Opatření ze dne 13.10.1992, kterým se stanoví účtová osnova pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace

29.12.1992 | Sbírka:  V/20 531/1992 | Částka:  123/1992ASPI
V/20 531/1992
Opatření
federálního ministerstva financí,
kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace
Změna: 283/69 818/1993, 283/16 894/1994
Změna: 283/73 247/1994
Změna: 283/47 771/1995
Změna: 283/74 780/1995
Změna: 283/71 765/1996
Změna: 283/83 619/1997
Změna: 283/50 992/1998
Změna: 283/81 622/1998, 283/93 493/1998
Změna: 283/83 690/1999
Čl.I
Federální ministerstvo financí podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen zákon), stanoví):
(1) Tímto opatřením se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro politické strany a politická hnutí 1), občanská sdružení 2), zájmová sdružení právnických osob 3), církve a náboženské společnosti 4), a jiné právnické osoby, jejichž předmětem činnosti je jiná než výdělečná činnost 5).
(2) Účtová osnova a postupy účtování tvoří přílohu tohoto opatření.
(3) Toto opatření včetně příloh podle odstavce 2 bude uveřejněno jako samostatná publikace a vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
Čl.II
(4) Zrušuje se metodika účetnictví uvedená v účtové osnově a ve směrnicích k účtové osnově pro politické strany, apolitická hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace, FMF čj. V/2 - 24 500/1990.
Čl.III
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.
Ministr financí ČSFR
ing. Jan Klak, v.r.
Příl.1
Účtová osnova pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace od roku 1993
Účtová třída 0 - Investiční majetek
-----------------------------------

   01 - Nehmotný investiční majetek
     ----------------------------
012 - Nehmotné výsledky z výzkumné a obdobné činnosti
013 - Software
014 - Předměty ocenitelných práv
018 - Drobný nehmotný investiční majetek
019 - Ostatní nehmotný investiční majetek
   02 - Hmotný investiční majetek - odpisovaný
     --------------------------------------
021 - Budovy, haly a stavby
022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
025 - Pěstitelské celky trvalých porostů
026 - Základní stádo a tažná zvířata
028 - Drobný hmotný investiční majetek
029 - Ostatní hmotný investiční majetek
   03 - Hmotný investiční majetek - neodpisovaný
     -----------------------------------------
031 - Pozemky
032 - Umělecká díla a sbírky
   04 - Pořízení nehmotných a hmotných investic
     ---------------------------------------
041 - Pořízení nehmotných investic
042 - Pořízení hmotných investic
   05 - Poskytnuté zálohy na nehmotný a hmotný investiční
      ------------------------------------------------------
majetek
-------
Účtová osnova
051 - Poskytnuté zálohy na nehmotný investiční majetek
052 - Poskytnuté zálohy na hmotný investiční majetek
   06 - Finanční investice
     ------------------
061 - Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s rozhodujícím vlivem
062 - Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s podstatným vlivem
063 - Ostatní investiční cenné papíry a vklady
066 - Půjčky podnikům ve skupině
067 - Ostatní půjčky
069 - Ostatní finanční investice
   07 - Oprávky k nehmotnému investičnímu majetku
     -----------------------------------------
072 - Oprávky k nehmotnému výsledku z výzkumné a obdobné činnosti
073 - Oprávky k softwaru
074 - Oprávky k ocenitelným právům
078 - Oprávky k drobnému nehmotnému investičnímu majetku
079 - Oprávky k ostatnímu nehmotnému investičnímu majetku
   08 - Oprávky k hmotnému investičnímu majetku
     ----------------------------------------
081 - Oprávky k budovám, halám a stavbám
082 - Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí
085 - Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů
086 - Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům
088 - Oprávky k drobnému hmotnému investičnímu majetku
089 - Oprávky k ostatnímu hmotnému investičnímu majetku
   09 - Opravné položky k investičnímu majetku
     --------------------------------------
091 - Opravná položka k nehmotnému investičnímu majetku
092 - Opravná položka k hmotnému investičnímu majetku
093 - Opravná položka k nedokončeným nehmotným investicím
094 - Opravná položka k nedokončeným hmotným investicím
095 - Opravná položka k poskytnutým zálohám
096 - Opravná položka k finančním investicím
Účtová třída 1 - Zásoby
-----------------------

   11 - Materiál
     --------
111 - Pořízení materiálu
112 - Materiál na skladě
119 - Materiál na cestě
       12 - Zásoby vlastní výroby
     ---------------------
121 - Nedokončená výroba
122 - Polotovary vlastní výroby
123 - Výrobky
124 - Zvířata
   13 - Zboží
     -----
131 - Pořízení zboží
132 - Zboží na skladě
139 - Zboží na cestě
   19 - Opravné položky k zásobám
     -------------------------
191 - Opravná položka k materiálu
192 - Opravná položka k nedokončené výrobě
193 - Opravná položka k polotovarům vlastní výroby
194 - Opravná položka k výrobkům
195 - Opravná položka ke zvířatům
196 - Opravná položka ke zboží
Účtová třída 2 - Finanční účty
------------------------------

   21 - Peníze
     ------
211 - Pokladna
213 - Ceniny
   22 - Účty v bankách
     --------------
221 - Bankovní účty
   23 - Běžné bankovní úvěry
     --------------------
231 - Krátkodobé bankovní úvěry
232 - Eskontní úvěry
   24 - Jiné krátkodobé finanční výpomoci
     ---------------------------------
241 - Emitované krátkodobé dluhopisy
249 - Ostatní krátkodobé finanční výpomoci
   25 - Krátkodobý finanční majetek
     ---------------------------
251 - Majetkové cenné papíry
253 - Dlužné cenné papíry
255 - Vlastní dluhopisy
   26 - Převody mezi finančními účty
     ----------------------------
261 - Peníze na cestě
   29 - Opravné položky k finančním účtům
     ----------------------------------
291 - Opravná položka k majetkovým cenným papírům
293 - Opravná položka k dlužným cenným papírům
Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy
---------------------------------

   31 - Pohledávky
     -----------
311 - Odběratelé
312 - Směnky k inkasu
313 - Pohledávky za eskontované cenné papíry
314 - Poskytnuté provozní zálohy
315 - Ostatní pohledávky
   32 - Závazky
     --------
321 - Dodavatelé
322 - Směnky k úhradě
324 - Přijaté zálohy
325 - Ostatní závazky
   33 - Zúčtování se zaměstnanci a institucemi
     --------------------------------------
331 - Zaměstnanci
333 - Ostatní závazky vůči zaměstnancům
335 - Pohledávky za zaměstnanci
336 - Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
   34 - Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování
     ------------------------------------------
341 - Daň z příjmů
342 - Ostatní přímé daně
343 - Daň z přidané hodnoty
345 - Ostatní daně a poplatky
346 - Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem
348 - Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů místní samosprávy
   35 - Pohledávky ke sdružení
     ----------------------
358 - Pohledávky k účastníkům sdružení
   36 - Závazky ke sdružení
     -------------------
367 - Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů
368 - Závazky k účastníkům sdružení
   37 - Jiné pohledávky a závazky
     -------------------------
375 - Pohledávky z emitovaných dluhopisů
378 - Jiné pohledávky
379 - Jiné závazky
   38 - Přechodné účty aktiv a pasív
     ----------------------------
381 - Náklady příštích období
383 - Výdaje příštích období
384 - Výnosy příštích období
385 - Příjmy příštích období
386 - Kursové rozdíly aktivní
387 - Kursové rozdíly pasivní
388 - Dohadné účty aktivní
389 - Dohadné účty pasivní
   39 - Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování
     ---------------------------------------------------------
391 - Opravná položka k pohledávkám
395 - Vnitřní zúčtování
396 - Spojovací účet při sdružení
Účtová třída 4 - Náklady (výdaje) na činnosti organizace
--------------------------------------------------------

40 - 47 - Náklady (výdaje) na provozní činnosti organizace
     -------------------------------------------------

Povinné druhové členění v analytické evidenci:
----------------------------------------------
a) náklady vynaložené na nákupy,
b) náklady na nakupované služby,
c) osobní náklady,
d) daně a poplatky,
e) odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku,
f) tvorba rezerv,
g) tvorba zákonných opravných položek,
h) ostatní náklady,
i) daň z příjmů.
   48 - Prodaná stálá a oběžná aktiva
     ------------------------------
481 - Zůstatková cena prodaného nehmotného a hmotného investičního majetku
482 - Prodané cenné papíry a vklady
483 - Prodaný materiál
   49 - Poskytnuté příspěvky
     --------------------
491 - Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami
492 - Příspěvky ostatním organizacím
493 - Příspěvky soukromníkům
Účtová třída 6 - Výnosy (příjmy) z činností organizace
------------------------------------------------------------------

60 - 67 - Výnosy (příjmy) z provozních činností organizace
      -----------------------------------------------

Povinné druhové členění v analytické evidenci:
----------------------------------------------
a) tržby za vlastní výkony a zboží,
b) změny stavu vnitroorganizačních zásob,
c) aktivace nehmotného a hmotného investičního majetku,
d) provozní dotace,
e) zúčtování rezerv,
f) zúčtování zákonných opravných položek,
g) ostatní výnosy.
   68 - Výnosy spojené s hospodařením se stálými a oběžnými
      -------------------------------------------------------
      aktivy
      ------
681 - Tržby z prodeje nehmotného a hmotného investičního majetku
682 - Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů
683 - Tržby z prodeje materiálu
684 - Výnosy z finančních investic
685 - Výnosy z krátkodobého finančního majetku
   69 - Přijaté příspěvky
     -----------------
691 - Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami
692 - Přijaté příspěvky od jiných organizací
693 - Přijaté příspěvky od soukromníků
694 - Přijaté členské příspěvky
Účtová třída 9 - Jmění, fondy, hospodářský výsledek, rezervy,
-----------------------------------------------------------------
dlouhodobé úvěry a půjčky, závěrkové a podrozvahové účty
--------------------------------------------------------
   90 - Základní jmění
     --------------
900 - Základní jmění
   91 - Fondy organizace
     -----------------
910 - Fondy organizace
   93 - Hospodářský výsledek
     ---------------------
931 - Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení
932 - Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
   94 - Rezervy
     -------
941 - Rezervy řízené předpisy
   95 - Dlouhodobé bankovní úvěry a závazky
     ------------------------------------
951 - Dlouhodobé bankovní úvěry
953 - Emitované dluhopisy
954 - Závazky z pronájmu
955 - Dlouhodobé přijaté zálohy
958 - Dlouhodobé směnky k úhradě
959 - Ostatní dlouhodobé závazky
   96 - Závěrkové účty
     --------------
961 - Počáteční účet rozvažný
962 - Konečný účet rozvažný
963 - Účet zisku a ztráty
   97 - 99 - Podrozvahové účty
        ------------------
971 - 998 Jednotlivé podrozvahové účty
999 - Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům
Příl.2
Postupy účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace
Úvodní ustanovení
Čl.I
Vymezení některých pojmů pro účely účtové osnovy a postupů účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace
(1) Účetnictví podle této účtové osnovy vedou politické strany, hnutí občanská sdružení, zájmová sdružení právnických osob (kromě dobrovolných svazků obcí), církve a náboženské společnosti, jiné právnické osoby (včetně nadací a nadačních fondů), jejichž hlavní činností je jiná než výdělečná činnost. V soustavě jednoduchého účetnictví účtují občanská sdružení (kromě ochranných organizací podle zákona č. 237/1995 Sb.), jejich organizační složky a orgány, sdružení právnických osob a nadační fondy, pokud nepodnikají, nebo pokud jejich příjmy (včetně přijatých dotací) nedosáhly v předchozím roce výše 3 000 000 Kč. Za příjem se pro tento účel považují do pokladny nebo do banky přijaté prostředky na činnost účetní jednotky podle stanov a nezahrnují se do něj příjmy z podnikání a jednorázové příjmy, které se nebudou v dalším roce opakovat (např. z prodeje nemovitosti). Církve a náboženské společnosti musí vést účetnictví v soustavě podvojného účetnictví, pokud jsou příjemci dotací ze státního rozpočtu nebo rozpočtu orgánů místní samosprávy anebo pokud podnikají. Účetní jednotka uvedená v druhé větě, která předpokládá zahájit během roku podnikání, může účtovat v soustavě podvojného účetnictví již od počátku roku, případně od svého vzniku v tomto roce. Církev a náboženská společnost, která předpokládá, že obdrží v průběhu roku dotaci ze státního rozpočtu ČR nebo že začne podnikat, může také účtovat v soustavě podvojného účetnictví již od počátku toho roku, případně od svého vzniku v tomto roce. Nesplní-li se uvedené předpoklady, pak se účtování v soustavě podvojného účetnictví nepovažuje za porušení povinností uložených zákonem o účetnictví, pokud se v ní účtovalo po celý rok.
(2) Hmotný a nehmotný majetek je vymezen tímto opatřením v návaznosti na zvláštní předpisy, a to zejména občanský zákoník a obchodní zákoník, zákony upravující nakládání s výsledky duševní tvořivé činnosti, zákon o daních z příjmů a zákon o účetnictví.
(3) Finančním majetkem se rozumí zejména akcie, dluhopisy (pokladniční poukázky, obligace, hypotéční zástavní listy aj.), finanční spoluúčast na podnikání jiných účetních jednotek (podílové cenné papíry a vklady), peníze a peněžní vklady, depozitní certifikáty (vkladové listy), odvozené cenné papíry (zejména opce, opční poukázky, termínované kontrakty), pojistky, půjčky, popř. umělecká díla, sbírky, předměty z drahých kovů a pozemky pořízené k dlouhodobému uložení volných peněžních prostředků a dále soubory movitých a nemovitých věcí pronajímaných jako celek podle § 28 odst. 2 zákona o daních z příjmů.
(4) Dlouhodobý majetek a závazky jsou takové, jejichž doba využitelnosti, popř. sjednaná doba splatnosti při vzniku účetního případu je delší než jeden rok (běžný rok). Jde-li o období jednoho roku nebo kratší než jeden rok, jde o majetek a závazky krátkodobé. Finanční majetek dlouhodobé povahy je finanční investicí.
(5) Podnikem s podstatným vlivem se rozumí subjekt, ve kterém účetní jednotka má 20 % a větší, nejvýše však 50 % podíl (účast) na jeho základním jmění.
(6) Podnikem s rozhodujícím vlivem se rozumí subjekt, ve kterém má účetní jednotka větší než 50 % podíl na jeho základním jmění. V tomto případě má rozhodující vliv na řízení podniku a plně kontroluje jeho činnost. To vyplývá buď z uvedeného podílu na základním jmění či ze smlouvy nebo stanov uvedených subjektů.
(7) Skupinou podniků se rozumí mateřská společnost a podniky s rozhodujícím vlivem a podniky s podstatným vlivem.
(8) Sdružením se rozumí skupina účetních jednotek, které se sdružily na základě smlouvy, přičemž toto sdružení nemá právní subjektivitu.
(9) Účetní jednotky, které vedou účetnictví podle této účtové osnovy, mohou tvořit finanční fondy. Tyto fondy tvoří v souladu s obecně závaznými právními předpisy, na základě vlastních pravidel hospodaření nebo rozhodnutí orgánů k tomu oprávněných podle stanov nebo obdobných předpisů.
(10) Škodou se pro účely účetnictví rozumí fyzické znehodnocení (neodstranitelné poškození nebo zničení) nehmotného a hmotného majetku, a to z objektivních i subjektivních příčin.
(11) Dotací pro účely tohoto opatření se rozumí prostředky poskytované ze státního rozpočtu, z rozpočtu vyššího územního celku, z rozpočtu obce nebo ze státního fondu, pokud tak zákon o tomto fondu stanoví. Obdobně se účtuje o prostředcích poskytnutých z veřejného rozpočtu cizího státu a z programu PHARE nebo programu obdobného.
Čl.II
Syntetické účty
Obsah syntetických účtů a účtových skupin je obsažen v těchto postupech účtování.
Čl.III
Hlediska pro vytváření analytické evidence
Při vytváření analytické evidence berou účetní jednotky v úvahu následující hlediska, pokud tato nejsou již zohledněna přímo syntetickými účty účtové osnovy:
a) členění podle jednotlivých druhů majetku, hmotně odpovědných osob a míst uložení či umístění při účtování o majetku. Odděleně se sleduje majetek daný do zástavy, popř. kterým se ručí za závazky. U pohledávek je členění podle jednotlivých dlužníků. U cenných papírů se v oddělené analytické evidenci sledují cenné papíry v umořovacím řízení,
b) členění závazků podle jednotlivých věřitelů,
c) členění podle časového hlediska u závazků, tj. zda jde o hodnoty krátkodobé povahy (do jednoho roku včetně) nebo dlouhodobé (nad jeden rok), pokud se o nich nemusí účtovat v účtové skupině 95,
d) členění na českou a cizí měnu při účtování o pohledávkách a závazcích, peněžních prostředcích, ceninách, cenných papírech a vkladech (majetkových účastech), majetku v zahraničí,
e) členění podle položek účetní závěrky,
f) členění nákladů a výnosů na činnosti, z nichž příjmy (výnosy) jsou předmětem daně z příjmů a v rámci toho členění na činnosti, z nichž příjmy jsou od daně osvobozeny,
g) členění pro daňové účely, tzn. pro transformaci účetního hospodářského výsledku ze zdaňované činnosti před zdaněním na daňový základ vymezený zákonem o daních z příjmů, zejména pokud jde o výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů a zdaňované příjmy, pro potřeby daně z přidané hodnoty, spotřebních daní apod.,
h) členění pro potřeby zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění,
i) členění z hlediska potřeb finančního řízení účetní jednotky,
j) členění podle požadavků externích uživatelů údajů z účetnictví, zejména orgánů státní statistiky.
Čl.IV
Postup při otevírání a uzavírání účetních knih
Při otevírání a uzavírání účetních knih podle ustanovení § 17 zákona postupují účetní jednotky takto:
I.
Otevírání účetních knih
(1) Účty hlavní knihy se otevírají účetními zápisy. Stavy jednotlivých rozvahových položek (aktiva a pasíva) vykázané na účtu 962 - Konečný účet rozvažný musí navazovat na stavy jednotlivých rozvahových položek (aktiva a pasíva) účtu 961 - Počáteční účet rozvažný.
(2) Účetními zápisy na vrub účtu 961 ve prospěch příslušných nově otevíraných účtů pasív a účetními zápisy ve prospěch účtu 961 a na vrub příslušných nově otevíraných účtů aktiv se zaúčtují jejich počáteční zůstatky.
(3) Zisk, popř. ztráta zaúčtovaný ve prospěch, popř. na vrub účtu 962 - Konečný účet rozvažný se při otevírání účtů hlavní knihy zaúčtuje ve prospěch, příp. na vrub účtu 931 - Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení se souvztažným zápisem na vrub, příp. ve prospěch účtu 961 - Počáteční účet rozvažný.
(4) Po otevření účetních knih se jako účetní případ měsíce ledna zruší účetní zápisy na účtech 386 a 387 se souvztažným účetním zápisem na těch účtech, na nichž se tyto zápisy vytvořily při uzavírání účetních knih.
(5) Stav účtu 931 - Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení se vyrovná:
a) v případě dosažení zisku ve prospěch účtů 900 - Základní jmění, 910 - Fondy organizace nebo 932 - Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let,
b) v případě vzniklé ztráty na vrub účtu 900 - Základní jmění, 910 - Fondy organizace nebo 932 - Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let.
Způsob rozdělení dosaženého zisku nebo vzniklé ztráty je zpravidla stanoven stanovami účetní jednotky nebo vlastními předpisy o hospodaření nebo předpisy vyšších orgánů, popř. rozhodnutím příslušného oprávněného orgánu.
II.
Uzavírání účetních knih
(1) Účty hlavní knihy se uzavírají účetními zápisy.
(2) Konečné stavy účtů nákladů se přeúčtují na vrub účtu 963 - Účet zisku a ztráty, konečné stavy účtů výnosů se přeúčtují ve prospěch účtu 963. Výsledný zůstatek účtu 963 se podle své povahy přeúčtuje ve prospěch, příp. na vrub účtu 962.
(3) Konečné zůstatky aktivních účtů se přeúčtují na vrub účtu 962 - Konečný účet rozvažný, konečné zůstatky pasívních účtů se přeúčtují ve prospěch účtu 962. Na vrub nebo ve prospěch účtu 962 se přeúčtuje též zůstatek účtu 963 - Účet zisku a ztráty (podle toho, zda byl dosažen zisk nebo docílena ztráta).
Čl.V
Účetní závěrka a uzavírání účetních knih
(1) Obsahové vymezení účetní závěrky účetní jednotky stanoví § 18 zákona a opatření Ministerstva financí ČR o uspořádání položek účetní závěrky a obsahovém vymezení těchto položek.
(2) Uzavírání účetních knih je činnost, při níž se ve smyslu ustanovení § 17 odst. 2 zákona:
a) zjišťují obraty stran Má dáti a Dal jednotlivých syntetických účtů,
b) zjišťují konečné zůstatky aktivních a pasívních účtů a konečné stavy účtů nákladů a výnosů,
c) zjistí se základ daně z příjmů a splatná daňová povinnost účetní jednotky za účetní období,
d) zjistí se účetní hospodářský výsledek převodem nákladových účtů na vrub účtu 963 - Účet zisku a ztráty a převodem výnosových účtů ve prospěch účtu 963,
e) uzavře se účetnictví účetní jednotky převodem zůstatků rozvahových účtů a zůstatku účtu 963 - Účet zisku a ztráty na účet 962 - Konečný účet rozvažný.
(3) Na podkladě údajů účtu 962 - Konečný účet rozvažný, účtu 963 - Účet zisku a ztráty a údajů analytické evidence se sestaví účetní závěrka.
Čl.VI
Zákaz kompenzace (vzájemného vyrovnávání)
V účetnictví a v účetní závěrce účetní jednotky je zakázáno kompenzovat majetek a závazky, náklady a výnosy s výjimkou:
a) pohledávek a závazků (s výjimkou přijatých a poskytnutých záloh) vůči téže fyzické nebo právnické osobě, které mají dobu splatnosti do jednoho roku a jsou vedeny ve stejných měnách,
b) dobropisů (refundací) týkajících se konkrétní nákladové, popř. výnosové položky a vztahujících se k účetnímu období, ve kterém byl náklad, popř. výnos zúčtován,
c) vyúčtování zbylého materiálu z poškozeného hmotného investičního majetku a získaných materiálových zásob při demontáží hmotného investičního majetku (např. pneumatiky apod.),
d) doměrků a vratek daní z příjmů, nepřímých daní a poplatků,
e) kladných a záporných kurzových rozdílů u jedné operace. Operací se rozumí např. jedna pracovní cesta.
Čl.VII
Den uskutečnění účetního případu
(1) Dnem uskutečnění účetního případu je den, ve kterém dojde ke splnění dodávky, platbě závazku, inkasu pohledávky, postoupení pohledávky, vkladu pohledávky, poskytnutí či přijetí zálohy, převzetí dluhu, zjištění manka, schodku, přebytku či škody, pohybu majetku uvnitř účetní jednotky a k dalším skutečnostem vyplývajícím ze zvláštních předpisů nebo z vnitřních poměrů účetní jednotky, které jsou předmětem účetnictví a které v účetní jednotce nastaly, popř. účetní jednotka má k dispozici potřebné doklady tyto skutečnosti dokumentující (například bankovní výpisy, výpisy ze Střediska cenných papírů). Pro výpočet kurzových rozdílů je dnem uskutečnění účetního případu u dodavatele den vystavení faktury nebo obdobného dokladu, u odběratele den dojití faktury nebo obdobného dokladu.
(2) Při převodu vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí, se za den uskutečnění účetního případu považuje den doručení návrhu na vklad katastrálnímu úřadu. Dojde-li k povolení vkladu, účetní zápisy k tomuto dni se nemění. Není-li vklad povolen, musejí se účetní zápisy u zúčastněných stran zpětně opravit. Podmíněnost uskutečnění účetního případu nabytím právního účinku vkladu se vyjádří poznámkou v analytické evidenci a při inventarizaci v inventurním soupisu.
Čl.VIII
Zásady pro účtování nákladů (výdajů) a výnosů (příjmů) a pro jejich časové rozlišování
(1) Náklady a výnosy zachycují účetní jednotky podle těchto zásad:
a) náklady a výnosy se účtují zásadně do období, s nímž časově a věcně souvisí,
b) opravy nákladů nebo výnosů minulých účetních období se účtují na účtech nákladů a výnosů, kterých se týkají; jen v případě, že jde o významnou částku těchto oprav, považují se za mimořádné náklady nebo výnosy,
c) náhrady vynaložených nákladů minulých účetních období se účtují do výnosů běžného roku,
d) náklady a výdaje, které se týkají budoucích období, je nutno časově rozlišit ve formě
- nákladů příštích období (účet 381)
- výdajů příštích období (účet 383),
e) výnosy a příjmy, které se týkají budoucích období, je nutno časově rozlišit ve formě
- výnosů příštích období (účet 384)
- příjmů příštích období (účet 385)
(2) Hlediskem pro účtování účetních případů časového rozlišení je skutečnost, že je znám jejich titul (věcné vymezení), výše a období, kterého se týkají.
(3) Účty časového rozlišení podléhají inventuře a při inventarizaci se posuzuje jejich výše a odůvodněnost.
(4)
Časové rozlišení není nutno používat v případech,
- kdy se jedná o nevýznamné částky, kdy jejich ponecháním v nákladech či výnosech bez časového rozlišení není dotčen účel časového rozlišení a účetní jednotka tím prokazatelně nesleduje záměrné upravování hospodářského výsledku,
- jde-li o pravidelně se opakující výdaje, popř. příjmy.*)
(5) Postup při časovém rozlišení účetní jednotka upraví vnitřním opatřením a nesmí jej každoročně měnit. Ke změně může dojít jen zcela výjimečně a je nutné přitom postupovat podle § 8 zákona o účetnictví.*)
Čl.IX
Zjišťování hospodářského výsledku v účetnictví
(1) Účetní jednotka zjistí hospodářský výsledek před zdaněním jako rozdíl výnosů účtovaných na účtech účtové třídy 6 a nákladů účtovaných na účtech účtové třídy 4 (s výjimkou analytického účtu "Daň z příjmů") s výjimkou účtů vnitroorganizačních výnosů a vnitroorganizačních nákladů.
(2) Hospodářský výsledek po zdanění - účetní zisk, popř. účetní ztráta - se zjistí jako rozdíl výnosů účtovaných na účtech účtové třídy 6 a nákladů účtovaných na účtech účtové třídy 4.
Čl.X
Daňový náklad
(1) Daňová povinnost vyplývající z ustanovení zákona o daních z příjmů tvoří složku nákladů a účtuje se o ní na účtech v účtových skupinách 40 - 47 - Náklady (výdaje) na provozní činnost organizace (analytická evidence: "Daň z příjmů").
(2) Daňová povinnost splatná se zjistí na základě základu daně z příjmů a sazby určené zákonem o daních z příjmů s přihlédnutím k odchylkám v konstrukci daně provedených podle ustanovení § 39 citovaného zákona; takto zjištěná daňová povinnost se účtuje na vrub účtů účtových skupin 40 - 47 - Náklady (výdaje) na provozní činnost organizace (analytická evidence: "Daň z příjmů") a ve prospěch účtu 341 - Daň z příjmů.
Čl.XI
Zásady pro tvorbu a používání rezerv
(1) Účetní jednotky účtují pouze o zákonných rezervách, jejichž tvorba a použití je stanovena zvláštním zákonem a zohledněna zákonem o daních z příjmů (zákonné rezervy).
(2) Tvorba rezerv se účtuje na vrub nákladů, jejich použití ve prospěch výnosů.
(3) Zůstatky rezerv se převádějí do následujícího účetního období.
(4) Rezervy nesmějí mít aktivní zůstatek.
(5) Rezervy podléhají dokladové inventuře a při inventarizaci se posuzuje jejich výše a odůvodněnost.
Čl.XII
Zásady pro tvorbu a používání opravných položek
(1) Opravné položky se vytvářejí pouze k účtům majetku v případech snížení jejich ocenění v účetnictví prokázaném na podkladě údajů inventarizace majetku v souladu s ustanovením § 26 odst. 1 a 2 zákona. Tyto položky se vytvářejí jen v případech, kdy snížení ocenění majetku v účetnictví není trvalého charakteru. V případě trvalého snížení ocenění majetku se vyúčtuje snížení na vrub nákladů (např. odpis pohledávky na základě soudního rozhodnutí o jejím vyrovnání podle zákona o konkursu a vyrovnání), popř. se u nehmotného a hmotného investičního majetku provede mimořádný odpis a upraví se odpisový plán.
(2) Tvorba opravných položek se provádí na vrub nákladů na základě inventarizace a při ní zjištěném snížení ocenění majetku v případech, kdy takto zjištěná hodnota je nižší než cena majetku zachycená v účetnictví na příslušných majetkových účtech.
(3) Opravné položky u investičního majetku, jehož užitná hodnota se běžně snižuje opotřebením, tj. odpisovaný majetek, se tvoří v případech, kdy jeho užitná hodnota zjištěná při inventarizaci je výrazně nižší, než je jeho ocenění v účetnictví po odečtení oprávek, a toto snížení hodnoty nelze považovat za definitivní (za snížení trvalého charakteru).
(4) Opravné položky k pohledávkám se vytvářejí za dlužníky v konkursním a vyrovnacím řízení a k nepromlčeným pohledávkám, vzniklých z titulu zdaňované činnosti, které jsou zaúčtovány v účetnictví a jsou splatné po 31. 12. 1994, a to ve výši stanovené zákonem č.593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Tvorba opravných položek se zaúčtuje na vrub účtů účtové skupiny 40 - 47 - Náklady (výdaje) na provozní činnosti organizace do položky "Tvorba zákonných opravných položek" a ve prospěch účtu 391-Opravná položka k pohledávkám. Snížení nebo zrušení vytvořené opravné položky se vyúčtuje ve prospěch účtů účtové skupiny 60 - 67 - Výnosy (příjmy) z provozních činností organizace, na položku "Zúčtované zákonné opravné položky" a na vrub účtu 391 - Opravná položka k pohledávkám.
Výše opravné položky vytvořené podle zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, nesmí přesáhnout výši pohledávky, k níž je opravná položka tvořena. V případech, ve kterých bude zákonná opravná položka vytvořena ve výši 100% nominální hodnoty nepromlčené pohledávky, může být tato pohledávka odepsána a opravná položka k ní zrušena. Takto odepsaná pohledávka se dále sleduje v podrozvahové evidenci, s výjimkou těch pohledávek, u kterých došlo k jejich zániku. Přijatá úhrada odepsané pohledávky se vyúčtuje ve prospěch účtů účtové skupiny 60 - 67 - Výnosy (příjmy) z provozních činností organizace na položce "Ostatní výnosy". O částku provedené úhrady se sníží zůstatek pohledávky zachycené v podrozvahové evidenci.
(5) Opravné položky se sníží, popř. zruší vyúčtováním ve prospěch výnosů, pokud inventarizace v následujícím období neprokáže opodstatněnost jejich výše.
(6) Opravné položky nesmí mít aktivní zůstatek.
(7) Pokud se na určitý titul snížení hodnoty majetku vytváří rezerva, nelze současně tvořit opravné položky.
(8) Tvořit opravné položky na zvýšení hodnoty majetku je zakázáno.
(9) V případě, že se při inventarizaci závazků zjistí, že jejich částka je vyšší než jejich výše v účetnictví, nevytvářejí se opravné položky, ale zvýšení se zaúčtuje přímo na účtu závazků se souvztažným zápisem na vrub příslušného účtu nákladů.
(10) Účetní jednotky opravné položky nevytvářejí a ani o nich neúčtují s výjimkou opravných položek k pohledávkám ve smyslu tohoto článku, odst. 4.
Čl.XIII
Kursové rozdíly
(1) Majetek a závazky, vyjádřené v cizí měně se přepočítávají na českou měnu směnným kursem devizového trhu vyhlašovaným Českou národní bankou. Při přepočtu cizích měn, které nejsou obsaženy v kursech vyhlašovaných Českou národní bankou, se pro přepočet použijí oficiální kursy devizy střed centrálních bank, případně aktuální kursy na mezibankovním trhu k americkému dolaru nebo německé marce, případně k EURu. Pro přepočet nakoupených valut a deviz je možno použít kurs, za který byl obchod uskutečněn.
(2) Na účtech pohledávek a závazků (účtová třída 3 a 9), na účtech úvěrů a finančních výpomocí (z účtové třídy 2 a 9 ) a na účtech finančních investic (účtová skupina 06) se účtují kursové rozdíly vznikající v účetnictví ke dni uskutečnění účetního případu z titulu platby závazků, inkasa pohledávek a prodeje finančních investic do nákladů, popř. do výnosů. Pro přepočet cizí měny na českou měnu ke dni uskutečnění účetního případu může účetní jednotka používat denních kursů platných v den uskutečnění účetního případu, nebo pevného kursu stanoveného k určitému datu po jí vymezené období. Při používání pevných kursů může účetní jednotka změnit svým rozhodnutím pevný kurs i v průběhu jí vymezeného období, vždy však v případech vyhlášené devalvace či revalvace koruny české. Pro výpočet kursových rozdílů se za den uskutečnění účetního případu považuje u dodavatele den vystavení faktury nebo obdobného dokladu, u odběratele den dojití faktury nebo obdobného dokladu.
(3) Kursové rozdíly zjištěné při uzavírání účetních knih ke dni sestavení účetní závěrky se účtují:
a) na finančních účtech účtových skupin 21, 22, 25 a 26 na vrub účtů účtových skupin 40 - 47 - Náklady (výdaje) na provozní činnosti organizace (analytická evidence: "Ostatní náklady") nebo ve prospěch účtů účtových skupin 60 - 67 - Výnosy (příjmy) z provozních činností organizace (analytická evidence: "Ostatní výnosy"),
b) na účtech pohledávek a závazků, úvěrů a finančních výpomocí a na účtech finančních investic na příslušných účtech aktiv a pasív v účtové skupině 38.
Čl.XIV
Inventarizační rozdíly
(1) Za inventarizační rozdíl, jako rozdíl mezi evidovaným stavem majetku a závazků a skutečným stavem majetku a závazků zjištěným inventurou, se považují výlučně případy, kdy
a) skutečný stav je nižší (manko, popř. schodek u peněžních hotovostí a cenin) než evidovaný stav a rozdíl mezi těmito stavy nelze doložit účetním dokladem nebo prokázat jiným způsobem stanoveným zákonem (mankem nejsou technologické a technické ztráty vznikající např. rozprachem, vyschnutím v rámci technologických úbytků ve výrobním, zásobovacím a odbytovém procesu - jde o tzv. manka v rámci norem přirozených úbytků zásob). Rozdíl se dále posuzuje zejména podle příslušných ustanovení občanského a obchodního zákoníku, zákoníku práce o odpovědnosti za škodu,
b) skutečný stav je vyšší (přebytek) než evidovaný stav a rozdíl mezi těmito stavy nelze doložit účetním dokladem nebo prokázat jiným způsobem stanoveným zákonem. Rozdíl se dále posuzuje mimo jiné v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o věci ztracené, skryté, opuštěné, majetkovém prospěchu.
(2) Rozdíly podle odstavce 1 se účtují v souladu s ustanovením § 30 odst. 3 zákona vždy do nákladů, popř. výnosů s výjimkou
a) schodku u pokladní hotovosti a cenin, které se zaúčtují vždy jako pohledávka vůči hmotně odpovědné osobě,
b) chybějících cenných papírů, kdy je nutno úbytek z tohoto titulu uvést v oddělené analytické evidenci "Cenné papíry v umořovacím řízení" a zahájit umořovací řízení,
c) přebytku nehmotného a hmotného investičního majetku, který se zachytí na vrub účtu majetku a ve prospěch účtu oprávek. Přebytek neodpisovaného hmotného investičního majetku se zachytí na vrub účtu majetku a ve prospěch účtu 900 - Základní jmění.
Čl.XV
Oceňování cenných papírů
(1) Cenné papíry se oceňují cenou pořízení. Při prodeji či jiném úbytku je lze ocenit cenou zjištěnou váženým aritmetickým průměrem cen pořízení nebo způsobem, kdy první cena pro ocenění přírůstku cenných papírů se použije jako první cena pro ocenění úbytku cenných papírů.
(2) Cenné papíry je nutno sledovat v analytické evidenci podle druhu cenných papírů a dále podle emitentů a nominálních hodnot, popř. podle měn, na které znějí.
(3) Vážený aritmetický průměr či způsob, kdy první cena pro ocenění přírůstku cenných papírů se použije jako první cena pro ocenění úbytku cenných papírů lze uplatnit jen v rámci stejného druhu cenného papíru, stejných emitentů, stejných nominálních hodnot a stejných měn, na které cenné papíry znějí.
(4) U dlužných cenných papírů se naběhlý alikvotní úrokový výnos za dobu držby účtuje na vrub účtu 385 - Příjmy příštích období a ve prospěch účtu 684 - Výnosy z finančních investic, popř. 685 - Výnosy z krátkodobého finančního majetku.
V případě pořízení dlužných cenných papírů s naběhlým alikvotním úrokovým výnosem do doby pořízení se tento úrok účtuje na účtech dlužných cenných papírů.
Úrokovým výnosem se rozumí :
a) u dlužných cenných papírů s úrokovou sazbou výnos stanovený touto sazbou, při respektování věcné a časové souvislosti
b) u diskontovaných dlužných cenných papírů rozdíl mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu a jeho nižším emisním kursem, při respektování věcné a časové souvislosti nebo rozdíl mezi jmenovitou hodnotou a cenou pořízení. Účetní jednotka použije zvolenou metodu ocenění pro všechny diskontované dlužné cenné papíry v rámci příslušné účtové třídy. Změnu ve způsobu ocenění v bezprostředně následujícím účetním období z důvodu dosažení věrného zobrazení předmětu účetnictví lze provést jen u nově nabytých cenných papírů.
Čl.XVI
Účtování o směnkách
(1) Směnky se oceňují v nominální hodnotě, t.j. ve směnečné sumě podle zvláštního předpisu. Rozdíl mezi směnečnou sumou a nákupní, resp. prodejní cenou směnky (úrokový výnos nebo náklad, diskont) se účtuje v okamžiku nákupu, prodeje či eskontu na účtech směnek souvztažně s příslušnými účty výnosů nebo nákladů. Pokud se tento rozdíl časově a věcně vztahuje k jinému než běžnému účetnímu období, časově se rozliší.
(2) Povinně se účtů časového rozlišení pro účtování diskontu používá u těch směnek, u nichž doba pro směnečný závazek, resp. pohledávku účetní jednotky ze směnky vyplývající přesahuje jedno účetní období.
(3) Ručení pozdějším majitelům směnky, které vzniklo z titulu převodů (indosamentu) směnky, s výjimkou eskontu, se účtují na podrozvahových účtech, a to od okamžiku převodu do dne splatnosti směnky. Ručení se snižuje o splacené částky při částečném splácení.
(4) Při eskontu směnky bankou se směnka převede na účet 313 - Pohledávky za eskontované cenné papíry.
(5) Do doby splacení bankou eskontované směnky směnečným dlužníkem trvá závazek prodávajícího vůči bance. O tomto závazku se účtuje ve prospěch účtu 232 - Eskontní úvěry; jde-li o závazek dlouhodobý, účtuje se ve prospěch účtu 951 - Dlouhodobé bankovní úvěry.
(6) Směnky nakoupené jako cenné papíry se oceňují cenou pořízení a účtuje se o nich na účtech 069 - Ostatní finanční investice, popř. 253 - Dlužné cenné papíry.
(7) Směnky přijaté jako platební prostředek, vyúčtované na účtu 312 - Směnky k inkasu, se při prodeji účtují obdobně jako postup pohledávky.
Čl.XVII
Pohledávky po lhůtě splatnosti
(1) Zákon o daních z příjmů umožňuje účetním jednotkám vybrané pohledávky po lhůtě splatnosti uplatnit jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmů. V účetnictví se zajistí podklady pro daňové účely buď postupem podle odstavce 2 nebo postupem podle odstavce 3.
(2) U vybraných pohledávek, u nichž termín splatnosti nastal do konce roku 1994, lze uplatnit jako výdaj ročně nejvýše zákonem stanové procento z neuhrazené části hodnoty pohledávky nebo ceny pořízení u pohledávky nabyté postoupením. Odpis uvedené výše pohledávky se účtuje na jednotlivých analytických účtech uvedených pohledávek vždy z jejich neuhrazené části, bez ohledu na v minulých účetních obdobích uplatněný odpis. V případě úhrady pohledávky, která již byla plně nebo částečně odepsána, se odepsaná část vyúčtuje jako ostatní výnos.
(3) Vybrané pohledávky, u nichž termín splatnosti nastal do konce roku 1994, lze soustředit na jednom souhrnném analytickém účtu k účtu 311 - Odběratelé a odpis provádět z celkové částky neuhrazených pohledávek bez ohledu na v minulých účetních obdobích uplatněný odpis. Přehled o jednotlivých účtech dlužníků poskytuje v tomto případě podrozvahová evidence, v níž se kromě stavu pohledávek zachycují pouze jejich úhrady, nikoliv procentický odpis podle zákona. Místo zřízení podrozvahové evidence může účetní jednotka postupovat i tak, že zachová přehled o jednotlivých účtech dlužníků v rámci analytické evidence k příslušnému souhrnnému analytickému účtu vybraných pohledávek a pro procentický odpis zřídí dále k souhrnnému analytickému účtu vybraných pohledávek samostatný analytický účet, na kterém bude účtovat souhrnný odpis na straně Dal. V tomto případě se úhrady účtují na souhrnném analytickém účtu vybraných pohledávek a i na analytických účtech jednotlivých dlužníků k tomuto účtu.
V případě úhrady vybraných pohledávek zahrnutých na účtu vybraných pohledávek se snižuje uvedený účet o úhradu bez ohledu na to, jaká část z uhrazených pohledávek již byla odepsána. Jako ostatní výnos se účtuje až ta část úhrady, kterou již nelze zaúčtovat jako úhradu na uvedený souhrnný analytický účet vybraných pohledávek, protože by úhrada převýšila výši případného aktivního zůstatku tohoto účtu.
V případě, že v souboru pohledávek jsou i pohledávky za dlužníky, kteří vstoupili do konkursu a vyrovnání, je nutno přeúčtovat původní hodnotu pohledávky na samostatný analytický účet dlužníka a k této pohledávce lze vytvořit opravnou položku jen ve výši, která nebyla již odepsána.
U pohledávek, které lze podle § 24 odst. 2 písm. y) plně odepsat, se do nákladů zahrne ta část pohledávek, která nebyla odepsána procentním odpisem a zároveň se tato pohledávka odúčtuje z podrozvahových účtů, resp. z analytických účtů dlužníků.
(4) U pohledávek, u nichž termín splatnosti nastal do konce roku 1994 a je u nich zákonem umožněn procentní odpis, se při uzavírání účetních knih nezjišťují ani neúčtují kursové rozdíly.
(5) K vybraným nepromlčeným pohledávkám, splatným po 31.prosinci 1994 lze vytvářet opravné položky ve výši stanovené zákonem o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů jako výdaj na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Opravné položky se vytvářejí k jednotlivým pohledávkám na základě inventarizace. U pohledávek v cizí měně, ke kterým se tvoří zákonná opravná položka, se při uzavírání účetních knih nezjišťují ani neúčtují kursové rozdíly.
(6) Opravné položky lze vytvářet a procentický odpis lze uplatnit pouze u pohledávky, vzniklé z titulu zdaňované činnosti.
Čl.XVIII
Pohledávky a závazky z opčních operací
Opční operací se rozumí, že kupující opce má u nákupní opce právo koupit, a u prodejní opce právo prodat stanovený podkladový nástroj, např. cenné papíry, za předem pevně určenou cenu (cena realizační) k určitému datu. Ke stanovenému datu právo uplatnit opci zaniká.
Prodávající (výstavce) opce má u nákupní opce povinnost prodat a u prodejní opce povinnost nakoupit podkladový nástroj za předem určenou cenu (cena realizační).
Opce jsou tedy pohledávkou nebo závazkem a účtují se na účtech 378 - Jiné pohledávky a 379 - Jiné závazky.
Opční listy jsou cenné papíry, které se účtují na účtu 251 - Majetkové cenné papíry.
Čl.XIX
Vnitroorganizační účetnictví
(1) Formu, organizaci a zaměření vnitroorganizačního účetnictví si účetní jednotka stanoví sama, přitom musí zabezpečit pro potřeby finančního účetnictví průkazné podklady:
a) o stavu a změně stavu zásob vytvořených vlastní činností,
b) pro vyjádření aktivace vlastních výkonů,
c) pro ocenění zásob a ostatních výkonů vytvořených vlastní činností.
(2) Vnitroorganizační účetnictví lze organizovat:
a) v rámci analytické evidence k finančnímu účetnictví, přičemž se může využít účtů Vnitroorganizační náklady a Vnitroorganizační výnosy, které se zařadí do účtových skupin 49 a 69 (např. s číselným označením 499 a 699),
b) v samostatném účetním okruhu, pro který se zvolí účty v rámci volných účtových tříd 7 a 8. Obsahovou náplň uvedených účtových tříd, zvolených účtových skupin a jednotlivých syntetických účtů si určí účetní jednotka sama. Účetní jednotka si v tomto případě zvolí i účetní období, pokud jím bude kratší období než kalendářní rok,
c) kombinací přístupů podle bodů a) a b).
(3) Spojovací účty prokazující návaznost mezi finančním a vnitroorganizačním účetnictvím při jeho organizaci v samostatném účetním okruhu si účetní jednotka zvolí v rámci účtů účtových tříd 7 a 8, popř. jejich funkci nahradí technické prostředky.
(4) Účty vnitroorganizačního účetnictví uvede účetní jednotka v účtovém rozvrhu.
Účtová třída 0 - Investiční majetek
Čl.I
Investiční majetek
(1) Investičním majetkem je
a) nehmotný investiční majetek,
b) hmotný investiční majetek,
c) finanční investice.
(2) V účtové třídě 0 - Investiční majetek se dále účtuje o
a) pořízení nehmotných a hmotných investic,
b) poskytnutých zálohách na nehmotný a hmotný investiční majetek,
c) oprávkách k nehmotnému a hmotnému investičnímu majetku,
d) opravných položkách k investičnímu majetku.
(3) Nehmotným investičním majetkem jsou v Čl. VIII. stanovené majetkové položky s dobou použitelnosti delší než jeden rok a v ocenění jedné položky převyšující 60 000 Kč, pokud se tímto opatřením nestanoví jinak. Dobou použitelnosti delší než jeden rok se rozumí doba, po kterou je majetek využitelný pro současnou nebo uchovatelný pro další činnost nebo může sloužit jako podklad nebo součást dokonalejších nebo jiných postupů nebo řešení včetně doby praktického ověřování nebo osvojování nehmotných výsledků.
(4) Drobným nehmotným investičním majetkem jsou účetní jednotkou určené majetkové položky vymezené v Čl. VIII, jejichž doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění jedné položky nepřevyšuje částku stanovenou v Čl. I, odstavci (3).
(5) Hmotným investičním majetkem se rozumí
a) pozemky, budovy, stavby,6) byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky zákonem č.72/1994 Sb., umělecká díla, sbírky, movité kulturní památky8) a předměty kulturní hodnoty,9) bez ohledu na jejich pořizovací cenu, pokud nejsou finančními investicemi,
b) samostatné movité věci, popř. soubory movitých věcí se samostatným technickoekonomickým určením, jejichž doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocení je ve výši částky stanovené zákonem o daních z příjmů pro tento majetek (dále jen "stanovená částka") včetně předmětů z drahých kovů, pokud nejsou finančními investicemi, účetní jednotka může stanovit, že hmotným investičním majetkem je též drobný hmotný investiční majetek vymezený v odstavci (6),
c) pěstitelské celky trvalých porostů1) s dobou plodnosti delší než tři roky,
d) základní stádo a tažná zvířata,
e) otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť, technická rekultivace a technické zhodnocení2), pokud nejsou součástí pořizovací ceny hmotného investičního majetku. Součástí technické rekultivace mohou být jen stavby (např. komunikace), které svým provedením, účelem a rozsahem slouží k provedení rekultivace. Technická rekultivace není investičním majetkem, pokud tak stanoví zvláštní zákon7).
(6) Drobný hmotný investiční majetek jsou movité věci, popřípadě soubory movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením, jejichž doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění je nižší než stanovená částka, jde-li o
a) předměty z drahých kovů, pokud nejsou finančními investicemi,
b) věci z finančního leasingu koupené nájemcem, popřípadě bezúplatně převzaté a oceněné reprodukční pořizovací cenou nižší, než je stanovená částka,
c) další věci stanovené účetní jednotkou.
(7) Příslušenstvím3) hmotného investičního majetku jsou předměty, které tvoří s hlavní věcí jeden majetkový celek a jsou součástí jeho ocenění a evidence. Příslušenství je součástí dodávky hlavní věci nebo se k hlavní věci přiřazuje dodatečně, t.j. technickým zhodnocením. Pokud příslušné předměty netvoří s hlavní věcí jeden majetkový celek, jde o samostatné movité věci.
(8) Finančními investicemi se rozumí
a) investiční cenné papíry a vklady, které budou v držení účetní jednotky déle než jeden rok, tj. podílové cenné papíry a vklady v podnicích s rozhodujícím vlivem, v podnicích s podstatným vlivem a v případech, kdy má účetní jednotka v jiné účetní jednotce menšinový vliv,
b) půjčky poskytnuté účetní jednotkou podnikům ve skupině a ostatní půjčky s dobou splatnosti delší než jeden rok,
c) ostatní investiční cenné papíry a vklady, jako nakoupené obligace a jiné dluhopisy, pokladniční poukázky, vkladové listy a termínované vklady se splatností delší než jeden rok,
d) umělecká díla, sbírky, předměty z drahých kovů a pozemky, které účetní jednotka pořizuje za účelem dlouhodobého uložení volných peněžních prostředků, a dále soubory movitých a nemovitých věcí pronajímaných jako celek podle § 28 odst. 2 zákona o daních z příjmů.
(9) V účtové třídě O - Investiční majetek účtuje účetní jednotka o majetku, ke kterému má právo vlastnické a dále:
a) o koupeném movitém investičním majetku, jehož vlastnictví kupující nabývá zaplacením a do nabytí vlastnictví (zaplacení) kupující majetek užívá,
b) o souborech movitých a nemovitých věcí pronajímaných jako celek podle § 28 odst. 2 zákona o daních z příjmů,
c) která je nájemcem, o technickém zhodnocení, jež odpisuje za podmínek stanovených v § 28 odst. 3 zákona o daních z příjmů,
d) o technické rekultivaci, která není součástí pořizovací ceny investičního majetku a účetní jednotka ji provádí na pozemcích ve vlastnictví jiné osoby,
e) o nehmotném majetku, k němuž účetní jednotka nabyla právo užívání od jiné osoby.
(10) Investičním majetkem nejsou
a) zásoby (včetně náhradních dílů),
b) krátkodobý (oběžný) finanční majetek (účtovaný na účtech účtové třídy 2 - Finanční účty),
c) drobný nehmotný a hmotný majetek, o kterém účetní jednotka rozhodla, že není investičním majetkem; v takovém případě se nehmotný majetek vyúčtuje při pořízení do nákladů (na účet 40 - 47 - Náklady (výdaje) na provozní činnosti organizace, analytická evidence "Náklady na nakoupené služby") a o hmotném majetku se účtuje jako o zásobách (a o jejich předání do používání se účtuje na účtu účtových skupin 40 - 47 - Náklady (výdaje) na provozní činnosti organizace, analytická evidence "Náklady vynaložené na nákupy"). Účetní jednotka určí, které druhy takto zúčtovaného drobného majetku bude dále sledovat v operativní evidenci až do jejich vyřazení a uvádět je v účetní závěrce (v příloze).
(11) Nehmotný investiční majetek a hmotný investiční majetek, který byl zaúčtován do 31.12.1995 na majetkové účty, se vede na těchto účtech až do vyřazení.
(12) V ocenění podle odstavce 5 písm. b) a odstavce 6 se účtuje o majetku, který byl uveden do užívání počínaje dnem 1. ledna 1998. O majetku, který byl uveden do užívání před tímto datem, se účtuje podle dříve platných opatření.
(13) V ocenění podle ostavců 3 a 4 se účtuje o majetku, který byl uveden do užívání počínaje dnem 1. ledna 1999. O majetku, který byl uveden do užívání před tímto datem se účtuje podle dříve platných opatření.
Čl.II
Pořízení investičního majetku
(1) Investiční majetek se pořizuje zejména koupí, vytvořením vlastní činností, nabytím práv k výsledkům duševní tvořivé činnosti, bezúplatným nabytím (včetně darování), převodem podle právních předpisů. Nehmotným nebo hmotným investičním majetkem se stává též technické zhodnocení drobného nehmotného nebo hmotného majetku (Čl. I. odst. 4 a 6), který účetní jednotka v souladu s tímto opatřením zaúčtovala do nákladů nebo do zásob.
(2) Nehmotným a hmotným investičním majetkem se stávají věci uvedené do používání. Uvedením do používání se rozumí zabezpečení všech technických funkcí potřebných k užívání a splnění všech povinností stanovených právními předpisy, např. stavebními, ekologickými, požárními, bezpečnostními a hygienickými.
(3) Finančními investicemi se stávají věci uvedené v Čl. I odst. 8 dnem uskutečnění účetního případu.
(4) Nehmotný a hmotný investiční majetek vytvořený vlastní činností se vyúčtuje na vrub účtu účtové skupiny 04 - Pořízení hmotných a nehmotných investic a ve prospěch účtu účtových skupin 60 - 67 - Výnosy (příjmy) z provozních činností organizace (analytická evidence "Aktivace nehmotného a hmotného investičního majetku").
(5) Nehmotný a hmotný investiční majetek nabytý bezúplatně (včetně darování) se vyúčtuje na vrub účtové skupiny 04 - Pořízení nehmotných a hmotných investic a ve prospěch účtu 900 - Základní jmění.
(6) Na účtech účtové skupiny 05 - Poskytnuté zálohy na nehmotný a hmotný investiční majetek se účtují zálohy dlouhodobé i krátkodobé.
(7) Při pořízení hmotného investičního majetku směnnou smlouvou je nákladem každé strany zůstatková cena majetku ke směně předaného a výnosem je cena majetku směnnou smlouvou pořízeného, tj. buď pořizovací cena, jsou-li ceny ve smlouvě sjednány anebo reprodukční pořizovací cena, nejsou-li ceny ve smlouvě sjednány.
Čl.III
Ocenění investičního majetku
(1) Investiční majetek se v souladu se zákonem o účetnictví oceňuje pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou, cenou pořízení a vlastními náklady.
(2) Pořizovací cena obsahuje cenu pořízení investičního majetku včetně nákladů uvedených v článku VI a VII.
(3) Reprodukční pořizovací cenou se oceňuje
a) nehmotný a hmotný investiční majetek pořízený bezúplatně (darováním),
b) nehmotný investiční majetek vytvořený vlastní činností, pokud je reprodukční pořizovací cena nižší než vlastní náklady,
c) hmotný investiční majetek bezúplatně nabytý na základě smlouvy o koupi najaté věci 4) (finanční leasing); účtuje se souvztažným zápisem na příslušný účet oprávek,
d) nehmotný a hmotný investiční majetek nově zjištěný a v účetnictví dosud nezachycený (např. inventarizační přebytek); účtuje se souvztažným zápisem na příslušný účet oprávek, v případě neodpisovaného hmotného investičního majetku se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 900 - Základní jmění.
e) vklad nehmotného a hmotného investičního majetku, s výjimkou případů, kdy vklad je oceněn jinak, např. podle zakladatelské smlouvy, nebo obdobného dokumentu o založení účetní jednotky.
(4) Vlastními náklady jsou veškeré náklady vynaložené na pořízení nehmotného a hmotného investičního majetku vlastní činností.
(5) Ocenění jednotlivého hmotného investičního majetku a jednotlivého nehmotného investičního majetku se zvyšuje o technické zhodnocení, jehož hodnotové vymezení částkou stanoví §§ 33 zákona o daních z příjmů. Náklady nepřevyšující uvedenou částku se účtují jako:
a) náklady vynaložené na nákupy v případě hmotného investičního majetku
b) náklady na nakupované služby v případě nehmotného investičního majetku
Pořizovací cena souboru movitých věcí se zvýší o pořizovací cenu věci do souboru dodatečně zařazené. Při vyřazení části souboru movitých věcí se pořizovací cena souboru sníží o pořizovací cenu vyřazené části, přičemž míra odepsanosti vyřazené části je shodná s mírou odepsanosti souboru.
(6) Finanční investiční majetek se oceňuje cenou pořízení (včetně emisního ážia). Nepeněžitý vklad do obchodní společnosti nebo družstva se oceňuje účetní zůstatkovou cenou vloženého majetku, bez ohledu na případné jeho jiné ocenění ve společenské smlouvě nebo zakladatelské listině. Pokud by účetní cena vkladu, s ohledem na závazky, přecházející současně s vkladem, dosáhla záporných hodnot, je na účtech cenných papírů a vkladů nulové ocenění a rozdíl je zúčtován do výnosů (cenný papír a vklad je účtován na podrozvahových účtech).
(7) O zvýšení ocenění investičního majetku, pokud tak nestanoví toto opatření či zvláštní právní předpis, se neúčtuje.
(8) O trvalém snížení ocenění nehmotného a hmotného investičního majetku se účtuje prostřednictvím oprávek (účty účtových skupin 07 a 08); přitom je nutné opravit odpisový plán.
(9) O přechodném snížení ocenění investičního majetku se účtuje v rámci uzavírání účetních knih pomocí opravných položek na účtech účtové skupiny 09; jde zejména o snížení ceny z titulu předpokládané nižší prodejní ceny než je ocenění majetku v účetnictví apod.; do opravných položek se nesmějí promítat kursové ztráty.
(10) Investiční majetek bezúplatně získaný v rámci delimitací složkami vlastní organizace se oceňuje pořizovací cenou, ve které byl veden u předávající účetní jednotky, je-li správná a prokazatelná; v opačném případě se oceňuje reprodukční pořizovací cenou.
(11) V ocenění podle odstavce 5 se účtuje o technickém zhodnocení, jež bylo uvedeno do užívání počínaje dnem 1. ledna 1998. O technickém zhodnocení, jež bylo uvedeno do užívání před tímto datem, se účtuje podle dříve platných opatření.
Čl.IV
Odpisování investičního majetku
(1) Nehmotný a hmotný investiční majetek se odpisuje na základě odpisového plánu nepřímo prostřednictvím účetních odpisů, které stanoví účetní jednotka v souladu s ustanovením zákona. Zůstatková cena se zjišťuje pomocí oprávek k nehmotnému a hmotnému investičnímu majetku vytvářených v souladu s účetními odpisy.
(2) Účetní odpisy se počítají z ceny, za kterou je nehmotný nebo hmotný investiční majetek oceněn v účetnictví (čl. III), a to do její výše.
(3) Sazby účetních odpisů si stanoví účetní jednotka např. z hlediska času, předpokládané doby upotřebitelnosti nebo též ve vztahu k výkonům (např. u dopravních prostředků); drobný nehmotný a hmotný investiční majetek může být odepsán též jednorázově, pokud se však výrazněji nenaruší věcná a časová souvislost nákladů a výnosů.
(4) Při odpisování zvířat základního stáda a tažných zvířat lze postupovat tak, že se odpisy vyjádří podílem pořizovací ceny snížené o předpokládanou tržbu při brakaci (čitatel) a předpokládaného počtu let chovu základního stáda (jmenovatel). Tažná zvířata, dostihoví a plemenní koně se odpisují individuálně, ostatní zvířata základního stáda lze odpisovat skupinově.
(5) V případě nehmotného a hmotného investičního majetku v podílovém spoluvlastnictví provádí každý spoluvlastník účetní odpisy ze svého vlastnického podílu.
(6) Účetní odpisy se účtují ve prospěch účtů účtových skupin 07 - Oprávky k nehmotnému investičnímu majetku a 08 - Oprávky k hmotnému investičnímu majetku a na vrub účtů účtových skupin 40 - 47 - Náklady (výdaje) na provozní činnosti organizace (analytická evidence: "Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku").
(7) Odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
Čl.V
Vyřazování investičního majetku
(1) Investiční majetek se vyřazuje zejména prodejem, likvidací, bezúplatným převodem (darováním), převodem na základě právních předpisů, vkladem investičního majetku do obchodní společnosti či družstva a v důsledku manka nebo škody.
(2) Zůstatková cena stavebního objektu nebo jeho části, likvidovaného v důsledku stavby včetně nákladů na likvidaci, se zahrne do nákladů na stavbu.
(3) Při částečné likvidaci jednotlivého hmotného investičního majetku trvalým vyřazením věci, aniž by se majetek znehodnotil nebo ztratil způsobilost užívání, a vyřazená věc byla součástí ocenění majetku a po vyřazení má povahu samostatné movité věci, ocenění majetku se sníží o pořizovací cenu vyřazené věci. Míra odepsanosti vyřazené věci je shodná s mírou odepsanosti původního majetku. Obdobně se postupuje v případě nehmotného investičního majetku.
(4) Je-li účetní jednotka povinna bezúplatně převést hmotný investiční majetek podle právních předpisů, jednorázově odepíše pořizovací cenu do nákladů a jako plně odepsaný bezúplatně převede nabývající organizaci, která jej neodpisuje.
(5) Zůstatková cena odpisovaného investičního majetku a pořizovací cena neodpisovaného hmotného investičního majetku se vyúčtuje na vrub
a) účtových skupin 40 - 47 - Náklady (výdaje) na provozní činnosti organizace (analytická evidence: "Odpisy hmotného a nehmotného investičního majetku"), v případě jeho likvidace,
b) účtových skupin 40 - 47 - Náklady (výdaje) na provozní činnosti organizace (analytická evidence: "Ostatní náklady"), v případě manka nebo škody,
c) účtu 900 - Základní jmění, jde-li o darování majetku,
d) účtu 481 - Zůstatková cena prodaného nehmotného a hmotného investičního majetku v případě prodeje,
e) účtu 367 - Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů při nepeněžním vkladu do obchodní společnosti či družstva.
(6) Při prodeji finančních investic (cenných papírů a vkladů) se cena, ve které se účtují na příslušných účtech účtové skupiny 06 - Finanční investice vyúčtuje se na vrub účtu 482 - Prodané cenné papíry a vklady.
(7) Pořízení nehmotných investic a pořízení hmotných investic, které je trvale zastaveno a vlastníkem v něm nebude pokračováno, se odepíše na vrub účtů účtových skupin 40 - 47 Náklady(výdaje) na provozní činnosti organizace (analytická evidence "Ostatní náklady").
Čl.VI
Pořízení nehmotných investic
(1) Na účtu 041 - Pořízení nehmotných investic se účtuje pořízený nehmotný investiční majetek do doby jeho uvedení do užívání včetně výdajů spojených s jeho pořízením. Je-li součástí výdajů spojených s pořízením (Čl. VIII, odst. 1, 2 a 3) zhotovování věcí materiální povahy (např. modelů, prototypů a vzorků), na kterých se práce zkoušejí nebo ověřují, účtují se na samostatném analytickém účtu. V případě, že movité předměty pro další práce jsou nepotřebné, naloží se s nimi podle toho, budou-li prodány, likvidovány nebo využity ve vlastní činnosti; v posledním případě se zaúčtují na příslušný majetkový účet.
(2) Je-li nehmotný investiční majetek vytvářen vlastní činností variantně (např. variantní projekty), jsou součástí ocenění nehmotného investičního majetku náklady na všechna variantní řešení.
(3) Nehmotný investiční majetek, u kterého nevznikají výdaje spojené s jeho pořízením a který se ihned uvádí do užívání, je možno účtovat přímo na příslušné účty účtové skupiny 01 - Nehmotný investiční majetek.
(4) Pro technické zhodnocení nehmotného investičního majetku z věcného hlediska obdobně platí ustanovení o technickém zhodnocení hmotného investičního majetku, avšak s ohledem na nehmotnou povahu majetku.
Čl.VII
Pořízení hmotných investic
(1) Na účtu 042 - Pořízení hmotných investic se účtuje pořizovaný hmotný investiční majetek do doby jeho uvedení do užívání včetně výdajů spojených s jeho pořízením zejména na
a) přípravu a zabezpečení investic (včetně úroků, kursových rozdílů, odvodu za dočasné odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě, poplatků za dočasné odnětí lesní půdy, úplat za poskytnuté záruky v souvislosti s pořízením investic) do doby uvedení pořizované investice do používání,
b) průzkumné, geologické, geodetické a projektové práce (včetně variantních řešení), umělecká díla tvořící součást stavebních objektů, odvody za trvalé odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě, poplatky za trvalé odnětí lesní půdy, odvody za dočasné odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě pro zařízení staveniště, otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť, technickou rekultivaci, technické zhodnocení, dopravu, montáž a clo,
c) zabezpečovací a konzervační práce, popř. udržovací a dekonzervační práce v případě zastavení pořizované investice,
d) jednorázové náhrady za omezení vlastnických práv například na lesních pozemcích a lesních porostech u venkovních vedení elektřiny a u plynovodů,10) a náhrady majetkové újmy vlastníkovi nebo nájemci nemovitosti nebo za omezení v obvyklém užívání nemovitosti,11) jakož i poplatky za smýcený porost a ekologickou újmu v souvislosti s výstavbou podle příslušných zákonů,
e) úhradu podílu na účelně vynaložených nákladech dodavatele spojených s připojením a zajištěním požadovaného příkonu nebo požadované dodávky plynu a tepla, jakož i úhrada vlastníkovi rozvodného zařízení za přeložku rozvodného zařízení.
f) zkoušky, kterými zhotovitel prokazuje řádné provedení díla. Vzniknou-li při zkouškách použitelné výrobky nebo výkony, které podle smlouvy patří objednateli, sníží se o výnosy z těchto výrobků nebo výkonů náklady na pořízení hmotných investic,
(2) Na účtu 042 - Pořízení hmotných investic se neúčtují, součástí pořizovací ceny hmotných investic nejsou, ale součástí provozních nákladů jsou
a) smluvní pokuty a úroky z prodlení, popř. jiné sankce ze smluvních vztahů, účtované na účtech účtových skupin 40 - 47 Náklady(výdaje) na provozní činnosti organizace (analytická evidence "Ostatní náklady"), a peněžní náhrady škod souvisejících s investiční výstavbou,
b) výdaje na přípravu pracovníků pro budované provozy a zařízení,
c) výdaje na vybavení pořizované investice zásobami,
d) výdaje na biologickou rekultivaci,
e) výdaje spojené s přípravou a zabezpečením výstavby vzniklé po uvedení pořizované investice do užívání,
f) výdaje na opravy a udržování hmotného investičního majetku. Opravami se odstraňuje částečné fyzické opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Uvedením do provozuschopného stavu se rozumí také provedení opravy s použitím jiných než původních materiálů, dílů, součástí nebo technologií, pokud tímto nedojde k technickému zhodnocení. Udržováním se zpomaluje fyzické opotřebení, předchází jeho následkům a odstraňují drobnější závady,
g) daně spojené s pořízením hmotného investičního majetku, které zákon o daních z příjmů neuznává za výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů, a dále daň z převodu nemovitostí.
(3) Hmotný investiční majetek, u kterého nevznikají výdaje spojené s jeho pořízením a který se ihned uvádí do užívání, je možno účtovat přímo na příslušné účty účtové skupiny 02 - Hmotný investiční majetek - odpisovaný" nebo 03 - Hmotný investiční majetek - neodpisovaný.
(4) Investice, kterými nájemce podle smlouvy uvádí po skončení nájmu najatou věc do předešlého stavu, se jednorázově odepíší na vrub účtů účtových skupin 40-47 - Náklady(výdaje) na provozní činnosti organizace (analytická evidence: "Ostatní náklady").
Čl.VIII
Nehmotný investiční majetek
(1) Nehmotnými výsledky výzkumné a obdobné činnosti účtovanými na účtu 012 jsou výsledky úspěšně provedených prací, které nejsou předmětem průmyslových, autorských a ocenitelných práv. Na tomto účtu se o nich účtuje v případě, že jsou
a) nabyty samostatně, tj. nejsou součástí nabytého investičního majetku a jeho ocenění,
b) vytvořeny vlastní činností za účelem obchodování s nimi, resp. opakovaného prodeje (nejde o výsledky na zakázku nebo o součást dodávky investičního majetku).
(2) Software se účtuje na účtu 013 bez ohledu na to, zda je nebo není předmětem autorských práv, a to v případě, že je
a) nabyt samostatně, tj. není součástí nabytého hardware a jeho ocenění,
b) vytvořeno vlastní činností za účelem obchodování s ním, avšak nejde o software na zakázku nebo o součást dodávky hardware.
(3) Na účtu 014 - Ocenitelná práva se účtují výrobně technické poznatky know-how, licence, předměty průmyslových práv a jiné duševní vlastnictví, které je předmětem ocenitelných práv, a to jak nabývaných, tak poskytovaných.
Čl.IX
Hmotný investiční majetek
(1) Účetní jednotka, která po 1.1.1997 koupí pozemek s ložiskem nevyhrazeného nerostu nebo jeho částí (dále jen "ložisko"), vyúčtuje zvlášť pozemek a zvlášť ložisko (účet 029 - Ostatní hmotný investiční majetek). Oceněním ložiska nacházejícího se na jednotlivém pozemku je kladný rozdíl mezi pořizovací cenou jednotlivého pozemku s ložiskem a cenou tohoto pozemku podle právního předpisu platného v době pořízení. Ložisko těžené v souladu s vyhláškou č.175/1992 Sb.,se odpisuje odpisovou sazbou na jednotku těženého množství na základě skutečné těžby. Odpisová sazba na jednotku těženého množství (Kč/t, Kč/m3) je podíl pořizovací ceny ložiska na jednotlivém pozemku a zásob nevyhrazeného nerostu (t, m3) prokázaných geologickým průzkumem na tomto pozemku.
(2) Do pořizovací ceny pozemku se zahrne hodnota koupeného lesa. Pořizovací cenou koupeného pozemku osázeného stromy nebo keři, které nejsou pěstitelským celkem trvalých porostů,1) je cena včetně osázení.
(3) Na účtu 026 - Základní stádo a tažná zvířata se bez ohledu na pořizovací cenu účtují plemenná zvířata kategorií skotu, koní, prasat, ovcí, koz a hus, dále koně tažní, dostihoví a sportovní, osli, muly a mezci, a to způsobem odpovídajícím povaze tohoto majetku. Účetní jednotka může rozhodnout, že na tomto účtu se rovněž účtují zvířata základního stáda ostatních hospodářsky využívaných chovů (např. muflonů, daňků, jelenů, pštrosů), pokud jejich využitelnost v chovu je delší než 4 roky.
(4) Na účtu 032 - Umělecká díla a sbírky se účtují
a) výtvarná díla a umělecké předměty ve smyslu zákona o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), pokud nejsou součástí stavebních objektů nebo finančními investicemi,
b) sbírky, např. soubor předmětů zobrazující historický nebo technický vývoj, movité kulturní památky a předměty kulturní hodnoty, pokud nejsou finančními investicemi.
Tento účet používá pouze Česká televize, Český rozhlas a veřejné vysoké školy. Ostatní účetní jednotky o uměleckých dílech, sbírkách a věcech zapsaných v seznamu kulturních památek v účetnictví neúčtují. Evidenci o nich vedou v záznamech operativní evidence.
Čl.X
Účtování o pronájmu
(1) Při účtování pronajatého majetku odpisovaného nájemcem podle § 28 odst. 2 zákona o daních z příjmu se postupuje takto:
a) majetek přenechaný k užívání pronajímatel převede z účtu účtových skupin 01, 02, 03, 07 a 08 na vrub účtu 069 - Ostatní finanční investice. Pokud je k majetku účtována opravná položka, zruší se. Dále se majetek se strany Dal účtu 069 - Ostatní finanční investice vyúčtuje na vrub účtu 378 - Jiné pohledávky.
b) majetek přenechaný k užívání nájemce vyúčtuje na vrub účtu účtových skupin 01, 02 a 03 a ve prospěch účtu 954 - Závazky z pronájmu, v ocenění majetku u pronajímatele a uvedeném ve smlouvě,
c) majetek vrácený po zániku nájemní smlouvy nájemce vyúčtuje ve prospěch účtů účtových skupin 01, 02 a 03, na vrub účtů účtových skupin 07 a 08 a na vrub účtu 954 - Závazky z pronájmu,
d) majetek vrácený po zániku nájemní smlouvy pronajímatel vyúčtuje na vrub účtových skupin 01, 02 a 03 a ve prospěch účtů účtových skupin 07, 08 se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 378 - Jiné pohledávky. Pokud by měl být vrácený majetek znovu pronajat, vyúčtuje se na vrub účtu 069 - Ostatní finanční investice a ve prospěch účtu 378 - Jiné pohledávky.
(2) Při účtování nájemného v případě pronajatého majetku podle odst. 1 se postupuje tak, že celková částka za pronájem sjednaná ve smlouvě se rozdělí na dvě části:
a) na složku odpovídající výši odpisů, popřípadě částce na budoucí odkoupení majetku, o které účtuje nájemce na vrub účtu 954 - Závazky z pronájmu a pronajímatel ve prospěch účtu 378 - Jiné pohledávky,
b) na složku nájemného, o které účtuje nájemce na vrub účtů účtových skupin 40 - 47 - Náklady (výdaje) na provozní činnosti organizace (analytická evidence: "Náklady na nakupované služby"), pokud nájemcem je účetní jednotka, která vede účetnictví podle této účtové osnovy, a pronajímatel ve prospěch účtu 684 - Výnosy z finančních investic.
(3) Vypořádání případných závazků a pohledávek podle odstavce 2 po zániku nájemní smlouvy, tj. v případě zůstatku účtu 954 - Závazky z pronájmu a 378 - Jiné pohledávky, se provede v souladu s ujednáním ve smlouvě.
(4) Při účtování technického zhodnocení odpisovaného nájemcem podle § 28 odst. 3 zákona o daních z příjmů se při zániku nájemní smlouvy postupuje takto:
a) nájemce vyúčtuje zůstatkovou cenu technického zhodnocení na vrub účtu účtových skupin 40 - 47 - Náklady (výdaje) na provozní činnosti organizace (analytická evidence: "Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku"), pokud vede účetnictví podle této účtové osnovy, popř. podle nájemní smlouvy jako úhradu závazku z pronájmu,
b) pronajímatel vyúčtuje technické zhodnocení na vrub účtové skupiny 02 - Hmotný investiční majetek a ve prospěch účtu účtových skupin 60-67 - Výnosy(příjmy) z provozních činností organizace (analytická evidence: "ostatní výnosy"), popř. podle nájemní smlouvy jako úhradu pohledávky z pronájmu.
Čl.XI
Analytická evidence investičního majetku
(1) Analytickou evidenci vede
a) účetní jednotka podle jednotlivých složek investičního majetku. V případě souboru movitých věcí a majetkové složky, v jejímž ocenění je příslušenství, se rovněž uvádějí jednotlivé části souboru a jednotlivé kusy příslušenství věcně a v hodnotovém vyjádření. Pokud se k souboru přiřadí další věc a k majetkové složce se příslušenství přiřadí nebo naopak vyřadí, uvádí se datum přiřazení této věci nebo příslušenství,
b) účetní jednotka podle účelu stanoveného právními předpisy nebo vyplývajícího z požadavků vlastního řízení,
c) nájemce odděleně za majetek uvedený v čl. I, odstavci 9 písm. b) a c).
(2) Analytická evidence podle jednotlivých složek nehmotného a hmotného investičního majetku slouží k jeho identifikaci, zejména obsahuje název nebo popis majetku, popř. číselné označení, datum a způsob jeho pořízení a uvedení do používání, datum zaúčtování na účet účtové skupiny 01, 02 a 03, ocenění, údaje o zvoleném postupu účetního a daňového odpisování, roční sazby účetních a daňových odpisů za zdaňovací období, datum a způsob vyřazení. Dále obsahuje analytická evidence údaje o výši odpočtu daně z přidané hodnoty. Plátci DPH, kteří ve smyslu příslušných předpisů neuplatnili nárok na odpočet DPH a mají uvedený majetek oceněný včetně DPH, sledují částku DPH v analytické evidenci. U majetku, k němuž účetní jednotka nemá vlastnické právo, nebo u něhož vzniklo zástavní právo nebo věcné břemeno anebo na jehož pořízení byla poskytnuta dotace, se uvede vlastník majetku, zástavní věřitel, účastník věcného břemene, výše dotace a další skutečnosti prokazující úplnost účetního případu.
(3) Analytická evidence finančního investičního majetku se vede podle jeho jednotlivých složek; u záloh a půjček podle jednotlivých dlužníků. Obsahuje údaje potřebné k identifikaci finančního investičního majetku, popř. údaje stanovené zvláštními předpisy.
Účtová třída 1 - Zásoby
Čl.I
Zásoby
(1) Zásobami jsou
a) skladovaný materiál,
b) nedokončená výroba, polotovary vlastní výroby, výrobky a zvířata,
c) skladované zboží.
(2) Do materiálu náleží suroviny (základní materiál), pomocné a provozovací látky, náhradní díly, obaly apod. pokud nejsou hmotným investičním majetkem
a) Suroviny (základní materiál) jsou hmoty, které při výrobním procesu přecházejí zcela nebo zčásti do výrobku a tvoří jeho podstatu.
b) Pomocné látky jsou hmoty, které přecházejí také přímo do výrobku, netvoří však jeho podstatu (např. lak na výrobky).
c) Provozovacími látkami jsou hmoty, jichž je zapotřebí pro provoz organizace jako celku (např. mazadla, palivo, čistící prostředky).
d) Náhradní díly jsou předměty určené k uvedení hmotného majetku do původního stavu.
e) Obaly slouží ochraně a dopravě nakoupeného materiálu, zboží a vlastních výrobků. Nevratné obaly jsou dodávány zákazníkovi nebo předávány uvnitř účetní jednotky spolu s daným obsahem.
f) Drobný hmotný majetek, o kterém účetní jednotka rozhodla, že není investičním majetkem (viz též účtová třída 0 - Investiční majetek, Čl. I odst. 6 a odst. 10 písm. c)),
g) movité věci s dobou použitelnosti jeden rok a kratší bez ohledu na pořizovací cenu.
(3) Nedokončená výroba jsou produkty, které již prošly jedním nebo několika výrobními stupni a nejsou již materiálem, ale také ne ještě hotovým výrobkem. Pod pojmem nedokončená výroba se zahrnují rovněž nedokončené výkony jiných činností, kde nevznikají hmotné produkty.
(4) Polotovary vlastní výroby jsou odděleně evidované produkty, které ještě neprošly všechny výrobní stupně, a musí být proto dokončeny nebo zkompletovány do finálních výrobků v dalším výrobním procesu účetní jednotky.
(5) Výrobky jsou předměty vlastní výroby určené k realizaci mimo účetní jednotku.
(6) Zvířata náležející do zásob jsou mladá chovná zvířata, zvířata ve výkrmu a dále např. kožešinová zvířata, ryby, včelstva, hejna slepic, kachen, krůt, perliček, hus na výkrm, psi a další.
(7) Zbožím jsou movité věci nakoupené za účelem prodeje. Zbožím jsou i výrobky vlastní výroby, které byly aktivovány a předány do vlastních prodejen. Zbožím jsou též nemovitosti s výjimkou pozemků, které účetní jednotka, jejímž předmětem činnosti je nákup a prodej nemovitostí, nakupuje za účelem prodeje v nezměněné podobě a sama je nepoužívá, nepronajímá a neprovádí na nich technické zhodnocení.
Čl.II
Účtování zásob
(1) Účtování pořízení a úbytku zásob se provádí podle způsobu A nebo B.
(2) Způsob A
(2.1) Nákupy od jiných subjektů a aktivace materiálu a zboží
(2.1.1) V průběhu účetního období se složky pořizovací ceny nakupovaných zásob účtují na vrub účtu 111-Pořízení materiálu nebo 131-Pořízení zboží se souvztažným zápisem na příslušných účtech zúčtovacích vztahů, popř. na finančních účtech. Vnitroorganizační služby, které souvisejí s přepravou dodávek zásob, se aktivují. Aktivace materiálu, služeb a zboží se účtuje ve prospěch účtů účtových skupin 60 - 67 - Výnosy (příjmy) z provozních činností organizace (analytická evidence: "Změna stavu vnitroorganizačních zásob"). Převzetí materiálu a zboží na sklad provádí účetní jednotka v pořizovacích cenách u nákupů a ve vlastních nákladech u zásob vlastní výroby účetním zápisem na vrub účtu 112-Materiál na skladě nebo 132-Zboží na skladě a ve prospěch účtu 111-Pořízení materiálu nebo 131-Pořízení zboží. Spotřeba materiálu se účtuje na vrub účtů účtových skupin 40 - 47 - Náklady (výdaje) na provozní činnosti organizace (analytická evidence: "Náklady vynaložené na nákupy") a u prodeje materiálu na vrub účtu 483 - Prodaný materiál. Hodnota prodaného zboží se účtuje na vrub účtů účtových skupin 40 - 47 - Náklady (výdaje) na provozní činnosti organizace (analytická evidence "Náklady na vynaložené nákupy" odděleně od spotřeby materiálu).
(2.1.2) Při uzavírání účetních knih se inventarizační rozdíly zaúčtují na vrub účtů účtových skupin 40 - 47 - Náklady (výdaje) na činnosti organizace (analytická evidence: "Náklady vynaložené na nákupy"), jde-li o manka do výše norem přirozených úbytků, na vrub účtů účtových skupin 40 - 47 - Náklady (výdaje) na činnosti organizace (analytická evidence. "Ostatní náklady"), v případě mank nad normu přirozených úbytků anebo nejsou-li normy stanoveny a u přebytků zásob ve prospěch účtů účtových skupin 60 - 67 - Výnosy (příjmy) z provozních činností organizace (analytická evidence: "Ostatní výnosy"), popř. ve prospěch účtů účtových skupin 40 - 47 Náklady (výdaje) na provozní činnosti organizace (analytická evidence: "Náklady na vynaložené nákupy"), je-li prokázán vznik přebytku chybným účtováním do nákladů v témže účetním období.
(2.2) Zásoby vlastní výroby
(2.2.1) V průběhu účetního období se přírůstky zásob oceněné vlastními náklady zaúčtují na vrub příslušného účtu účtové skupiny 12-Zásoby vlastní výroby se souvztažným zápisem ve prospěch účtů účtových skupin 60 - 67 - Výnosy (příjmy) z provozních činností organizace (analytická evidence: "Změna stavu vnitroorganizačních zásob"). Při vyskladnění zásob se účtuje na vrub účtových skupin 60 - 67 - Výnosy (příjmy) z provozních činností organizace (analytická evidence: "Změna stavu vnitroorganizačních zásob") a ve prospěch příslušných účtů účtové skupiny 12 - Zásoby vlastní výroby.
(2.2.2) Při uzavírání účetních knih se inventarizační rozdíly zaúčtují na vrub účtových skupin 60 - 67 - Výnosy (příjmy) z provozních činností organizace (analytická evidence "Změna stavu vnitroorganizačních zásob", jde-li o manka do výše norem přirozených úbytků, na vrub účtů účtových skupin 40 - 47 - Náklady (výdaje) na provozní činnosti organizace (analytická evidence: "Ostatní náklady"), v případě mank nad normu přirozených úbytků a u přebytků zásob ve prospěch účtů účtových skupin 60 - 67 - Výnosy (příjmy) z provozní činnosti organizace (analytická evidence: "Změna stavu vnitroorganizačních zásob").
(3) Způsob B
(3.1) Nákupy od jiných subjektů a aktivace materiálu a zboží
(3.1.1.) V průběhu účetního období se složky pořizovací ceny nakupovaných zásob účtují na vrub účtů účtových skupin 40 - 47 - Náklady (výdaje) na provozní činnosti organizace (analytická evidence: "Náklady vynaložené na nákupy") se souvztažným zápisem na příslušných účtech zúčtovacích vztahů nebo na finančních účtech. Vnitroorganizační služby, které souvisejí s přepravou dodávek zásob, se aktivují. Aktivace materiálu, služeb a zboží se účtuje na vrub účtů účtových skupin 40 - 47 - - Náklady (výdaje) na provozní činnosti organizace (analytická evidence: "Náklady vynaložené na nákupy") souvztažně s příslušným účtem účtové skupiny 60 - 67 - Výnosy (příjmy) z provozní činnosti organizace (analytický účet: "Změna stavu vnitroorganizačních zásob").
(3.1.2) Při uzavírání účetních knih se počáteční stavy účtů 112 - Materiál na skladě a 132 - Zboží na skladě převedou na vrub účtů účtových skupin 4O-47 - Náklady (výdaje) na provozní činnosti organizace (analytická evidence: "Náklady vynaložené na nákupy"). Stav zásob podle skladové evidence se zaúčtuje u materiálu na vrub účtu 112 - Materiál na skladě a ve prospěch účtových skupin 4O-47 - Náklady (výdaje) na provozní činnost organizace (analytická evidence:"Náklady vynaložené na nákupy") a u zboží na vrub účtu 132 - Zboží na skladě a ve prospěch účtů účtových skupin 4O-47 - Náklady (výdaje) na provozní činnosti organizace (analytická evidence: "Náklady vynaložené na nákupy"). Inventarizační rozdíly v případě, že se jedná o manka nad normu přirozených úbytků, nebo nejsou-li normy stanoveny se zachytí na vrub účtů účtových skupin 4O-47 - Náklady (výdaje) na provozní činnosti organizace (analytická evidence: "Ostatní náklady") a ve prospěch příslušného účtu zásob. Přebytky zásob se zaúčtují ve prospěch příslušného účtu účtových skupin 6O-67 - Výnosy (příjmy) z provozních činností organizace (analytická evidence: "Ostatní výnosy"), popř. ve prospěch účtů účtových skupin 4O-47 - Náklady (výdaje) na provozní činnosti organizace (analytická evidence: "Náklady vynaložené na nákupy") a na vrub příslušného účtu zásob.
(3.2) Zásoby vlastní výroby
(3.2.1) V průběhu účetního období se v účtové skupině 12 - Zásoby vlastní výroby neprovádějí žádné účetní zápisy a vynaložené náklady na výrobu se běžně účtují na příslušných účtech účtové třídy 4 - Náklady (výdaje) na činnosti organizace.
(3.2.2) Při uzavírání účetních knih se počáteční stavy zásob účtované na příslušných účtech účtové skupiny 12 - Zásoby vlastní výroby převedou na vrub účtů účtových skupin 60 - 67 - Výnosy (příjmy) z provozních činností organizace (analytická evidence: "Změna stavu vnitroorganizačních zásob"). Stav zásob podle inventarizace se zaúčtuje na vrub příslušných účtů účtové skupiny 12 - Zásoby vlastní výroby a ve prospěch účtových skupin 60 - 67 - Výnosy (příjmy) z provozních činností organizace (analytická evidence: Změna stavu vnitroorganizačních zásob"). Manka nad normu přirozených úbytků se zachytí na vrub účtů účtových skupin 40 - 47 - Náklady (výdaje) na provozní činnosti organizace (analytická evidence: "Ostatní náklady"). Přebytky zásob se zaúčtují souvztažně s příslušnými účty účtových skupin 60 - 67 - Výnosy (příjmy) z provozních činností organizace (analytická evidence: "Změna stavu vnitroorganizačních zásob").
(3.3) Při uplatnění způsobu B je nutné vést skladovou evidenci běžně, aby bylo možno zjistit a prokázat stav zásob v průběhu účetního období a složky pořizovací ceny zásob (např. na skladních kartách, v datových souborech počítače apod.).
(4) Účetní jednotka může účtovat zásoby způsobem "A" i způsobem "B". V rámci analytických účtů podle míst uskladnění (podle odpovědných osob) však může být uplatněn pouze jeden z uvedených způsobů.
Čl.III
Společná ustanovení k účtování zásob
(1) Při uzavírání účetních knih se u obou způsobů účtování zásob účtují zásoby na cestě na vrub účtu 119 - Materiál na cestě nebo 139 - Zboží na cestě. Nevyfakturované dodávky se účtují ve prospěch účtu 389 - Dohadné účty pasivní.
(2) Při způsobu A lze nákupy materiálu účtovat přímo na účet 112 - Materiál na skladě, nákupy zvířat na účet 124 - Zvířata a nákupy zboží na účet 132 - Zboží na skladě.
(3) O zásobách daných ke zpracování jiné účetní jednotce, do konsignačních skladů či zapůjčených mimo účetní jednotku musí být vedena analytická evidence s uvedením místa uložení.
(4) O vyúčtovanou cenu za zpracování materiálu či o vlastní náklady na zpracování materiálu provedené vlastní činností se zvyšuje ocenění zásob na skladě.
(5) O zásobách předaných účetní jednotce ke zpracování, vypůjčených, došlých organizaci omylem a o konsignačním zboží se vede podrozvahová evidence s uvedením druhu zásob a jejich ocenění.
(6) Renovace náhradních dílů a úprava zásob prováděná ve vlastní režii se vyúčtuje jako aktivace a náklady na renovaci a úpravu jsou složkou ocenění náhradních dílů a zásob na skladě.
(7) Účetní jednotka může stanovit svým předpisem vždy pro příslušné účetní období normy přirozených úbytků zásob a též rozhodne o druzích materiálu účtovaných přímo do spotřeby, t.j. bez zaúčtování na sklad, vždy však se zřetelem k tomu, že spotřeba materiálu vykázaná v účetní závěrce musí odpovídat skutečné spotřebě materiálu.
Čl.IV
Oceňování zásob
(1) Zásoby se oceňují v souladu se zákonem, a to
- zásoby nakoupené pořizovacími cenami,
- zásoby vytvořené vlastní činností včetně přírůstků zvířat vlastními náklady,
- příchovky zvířat se oceňují vlastními náklady, nelze-li je zjistit, reprodukčními pořizovacími cenami, které si stanoví v souladu s ustanovením zákona účetní jednotka sama,
- bezúplatně převzaté reprodukční pořizovací cenou.
(2) Zásoby stejného druhu lze vést na skladě v ocenění cenou zjištěnou váženým aritmetickým průměrem z pořizovacích cen nebo vlastních nákladů nebo způsobem, kdy první cena pro ocenění přírůstku zásob se použije jako první cena pro ocenění úbytku zásob. Vážený aritmetický průměr je nutné počítat nejméně jednou za měsíc. V rámci jednoho analytického účtu zásob je nutno používat buď ocenění cenou zjištěnou váženým aritmetickým průměrem nebo způsobem, kdy první cena pro ocenění přírůstku zásob se použije jako první cena pro ocenění úbytku zásob.
(3) Pořizovací cenu zásob lze v analytické evidenci rozdělit na cenu pořízení a náklady s pořízením související nebo na předem stanovenou cenu pořízení, odchylku od skutečné ceny pořízení a náklady s pořízením související. Při vyskladnění zásob se tyto náklady, popř. odchylky rozpouštějí způsobem závazně stanoveným účetní jednotkou.
(4) Zásoby nalezené (přebytky zásob), odpad a zbytkové produkty vrácené z výroby či jiné činnosti se ocení dle odborného odhadu jejich užitné hodnoty.
(5) Pořizovací cenou se rozumí cena, za kterou jsou zásoby skutečně pořízeny včetně nákladů s jejich pořízením souvisejících (např. přeprava, provize, clo, pojistné, skonto). Z vnitroorganizačních služeb souvisejících s pořizováním zásob nákupem a se zpracováním zásob se do pořizovací ceny aktivuje pouze přepravné a vlastní náklady na zpracování materiálu podle čl. III odst. 4.
(6) Vlastními náklady u zásob vytvořených vlastní činností se rozumí přímé náklady na ně vynaložené, popř. i část nepřímých nákladů, která se k této činnosti vztahuje. Finanční náklady související s použitím cizích zdrojů (např. úroky) mohou být zahrnuty do vlastních nákladů pouze tehdy, spadají-li do období jejich vytváření.
(7) Náklady podle odstavce (6) se rozumí buď skutečná výše nákladů nebo výše podle operativních (plánových) kalkulací. Náklady podle operativních (plánových) kalkulací jsou náklady stanovené v konkrétních technických, technologických, ekonomických a organizačních podmínkách určených technickou přípravou výroby pro uskutečňování výkonů.
(8) Vyskladnění zásob oceňuje účetní jednotka v cenách, v nichž jsou zásoby oceňovány na skladě (viz odstavce 1 a 2).
Čl.V
Oceňování zásob ke dni inventarizace a při uzavírání účetních knih
(1) Při inventarizaci se zjišťuje též užitná hodnota zásob, která se porovnává s oceněním zásob v účetnictví. Latentní (skryté) přírůstky hodnoty se nezaúčtovávají. Latentní úbytky hodnoty jsou předmětem analýzy a pokud není snížení hodnoty definitivní, vytváří se opravná položka, jejíž tvorba a použití je upravena v úvodním ustanovení tohoto opatření. Při definitivním snížení hodnoty se účtuje na vrub účtů účtových skupin 40 - 47 - Náklady (výdaje) na provozní činnosti organizace (analytická evidence: "Ostatní náklady").
(2) Nevyfakturované dodávky se ocení podle uzavřené smlouvy, popř. odhadem.
Čl.VI
Obecné vymezení náplně syntetických účtů
(1) 111 - Pořízení materiálu
Jde o kalkulační účet sloužící k zjištění pořizovací ceny materiálu při způsobu A účtování zásob. Dodávky materiálu je dovoleno v průběhu účetního období účtovat přímo na vrub účtu 112-Materiál na skladě. Při uzavírání účetních knih nevykazuje tento účet zůstatek.
(2) 112 - Materiál na skladě
Při způsobu A účtování zásob se zde účtuje nakoupený a převzatý materiál oceněný v pořizovacích cenách a materiál vlastní výroby oceněný ve vlastních nákladech. Při způsobu B účtování zásob se zde účtuje jen při uzavírání účetních knih.
(3) 119 - Materiál na cestě
Účtují se zde vyúčtování (faktury) za dodaný materiál (§ 412 a následující obchodního zákoníku), který účetní jednotka ještě nepřevzala.
(4) 121 - Nedokončená výroba
(4.1) Při způsobu A účtování zásob se zde účtuje o stavu a pohybu zásob nedokončené výroby ve vlastních nákladech.
(5) 122 - Polotovary vlastní výroby
Při způsobu A účtování zásob se na tomto účtu účtuje o stavu a pohybu zásob polotovarů vlastní výroby v ocenění uvedeném u účtu
121 - Nedokončená výroba. Neznamená to však, že musí být bezpodmínečná vazba struktury nákladů u nedokončené výroby a polotovarů. Při způsobu B účtování zásob se zde účtuje při uzavírání účetních knih.
(6) 123 - Výrobky
Při způsobu A účtování zásob se zde účtuje o stavu a pohybu výrobků vlastní výroby v ocenění uvedeném u účtu 121 - Nedokončená výroba. Neznamená to však, že musí být bezpodmínečná vazba struktury nákladů u nedokončené výroby a výrobků. Při způsobu B účtování zásob se zde účtuje při uzavírání účetních knih.
(7) 124 - Zvířata
Při způsobu A účtování zásob se zde účtuje o stavu a pohybu zvířat. Nakoupená zvířata se oceňují v pořizovacích cenách, zvířata vlastního odchovu (příchovky) ve vlastních nákladech nebo reprodukčními pořizovacími cenami. Při způsobu B účtování zásob se zde účtuje při uzavírání účetních knih.
(8) 131 - Pořízení zboží
Obsahová náplň tohoto účtu je shodná s obsahovou náplní účtu 111 - Pořízení materiálu.
(9) 132 - Zboží na skladě
Při způsobu A účtování zásob se zde účtuje o stavu a pohybu nakoupeného a převzatého zboží v pořizovacích cenách, u aktivovaného zboží v ocenění uvedeném u účtu 121 - Nedokončená výroba. Při způsobu B účtování zásob se zde účtuje při uzavírání účetních knih.
(10) 139 - Zboží na cestě
Účtují se zde vyúčtování (např. faktury) za dodané zboží (§ 412 a následující obchodního zákoníku), které účetní jednotka ještě nepřevzala.
(11) 19 - Opravné položky k zásobám
Tvorba opravných položek k zásobám se účtuje na vrub účtů účtových skupin 40 - 47 - Náklady (výdaje) na provozní činnosti organizace (analytická evidence "Tvorba opravných položek") souvztažně k příslušným účtům účtové skupiny 19 - Opravné položky k zásobám. Snížení nebo rozpuštění opravných položek k zásobám se účtuje na vrub příslušných účtů účtové skupiny 19 - Opravné položky k zásobám souvztažně k účtům účtových skupin 60 - 67 - Výnosy (příjmy) z provozních činností organizace (analytická evidence "Zúčtované opravné položky").
Čl.VII
Analytická evidence zásob
(1) Analytická evidence se vede podle druhů či skupin zásob na skladních kartách či v datových souborech počítače (u zásob zboží v maloobchodní činnosti alespoň podle hmotně odpovědných osob či podle míst uložení).
Další požadavky na analytickou evidenci vyplývají z úvodních ustanovení tohoto opatření, z čl. II. odst. (3.3) a čl. III odst. 3.
(3) Analytická evidence podle druhů či skupin zásob slouží k jejich identifikaci a obsahuje zejména označení, datum pořízení, datum vyskladnění, ocenění, údaje o množství.
Účtová třída 2 - Finanční účty
Čl.I
Úvodní ustanovení
(1) Účtová třída 2 obsahuje
a) hotovosti účetní jednotky (peníze, šeky, ceniny, poukázky k zúčtování),
b) vkladové účty,
c) krátkodobé bankovní úvěry,
d) jiné krátkodobé finanční výpomoci,
e) krátkodobý finanční majetek,
f) převody mezi finančními účty,
g) opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku.
(2) Charakteristickým rysem finančního majetku účtovaného v účtové třídě 2 je zejména vysoká likvidnost, bezprostřední obchodovatelnost, předpokládaná držba či smluvená splatnost do jednoho roku vztažená ke dni uskutečnění účetního případu.
(3) Finanční účty v cizích měnách se vedou v účetnictví v českých korunách i v cizích měnách.
Čl.II
Obsahové vymezení účtových skupin
(1) Na účtech účtové skupiny 21 se účtuje o stavu a pohybu hotovosti na základě pokladních dokladů. Rozdíly vzniklé při inventarizaci pokladní hotovosti a cenin se považují za schodek, popř. přebytek.
(2) Na účtech účtových skupin 22 a 23 se účtuje na základě oznámení banky o přijatých nebo provedených platbách (bankovní výpisy). Vklady nebo výběry peněz v hotovosti, převody mezi bankovními účty, se účtují prostřednictvím účtu 261 - Peníze na cestě.
(3) Na účtech účtové skupiny 22 se účtuje o stavu a pohybu peněžních prostředků účetní jednotky u bank; jde např. o běžný účet, vkladový účet, devizový účet. Analytická evidence se vede podle jednotlivých účtů otevřených v bankách účetní jednotce.
(4) Na účtech účtové skupiny 23 se účtuje o krátkodobých bankovních úvěrech poskytnutých na dobu nejvýše jednoho roku, o překlenovacích úvěrech, pokud nebyly řešeny v rámci běžného účtu, o krátkodobých úvěrech poskytnutých na základě eskontovaných směnek apod. Analytická evidence se vede podle jednotlivých účtů bankovních úvěrů otevřených účetní jednotce.
(5) Na účtech účtové skupiny 24 se účtují krátkodobé finanční výpomoci (závazky) poskytnuté účetní jednotce jinými osobami než bankami (třetími osobami). Jedná se např. o poskytnuté peněžní prostředky na základě účetní jednotkou vystavených krátkodobých dluhopisů.
(6) Účtová skupina 25 tvoří část finančního majetku, který má účetní jednotka převážně v držení pouze do jednoho roku.
(7) Účtová skupina 26 se používá pro překlenutí časového nesouladu mezi vklady, výběry peněz, šeků a jiných hotovostí a přijetím příslušných bankovních výpisů účetní jednotkou. Obdobně se zde účtuje o účetních případech, při kterých dochází k časovému nesouladu při převodech mezi účty účetní jednotky v bankách. Na účtech účtové skupiny 26 se vklady nebo výběry peněz v hotovosti a šeků účtují podle pokladních dokladů a výpisů z bankovních účtů.
(8) Na účtech účtové skupiny 29 se účtují opravné položky k ocenění krátkodobého finančního majetku vedeného na účtech účtové skupiny 25 v případech poklesu (který není trvalého charakteru) tržních cen krátkodobého finančního majetku v členění podle druhů cenných papírů, které krátkodobý finanční majetek tvoří. Dále se zde účtuje zrušení nebo snížení opravné položky, pokud pominou důvody pro její vytvoření.
Čl.III
Obsahové vymezení náplně syntetických účtů
(1) Na účtu 211 - Pokladna se účtuje stav a pohyb peněz v hotovosti, šeků přijatých místo hotových peněz a poukázek k zúčtování (např. poukázky na odběr zboží, služeb apod.). Stav peněz v pokladně nelze nahrazovat stvrzenkami či úpisy. Součástí pokladní hotovosti jsou nasáčkované výplaty, depozita, pokud nebyly ve výplatní den předány příjemcům. Jednotlivé účetní případy musí být doloženy pokladními doklady. V analytické evidenci se vede stav a pohyb valut, šeků a poukázek k zúčtování znějících na cizí měnu odděleně podle jednotlivých měn.
(2) Na účtu 213 - Ceniny se účtuje stav a pohyb cenin (jako jsou poštovní známky, dálniční nálepky, kolky, telefonní a ostatní karty, mají-li hodnotu před jejich vydáním, ze které bude moci být po vydání do používání čerpáno). Ceninami jsou rovněž i stravenky do provozoven veřejného stravování. Ceniny svěřené zaměstnancům, funkcionářům a členům na předem stanovené účely se účtují jako pohledávky za zaměstnanci resp. na účtu 378 - Jiné pohledávky. Účetní jednotka může stanovit, které druhy cenin (s výjimkou telefonních a ostatních karet a stravenek) při jejich nákupu nebo vydání ke spotřebě bude přímo zahrnovat do provozních nákladů, vždy však se zřetelem k tomu, že spotřeba cenin vykázaná v účetní závěrce musí odpovídat skutečné spotřebě cenin. Analytická evidence se vede podle jednotlivých druhů cenin.
(3) Na účtu 221 - Bankovní účty se účtuje stav a pohyb peněžních prostředků účetní jednotky v bankách. Bankovní účty mají zpravidla aktivní zůstatek. Pasívní zůstatek může být vykázán u běžného účtu, pokud je to umožněno v souladu s postupem banky. V rozvaze je pasívní zůstatek vykazován jako poskytnutý bankovní úvěr.
(4) Na účtu 231 - Krátkodobé bankovní úvěry se účtují úvěry poskytnuté bankou na dobu jeden rok a kratší se souvztažným zápisem na vrub účtu 221 - Bankovní účty. Uhradí-li banka platební doklad, např. fakturu dodavatele, přímo z bankovního úvěru, vyúčtuje se poskytnutý úvěr ve výši provedené úhrady ve prospěch příslušného bankovního úvěru se souvztažným zápisem na vrub příslušného účtu závazku, např. 321 - Dodavatelé. Analytická evidence se vede podle jednotlivých druhů poskytnutých úvěrů.
(5) Na účtu 232 - Eskontní úvěry se účtují úvěry poskytované bankou na eskontované směnky, popř. jiné cenné papíry, které do doby jejich splatnosti převzala banka k inkasu. Na vrub účtu 232 se účtuje i o vrácení neuhrazené směnky nebo jiného cenného papíru bankou, a to se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 221 - Bankovní účty (splacení eskontního úvěru).
(6) Na účtu 241 - Emitované krátkodobé dluhopisy se účtuje o krátkodobých dluhopisech, které mají dobu splatnosti do 1 roku. Analytická evidence se vede podle jednotlivých druhů dluhopisů.
(7) Na účtu 249 - Ostatní krátkodobé finanční výpomoci se účtuje o přijatých krátkodobých výpomocech (půjčkách) poskytnutých účetní jednotce ostatními osobami, s výjimkou bank, na základě smluv. Jedná se o finanční výpomoci poskytnuté na základě jí vystavených hypotéčních zástavních listů apod. Analytická evidence se vede podle jednotlivých věřitelů.
(8) Na účtu 251 - Majetkové cenné papíry se účtuje o krátkodobých vkladových cenných papírech majetkové povahy, které v době pořízení jsou splatné, popř. určené k prodeji, a to nejpozději do 1 roku od jejich pořízení. Jsou jimi např. akcie, podílové listy investičních společností. Účtují se zde i ostatní cenné papíry, např. nakoupené opční listy. Pokud nakoupené opční listy jsou v držení až do dne uplatnění přednostního práva, odepíší se v tento den do nákladů jako "ostatní náklady", ať je právo uplatněno či nikoliv. Analytická evidence se vede podle jednotlivých druhů cenných papírů.
(9) Na účtu 253 - Dlužné cenné papíry se účtuje stav, pořízení, úbytek cenných papírů úvěrové povahy, které má účetní jednotka v držení převážně za účelem obchodování s nimi. Nakoupeným dlužním papírem je např. dluhopis, obligace, vkladový list, pokladniční poukázka, úvěrový a dividendový kupon, směnka pořízená za účelem obchodování ap. Analytická evidence se vede podle jednotlivých druhů cenných papírů.
(10) Na účtu 255 - Vlastní dluhopisy účtuje účetní jednotka o vlastních dluhopisech, které může mít v držení v souladu s právními předpisy. Analytická evidence se vede podle jednotlivých druhů dluhopisů.
(11) Účet 261 - Peníze na cestě je možno použít i pro překlenutí časového nesouladu směnek na cestě.
Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy
Čl.I
Úvodní ustanovení
(1) Účtová třída 3 obsahuje:
a) Pohledávky z obchodních vztahů, tj. dlouhodobé a krátkodobé pohledávky za odběrateli a poskytnuté zálohy dodavatelům s výjimkou záloh na investiční majetek (skupina 31).
b) Krátkodobé závazky z obchodních vztahů, tj. krátkodobé závazky vůči dodavatelům, a přijaté krátkodobé zálohy od odběratelů (skupina 32).
c) Zúčtování se zaměstnanci ze závislé práce, jakož i ostatní tituly zúčtování ve vztahu k nim, včetně zúčtování sociálního zabezpečení. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení je pojímáno jak ve vztahu k účetní jednotce, tak ve vztahu k zaměstnancům (účtová skupina 33).
d) Zúčtování s finančními orgány z titulu přímých a nepřímých daní, zúčtování poplatků a zúčtování investičních a provozních dotací a ostatní zúčtování se státním rozpočtem a rozpočty orgánů místní samosprávy (skupina 34).
e) Pohledávky k účastníkům sdružení (účtová skupina 35).
f) Závazky ke sdružením a účastníkům sdružení (účtová skupina 36).
g) Jiné pohledávky a závazky (skupina 37).
h) Zúčtování časového rozlišení nákladů a výnosů prostřednictvím přechodných účtů (účty 381 až 389) pro zajištění nezávislosti jednotlivých účetních období.
i) Zúčtování opravné položky k pohledávkám (účet 391), vnitřních vztahů v rámci účetní jednotky (účet 395) a vzájemných vztahů mezi účastníky sdružení (účet 396).
(2) Analytická evidence se vede podle jednotlivých dlužníků a věřitelů a podle jednotlivých druhů měn.
Čl.II
Pohledávky
(1) 311 - Odběratelé
Pohledávka za odběratelem se vyúčtuje při splnění závazku vůči odběrateli ve smyslu příslušných ustanovení smlouvy v oblasti obchodních závazkových vztahů. Neúčtují se sem pohledávky směnečné.
(2) 312 - Směnky k inkasu
Účtuje se zde příjem směnek cizích a směnek cizích na vlastní řad od odběratelů a od jiných dlužníků.
(3) 313 - Pohledávky za eskontované cenné papíry
Účtují se zde pohledávky za směnky předané bance k proplacení do doby splatnosti směnky, jakož i jiné cenné papíry předané k eskontu bance. Ve prospěch účtu se účtují směnky a jiné cenné papíry bankou zinkasované a směnky a jiné cenné papíry neproplacené, bankou vrácené.
(4) 314 - Poskytnuté provozní zálohy
Účtují se zde zálohy poskytnuté dodavatelům před splněním smlouvy ze strany dodavatele.
(5) 315 - Ostatní pohledávky
Účtují se zde ostatní pohledávky z obchodních vztahů, např. reklamace vůči dodavatelům.
Čl.III
Závazky
(1) 321 - Dodavatelé
Závazek vůči dodavateli se vyúčtuje při vzniku závazku ve smyslu příslušných ustanovení smlouvy v oblasti obchodních závazkových vztahů. Neúčtují se sem závazky směnečné.
(2) 322 - Směnky k úhradě
Účtují se zde směnky vlastní i akceptované směnky cizí při jejich použití k uspokojování závazků vůči dodavateli, kde směnečný závazek pro účetní jednotku je jeden rok a kratší.
(3) 324 - Přijaté zálohy
Účtují se zde přijaté krátkodobé zálohy od odběratelů před splněním závazků vůči odběratelům.
(4) 325 - Ostatní závazky
Účtují se zde ostatní krátkodobé závazky z obchodních vztahů, např. uplatněné reklamace odběrateli. Účetní jednotky nemusí v průběhu účetního období účtovat na tomto účtu o vzniklých závazcích z obchodních vztahů a o jejich úhradách, pokud tuto evidenci nahrazuje evidence v knize došlých faktur. Toto ustanovení však neplatí koncem roku, kdy je nutné zaúčtovat neuhrazené faktury. Obdobným způsobem lze postupovat u účtu 321 - Dodavatelé.
Čl.IV
Zúčtování se zaměstnanci a institucemi
(1) 331 - Zaměstnanci
Účtují se zde závazky z pracovněprávních vztahů včetně sociálního zabezpečení k zaměstnancům, popřípadě jiným fyzickým osobám a jejich zúčtování. Analytická evidence se vede podle jednotlivých zaměstnanců.
(2) 333 - Ostatní závazky vůči zaměstnancům
Účtují se zde různé závazky vůči zaměstnancům, např. nárok zaměstnanců na náhradu cestovních výdajů, pokud se přímo neproplácejí.
(3) 335 - Pohledávky za zaměstnanci
Účtují se zde různé pohledávky za zaměstnanci, např. poskytnuté zálohy na cestovní výdaje, zálohy k vyúčtování, uplatnění náhrady za zaměstnanci.
(4) 336 - Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
(4.1) Ve prospěch tohoto účtu se účtují závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění k příslušným institucím, jak ze zákonné výše, tak z dobrovolného plnění, a sice se souvztažnými zápisy na vrub účtů účtových skupin 40-47 Náklady (výdaje) na provozní činnosti organizace (analytická evidence "Osobní náklady") u částek hrazených zaměstnavatelem. Částky hrazené zaměstnancem se vyúčtují na vrub účtu 331 - Zaměstnanci.
(4. 2) Na vrub se účtují nároky na výplaty sociálních dávek se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 331 - Zaměstnanci.
Čl.V
Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování
(1) 341 - Daň z příjmů Účtují se zde placené zálohy na daň z příjmů v průběhu roku a sražená daň z příjmů zdaněných zvláštní sazbou daně v případech, kdy ve smyslu zákona o daních z příjmů lze sraženou daň započíst na celkovou daňovou povinnost. Při uzavírání účetních knih se zde vyúčtuje závazek účetní jednotky ze splatné daně k finančnímu orgánu za zdaňovací období podle daňového přiznání, a to se souvztažným zápisem na vrub účtů účtových skupin 40 - 47 - Náklady (výdaje) na provozní činnosti organizace (analytická evidence "Daň z příjmů").
(2) 342 - Ostatní přímé daně
Účtuje se zde daň z příjmů, jejíž odvod finančnímu orgánu zajišťuje účetní jednotka jako plátce daně za daň vybranou od poplatníků nebo sraženou poplatníkům daně, např. zaměstnancům.
(3) 343 - Daň z přidané hodnoty
(3.1) Ve prospěch účtu se účtuje podle daňových dokladů daňová povinnost účetní jednotky, pokud je plátcem daně ze splatné daně z přidané hodnoty (dále jen DPH) za zdaňovací období vůči finančnímu orgánu, a to se souvztažným zápisem na vrub účtu 311 - Odběratelé, 315 - Ostatní pohledávky, 335 - Pohledávky za zaměstnanci, 378 - Jiné pohledávky, resp. na vrub účtů v účtových třídách 0, 1 a 5, jestliže zdanitelné plnění bylo uskutečněno pro vlastní potřebu účetní jednotky nebo při bezúplatném plnění ve prospěch jiných osob.
(3.2) Účtuje se zde i daňový dobropis (snížení daně) a vrubopis (zvýšení daně) při opravě základu daně, podle něhož byl původní závazek vyúčtován.
(3.3) Na vrub účtu se účtuje podle daňových dokladů nárok vůči finančnímu orgánu na odpočet DPH ve zdaňovacím období, ve kterém plátce daně daň na vstupu zaúčtoval, a to se souvztažným zápisem ve prospěch účtů 321 - Dodavatelé, 325 - Ostatní závazky, 379 - Jiné závazky, 954 - Závazky z pronájmu, 959 - Ostatní dlouhodobé závazky.
(3.4) Dále se zde účtuje nárok na vrácení daně při uplatnění nadměrného odpočtu daně, jakož i vrácení daně.
(3.5) Účtování na tomto účtu musí být uspořádáno tak, aby účetní jednotka na jeho podkladě prokázala finančnímu orgánu v návaznosti na daňové přiznání
- daňový závazek za zdaňovací období na výstupu,
- odpočet daně v členění nároku na nadměrný odpočet podle zdaňovacích období,
- zaplacené zálohy na daň,
- zúčtování DPH, kterým se vyjádří celkový výsledný vztah vůči finančnímu orgánu za zdaňovací období, se zřetelem k postupu při nadměrném odpočtu, jakož i k postupu při uplatnění nároku na vrácení daně, dojde-li k přesunu nadměrného odpočtu do dalších zdaňovacích období.
(3.6) Oprávněný vývozce prokazuje finančnímu orgánu výše uvedené údaje odděleně pro vývoz zboží do zahraničí.
(4) 345 - Ostatní daně a poplatky
(4.1) Ve prospěch účtu se účtuje podle daňových dokladů daňová povinnost účetní jednotky ze spotřebních daní za zdaňovací období vůči finančnímu orgánu, a to se souvztažným zápisem na vrub účtu 311 - Odběratelé, 315 - Ostatní pohledávky, 335 - Pohledávky za zaměstnanci, 378 - Jiné pohledávky, resp. na vrub účtů v účtové třídě 1 a 4, jestliže zdanitelné plnění bylo uskutečněno pro vlastní potřebu účetní jednotky nebo při bezúplatném plnění ve prospěch jiných osob, jakož i při vzniku manka a škody na vybraných výrobcích.
(4.2) Na vrub účtu se účtuje odvod daně nebo zálohové pevné částky a vyrovnání daňové povinnosti ze spotřebních daní. Dále se na vrub účtu účtuje podle daňových dokladů nárok vůči finančnímu orgánu na vrácení daně za zdaňovací období, a to se souvztažným zápisem ve prospěch účtů 321 - Dodavatelé, 325 - Ostatní závazky, 379 - Jiné závazky, 959 - Ostatní dlouhodobé závazky.
(4.3) Účtování o spotřebních daních musí být uspořádáno tak, aby účetní jednotka na jeho podkladě prokázala finančnímu orgánu, v návaznosti na daňové přiznání:
- daňový závazek za zdaňovací období,
- nárok na vrácení daně za zdaňovací období,
- zúčtování spotřebních daní, kterým se vyjádří celkový výsledný vztah vůči finančnímu orgánu za zdaňovací období.
(4.4) Účtuje se zde i o dalších daních ve vztahu k příslušným daňovým předpisům, např. o dani silniční, dani z nemovitostí, dani dědické, dani darovací, dani z převodu nemovitostí.
(4.5) Poplatky se účtují ve prospěch tohoto účtu (příslušného příjemce poplatků) se souvztažným zápisem na vrub účtů účtových skupin 40 - 47 - Náklady (výdaje) na provozní činnosti organizace (analytická evidence "Daně a poplatky"). Placení poplatků se vyúčtuje na vrub tohoto účtu.
(5) Na vrub těchto účtů se účtují nároky účetní jednotky na dotace poskytované ze státního rozpočtu nebo rozpočtu orgánů místní samosprávy. Nároky na dotace na pořízení investic se účtují na vrub těchto účtů a ve prospěch účtu 900 - Základní jmění, nároky dotací na provozní činnost ve prospěch účtů účtových skupin 6O-67 - Výnosy (příjmy) z provozních činností organizace (analytická evidence "Provozní dotace"). O nároku se účtuje současně s úhradou, ke dni účetní závěrky se účtuje o předpisu vždy, je-li nárok právně doložen.
Na těchto účtech účetní jednotka vypořádá případnou povinnost vrátit část dotace (nepoužité nebo použité neoprávněně) a ostatní závazky finančního charakteru se státním rozpočtem a rozpočtem orgánů místní samosprávy, pokud pro ně nejsou stanoveny samostatné syntetické účty.
Analytická evidence u těchto účtů se vede podle jednotlivých druhů dotací a jejich poskytovatelů.
Čl.VI
Pohledávky ke sdružení
358 - Pohledávky k účastníkům sdružení
Účtují se zde pohledávky při sdružování podle smlouvy o sdružení v případech, kdy z tohoto titulu nevzniká právnická osoba.
Čl.VII
Závazky ke sdružení
(1) 367 - Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů
Účtují se zde závazky účetní jednotky, jako akcionáře v jiné společnosti, za převzaté a dosud nesplacené akcie nebo zatímní listy.
(2) 368 - Závazky k účastníkům sdružení
Účtují se zde závazky při sdružování podle smlouvy o sdružení v případech, kdy z tohoto titulu nevzniká právnická osoba.
Čl.VIII
Jiné pohledávky a závazky
(1) 375 - Pohledávky z emitovaných dluhopisů
(1.1) Účtuje zde emitent dluhopisů.
(1.2) Na vrub účtu se účtuje upsání
- dlouhodobých dluhopisů souvztažně k účtu 953 - Emitované dluhopisy,
- krátkodobých dluhopisů souvztažně k účtu 241 - Emitované krátkodobé dluhopisy.
(1.3) Ve prospěch účtu se účtuje
- splácení dluhopisů,
- odkup nepřevoditelných dluhopisů znějících na jméno před uplynutím doby jejich splatnosti, podle podmínek emise, souvztažné k účtu 255 - Vlastní dluhopisy.
(2)
378 - Jiné pohledávky
379 - Jiné závazky
Účtuje se zde o pohledávkách a krátkodobých závazcích, které nejsou obsaženy na předcházejících účtech pohledávek a závazků v účtové třídě 3, např.:
- pohledávka na náhradu škody za odpovědnou osobou, souvztažně k účtům účtových skupin 60 - 67 - Výnosy (příjmy) z provozních činností organizace (analytická evidence "Ostatní výnosy"),
- závazek z odpovědnosti za způsobenou škodu se souvztažným zápisem na vrub účtů účtových skupin 40 - 47 - Náklady (výdaje) na provozní činnosti organizace (analytická evidence "Ostatní náklady"),
- závazek vůči celnímu orgánu z titulu cel, daně z přidané hodnoty (dále jen DPH) a závazek ze spotřebních daní při dovozu. V analytické evidenci vede účetní jednotka zvlášť účtování cel a zvlášť účtování DPH a jednotlivých spotřebních daní při dovozu. V návaznosti na daňové přiznání k DPH a ke spotřební dani musí být účtování v rámci analytické evidence k účtu 379 uspořádáno tak, aby se prokázalo placení DPH a spotřebních daní celnímu orgánu a nárok na odpočet DPH a na vrácení spotřebních daní vůči finančnímu orgánu.
Dále se zde účtují vztahy k vlastním funkcionářům a členům (např. zálohy na cestovné.)
 Na účtu 378 se účtují nakoupené opce (opční premie). Cena
opce se v okamžiku realizace, resp. propadnutí vyúčtuje do nákladů
jako "ostatní náklady", v případě uplatnění opce její cena
vstupuje  do pořizovací  ceny či  ceny podkladového aktiva.
Analytická evidence se vede v členění na nákupní opce a prodejní
opce.
 Na účtu 379 se účtují prodané opce (opční premie). Cena opce
se v okamžiku uplatnění, resp. propadnutí vyúčtuje ve prospěch
výnosů jako "ostatní výnos". Analytická evidence se vede v členění
na nákupní opce a prodejní opce.
Čl.IX
Přechodné účty
(1) Na účtech účtové skupiny 38 se časově rozlišují náklady a výnosy v určité známé výši v souvislosti s konkrétním titulem (přechodné položky - účty 381 - Náklady příštích období, 383 - Výdaje příštích období, 384 - Výnosy příštích období, 385 -- Příjmy příštích období, 386 - Kursové rozdíly aktivní, 387 - Kursové rozdíly pasivní), jakož i v dohadné výši v souvislosti s konkrétním titulem (účty 388 - Dohadné účty aktivní a 389 - Dohadné účty pasívní), a sice mezi dvěma nebo více za sebou jdoucími účetními obdobími.
(2) Časově rozlišovat nelze pokuty, penále, manka a škody.
(3) 381 - Náklady příštích období
Účtují se zde výdaje běžného účetního období, jež se týkají nákladů v příštích obdobích, a sice konkrétních jednotlivých účtů v účtové třídě 4, např. náklady na zařazení většího rozsahu drobného majetku do používání, nájemné placené předem, předplatné. Zúčtování nákladů příštích období na příslušný účet nákladů se provede v účetním období, s nímž časové rozlišené náklady věcně a časové souvisejí, a to nejpozději do čtyř let od zaúčtování nákladů na účet 381, s výjimkou nájemného a dalších případů vyplývajících ze smluv, resp. platných předpisů.
(4) 383 - Výdaje příštích období
Prostřednictvím tohoto účtu se vyúčtují náklady, jež s běžným účetním obdobím souvisejí, avšak výdaj na ně nebyl dosud uskutečněn. Lze vyúčtovat pouze částky, u nichž je známo, že se v budoucích obdobích vynaloží na příslušný účel a v určité výši. Účtuje se zde např. nájemné placené pozadu, prémie a odměny zúčtované po uplynutí roku.
(5) 384 - Výnosy příštích období
Účtují se zde příjmy v běžném účetním období, které hospodářsky patří do výnosů v příštích obdobích, např. nájemné přijaté předem, částky přijatých paušálů na zajištění servisních služeb předem, a sice se souvztažným zápisem na vrub účtů peněžních prostředků, nebo účtů účtové třídy 6, pokud byly již na tyto účty zaúčtovány. Zúčtování výnosů příštích období se provede v období, s kterým hospodářsky souvisejí.
(6) 385 - Příjmy příštích období
Účtují se zde výnosy, které souvisejí s běžným účetním obdobím, avšak nebyly doposud vyúčtovány jako pohledávky. Jako příklad příjmů příštích období lze uvést např. úrok ze státních cenných papírů za běžný rok splatný pozadu v následujícím kalendářním roce.
(7) 386 - Kursové rozdíly aktivní
(7.1) Účtují se zde aktivní (ztrátové) kursové rozdíly z přepočtu finančních investic, pohledávek a závazků v cizí měně včetně účtů termínovaných vkladů na účtu 069 - Ostatní finanční investice, úvěrových účtů a účtů finančních výpomocí se souvztažnými zápisy na příslušných účtech finančních investic, pohledávek a závazků v cizí měně. Jako aktivní kursové rozdíly se účtují částky snížení pohledávek a finančních investic, jakož i částky zvýšení zůstatků úvěrů a zvýšení ostatních závazků, a to v důsledku přepočtu podle platného kursu k 31.12. daného účetního období.
(7.2) V lednu, v následujícím účetním období, se účetní zápisy provedené podle předcházejícího odstavce zruší.
(8) 387 - Kursové rozdíly pasívní
(8.1) Účtují se zde pasívní (ziskové) kursové rozdíly z přepočtu finančních investic, pohledávek a závazků v cizí měně včetně účtů termínovaných vkladů na účtu 069 - Ostatní finanční investice, úvěrových účtů a účtů finančních výpomocí se souvztažnými zápisy na příslušných účtech finančních investic, pohledávek a závazků v cizí měně. Jako pasívní kursové rozdíly se účtují částky zvýšení finančních investic, pohledávek, jakož i částky snížení zůstatků úvěrů a snížení ostatních závazků, a to v důsledku přepočtu podle platného kurzu k 31.12. daného účetního období.
(8.2) V lednu, v následujícím účetním období, se účetní zápisy provedené podle předcházejícího odstavce zruší.
(9) 388 - Dohadné účty aktivní
(9.1) Účtují se zde k 31. 12. daného účetního období dohadné položky aktivní, které nelze vyúčtovat jako obvyklé pohledávky, přičemž výnos z těchto položek přísluší do daného účetního období, resp. je prokazatelně protipoložkou k vyúčtovaným nákladům. Jde např. o pohledávku za pojišťovnou v důsledku pojistných událostí v případech, kdy nebyla ještě poskytnuta pojistná náhrada a pojišťovna nepotvrdila do data uzavírání účetních knih konečnou výši náhrady. Patří sem i výnosové úroky, které nebyly zahrnuty do bankovního vyúčtování za běžné účetní období resp. toto bankovní vyúčtování bylo chybné, jakož i odhad částek poplatků za pronajímání licencí nebo jiných majetkových práv, pokud není ještě známa výše poplatků. Výše uvedené případy se vyúčtují se souvztažným zápisem ve prospěch účtů účtových skupin 60 - 67 - Výnosy (příjmy) z provozních činností organizace (analytická evidence "Ostatní výnosy") a 681 - Tržby z prodeje nehmotného a hmotného investičního majetku.
(10) 389 - Dohadné účty pasívní
Účtují se zde k 31.12. daného účetního období dohadné položky pasívní, které nelze vyúčtovat jako obvyklý závazek, jako např. nevyfakturované dodávky. Účtují se sem i nákladové úroky s výjimkou úroků z prodlení, které nebyly zahrnuty do bankovního vyúčtování za dané účetní období, resp. toto bankovní vyúčtování je chybné, závazek k úhradě z odpovědnosti za způsobenou škodu v případech, kdy není možno při uzavírání účetních knih stanovit konečnou výši závazku, a to se souvztažným zápisem na vrub účtů účtových skupin 40 - 47 - Náklady (výdaje) na provozní činnosti organizace (analytická evidence "Ostatní náklady") a na vrub účtů nehmotného a hmotného majetku, resp. nákladů v případě nevyfakturovaných dodávek. Účtuje se zde i náhrada za nevybranou dovolenou, pokud bude proplacena v příštím roce.
Čl.X
Opravné položky k zúčtovacím vztahům, vnitřní zúčtování
(1) 391 - Opravná položka k pohledávkám
Účtuje se zde tvorba opravných položek k jednotlivým pohledávkám, jakož i jejich snížení, popř. zrušení. Neúčtují se zde aktivní a pasívní kursové rozdíly z titulu pohledávek v zahraniční měně, které se účtují na účtech 386 - Kursové rozdíly aktivní a 387 - Kursové rozdíly pasivní.
(2) 395 - Vnitřní zúčtování
Účtuje se zde o vztazích mezi jednotlivými organizačními útvary účetní jednotky v závislosti na pojetí účetního systému účetní jednotky. Tento účet při uzavírání účetních knih nemá zůstatek.
(3) 396 - Spojovací účet při sdružení
Účtuje se zde převod nákladů a výnosů mezi účastníky sdružení na základě smlouvy o sdružení v případech, kdy z tohoto titulu nevzniká právnická osoba. Případný zůstatek tohoto účtu se koncem roku vyrovná vyúčtovanou pohledávkou či závazkem za příslušnými účastníky sdružení (účet 358 nebo 368).
Účtová třída 4 - Náklady (výdaje) na činnosti organizace
Čl.I
Úvodní ustanovení
(1) Na vrub účtů účtové třídy 4 - Náklady (výdaje) na činnosti organizace se účtuje o nákladech a výdajích vynaložených na tyto činnosti. Součástí těchto nákladů (výdajů) jsou i výdaje hrazené na vrub fondů vytvářených organizací.
(2) Na účtech účtové třídy 4 se neúčtují externí náklady vynaložené na pořízení investičního majetku.
(3) Podrobnější členění nákladů v účtových skupinách 40 - 47 - Náklady (výdaje) na provozní činnosti organizace v souladu s potřebami řízení si účetní jednotka stanoví sama. V analytické evidenci k účtům účtové třídy 4 - Náklady (výdaje) ne činnosti organizace se odděleně sledují náklady (výdaje) vynaložené na činnosti, které podléhají dani z příjmů v návaznosti na zákon o této dani.
(4) Pokud ve vyúčtováních (fakturách) za přijaté služby nebo nákladech zúčtovaných podle jiných dokladů budou zahrnuty také částky, které nepatří do nákladů účetní jednotky (např. soukromé telefonní hovory, přepravné, nájemné, elektrický proud apod.), lze postupovat takto:
a) zjistí-li se před zaúčtováním příslušných vyúčtování (faktur) nároky, které mají zaměstnanci, popř. účetní jednotky uhradit, částky takových nároků se zaúčtují přímo na příslušné účty v účtové třídě 3 - Zúčtovací vztahy,
b) nezjistí-li se tyto částky před zachycením příslušných vyúčtování (faktur), zaúčtují se částky na příslušné účty účtové třídy 4. O dodatečně přijaté náhrady nebo vyúčtované nároky na ně na účtech v účtové třídě 3 se sníží zachycené náklady v účtové třídě 4,
c) u účetních jednotek, které poskytují služby (např. v cestovních kancelářích, ve veřejném stravování), se v nákladech v účtové třídě 4 účtují celé částky faktur či jiných dokladů a tržby za poskytnuté služby se vyúčtují v účtové třídě 6.
(5) Analytickou evidenci v účtové třídě 4 je třeba přizpůsobit ustanovením zákona o daních z příjmů. Zejména je nutno u účtů, na nichž se zachycují připočitatelné a odpočitatelné položky pro zjištění základu pro výpočet daňové povinnosti, sledovat tyto položky odděleně; u položek, které se z hlediska ovlivnění daňového základu uznávají podle ustanovení zákona o daních z příjmů jen ve zvlášť stanovených případech (např. cestovné), je nutné zajistit v účetnictví podklady pro analýzu těchto položek z hlediska daňového.
(6) Do těchto nákladů nepatří kapitalizované úroky, které se zahrnují do pořizovací ceny nehmotného a hmotného investičního majetku. Kapitalizace úroků se zahájí prvním použitím úvěru nebo půjčky na tento účel. Je-li úvěr nebo půjčka použit i na jiný účel, a to doložený věcně i hodnotově, účtují se úroky proporcionálně na jednotlivé účely.
Čl.II
Náklady (výdaje) na provozní činnost
(1) Na účtech účtových skupin 40 - 47 - Náklady (výdaje) na provozní činnosti organizace se účtují veškeré náklady (výdaje) v členění na činnost zdaňovanou a nezdaňovanou.
(2) V rámci těchto účtových skupin se povinně vedou tyto nákladové (výdajové) položky:
a) náklady vynaložené na nákupy (jako je spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovatelných dodávek). Účtuje se sem i úplatné pořízení uměleckých děl, sbírek apod. pokud nejsou hmotným investičním majetkem nebo finančními investicemi. Na samostatném analytickém účtu se účtuje vždy pořizovací cena prodaného zboží,
b) náklady na nakoupené služby (jako jsou opravy a udržování, cestovné a ostatní služby). Na této položce se účtují rovněž náklady na reprezentaci, které mohou být komplexním nákladem,
c) osobní náklady (jako jsou mzdové náklady, výdaje vynaložené na sociální pojištění a ostatní sociální náklady),
d) daně a poplatky (jako jsou daň silniční a z nemovitostí a ostatní daně a poplatky). Účtuje se sem i daň z přidané hodnoty vyúčtovaná dodavatelem, o kterou již nelze zvýšit hodnotu majetku, doměrka této daně, kterou již nelze vyúčtovat odběrateli apod.
e) odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku,
f) tvorba rezerv. Rezervami jsou rezervy zákonné, stanovené právními předpisy,
g) tvorba zákonných opravných položek,
h) ostatní náklady (jako jsou zejména odpisy nedobytných pohledávek, úroky, kursové ztráty, pokud nejde o kursové rozdíly vznikající v průběhu pořízení nehmotných nebo hmotných investic, manka a škody apod.).
Účtuje se sem i daň z přidané hodnoty, kterou nelze při souběhu plnění (zdanitelných plnění osvobozených od daňové povinnosti bez nároku na odpočet, zdanitelných plnění s nárokem na odpočet, plnění, která nejsou zdanitelnými plněními) uplatnit jako odpočet a která není součástí pořizovací ceny. Účtují se zde i "změny metody" při přechodu z jednoduchého účetnictví (Finanční zpravodaj č. 5/97). Za nedobytnou se považuje pohledávka na základě prohlášení soudu, resp. potvrzení jiných orgánů činných v trestním či civilně správním řízení o její nedobytnosti, nebo jestliže náklady na vymáhání pohledávky by přesáhly její výtěžek. Účtují se sem i postoupené pohledávky. Na vrub této položky se účtují případy odpisu pohledávky v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Účtuje se zde také odpis pohledávky v souladu s čl. V (přechodná ustanovení k čl. I) bod 1 zákona č. 149/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Nominální hodnota těchto pohledávek se při plném nebo částečném odepsání sleduje na podrozvahových účtech
Až při zaplacení se zde účtují:
- smluvní pokuty a úroky z prodlení ve smyslu příslušných ustanovení Obchodního zákoníku s výjimkou úroků z prodlení podle smlouvy o úvěru,
- poplatky z prodlení ve smyslu příslušných ustanovení Občanského zákoníku,
- penále, popř. jiné sankce ze smluvních vztahů,
- postižní částky ve smyslu příslušných ustanovení zákona směnečného a šekového,
- odstupné podle § 355 Obchodního zákoníku.
Ostatní pokuty a penále nebo obdobné závazky se zde účtují podle příslušných dokladů bez ohledu na to, zda byly zaplaceny či nikoliv,
i) daň z příjmů včetně dodatečných odvodů této daně. Tyto povinné položky ve smyslu čl. VIII úvodních ustanovení se považují za jednotlivé nákladové účty.
Čl.III
Vnitroorganizační účetnictví
Pro potřeby ocenění nedokončené výroby, polotovarů vlastní výroby a výrobků si může účetní jednotka vést na účtech účtové třídy 7 a 8 vnitroorganizační účetnictví, kde mimo jiné může účtovat potřebné podklady pro zjištění skutečných vlastních nákladů výroby.
Čl.IV
Prodaná stálá a oběžná aktiva
(1) Na vrub účtu 481 - Zůstatková cena prodaného nehmotného a hmotného investičního majetku se účtuje rozdíl mezi cenou prodaných předmětů (věcí) vedenou na účtech účtových skupin 01 - Nehmotný investiční majetek, 02 - Hmotný investiční majetek odpisovaný a vytvořenými oprávkami. Dále se na vrub tohoto účtu účtuje v souvislosti s prodejem neodpisovaného hmotného investičního majetku jeho cena evidovaná na účtech účtové skupiny 03 - Hmotný investiční majetek - neodpisovaný a hodnota úplatně převedené investice vedené v účtové skupině 04 - Pořízení hmotných a nehmotných investic.
(2) Cena pořízení prodaných cenných papírů a ostatních finančních investic se zaúčtuje na vrub účtu 482 - Prodané cenné papíry a vklady ve prospěch účtů účtových skupin 06 - Finanční investice, 25 - Krátkodobý finanční majetek. Zároveň se vyúčtují opravné položky k majetku převodem z účtů 096 - Opravná položka k finančním investicím, 291 - Opravná položka k majetkovým cenným papírům a 293 - Opravná položka k dlužným cenným papírům a účtu 385 - Příjmy příštích období v případech prodeje dlužných cenných papírů, k nimž je na účet 385 vyúčtován naběhlý alikvotní výnosový úrok.
(3) Pořizovací cena prodaného materiálu se zaúčtuje na vrub účtu 483 - Prodaný materiál a ve prospěch účtu 112 - Materiál při způsobu A, nebo ve prospěch účtových skupin 40-47 - Náklady (výdaje) na provozní činnosti organizace (analytická evidence: "Náklady vynaložené na nákupy") při způsobu B. Současně se vyúčtuje i opravná položka k tomuto materiálu.
Čl.V
Poskytnuté příspěvky
(1) Příspěvky se poskytují organizacím nebo soukromníkům. Organizací se rozumí právnická osoba. Soukromníkem se rozumí fyzická osoba. Na účtech účtové skupiny 49 - Poskytnuté příspěvky se však nemusí účtovat příspěvky poskytované fyzickým osobám v rámci hlavní činnosti účetní jednotky, které se mohou účtovat také na účtech účtové skupiny 40 - 47 - Náklady (výdaje) na provozní činnosti organizace (analytická evidence "Ostatní náklady").
(2) Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami, pokud jsou účetními jednotkami, se vyúčtují na vrub stejnojmenného účtu 491 a ve prospěch účtu 221 - Běžný účet, popř. 211 - Pokladna.
(3) Na vrub účtu 492 - Příspěvky poskytnuté ostatním organizacím se zaúčtují poskytnuté příspěvky se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 221 - Běžný účet nebo 211 - Pokladna.
(4) Příspěvky poskytnuté soukromníkům se účtují na vrub účtu 493 a ve prospěch účtu 221 - Běžný účet, popř. 211 - Pokladna.
Účtová třída 6 - Výnosy (příjmy) z činností organizace
Čl.I
Úvodní ustanovení
(1) Ve prospěch účtů účtové třídy 6 - Výnosy (příjmy) z činností organizace se účtují tržby z prodeje vlastních výkonů a zboží, změny stavu vnitroorganizačních zásob, prací a služeb, provozní dotace, zúčtování rezerv a časového rozlišení výnosů a opravných položek a ostatní výnosy.
(2) Součástí tržeb jsou dále tržby (příjmy) z prodaného majetku, výnosy z krátkodobého finančního majetku, jakož i přijaté příspěvky. Slevy a srážky jsou u dodavatele součástí tržeb. Za slevy a srážky se považují všechny položky bez zřetele k tomu, zda odběratel měl předem na slevu nárok, či zda jde o slevu dodatečně uznanou, např. pro špatnou jakost. Daň z přidané hodnoty vyznačená na vystaveném daňovém dokladu (např. faktuře) není součástí tržeb, ale účtuje se přímo ve prospěch účtu 343 - Daň z přidané hodnoty.
(3) Podrobnější členění výnosů (příjmů) účtových skupin 60 - 67 - Výnosy (příjmy) z provozních činností organizace si v souladu s potřebami řízení účetní jednotka stanoví sama. V analytické evidenci k účtové třídě 6 - Výnosy (příjmy) z činností organizace se odděleně sledují výnosy (příjmy) z činností, které podléhají dani z příjmů.
(4) V případě příjmů (výnosů), které se ve smyslu zákona o daních z příjmů zdaňují zvláštní sazbou daně a sraženou daň je možno započíst na celkovou daňovou povinnost, se sražená daň vyúčtuje na vrub účtu 341 - Daň z příjmů a brutto úrok ve prospěch účtových skupin 60 - 67 - Výnosy (příjmy) z provozních činností organizace, analytický účet ostatní výnosy. V ostatních případech se úrokový výnos (příjem) účtuje v netto částce. Pokud se uvedený úrokový výnos (příjem) účtuje v brutto částce, je nutno vyúčtovat částku srážkové daně, odpovídající vyúčtovanému úrokovému výnosu, na účet 40 - 47 Náklady (výdaje) na provozní činnosti organizace, analytický účet daně a poplatky. Dividendy, podíly na zisku, vypořádací podíly, podíly na likvidačním zůstatku nebo jim obdobná plnění ze zahraničí se účtují v brutto částce a plynou-li z tuzemska, se účtují v netto částce.
(5) Právně zaniklé závazky se vyúčtují na příslušný účet "ostatních výnosů".
Čl.II
Výnosy (příjmy) z provozní činnosti
(1) Na účtech účtových skupin 60 - 67 - Výnosy (příjmy) z provozních činností organizace se účtují veškeré výnosy (příjmy) v členění na činnost zdaňovanou a nezdaňovanou.
(2) V rámci těchto účtových skupin se povinně vedou tyto výnosové (příjmové) položky:
a) tržby z prodeje vlastních výkonů a zboží (jako jsou tržby za vlastní výrobky a zvířata, která nejsou investičním majetkem, prodané služby a prodané zboží). Tržby za prodané zboží se vždy účtují na samostatném analytickém účtu.
b) změny stavu vnitroorganizačních zásob (jako jsou aktivace materiálu, zboží, prací a služeb),
c) aktivace nehmotného a hmotného investičního majetku,
d) provozní dotace.
e) zúčtování rezerv. Jednotlivé druhy rezerv jsou stanoveny právními předpisy,
f) zúčtování zákonných opravných položek,
g) ostatní výnosy (jako jsou např.:
- skutečně přijaté smluvní pokuty a úroky z prodlení ve smyslu příslušných ustanovení Obchodního zákoníku s výjimkou úroků z prodlení podle smlouvy o úvěru, poplatky z prodlení ve smyslu příslušných ustanovení Občanského zákoníku, penále, popř. jiné sankce ze smluvních vztahů, postižní částky ve smyslu příslušných ustanovení zákona směnečného a šekového, odstupné podle § 355 Obchodního zákoníku,
- platby na odepsané pohledávky, výnosy z postoupení pohledávek,
- nárok na náhradu za manka a škody,
- kurzové zisky, pokud nejde o kursové rozdíly vznikající v průběhu pořízení nehmotných nebo hmotných investic,
- aktivace provozních výdajů hrazených na vrub fondů,
- změny metody při přechodu z jednoduchého účetnictví (Finanční zpravodaj č. 5/1997).
Ostatní pokuty a penále nebo obdobné nároky se zde účtují podle příslušných dokladů bez ohledu na to, zda byly zaplaceny či nikoliv).
Čl.III
Výnosy spojené s hospodařením se stálými a oběžnými aktivy
(1) Tržby z prodeje nehmotného a hmotného investičního majetku se účtují ve prospěch stejnojmenného účtu 681 a na vrub příslušného majetkového účtu (zpravidla 211 - Peníze nebo 221 - Bankovní účty) nebo příslušného účtu účtové třídy 3 - Zúčtovací vztahy. Účtují se sem i tržby z pronájmu licencí a jiných majetkových práv.
(2) Tržby z prodeje vkladových nebo dlužných cenných papírů se účtují ve prospěch účtu 682 - Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů a na vrub příslušného majetkového účtu (viz odst. 1). Výnosy z finančních investic se účtují ve prospěch účtů 684 - Výnosy z finančních investic, výnosy z krátkodobého finančního majetku na účet 685 - Výnosy z krátkodobého finančního majetku a na vrub příslušného majetkového účtu (viz odst. 1).
(3) Tržby z prodeje materiálových zásob se zachytí ve prospěch účtu 683 - Tržby z prodeje materiálu a na vrub příslušného majetkového účtu (viz odst. 1).
Čl.IV
Přijaté příspěvky
(1) Přijaté příspěvky od organizačních složek, pokud jsou účetními jednotkami, se zúčtují ve prospěch účtu 691 - Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami a na vrub účtu 221 - Bankovní účty nebo 211 - Pokladna.
(2) Přijaté příspěvky od organizací a od soukromníků na provozní činnost se účtují ve prospěch účtů 692 - Přijaté příspěvky od jiných organizací a 693 - Přijaté příspěvky od soukromníků a na vrub účtu 221 - Bankovní účty nebo účtu 211 - Pokladna.
(3) Přijaté členské příspěvky se účtují ve prospěch účtu 694 - Přijaté členské příspěvky a na vrub účtu 211 - Pokladna nebo účtu 221 - Bankovní účty. Pokud se na členských příspěvcích podílí vyšší (popř. nižší) organizační složka (účetní jednotka), účtuje se její podíl na týchž účtech, ale na obrácených stranách. Případný předpis podílu se zachytí v účtové třídě 3 - Zúčtovací vztahy.
Účtová třída 9 - Jmění, fondy, hospodářský výsledek a dlouhodobé úvěry a závazky, závěrkové a podrozvahové účty
Čl.I
Úvodní ustanovení
(1) Na účtech účtové třídy 9 se účtují účetní případy, které se týkají
a) základního jmění,
b) fondů organizace,
c) hospodářského výsledku,
d) vytvořených rezerv,
e) dlouhodobých bankovních úvěrů a půjček,
f) závěrkových účtů,
g) podrozvahových účtů.
Čl.II
Základní jmění
(1) Základní jmění je vlastním zdrojem krytí trvalého a oběžného majetku.
(1.1) Ve prospěch účtu 900 se účtuje zejména
- přijatá dotace (příspěvek) na pořízení hmotného a nehmotného investičního majetku,
- bezúplatně převzatý nehmotný a hmotný investiční majetek a zásoby,
- pořizovací cena nově zjištěného neodepisovaného a v účetnictví doposud nezachyceného nehmotného a hmotného investičního majetku,
- převod zdrojů z fondů organizace zachycovaných na účtu 910 při jejich použití na pořízení nehmotného a hmotného investičního majetku,
- převod zisku (nebo jeho části) docíleného za minulý rok z účtu 931 - Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení a převod nerozděleného zisku nebo jeho části z účtu 932, pokud se nepřevádí do fondů,
- zrušení nebo snížení fondů.
(1.2) Na vrub účtu 900 se účtuje zejména
- pořizovací cena bezúplatně předaného nehmotného a hmotného investičního majetku snížená o vyúčtované oprávky,
- převod ztráty vzniklé za minulý rok (maximálně však do výše zůstatku vykázaném na tomto účtu) z účtu 931 - Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení,
- povinnost finančního vypořádání dotace poskytnuté v minulých letech v případech, kdy dotace se vztahovala k nezdaňované činnosti.
(2) Na tomto účtu účtují i veřejné vysoké školy,2) nadace a nadační fondy.1)
Čl.III
Fondy organizace
(1) Na účtu 910 - Fondy organizace se účtuje stav a pohyb různých účelových fondů, které účetní jednotka vytváří.
(2) Těmito fondy mohou být např. rezervní fond, sociální fond, volební fond, fond reprodukce investičního majetku, stipendijní fond, fond odměn, jejichž tvorba se řídí příslušným zákonem.2)
(3) O úroky se zvyšuje stav fondu jen v případě, kdy je tak stanoveno statutem fondu. Ve prospěch fondu se účtují přijaté částky na uvedené účely.
(4) Použití zdrojů fondů se vyúčtuje na vrub účtu 910 - Fondy organizace a ve prospěch
- účtu 900 - Základní jmění, pokud se pořizuje na vrub fondů investiční majetek nebo zásoby, které nebudou v témže účetním období vyúčtovány do spotřeby,
- účtů účtových skupin 60 - 67 - Výnosy (příjmy) z provozních činností organizace (analytická evidence "Ostatní výnosy"), pokud se pořizuje na vrub fondů krátkodobý majetek nebo hradí neinvestiční výdaje.
(5) Během roku je možno tvorbu fondu vyúčtovat na vrub účtu 900 - Základní jmění nebo účtu 932 - Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let.
Čl.IV
Hospodářský výsledek
Hospodářský výsledek vypořádá účetní jednotka ve smyslu ustanovení čl. IV úvodních ustanovení.
Čl.V
Rezervy
(1) Na účtu 941 - Rezervy řízené předpisy se účtuje o tvorbě a použití rezerv. Obecná ustanovení jsou vymezena v úvodní části směrnic. Zákonné rezervy se vytvářejí ve výši, kterou ukládají příslušné obecně platné právní předpisy, především daňové zákony, popř. zvláštní zákony. Rezervy vytvořené na pohledávky za dlužníky v konkursním a vyrovnacím řízení se převedou ke dni účinnosti (tj. k 1. srpnu 1995) zákona č. 132/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, na účet 391 - Opravná položka k pohledávkám, a to ke konkrétní m pohledávkám za dlužníky v konkursním a vyrovnacím řízení.
(2) Rezervy se čerpají v souladu s obecně platnými právními předpisy.
Čl.VI
Dlouhodobé bankovní úvěry a závazky
(1)
Na účtech účtové skupiny 95 - Dlouhodobé bankovní úvěry a závazky se účtuje o
- úvěrech, které mají dlouhodobý charakter (delší než jeden rok). Rovněž se zde účtuje o dlouhodobých bankovních úvěrech, které se poskytují při eskontu směnek. Analytická evidence se vede podle jednotlivých úvěrů, otevřených účetní jednotce,
- dlouhodobých půjčkách a závazcích z obchodního i neobchodního styku s dobou splatnosti delší než jeden rok.
Analytická evidence se vede podle jednotlivých druhů úvěrů, půjček a závazků.
(2) Na účtu 951 - Dlouhodobé bankovní úvěry se účtuje stav a pohyb dlouhodobých úvěrů poskytovaných účetní jednotce.
(3) Na účtu 953 - Emitované dluhopisy účtuje emitent vydané dluhopisy ve výši emise souvztažně s účtem 375 - Pohledávky z emitovaných dluhopisů.
(4) Účet 954 - Závazky z pronájmu se používá při pronájmu nehmotného i hmotného majetku, který vytváří soubor zahrnující zároveň věci movité i nemovité a který je využíván na základě písemné smlouvy nájemcem pro zajištění příjmů po celé zdaňovací období jako celek (§ 28 odst. 2 zákona o daních z příjmů). Výše závazku k pronajímateli se zachytí ve výši zůstatkové ceny pronajatého příslušného investičního majetku a umořuje se v zásadě ve výši odpisů vyúčtovaných za příslušný investiční majetek do nákladů s přihlédnutím k platebním podmínkám podle smlouvy.
(5) Na účtu 955 - Dlouhodobé přijaté zálohy se účtují přijaté zálohy od odběratelů před splněním závazku vůči odběrateli.
(6) Na účtu 958 - Dlouhodobé směnky k úhradě se zachycují směnky vlastní a akceptované směnky cizí.
(7) Na účtu 959 - Ostatní dlouhodobé závazky se zachycují ostatní dlouhodobé závazky, pro které není v účtové skupině 95 - Dlouhodobé závazky určen samostatný syntetický účet.
Čl.VII
Závěrkové účty
Na účtech 961 - Počáteční účet rozvažný, 962 - Konečný účet rozvažný a 963 - Účet zisku a ztráty se účtuje v souladu s úvodními ustanoveními tohoto opatření.
Čl.VIII
Podrozvahové účty
(1) Na podrozvahových účtech v účtových skupinách 97 až 99 se sledují důležité skutečnosti, o kterých se neúčtuje v soustavě podvojného účetnictví a jejichž znalost je podstatná pro posouzení majetko-právní situace účetní jednotky a jejích ekonomických zdrojů. Jedná se především o využívání cizího majetku, ke kterému nemá účetní jednotka vlastnické právo, popř. právo hospodaření, dále evidence práv, o kterých se neúčtuje (hypotéky), nebo materiálu, jehož pořízení, uchování, udržování a sledování vyplývá z obecně platných právních předpisů, např. materiál civilní ochrany a jiné.
(2) Na podrozvahových účtech se sledují zejména:
- přijatá depozita a hypotéky,
- najatý majetek,
- majetek svěřený do úschovy,
- zásoby přijaté ke zpracování,
- přísně zúčtovatelné tiskopisy,
- materiál ve skladech civilní ochrany a ostatní materiál specifického použití,
- program 222,
- směnky k inkasu použité k úhradě do doby jejich splatnosti,
- pohledávky, které se odepisují v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních příjmů ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách ve znění pozdějších předpisů (zejména zákona č. 132/1995 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů),
- závazky ze smluvních pokut a úroků z prodlení,
- pohledávky ze smluvních pokut a úroků z prodlení,
- odepsané pohledávky,
- poskytnuté záruky a jiné obdobné závazky,
- přijaté záruky a jiné obdobné pohledávky,
- poskytnuté zástavy, pokud se o nich neúčtuje podle Čl. XI. odst. (2), účtové třídy 0,
- přijaté zástavy,
- závazky z leasingu,
- pohledávky z leasingu,
- pohledávky z pevných termínových operací,
- závazky z pevných termínových operací,
- pohledávky z opcí,
- závazky z opcí.
1) Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích.
1) § 26 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
2) zákon č. 111/1998 Sb.
2) § 33 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších úprav.
2) Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů.
3) § 121 odst. 1 občanského zákoníku č. 47/1992 Sb., § 42 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).
3) § 20f) a další občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků.
4) Zákon č. 308/1991 Sb., o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností.
4) § 489 až 496 obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb.
5) Zejména
- zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech,
- zákon České národní rady č. 483/1991 Sb., o České televizi,
- zákon České národní rady č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu,
- zákon České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád),
- zákon č. 318/1993 Sb., kterým se upravuje změna postavení kulturních fondů a mění zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 89/1990 Sb., a zákona č. 468/1991 Sb.
- zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů.
6) Zákon čís. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
7) Např. zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
8) § 2 zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
9) § 1 zákona č.71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty.
10) Vyhláška č. 193/1995 Sb., kterou se stanoví způsob a výše náhrad za omezení vlastnických práv na lesních pozemcích a lesních porostech u venkovních vedení elektřiny a plynovodů.
11) § 9 zákona č. 222/1994 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci.
*) Podle čl. II odst. 3 opatření MF č. 283/74 780/1995 se ustanovení odst. 5 a 6 použijí prvně při sestavování účetní závěrky na rok 1995.