrku Fondu schválené auditorem.
§ 6
(1) Rada Fondu se skládá z předsedy, místopředsedy a dalších devíti členů. Jedním z členů Rady Fondu je ředitel Fondu.
(2) Předsedou Rady Fondu je ministr zemědělství České republiky.
(3) Místopředsedu a členy Rady Fondu jmenuje a odvolává na návrh předsedy Rady Fondu vláda České republiky (dále jen "vláda").
§ 7
(1) Jednání Rady Fondu řídí předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda.
(2) Rada Fondu je schopná se usnášet a přijímat usnesení, je-li přítomna nejméně nadpoloviční většina členů Rady.
§ 8
Ředitel Fondu
(1) Ředitel Fondu je statutárním orgánem Fondu, který
a) provádí opatření schválená Radou Fondu,
b) činí jménem Fondu další úkony v mezích tohoto zákona,
c) řídí činnost odborných pracovníků Fondu.
(2) Ředitele Fondu jmenuje a odvolává na návrh předsedy Rady Fondu vláda.
§ 9
Hospodaření Fondu
(1) Finančními zdroji Fondu jsou
a) dotace ze státního rozpočtu České republiky účelově určené pro tržní regulaci zemědělských a potravinářských výrobků, uvolňované na návrh Fondu,
b) prostředky ze státního rozpočtu České republiky na krytí správních výdajů Fondu; tyto prostředky jsou vedeny odděleně na zvláštním účtu,
c) tržby z obchodní činnosti Fondu,
d) úvěry, úroky z vkladů a půjček, penále, pojistná plnění, popřípadě další příjmy.
(2) Prostředky Fondu mohou být použity na
a) nákup zemědělských a potravinářských výrobků a úhradu nákladů s tím spojených,
b) úhradu nákladů vznikajících při dopravě, úpravě, zpracování, skladování a prodeji zemědělských a potravinářských výrobků v tuzemsku, popřípadě i v zahraničí a úhradu nákladů s tím spojených,
c) dotace poskytované v souvislosti s vývozem zemědělských a potravinářských výrobků,
d) splátky přijatých úvěrů a úhrady úroků z úvěrů,
e) správní výdaje Fondu.
(3) Neoprávněně použité nebo zadržené prostředky Fondu jsou podnikatelé, kterým byly tyto prostředky poskytnuty, povinni odvést v poskytnuté výši Fondu včetně penále.2)
(4) Zůstatky prostředků Fondu podle § 9 odst. 1 písm. a) až d) koncem roku nepropadají a převádějí se do následujícího kalendářního roku pro účely tržní regulace zemědělských a potravinářských výrobků.
Závěrečná ustanovení
§ 10
Podnikatelé, kterých se týká tržní regulace zemědělských a potravinářských výrobků, jsou povinni bezúplatně poskytovat Fondu informace nezbytné pro realizaci tržní regulace.
§ 11
(1) Členové Rady Fondu a odborní pracovníci Fondu nesmějí zneužívat informace související s činností Fondu a vykonávat podnikatelskou činnost, jež se týká předmětu činnosti Fondu. Nesmějí být zároveň členy představenstva, prokuristy nebo osobami oprávněnými podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem obchodní společnosti nebo družstva, které jsou napojeny na tržní regulaci se zemědělskými a potravinářskými výrobky.
(2) Člena Rady Fondu jmenovaného vládou vláda v případě porušení povinností uvedených v odstavci 1 odvolá.
(3) Fond je oprávněn požadovat, aby osoba, která porušila povinnosti uvedené v odstavci 1, vydala prospěch, který tímto jednáním získala, anebo převedla tomu odpovídající práva na Fond. Tím není dotčeno právo na náhradu škody.
§ 12
S členstvím v Radě Fondu není spojena žádná odměna. Členům Rady Fondu přísluší náhrada výdajů a náhrada za ztrátu času.
§ 13
Podrobnosti o organizačním uspořádání, hospodaření a činnosti Fondu upravuje statut Fondu, který po projednání v Radě Fondu předloží její předseda ke schválení vládě.
§ 14
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Uhde v.r.
Klaus v.r.
1) Zákon ČNR č. 278/1992 Sb., o státní statistice.
2) § 30 zákona ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů.