Opatření ze dne 11.11.1992 o osvobození návrhů na registraci smlouvy o vzniku zástavního práva uzavřené v souvislosti s poskytováním státního příspěvku na individuální bytovou výstavbu od notářských poplatků za úkony

10.12.1992 | Sbírka:  OP69/92 | Částka:  112/1992ASPI

Vztahy

Nadřazené: 146/1984 Sb.
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.
OP69/92
OPATŘENÍ
ministerstva financí České republiky
ze dne 11. listopadu 1992
o osvobození návrhů na registraci smlouvy o vzniku zástavního práva uzavřené v souvislosti s poskytováním státního příspěvku na individuální bytovou výstavbu od notářských poplatků za úkony
Ministerstvo financí České republiky stanoví v dohodě s ministerstvem spravedlnosti České republiky podle § 41 odst. 3 písm. a) zákona České národní rady č. 146/1984 Sb., o notářských poplatcích, ve znění zákona České národní rady č. 201/1990 Sb.:
§ 1
Od notářského poplatku za úkony je osvobozen návrh na registraci smlouvy o vzniku zástavního práva 1) uzavřené v souvislosti s poskytnutím státního příspěvku na individuální bytovou výstavbu podle zvláštního předpisu.2)
§ 2
Podle tohoto opatření se postupuje u všech návrhů na registraci smlouvy o vzniku zástavního práva uzavřené v souvislosti s poskytnutím státního příspěvku na individuální bytovou výstavbu podle zvláštního předpisu podaných po 1. srpnu 1992.
§ 3
Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
Ing. Kočárník CSc. v.r.
1) Položka G č. 2 přílohy k vyhlášce ministerstva financí ČSR č. 150/1984 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady o notářských poplatcích, ve znění vyhlášek ministerstva financí ČR č. 237/1990 Sb. a č. 153/1992 Sb.
2) Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí ČSR a ministerstva financí SSR č. 136/1985 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví, ve znění vyhlášky č. 74/1989 Sb., vyhlášky č. 73/1991 Sb. a vyhlášky č. 398/1992 Sb.