Zákon ze dne 18.11.1992, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky

8.12.1992 | Sbírka:  546/1992 Sb. | Částka:  110/1992ASPI

Vztahy

Aktivní derogace: 569/1991 Sb.
Pasivní derogace: 503/2012 Sb.
546/1992 Sb.
ZÁKON
České národní rady
ze dne 18. listopadu 1992,
kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
Čl.I
Zákon České národní rady č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, se mění a doplňuje takto:
1. § 4 zní:
"§ 4
Nejvyšším orgánem Pozemkového fondu je presidium, jež se skládá z devíti členů. Předsedou presidia je ministr zemědělství České republiky. Místopředsedu a další členy volí Česká národní rada na návrh vlády na dobu pěti let z řad odborníků. Místopředsedu a další členy presidia může Česká národní rada odvolat i před uplynutím jejich funkčního období.".
2. V § 9 odst. 2 se na konci připojuje tato věta:
"Tyto návrhy předkládá radě presidium.".
3. V § 15 se připojuje nový odstavec 4, který zní:
"(4) Předmětem daně z příjmů Pozemkového fondu jsou pouze příjmy z výnosů z cenných papírů.".
Čl.II
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Uhde v. r.
Klaus v. r.