Opatření ze dne 12.12.1992, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro pojišťovny

31.12.1992 | Sbírka:  V/2-25 430/1992 | Částka:  130/1992ASPI
V/2-25 430/1992
OPATŘENÍ
federálního ministerstva financí
ze dne 12. prosince 1992,
kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro pojišťovny
Změna: opatření MF z 30.12.1993
Změna: opatření MF z 18.7.1884
Změna: opatření MF z 21.12.1995
Změna: 282/55 977/1998
Změna: 282/93 492/1998
Změna: 282/78 182/1999
Změna: 282/84 058/2000
Změna: 282/105 880/2001
Federální ministerstvo financí podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, (dále jen "zákon"), stanoví:
Čl.I
(1) Tímto opatřením se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro pojišťovny podle zvláštních předpisů.1) Toto opatření se vztahuje také na Kancelář ("Česká kancelář pojistitelů") podle zvláštního právního předpisu.1a) Toto opatření se vztahuje rovněž na zdravotní pojišťovny podle zvláštních předpisů.2)
(2) Toto opatření se nevztahuje na účetní jednotky, které účtují podle účtové osnovy a postupů účtování pro banky a některé finanční instituce,3) a na účetní jednotky, které účtují podle účtové osnovy a postupů účtování pro podnikatele.3a)
(3) Účtová osnova a postupy účtování podle odstavce 1 tvoří přílohy č. 1 a 2 tohoto opatření.
(4) Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.4)
Čl.II
Dnem 31. prosince 1992 pozbývá platnosti Účtová osnova a směrnice k účtové osnově pro peněžní a pojišťovací ústavy FMF č.j. VII/2-21 700/1985 ze dne 12. prosince 1985 ve znění změn a doplňků FMF č.j. FMF V/2-17 087/1989 ze dne 3. listopadu 1989 a FMF č.j. V/2-29 476/90 ze dne 29. prosince 1990.
Čl.III
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.
Ing. Jan Klak, v.r.
ministr financí ČSFR
Příl.1
Účtová osnova pro pojišťovny
Účtová třída 1 - Finanční umístění (investice)
10 - Pozemky a stavby (nemovitosti)
   101 - Pozemky
   102 - Stavby
   108 - Oprávky ke stavbám
   109 - Opravné položky
11 - Finanční umístění v podnicích třetích osob
   a ostatní dlouhodobé pohledávky
   111 - Majetkové účasti v podnicích s rozhodujícím vlivem
   112 - Majetkové účasti v podnicích s podstatným vlivem
   113 - Obligace  a  ostatní  dluhopisy  vydané podniky s
      rozhodujícím vlivem
   114 - Půjčky poskytnuté podnikům s rozhodujícím vlivem
   115 - Obligace  a  ostatní  dluhopisy  vydané podniky s
      podstatným vlivem
   116 - Půjčky poskytnuté podnikům s podstatným vlivem
   117 - Ostatní majetkové účasti
   118 - Ostatní dlouhodobé pohledávky
   119 - Opravné položky
12 a 15 - Ostatní finanční umístění
   121 - Cenné papíry s proměnlivým výnosem
   122 - Cenné papíry s pevným výnosem
      123 - Finanční  umístění  v  investičních  společnostech,  investičních fondech a ve investičních sdruženích
   124 - Hypotékární půjčky
   125 - Ostatní půjčky
   126 - Depozita u bank
   127 - Ostatní finanční umístění
   129 - Opravné položky
151 - Pevné termínové operace
152 - Nakoupené opce
153 - Prodané opce
13 - Depozita při aktivním zajištění
   131 - Pohledávky ze složených depozit
   139 - Opravné položky
14 - Finanční umístění jménem pojištěných
   141 - Pohledávky z finančního umístění jménem pojištěných
   149 - Opravné položky
151 - Pevné termínové operace
152 - Nakoupené opce
153 - Prodané opce
Účtová třída 2 - Nehmotný, hmotný a finanční majetek

20 - Nehmotný majetek
   201 - Zřizovací výdaje
   202 - Goodwill
   203 - Průmyslová a podobná práva
   204 - Software
   205 - Ostatní nehmotný majetek
   208 - Oprávky k nehmotnému majetku
   209 - Opravné položky

21 - Hmotný majetek
   211 - Movitý majetek
   216 - Hmotný majetek neodpisovaný
   218 - Oprávky k odpisovanému hmotnému majetku
   219 - Opravné položky

22 - Pořízení majetku
   221 - Pořízení nehmotného a hmotného majetku
   222 - Poskytnuté zálohy na pořízení nehmotného a hmotného
      majetku
   229 - Opravné položky
23 - Pokladní hodnoty a ostatní finanční majetek
   231 - Pokladna
   232 - Jiné pokladní hodnoty
   234 - Peníze na cestě
   235 - Běžné účty
   237 - Vlastní akcie
   239 - Opravná položka
24 - Zvláštní bankovní účty k fondům zdravotních pojišťoven

241 - Bankovní účet základního fondu
242 - Bankovní účet rezervního fondu
243 - Bankovní účet provozního fondu
244 - Bankovní účet sociálního fondu
245 - Bankovní účet fondu reprodukce investičního majetku
25 - Ostatní aktiva
   251 - Zásoby
   252 - Ostatní aktiva
   259 - Opravné položky
Účtová třída 3 - Pohledávky, závazky a přechodné účty

30 - Pohledávky z přímého pojištění a zajištění
   301 - Pohledávky z přímého pojištění za pojistníky
   302 - Pohledávky za zprostředkovateli (makléři)
   303 - Pohledávky při operacích zajištění
   308 - Ostatní pohledávky z přímého pojištění a zajištění
   309 - Opravné položky
31 - Pohledávky z veřejného zdravotního pojištění
311 - Pohledávky z veřejného zdravotního pojištění za  plátci
   pojistného
312 - Pohledávky vůči poskytovatelům zdravotní péče
313 - Pohledávky z přerozdělení pojistného
315 - Pohledávky z náhrad škod veřejného zdravotního pojištění
316 - Pohledávky z přeplatků do zajišťovacího fondu
318 - Ostatní pohledávky z veřejného zdravotního pojištění
32 - Ostatní pohledávky
   321 - Pohledávky za upsaný základní kapitál
   322 - Pohledávky z vystavených dluhopisů
   323 - Různí dlužníci
   324 - Směnky k inkasu
   325 - Eskontované pohledávky
   326 - Pohledávky z vystavených dluhopisů
   327 - Poskytnuté provozní zálohy
   328 - Ostatní pohledávky
   329 - Opravné položky
33 - Závazky z přímého pojištění a zajištění
   331 - Závazky z přímého pojištění vůči pojištěným
   332 - Závazky vůči zprostředkovatelům (makléřům)
   333 - Závazky při operacích zajištění
   338 - Ostatní závazky z přímého pojištění a zajištění
341 - Závazky z  veřejného zdravotního pojištění za  plátci
   pojistného
342 - Závazky vůči poskytovatelům zdravotní péče
343 - Závazky z přerozdělení pojistného
346 - Závazky vůči zajišťovacímu fondu
348 - Ostatní závazky z veřejného zdravotního pojištění
35 - Zaměstnanci a instituce
   351 - Závazky k zaměstnancům ze závislé činnosti
   352 - Závazky z vkladů zaměstnanců
   353 - Ostatní závazky vůči zaměstnancům
   354 - Pohledávky za zaměstnanci
   355 - Zúčtování  s  institucemi  sociálního  zabezpečení
      a zdravotního pojištění
   359 - Opravné položky

36 - Ostatní závazky
   361 - Závazky z upsaných majetkových účastí
   362 - Emitované dluhopisy
   363 - Různí věřitelé
   364 - Směnky k úhradě
   365 - Eskontní úvěry
   366 - Krátkodobé úvěry
   367 - Přijaté půjčky zaručené dluhopisem
   368 - Přijaté provozní zálohy
   369 - Ostatní závazky
37 - Zúčtování daní a dotací
   371 - Daň z příjmů
   372 - Ostatní přímé daně
   373 - Nepřímé daně a poplatky
   374 - Dotace ze státního rozpočtu
   375 - Ostatní dotace
   377 - Odložený daňový závazek nebo pohledávka
39 - Přechodné účty aktiv a pasív
   391 - Náklady příštích období
   392 - Výdaje příštích období
   393 - Výnosy příštích období
   394 - Příjmy příštích období
   397 - Dohadné účty aktivní
   398 - Dohadné účty pasívní
   399 - Vnitřní zúčtování

Účtová třída 4 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
40 - Základní kapitál a kapitálové fondy
   401 - Základní kapitál
   402 - Emisní ážio
   403 - Ostatní kapitálové fondy
   404 - Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

kapitálové fondy zdravotních pojišťoven:
406 - Provozní fond
407 - Sociální fond
408 - Fond investičního majetku
409 - Fond reprodukce investičního majetku
41 - Fondy ze zisku a převedené výsledky
   411 - Zákonný rezervní fond
   412 - Ostatní fondy
   413 - Nerozdělený zisk minulých let
   414 - Neuhrazené ztráty minulých let

42 - Hospodářský výsledek
   421 - Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení
43 - Fondy veřejného zdravotního pojištění
431 - Základní fond
433 - Rezervní fond
44 - Technické rezervy
   441 - Rezerva na nezasloužené pojistné
   442 - Rezerva pojistného životních pojištění
   443 - Rezerva na pojistná plnění
   444 - Rezerva na prémie a slevy
   445 - Vyrovnávací rezerva
   446 - Rezerva  životních  pojištění,  je-li  nositelem
      investičního rizika pojistník
   447 - Rezerva pojistného neživotních pojištění,
   449 - Jiné rezervy
45 - Rezervy na ostatní rizika a ztráty
   451 - Rezervy zákonné
   452 - Rezervou na daň z příjmů
   453 - Rezerva na restrukturalizaci
   459 - Ostatní rezervy
46 - Depozita při pasivním zajištění
   461 - Závazky ze složených depozit
47 - Dlouhodobé úvěry
   471 - Bankovní úvěry
   472 -Ostatní úvěry

48 - Dlouhodobé závazky
   481 - Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem
   482 - Závazky k podniků s podstatným vlivem
       483 -Emitované dluhopisy
   484 - Závazky z nájmu
   485 - Přijaté zálohy
   486 - Návratné dotace
   487 - Půjčky zaručené dluhopisem
   489 - Ostatní dlouhodobé závazky
49 - Financování pojištění odpovědnosti
   491 - Garanční fond Kanceláře
Účtová třída 5 - Náklady

50 až 51 - Technický účet k neživotnímu pojištění
   501 - Náklady na pojistná plnění
   502 - Podíl zajišťovatelů na nákladech na pojistná plnění
   503 - Tvorba rezervy na pojistná plnění
   504 - Podíl zajišťovatelů na tvorbě rezervy na pojistná
      plnění
   505 - Tvorba rezervy na nezasloužené pojistné
   506 - Podíl zajišťovatelů na tvorbě rezervy na nezasloužené
      pojistné
   507 - Tvorba jiných rezerv
   508 - Podíl zajišťovatelů na tvorbě jiných rezerv
   509 - Tvorba vyrovnávací rezervy
   511 - Pořizovací náklady (výdaje) na pojistné smlouvy
   512 - Správní režie
   514 - Pojistné prémie a slevy
   515 - Podíl zajišťovatelů na prémiích a slevách
   518 - Ostatní technické náklady
   519 - Podíl zajišťovatelů na ostatních technických nákladech
52 až 54 - Technický účet k životnímu pojištění
   521 - Náklady na pojistná plnění
   522 - Podíl zajišťovatelů na nákladech na pojistná plnění
   523 - Tvorba rezervy na nezasloužené pojistné
   524 - Podíl zajišťovatelů na tvorbě rezervy na nezasloužené
      pojistné
   525 - Tvorba rezervy na pojistná plnění
   526 - Podíl zajišťovatelů na tvorbě rezervy na pojistná
      plnění
   527 - Tvorba rezervy pojistného životních pojištění
   528 - Podíl  zajišťovatelů na  tvorbě rezervy pojistného
      životních pojištění
   529 - Tvorba jiných rezerv
   531 - Podíl zajišťovatelů na tvorbě jiných rezerv
   532 - Pořizovací náklady (výdaje) na pojistné smlouvy
   533 - Správní režie
   535 - Náklady na finanční umístění
   536 - Pojistné prémie a slevy
   537 - Tvorba opravných položek k finančnímu umístění
   538 - Náklady na realizaci finančního umístění
   539 - Úbytky hodnoty finančního umístění
   541 - Podíl zajišťovatelů na prémiích a slevách
   547 - Ostatní technické náklady
   548 - Podíl zajišťovatelů na ostatních technických nákladech
55 až 57 - Netechnický účet
   551 - Náklady na finanční umístění
   554 - Tvorba opravných položek k finančnímu umístění
   555 - Náklady na realizaci finančního umístění
   558 - Ostatní náklady
   559 - Tvorba opravných položek k majetku
   561 - Tvorba rezerv na rizika a ztráty
   562 - Daně a poplatky
   563 - Mimořádné náklady
   564 - Úbytky hodnoty finančního umístění nebo jiná přecenění
   571 - Daň z příjmů z běžné činnosti - splatná
   572 - Daň z příjmů z běžné činnosti - odložená
   573 - Daň z příjmů z mimořádné činnosti - splatná
   574 - Daň z příjmů z mimořádné činnosti - odložená
   575 - Dodatečné platby daně z příjmů
59 - Vnitropodnikové převody pojišťoven
   591 - Vnitropodnikové převody nákladů
Účtová třída 6 - Výnosy

60 až 61 - Technický účet k neživotnímu pojištění
   601 - Předepsané hrubé pojistné
   602 - Předepsané hrubé pojistné postoupené zajišťovatelům
   603 - Použití rezervy na pojistná plnění
   604 - Podíl zajišťovatelů na použití rezervy na pojistná
      plnění
   605 - Použití rezervy na nezasloužené pojistné
   606 - Podíl zajišťovatelů na použití rezervy na nezasloužené
      pojistné
   607 - Použití jiných rezerv
   608 - Podíl zajišťovatelů na použití jiných rezerv
   609 - Použití vyrovnávací rezervy
   611 - Převedené výnosy z finančního umístění z netechnického
      účtu
   613 - Provize od zajišťovatelů
   616 - Podíly na ziscích
   617 - Podíly na ziscích postoupené zajišťovatelům
   618 - Ostatní technické výnosy
       619 - Podíl zajišťovatelů na ostatních technických výnosech
62 až 64 - Technický účet k životnímu pojištění
   621 - Předepsané hrubé pojistné
   622 - Předepsané hrubé pojistné postoupené zajišťovatelům
   623 - Použití rezervy na nezasloužené pojistné
   624 - Podíl zajišťovatelů na použití rezervy na nezasloužené
      pojistné
   625 - Použití rezervy na pojistná plnění
   626 - Podíl zajišťovatelů na použití rezervy na pojistná
      plnění
   627 - Použití rezervy pojistného životních pojištění
   628 - Podíl zajišťovatelů na  použití rezervy pojistného
      životních pojištění
   629 - Použití jiných rezerv
   631 - Podíl zajišťovatelů na použití jiných rezerv
   634 - Výnosy z majetkových účastí
   635 - Výnosy z pozemků a staveb
   636 - Výnosy z ostatních složek finančního umístění
   637 - Použití opravných položek k finančnímu umístění
   638 - Výnosy z realizace finančního umístění
   639 - Přírůstky hodnoty finančního umístění
   641 - Podíly na ziscích
   642 - Podíly na ziscích postoupené zajišťovatelům
   643 - Provize od zajišťovatelů
   647 - Ostatní technické výnosy
   648 - Podíl zajišťovatelů na ostatních technických výnosech
   649 - Převod výnosů z finančního umístění na netechnický účet

65 až 67 - Netechnický účet
   651 - Výnosy z majetkových účastí
   652 - Výnosy z pozemků a staveb
   653 - Výnosy z ostatních složek finančního umístění
   654 - Použití opravných položek k finančním umístěním
   655 - Výnosy z realizace finančního umístění
   656 - Převedené výnosy finančního umístění z technického účtu
      k životnímu pojištění
   657 - Převod výnosů z finančního umístění na technický účet
      neživotního pojištění
   658 - Ostatní výnosy
   659 - Použití opravných položek k majetku
   661 - Použití rezerv na rizika a ztráty
   663 - Mimořádné výnosy
   664 - Přírůstky hodnoty finančního umístění nebo jiná přecenění
69 - Vnitropodnikové převody pojišťoven
   691 - Vnitropodnikové převody výnosů

Účtová třída 7 - Závěrkové účty a podrozvahové účty

70 - Účty rozvažné
   701 - Počáteční účet rozvažný
   702 - Konečný účet rozvažný

71 - Účet zisků a ztrát
   711 - Účet zisků a ztrát
   712 - Zúčtování hospodářského výsledku technického účtu k
      neživotnímu pojištění
   713 -Zúčtování hospodářského výsledku technického účtu k
     životnímu pojištění
   714 - Zúčtování hospodářského výsledku netechnického účtu

72 - Podrozvahové účty
   721 - Hodnoty dané do zástavy
   722 - Hodnoty přijaté do zástavy
   723 - Směnky k inkasu použité k úhradě do doby jejich
      splatnosti
   724 - Jiné hodnoty v evidenci
   725 - Závazky z leasingu
   726 - Nároky poškozených ze zákonného pojištění uplatněné
      u České pojišťovny, a.s.
   727 - Nároky poškozených z pojištění odpovědnosti z provozu
      vozidla uplatňované u Kanceláře
   728 - Evidenční účet pro výsledek zajištění
   729 - Evidenční účty
Účtová třída 8 - Vnitropodnikové účetnictví pojišťoven
Účtová  třída  9  -  Vnitropodnikové  účetnictví zdravotních
pojišťoven.
Příl.2
Postupy účtování pro pojišťovny
A.
Obecná ustanovení
Vymezení některých pojmů pro účely účtové osnovy a postupů účtování pro pojišťovny
Čl.I
nadpis vypuštěn
(1) O hmotném, nehmotném a finančním majetku a o závazcích, jakož i o nákladech, výnosech a hospodářském výsledku - v návaznosti na zvláštní předpisy, a to zejména obchodní zákoník a občanský zákoník, zákony upravující nakládání s výsledky duševní tvořivé činnosti, zákon o pojišťovnictví, zákon o daních z příjmů a zákon o účetnictví 5), který se dále označuje jen jako "zákon" - účtuje pojišťovna v souladu s účtovou osnovou a postupy účtování stanovenými tímto opatřením. Hmotný a finanční majetek pojišťovny, nevylučuje-li to zvláštní předpis 6), je finančním umístěním.
(2) Finančním majetkem se rozumí zejména akcie, dluhopisy (pokladniční poukázky, obligace, hypotéční zástavní listy aj.), majetkové účasti na podnikání třetích osob (podílové cenné papíry a vklady), peníze, peněžní vklady na účtech u bank, depozitní certifikáty (vkladové listy), investice do portfolia (podílové nebo majetkové listy aj.) odvozené cenné papíry (zejména opce, opční poukázky, termínované kontrakty), pojistky, půjčky.
(3) Majetkovou účastí s podstatným vlivem se rozumí účast v podniku třetí osoby, ve kterém má pojišťovna nejméně 20 % a nejvíce 50 % podíl (účast) včetně na jeho základním jmění. Pojišťovna má v tomto případě podstatný vliv na řízení podniku, který vyplývá z uvedeného podílu na základním jmění.
(4) Majetkovou účastí s rozhodujícím vlivem se rozumí účast v podniku třetí osoby, ve kterém pojišťovna (mateřská společnost) má větší než 50 % podíl (účast) na jeho základním kapitálu, nestanoví-li zvláštní právní předpis7a) jinak. Mateřská společnost má v tomto případě rozhodující vliv na řízení podniku a plně kontroluje jeho činnost. Tento vliv vyplývá z uvedeného podílu na základním kapitálu. V těchto případech je pojišťovna ovládající osobou podle zvláštního právního předpisu.7a)
(5) Za ostatní majetkové účasti se považují ty, které nelze přiřadit po vymezení v odstavci 4 a 5, t.j. případy, kdy oprávnění pojišťovny k řízení třetího subjektu (podniku) vyplývá ze smlouvy nebo stanov bez ohledu na výši majetkové účasti, nestanoví-li zvláštní právní předpis7a) jinak, a majetkové účasti nižší než 20 % na základním kapitálu tohoto subjektu.
(6) Pojišťovna sestavuje konsolidovanou účetní závěrku v souladu se zvláštním opatřením Ministerstva financí ČR.7)
Čl.Ia
(1) Sdružením se rozumí skupina účetních jednotek (fyzických či právnických osob), které buď má právní subjektivitu (např. zájmová sdružení právnických osob 8) ) nebo tuto subjektivitu nemá (např. smlouva o sdružení 9) ) a k nimž se přiřazují i účelová sdružení majetku (zejm. nadace 10) ).
(2) Kapitálovými fondy se rozumějí ty fondy, jejichž zdrojem tvorby v průběhu činnosti je jiný zdroj než z účetnictví zisk pojišťovny. Jde o fondy, které lze tvořit např. emisním ážiem z emise dalších akcií, bezplatným převzetím hmotného, nehmotného a finančního majetku, dotacemi, popř. přeceněním majetku, k němuž dochází na základě právního předpisu či ustanovení těchto postupů účtování.
(3) Fondy ze zisku se rozumějí ty fondy, jejichž zdrojem tvorby je výhradně z účetnictví zisk pojišťovny.
(4) Fondy nelze tvořit na vrub nákladů či výnosů, to neplatí v případě Garančního fondu vytvářeného Českou kanceláří pojistitelů.
(5) Podřízenými pasívy jsou ta pasíva (dluhy, a to i ve formě cenných papírů), o kterých bylo smluvně dohodnuto, že v případě likvidace nebo konkursu dlužníka budou splaceny až po uspokojení pohledávek ostatních věřitelů (t.j. v posledním pořadí). Údaj se čerpá zejména z účtů účtové skupiny 48, popř. 36, a uvádí se samostatnou položkou v rozvaze.
(6) Pojištěným je osoba, které vzniká z titulu uzavřené pojistné smlouvy právo na pojistné plnění, bez ohledu na to, zda smlouvu uzavřela sama nebo smlouvu uzavřel pojistník. Pojistníkem je osoba definovaná zvláštním právním předpisem 10a). Pojišťovacím agentem, či pojišťovacím nebo zajišťovacím makléřem jsou osoby definované zvláštním právním předpisem 10b).
(7) Škodou se rozumí fyzické znehodnocení (neodstranitelné poškození nebo zničení) hmotného majetku nebo jiná újma vyjádřitelná v penězích na nehmotném majetku, a to z jakýchkoli příčin. Na účet 563 se účtují i inventarizační rozdíly - manka (Čl. XIV odst. 1 písm. a) Obecných ustanovení).
(8) Dotacemi pro účely tohoto opatření se rozumí bezúplatné plnění přímo nebo zprostředkovaně poskytované ze státního rozpočtu, ze státních fondů popřípadě z rozpočtů vyšších územních samosprávných celků nebo obcí, z rozpočtových prostředků Grantové agentury, z programu PHARE nebo obdobného programu a z veřejného rozpočtu cizího státu (dále jen "dotace"). Dotace k úhradě nákladů se účtuje do ostatních výnosů ve věcné a časové souvislosti s účtováním nákladů na stanovený účel. Dotace na pořízení nehmotného nebo hmotného majetku popřípadě technické zhodnocení, nestanoví-li se jinak při jejím poskytnutí, snižuje pořizovací cenu nebo vlastní náklady na majetku na příslušných účtech, na kterých je o něm účtováno.
Čl.II
Hlediska pro vytváření analytické účty
(1) Při vytváření analytických účtů pojišťovny berou v úvahu alespoň následující hlediska, pokud tato nejsou již zohledněna přímo syntetickými účty účtové osnovy nebo uvedena na jiném místě v těchto postupech účtování.
a) členění zásadně podle účelu u majetku a závazků, nákladů a výnosů,
b) členění u pohledávek a závazků podle jednotlivých dlužníků a věřitelů,
c) členění podle časového hlediska (viz Čl. I odst. 3).
d) členění na tuzemskou měnu (Kč) a cizí měnu zejména při účtování o pohledávkách a závazcích, penězích, ceninách, cenných papírech a vkladech (majetkových účastech), vkladech (podílech) do základního jmění, majetku v zahraničí,
e) členění podle položek účetní závěrky (včetně požadavků na sestavení přílohy) a podle požadavků na zveřejňování údajů z ní,
f) členění v analytických účtech odděleně na majetek daný do zástavy nebo majetek, kterým se ručí za závazky, a cenné papíry v umořovacím řízení,
g) členění podle požadavků vyplývajících ze zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidel1a),
h) členění podle požadavků vyplývajících z postupů účtování o derivátech či jiných investičních instrumentech10d) (finančních nástrojích).
(2) V analytických účtech jednotlivých složek nehmotného a hmotného majetku (zejména práv a věcí) včetně majetku v leasingu pojišťovna vede údaje sloužící k identifikaci stavu a pohybu tohoto majetku.
(3) Pojišťovna - plátce DPH, která neuplatnila nárok na odpočet DPH a má uvedený majetek oceněn cenou včetně DPH, sleduje částku DPH v analytických účtech.
(4) Další členění analytických účtů provádí pojišťovna podle vlastního uvážení, a to zejména pro potřeby
a) finančního řízení pojišťovny především zjišťování solventnosti a technických výsledků pojištění a zajištění,
b) uživatelů údajů z účetní závěrky,
c) sestavení daňových přiznání především za daň z příjmů a za daň z přidané hodnoty, nezajistí-li uvedené potřeby jiným způsobem. Vytváření analytických účtů podle tohoto odstavce nemůže být na újmu hledisek stanovených pro její vytváření v odstavcích 1 až 3.
Čl.III
Postup při otevírání a uzavírání účetních knih
Při otevírání a uzavírání účetních knih podle ustanovení § 17 zákona postupují pojišťovny takto:
(1) Účty hlavní knihy se otevírají účetními zápisy. Stavy jednotlivých rozvahových položek (aktiva a pasíva) vykázané na účtu 702 musí navazovat na stavy jednotlivých rozvahových položek (aktiva a pasíva) účtu 701-Počáteční účet rozvažný.
(2) Účetními zápisy na vrub účtu 701 a ve prospěch příslušných nově otevíraných účtů pasiv a účetními zápisy ve prospěch účtu 701 a na vrub příslušných nově otevíraných účtů aktiv se zaúčtují jejich počáteční zůstatky.
(3) Zisk, popř. ztráta zaúčtovaná ve prospěch, pop. na vrub účtu 702, se při otevírání účtů hlavní knihy zaúčtuje ve prospěch, příp. na vrub účtu 421 se souvztažným zápisem na vrub, příp. ve prospěch účtu 701.
(4) Stav účtu 421 se vyrovná po schválení návrhu na rozdělení zisku, příp. na úhradu ztráty, příslušným orgánem pojišťovny:
a) v případě zisku účetními zápisy ve prospěch příslušných účtů účtové skupiny 369, popř. ve prospěch účtu 489,
b) v případě ztráty účetními zápisy na vrub příslušných účtů účtové skupiny 41, popř. na vrub účtu 328. Na vrub účtu 118 se účtuje, pokud se neuhrazená ztráta převádí do dalších let.
(5) Pořadí rozdělení zisku, popř. způsob úhrady ztráty stanoví obecně závazný právní předpis, společenská smlouva, stanovy obchodní společnosti nebo rozhodnutí valné hromady.
(6) Po otevření účetních knih, jako účetní případ měsíce ledna, se zruší účetní zápisy na účtech 395 a 396, se souvztažným účetním zápisem na těch účtech, na nichž se tyto zápisy vytvořily při uzavírání účetních knih.
(7) Po otevření účetních knih se zaúčtují v souladu s ustanovením § 8 odst. 3 zákona případné rozdíly ze změn použitých způsobů oceňování majetku (jako účetní případ následujícího účetního období), a to se souvztažným zápisem na vrub mimořádných nákladů (účet 563), popř. ve prospěch mimořádných výnosů (účet 663).
II.
Uzavírání účetních knih
(1) Účty hlavní knihy se uzavírají účetními zápisy.
(2) Konečné stavy účtů nákladů se přeúčtují na vrub účtu 712, 713, 714, konečné stavy účtů výnosů se přeúčtují ve prospěch těchto účtů, zůstatky účtů 712, 713, 714 se přeúčtují na vrub nebo ve prospěch účtu 711. Výsledný zůstatek účtu 711 se podle své povahy přeúčtuje ve prospěch, příp. na vrub účtu 702.
(3) Konečné zůstatky aktivních účtů se přeúčtují na vrub účtu 702, konečné zůstatky pasívních účtů se přeúčtují ve prospěch tohoto účtu. Na vrub účtu 702 se přeúčtuje též zůstatek účtu 711 (v případě ztráty). Ve prospěch účtu 702 se přeúčtuje též zůstatek účtu 711 (v případě zisku).
Čl.IV
Účetní závěrka a uzavírání účetních knih
(1) Vymezení účetní závěrky účetní jednotky (pojišťovny) stanoví § 18 zákona a opatření federálního ministerstva financí o uspořádání položek účetní závěrky a obsahovém vymezení těchto položek.10c) Zveřejnění informací účetní závěrky se uskutečňuje plněním povinnosti pojišťovny podle zvláštních právních předpisů a zákona.
(2) Uzavírání účetních knih je činnost, při níž se v souladu s ustanovením, § 17 odst. 2 zákona:
a) zjišťují obraty stran Má dáti a Dal jednotlivých syntetických účtů,
b) zjišťují konečné zůstatky aktivních a pasívních účtů a konečné stavy účtů nákladů a výnosů,
c) zjistí se základ daně z příjmů a daňová povinnost pojišťovny za účetní období (splatná, popř. odložená),
d) zjistí se účetní hospodářský výsledek,
e) uzavřou se účetní knihy převodem zůstatků rozvahových účtů a zůstatku účtu 711 na účet 702.
Základní postup při uzavírání účetních knih je uveden v Článku III bod II. Obecných ustanovení.
(3) Hospodářský výsledek před zdaněním se zjistí jako rozdíl výnosů účtovaných na účtech účtové třídy 6 a nákladů účtovaných na účtech účtové třídy 5 s výjimkou účtů 571, 572, 573, 574, 575.
(4) Hospodářský výsledek po zdanění - účetní zisk, popř. účetní ztráta - se zjistí jako rozdíl výnosů účtovaných na účtech účtové třídy 6 a nákladů účtovaných na účtech účtové třídy 5.
(5) Uzavírání technického účtu k neživotnímu pojištění, technického účtu k životnímu pojištění a netechnického účtu se řídí těmito pravidly:
a) obraty všech účtů účtových skupin 50 až 51 se zaúčtují na vrub účtu 712. Obraty všech účtů účtových skupin 60 až 61 se zaúčtují ve prospěch účtu 712. Hospodářský výsledek zjištěný porovnáním strany MD a D účtu 712 se podle své povahy zaúčtuje na vrub (ve prospěch) účtu 711.
b) obraty všech účtů účtových skupin 52 až 54 se zaúčtují na vrub účtu 713. Obraty všech účtů účtových skupin 62 až 64 se zaúčtují ve prospěch účtu 713. Hospodářský výsledek zjištěný porovnáním strany MD a D účtu 713 se podle své povahy zaúčtuje na vrub (ve prospěch) účtu 711.
c) obraty všech účtů účtových skupin 55 až 57 se zaúčtují na vrub účtu 714. Obraty všech účtů účtových skupin 65 až 67 se zaúčtují ve prospěch účtu 714. Hospodářský výsledek zjištěný porovnáním strany MD a D účtu 714 se podle své povahy zaúčtuje na vrub (ve prospěch) účtu 711.
(6) Konečné stavy účtů 712, 713 musí přímo navazovat na příslušné řádky výkazu zisků a ztrát a představují tak kontrolní vazby údajů účetnictví a účetní závěrky.
(7) Na podkladě údajů účtu 702 a účtu 711 se sestaví účetní závěrka.
Čl.V
Zákaz vzájemného zúčtování
(1) V účetnictví a v účetní závěrce pojišťovny je zakázáno vzájemně zúčtovávat majetek a závazky, náklady a výnosy s výjimkou:
a) pohledávek a závazků (s výjimkou přijatých a poskytnutých záloh) vůči téže fyzické nebo právnické osobě, které mají dobu splatnosti do jednoho kroku a jsou vedeny ve stejných měnách,
b) dobropisů (refundací) týkajících se konkrétní nákladové, popř. výnosové položky a vztahujících se k účetnímu období, ve kterém byl náklad, popř. výnos zúčtován,
c) doměrků a vratek daní z příjmů, nepřímých daní a poplatků.
(2) Ustanovení zvláštních předpisů12) nejsou dotčena.
(3) Výjimky podle odstavce 1 neplatí při účtování o pohledávkách a závazcích a nákladech a výnosech z pojištění a zajištění.
(4) Náklady a výnosy (technického účtu) životního pojištění nelze záměrně převádět do nákladů a výnosů (technického účtu) neživotního pojištění a naopak. Náklady a výnosy (netechnického účtu) nelze záměrně převádět do nákladů a výnosů (technického účtu) životního pojištění nebo neživotního pojištění.
Čl.VI
Okamžik uskutečnění účetního případu
(1) Okamžikem uskutečnění účetního případu je okamžik, ve kterém dojde k nabytí vlastnictví nebo jeho zániku, práv k cizím věcem (kupní, darovací nebo jinou smlouvou, rozhodnutím státního orgánu ap.), ke vzniku pohledávky a závazku, jejich změně nebo zániku (smlouva, postoupení pohledávky, převzetí dluhu, splnění ap.), ke zjištění škody, manka, schodku, přebytku, k pohybu majetku uvnitř pojišťovny a k dalším skutečnostem, které jsou předmětem účetnictví a které nastaly, popř. jsou k dispozici potřebné doklady tyto skutečnosti dokumentující, nebo které vyplývají z vnitřních poměrů pojišťovny anebo ze zvláštních předpisů.
(2) Okamžik uskutečnění účetního případu pro pohledávky a závazky z pojištění a zajištění je vymezen v postupech účtování k účtové třídě 3.
(3) K vyjádření okamžiku12a) použije účetní jednotka nejvyšší přesnost z dále uvedených:
a) obvyklou v daném případě,
b) použitou ve smlouvách souvisejících s daným účetním případem (skutečností) nebo odpovídající charakteru činnosti účetní jednotky,
c) předepsanou právními předpisy pro daný případ,
d) přiměřenou technologickému vybavení účetní jednotky.
Čl.VII
Zásady pro účtování nákladů a výnosů a pro jejich časové rozlišování
(1) Náklady a výnosy účtují pojišťovny podle těchto zásad:
a) náklady a výnosy se účtují zásadně do období, s nímž časově a věcně souvisí,
b) opravy nákladů nebo výnosů minulých účetních období se účtují na účtech nákladů a výnosů, kterých se týkají; jen v případě, že jde o významnou částku těchto oprav, považují se za mimořádné náklady nebo výnosy,
c) náhrady vynaložených nákladů minulých účetních období se účtují do výnosů běžného účetního období,
d) náklady a výdaje, které se týkají budoucích účetních období, je nutno časově rozlišit ve formě
- nákladů příštích období nebo komplexních nákladů příštích období (účet 391),
- výdajů příštích období (účet 392),
c) výnosy a příjmy, které se týkají budoucích účetních období, je nutno časově rozlišit ve formě
- výnosů příštích období (účet 393)
- příjmů příštích období (účet 394).
(2) Kritériem pro účtování účetních případů časového rozlišení je skutečnost, že je znám jejich titul (věcné vymezení), výše a období, kterého se týkají. Všechna uvedená kritéria musí být splněna současně.
(3) Účetní případy, které se týkají pouze jednoho běžného účetního období se časově nerozlišují.
(4) Časové rozlišení není nutno používat v případech, kdy
a) se jedná o nevýznamné částky, jejich ponecháním v nákladech či výnosech bez časového rozlišení není dotčen účel časového rozlišení a pojišťovna tím nesleduje záměrné upravování hospodářského výsledku,
b) jde-li o pravidelně se opakující výdaje, popř. příjmy.
Časové rozlišení pořizovacích nákladů (výdajů) na pojistné smlouvy a ostatních účetních případů časového rozlišení pojištění a zajištění se provádí v každém případě, není-li dále stanoveno jinak.
(5) Účty časového rozlišení podléhají dokladově inventuře a při inventarizaci se posuzuje jejich výše a odůvodněnost.
(6) Postup při časovém rozlišení si upraví pojišťovna vnitřním předpisem. Změny tohoto postupu jsou možné pouze podle § 7 odst. 4 zákona.
Čl.VIII
Daňový náklad - odložený daňový závazek, popř. pohledávka
(1) Daňová povinnost vyplývající z ustanovení zákona o daních z příjmů 13) tvoří složku nákladů pojišťovny a účtuje se o ní na účtech v účtové skupině 55 až 57 - Netechnický účet (účty 571, 572, 573, 574, 575).
(2) Daňová povinnost se člení na:
a) daňovou povinnost splatnou za dané účetní a zdaňovací období
b) daňovou povinnost odloženou do příštích účetních a zdaňovacích období.
(3) Pokud v účetním období vznikne v jedné činnosti zisk a ve druhé ztráty, přičemž za pojišťovnu je vytvořen zisk, zaúčtuje se daňová povinnost splatná za činnost, která je zisková (buď na vrub účtu 571 nebo 573 a ve prospěch účtu 371). Za činnost ztrátovou se zaúčtuje záporná daňová povinnost buď na účtu 571 nebo na účtu 573 souvztažně s účtem 371 jako snížení závazku ze splatné daně z příjmů. Na účtu 575 se účtují doměrky a vratky daně z příjmů za minulá léta podle platebních výměrů. Po těchto zápisech musí zůstatek účtu 371 vyjadřovat výsledný zúčtovací vztah pojišťovny vůči příslušnému územnímu finančnímu orgánu z titulu celkového dosaženého zisku.
(4) Daňová povinnost splatná se zjistí na základě základu daně z příjmů a sazby určené zákonem o daních z příjmů s přihlédnutím k odchylkám ve výpočtu daně provedeném podle příslušných ustanovení uvedeného zákona; takto zjištěná daňová povinnost se účtuje na vrub účtů 571 a 573 a ve prospěch účtu 371.
(5) Daňová povinnost odložená se zjišťuje u pojišťovny v případě, kdy dochází k rozdílům mezi daňovým základem a hospodářským výsledkem před zdaněním zjištěným v účetnictví z titulu rozdílu mezi odpisy staveb ve finančním umístění a odpisy ostatního odpisovaného hmotného a nehmotného majetku podle zákona o daních z příjmů (dále jen "daňový odpis") a odpisy uvedeného majetku podle odpisového plánu pojišťovny (dále jen "účetníodpis"). Pojišťovny při výpočtu odložené daňové povinnosti vycházejí i z ostatních dočasných rozdílů.
(6) Velikost odložené daňové povinnosti se zjistí jako součin rozdílu mezi daňovým a účetním odpisem, popřípadě ostatních dočasných rozdílů a sazby daně z příjmů, která je stanovena zákonem o daních z příjmů pro následující účetní a zdaňovací období; účtuje se na vrub účtu 572 a ve prospěch účtu 377, je-li daňový odpis větší než odpis účetní, nebo zápisem ve prospěch uvedených nákladových účtů se souvztažným účetním zápisem na vrub účtu 377, je-li daňový odpis menší než odpis účetní. Postup výpočtu odložené daně se použije obdobně u ostatních dočasných časových rozdílů. O odložené daňové pohledávce je možné účtovat jen v případech, kdy neexistují pochybnosti o jejím možném daňovém uplatnění v následujících účetních obdobích. Tuto skutečnost je nutné popsat v příloze v účetní závěrce.
(7) Při vyřazení nehmotného a hmotného majetku (včetně tohoto majetku ve finančním umístění) z důvodu prodeje či likvidace z titulu nepotřebnosti se při výpočtu odložené daňové povinnosti v účtové skupině 57 a na účtu 377 vychází z rozdílu mezi zůstatkovou cenou vypočtenou podle ustanovení zákona o daních z příjmů a zůstatkovou cenou zjištěnou v účetnictví.
Čl.IX
Zásady pro tvorbu a používání rezerv
(1) Rezervy se člení na rezervy,
a) jejich tvorba (a použití) je zohledněna zákonem o daních z příjmů a zákonem o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů,13), 14)
b) jejichž tvorba není zohledněna daňovými zákony. Způsob tvorby a použití těchto rezerv si stanoví pojišťovna vnitřním předpisem.
(2) Tvorba rezerv se účtuje na vrub nákladů, jejich použití (včetně snížení pro nepotřebnost) ve prospěch výnosů. Rezervy lze použít pouze k účelům, k nimž byly vytvořeny.
(3) Zůstatky rezerv se převádějí do následujícího účetního období.
(4) Rezervy nesmějí mít aktivní zůstatek.
(5) Rezervy podléhají dokladové inventuře a při inventarizaci se posuzuje jejich výše a odůvodněnost.
Čl.X
Zásady pro tvorbu a používání opravných položek
(1) Opravné položky, které vytvářejí pojišťovny podle zákona, se člení na opravné položky
a) jejichž tvorba (a použití) je zohledněna zákonem o daních z příjmů a zákonem o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, 13), 14),
b) jejichž tvorba (a použití) není zohledněna daňovými zákony. Způsob tvorby a použití těchto opravných položek si stanoví pojišťovna vnitřním předpisem.
(2) Opravné položky se vytvářejí na vrub nákladů pouze k účtům majetku v případech, kdy snížení jejich ocenění v účetnictví prokázané zpravidla na základě inventarizace není trvalého charakteru. Opravné položky se vytvářejí maximálně do výše ocenění majetku v účetnictví.
(3) Opravné položky se sníží, popř. zruší vyúčtováním ve prospěch výnosů v účetním období, ve kterém se částečně nebo zcela prokáže neopodstatněnost jejich výše, a to zpravidla na základě inventarizace.
(4) Opravné položky nesmí mít aktivní zůstatek.
(5) Pokud se na určitý titul snížení hodnoty majetku vytváří rezerva, nelze současně tvořit opravné položky.
(6) Tvořit opravné položky na zvýšení hodnoty majetku je zakázáno.
(7) V případě, že se při inventarizaci závazků zjistí, že jejich částka je vyšší, popřípadě i nižší, než jejich výše v účetnictví, nevytvářejí se opravné položky, ale zvýšení se zaúčtuje přímo na účtu závazků se souvztažným zápisem na vrub příslušného účtu nákladů. Jde zejména o případ, kdy není závazek splacen (nebo splácen) včas a podle smlouvy vzniká povinnost platit např. úroky z prodlení či penále (§ 26 odst. 2 zákona).
(8) V případě trvalého snížení ocenění majetku se
a) u dlouhodobého nehmotného majetku s výjimkou pohledávek a u hmotného majetku odpisovaného provede mimořádný odpis a upraví odpisový plán,
b) u pohledávek se toto snížení vyúčtuje na vrub nákladů (účet 563), nevyplývá-li něco jiného z postupů účtování.
(9) Opravné položky u majetku, jehož užitná hodnota se běžně snižuje opotřebením, tj. odpisovaný majetek, se tvoří v případech, kdy jeho užitná hodnota zjištěná při inventarizaci je výrazně nižší než je jeho ocenění v účetnictví po odečtení oprávek a toto snížení hodnoty nelze považovat za definitivní (za snížení trvalého charakteru).
(10) Opravné položky se nevytvářejí v případě oceňování reálnou hodnotou nebo ekvivalencí (protihodnotou) anebo k majetku, k němuž se vztahuje zajišťovací derivát a tímto derivátem je zajištěna hodnota vyšší nebo rovna ocenění majetku v účetnictví.
Čl.XI
Kurzové rozdíly
(1) Pojišťovny vedou syntetické účty hlavní knihy v tuzemské měně, t.j. v českých korunách (Kč), a v případech stanovených zákonem15) současně i v cizích měnách.
(2) Majetek a závazky, vyjádřené v cizí měně, se přepočítávají ke okamžiku uskutečnění účetního případu na českou měnu kursem devizového trhu stanoveným Českou národní bankou (§ 24 odst. 4 zákona). V účetní závěrce se uvedeným způsobem přepočítává pouze majetek a závazky v případech stanovených zákonem15). V případě nákupu nebo prodeje cizí měny za českou měnu, lze použít kursu, za který byly tyto hodnoty nakoupeny nebo prodány.
(3) Kursové rozdíly vznikající v účetnictví k okamžiku uskutečnění účetního případu se účtují na vrub účtu 558, popř. ve prospěch účtu 658, souvztažně s příslušným účtem aktiv nebo pasív.
(4) Kurzové rozdíly zjištěné při uzavírání účetních knih k okamžiku podle § 24 odst. 2 písm. b) zákona se účtují:
a) na účtech aktiv a pasív neuvedených v písm. b) na vrub účtu 558, popř. ve prospěch účtu 658," popř. 658,
b) na účtech finančního umístění na vrub účtů 539, 564, popř. ve prospěch účtů 639, 664.
(5) U majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou je kurzový rozdíl součástí této hodnoty a samostatně se o něm neúčtuje.
Použití způsobů oceňování
Čl.XII
nadpis vypuštěn
(1) Způsoby oceňování majetku a závazků stanoví zákon. Tyto způsoby oceňování použijí pojišťovny v souladu s ustanoveními těchto postupů účtování v § 24 až 28.
(2) Ocenění hmotného majetku v účtové skupině 21 a staveb nebo pozemků (účty 102 nebo 101), se zvyšuje o výdaje na dokončené technické zhodnocení17) v případech, kdy se o toto zhodnocení zvyšuje vstupní cena majetku podle zvláštního předpisu13). Ocenění nehmotného majetku v účtové skupině 20 se zvyšuje o technické zhodnocení. Dokončené technické zhodnocení, o které pojišťovna nezvýší zůstatkovou cenu tohoto majetku se účtuje na příslušný účet nákladů.
(3) Při oceňování jednotlivých složek finančního umístění v účtové třídě 1 se použije reálná hodnota.
(4) O trvalém snížení hodnoty nehmotného a hmotného majetku včetně staveb, se účtuje formou oprávek (účty 108, 208, 218).
(5) O přechodném snížení hodnoty majetku se účtuje formou opravných položek podle Článku X.
(6) V příloze (§ 18 odst. 1 písm. c/ zákona) se uvádějí informace
a) o způsobu oceňování použitém pro každou jednotlivou položku finančního umístění v účtové třídě 1,
b) o způsobu ocenění finančního umístění reálnou hodnotou (tržní cenou) a o nerealizovaných přírůstcích a úbytcích hodnoty tohoto umístění v rozsahu Článku XIII a Článku XIIIa.
c) odůvodnění použití příslušného způsobu oceňování u jednotlivých složek majetku a závazků.
Pro přílohu jinak platí informační povinnost podle § 7 odst. 5 zákona.
(7) Pořizovací cena souboru movitých věcí se zvýší o pořizovací cenu věcí do souboru dodatečně zařazených. Při vyřazení části souboru movitých věcí se pořizovací cena souboru sníží o pořizovací cenu vyřazené části, přičemž míra odepsanosti vyřazené části je shodná s mírou odepsanosti souboru.
(8) Reálnou hodnotou se oceňuje majetek a závazky k okamžiku ocenění podle § 24 písm. b) zákona a jen k tomuto okamžiku se oceňovací rozdíly z tohoto ocenění zjišťují, účtují a uvádějí v účetní závěrce. Reálnou hodnotu mohou pojišťovny použít i pro účely zjišťování solventnosti pojišťoven a zajišťoven nebo státního dozoru v pojišťovnictví podle zvláštního právního předpisu.1) O oceňovacích rozdílech z ocenění reálnou hodnotou se účtuje v souladu s Čl. XIIIa.
Čl.XIII
nadpis vypuštěn
(1) Reálnou hodnotou finančních umístění, s výjimkou pozemků a staveb a případů uvedených v odstavci 4, se rozumí tržní hodnota.
(2) Není-li dále stanoveno jinak, finanční umístění se oceňují tržní hodnotou, kterou definuje a pravidla pro její použití stanoví § 27 odst. 3 zákona.
(3) Pokud k okamžiku sestavení účetní závěrky je známo, že finanční umístění uvedená v odstavci 2 budou prodána v krátké době (do jednoho měsíce), sníží se tržní hodnota o odhadnuté výdaje s tím spojené.
(4) Pro všechna další finanční umístění neuvedená v jiných ustanoveních tohoto článku se reálná hodnota určí na základě kvalifikovaného odhadu jejich pravděpodobné realizační (prodejní) hodnoty. To neplatí v případech, kdy se při konsolidaci účetní závěrky aplikuje metoda konsolidace ekvivalencí (protihodnotou), nebo v případech použití ocenění podílů ekvivalencí (protihodnotou), při kterém mohou být přiměřeně použity jiné postupy účtování18b).
(5) V případě pozemků a staveb (nemovitostí) se reálnou hodnotou rozumí hodnota, stanovená v okamžik provádění ocenění podle odstavce 6 a 7, případně snížená v souladu s odstavcem 8.
(6) Reálnou hodnotou podle odstavce 5 se rozumí cena, za jakou by mohly být pozemky a stavby prodány v okamžik provádění jejich ocenění, na základě kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím s tím, že se tento majetek stal předmětem veřejné nabídky na trhu, že podmínky trhu umožňují regulérní prodej a že lhůta určená k dojednání prodeje je obvyklá vzhledem k povaze tohoto majetku.
(7) Reálná hodnota podle odstavce 6 se určuje tak, že se odděleně ocení každý pozemek a každá stavba podle kvalifikovaného odhadu nebo posudkem znalce, a to nejméně jednou za 5 let. Pokud od posledního ocenění hodnota pozemku nebo stavby poklesla, provede se příslušná oprava hodnoty. Takto stanovená nižší hodnota se v následujících účetních obdobích nezvyšuje, kromě případů, kdy zvýšení vyplývá z nového stanovení reálné hodnoty.
(8) Pokud ke dni sestavení účetní závěrky je známo, že pozemky a stavby budou prodány v krátké době (cca do 3 měsíců) , sníží se hodnota stanovená v souladu s odstavcem 6 a 7 o odhadnuté výdaje s tím spojené.
(9) Výše technických rezerv vytvářených podle zvláštních právních předpisů1) musí být v každém okamžiku dostatečná do té míry, aby byla pojišťovna schopna dostát svým závazkům plynoucím z pojistných smluv.17a)
Čl.XIIIa
(1) Jako přírůstky nebo úbytky hodnoty finančního umístění popřípadě jiného majetku a závazků, které se oceňují reálnou hodnotou, se účtují oceňovací rozdíly z ocenění reálnou hodnotou, za něž se považují rozdíly mezi oceněním k okamžiku uskutečnění účetního případu podle § 24 odst. 2 písm. a) zákona vůči ocenění k okamžiku ocenění podle § 24 odst. 2 písm. b) zákona a následující změny reálné hodnoty.
(2) O rozdílech podle odstavce 1 se účtuje, není-li dále stanoveno jinak, s výjimkou u technických rezerv na vrub účtu 539, 564, nebo ve prospěch účtu 639, 664, souvztažně s příslušným účtem finančního umístění v účtové třídě 1, popřípadě s příslušnými účty jiného majetku a závazků, které se oceňují reálnou hodnotou podle § 27 zákona.
(3) O rozdílech podle odstavce 1 u technických rezerv se účtuje na příslušném účtu technické rezervy souvztažně s příslušným účtem tvorby nebo použití této rezervy.
(4) O rozdílech podle odstavce 1 u cenných papírů, které jsou určeny k obchodování na veřejném trhu, se účtuje v souladu s odstavcem 2. U všech ostatních cenných papírů, které jsou určeny k obchodování na veřejném trhu, se účtuje v souladu s odstavcem 2. U všech ostatních cenných papírů, které se podle zákona oceňují reálnou hodnotou nebo ekvivalencí, se o rozdílech podle odstavce 1 účtuje na vrub nebo ve prospěch účtu 404 souvztažně s příslušným účtem finančního umístění (majetku); v okamžiku realizace (např. prodej, vypořádání) se přecenění zúčtuje v souladu s odstavcem 2.
(5) O rozdílech podle odstavce 1 u zajišťovacích derivátů se účtuje
a) v případech podle Čl. XVa odst. 7 písm. a) v souladu s odstavcem 2,
b) v případech podle Čl. XVa odst. 7 písm. b) a c) na vrub nebo ve prospěch účtu 404 souvztažně s účtem příslušného derivátu; v okamžiku realizace (např. prodej, vypořádání, uplatnění, neuplatnění) se přecenění odúčtuje z účtu 404 souvztažně na vrub účtu 539, 564 nebo ve prospěch účtu 639, 664.
Čl.XIV
Inventarizační rozdíly
(1) Inventarizační rozdíly definuje § 30 odst. 5 zákona. V případech, kdy skutečný stav je nižší než stav v účetnictví, rozdíl se dále posuzuje zejména podle příslušných ustanovení občanského a obchodního zákoníku, nebo zákoníku práce o odpovědnosti za škodu. V případech, kdy skutečný stav je vyšší než stav v účetnictví, rozdíl se dále posuzuje mimo jiné v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o věci ztracené, skryté, opuštěné, bezdůvodném obohacení.
(2) Rozdíly podle odstavce 1 se účtují v souladu s ustanovením § 30 odst. 6 zákona vždy do mimořádných nákladů (účet 563), popř. mimořádných výnosů (663) s výjimkou
a) schodku u pokladní hotovosti a cenin, které se zaúčtují vždy jako pohledávka vůči hmotně odpovědné osobě,
b) chybějících cenných papírů, kdy je nutno úbytek z tohoto titulu uvést v odděleně analytických účtech "Cenné papíry v umořovacím řízení" a zahájit umořovací řízení,
c) nehmotného majetku a hmotného majetku nově zjištěného a v účetnictví dosud nezaúčtovaného, který se zaúčtuje na vrub příslušného účtu majetku a ve prospěch účtu oprávek, v případě neodpisovaného majetku ve prospěch účtu 403.
Účtování o cenných papírech a derivátech
Čl.XV
Cenné papíry
(1) Cenné papíry vymezují zvláštní předpisy.18) a obdobné zahraniční právní předpisy. Nakládání s nimi jako s finančním umístěním upravují zvláštní předpisy o pojišťovnictví.6)
(2) Cenné papíry (CP) se člení na cenné papíry s pevným výnosem a na cenné papíry s proměnlivým výnosem. CP s pevným výnosem (dluhové cenné papíry) jsou cenné papíry s
a) pevnou neměnnou úrokovou mírou,
b) proměnlivou úrokovou mírou, jestliže její variabilita (proměnlivost) je předem určena ve vztahu k mírám používaným na trhu k určeným datům nebo obdobím; o CP s pevným výnosem se účtuje na účtu 122.
Ostatní cenné papíry se zařazují jako cenné papíry s proměnlivým výnosem. Pro další členění cenných papírů je rozhodující záměr účetní jednotky projevený při jejich pořízení (§ 19 odst. 7 poslední věta zákona).
(3) Oceňování cenných papírů se řídí zákonem a Článkem XII, Článkem XIII a Článkem XIIIa Obecných ustanovení těchto postupů účtování není-li dále stanoveno jinak. Při přepočtu CP v cizí měně na Kč v účetnictví a v účetní závěrce se postupuje podle Článku XI. Součástí pořizovací ceny cenného papíru a podílu jsou přímé náklady s pořízením související, např. poplatky a provize makléřům, poradcům, burzám. Součástí pořizovací ceny nejsou zejména úroky z úvěrů na pořízení cenných papírů a podílů a náklady spojené s držbou cenného papíru a podílu.
(4) O cenných papírech v pojišťovnách se účtuje jako o finančním umístění podle zvláštních předpisů.6)
(5) O cenných papírech v pojišťovnách se účtuje jako o finančním umístění podle zvláštních předpisů.6) O CP dlouhodobých se účtuje zejména na účtech účtové skupiny 11 a na účtu 123, popř. 237 a 238. O CP krátkodobých se účtuje v zásadě na účtech 121 a 122.
(6) Den uskutečnění účetního případu u cenných papírů stanoví zvláštní předpisy.18)
(7) Pokud to není v rozporu se zvláštními právními předpisy o pojišťovnictví nebo se tím neobchází jejich účel, mohou být při účtování o cenných papírech a derivátech podle zvláštního právního předpisu 18a) použity přiměřeně jiné postupy účtování.18b)
Čl.XVa
Deriváty
(1) Investiční instrumenty vymezují zvláštní předpisy,18) není-li dále stanoveno jinak. Nakládání s nimi jako s finančním umístěním upravují zvláštní předpisy o pojišťovnictví.6)
(2) Derivátem se pro účely tohoto opatření rozumí finanční nástroj (pro účely tohoto článku smlouva, podle které vzniká finanční aktivum jedné účetní jednotky a zpravidla finanční závazek jiné účetní jednotky):
a) jehož reálná hodnota se mění v závislosti na změně úrokové míry, kurzu cenného papíru, ceny komodity, měnového kurzu, cenového indexu, na úvěrovém hodnocení (ratingu) nebo úvěrovém indexu, resp. v závislosti na jiné proměnné (tzv. podkladová aktiva),
b) který ve srovnání s ostatními typy kontraktů, v nichž je zakotvena obdobná reakce na změny tržních podmínek, vyžaduje malou nebo nevyžaduje žádnou počáteční investici,
c) který bude vypořádán v budoucnosti, přičemž doba od sjednání obchodu do jeho vypořádání je u něho delší než u obvyklé (tzv. spotové) operace (tj. účetní případy nákupu a prodeje finančních aktiv s obvyklým termínem dodání).
(3) Za deriváty se pro účely tohoto opatření nepovažují zejména:
a) repo obchody (tj. úvěry, půjčky, se zajišťovacím převodem zejména cenných papírů, půjčky cenných papírů se současně sjednaným zpětným nákupem, nákupy cenných papírů se současně sjednaným zpětným prodejem),
b) smlouvy o nákupu, prodeji, nájmu hmotného majetku a nehmotného majetku, zásob s výjimkou komodit, se kterými se může obchodovat na komoditních burzách (zemědělské produkty, nerostné suroviny, drahé kovy, energie), kdy dochází k finančnímu vypořádání. Opce, na jejímž základě má být pořízeno nebo prodáno nefinanční aktivum, se nepovažuje za derivát podle tohoto opatření.
c) smlouvy, které vyžadují úhradu v souvislosti s klimatickými, geologickými nebo jinými fyzikálními faktory, obvykle považované za pojistky.
(4) Deriváty se pro účely tohoto opatření člení na pevné termínové operace a opce. Opcemi se rozumí, že kupující opce (majitel) má právo u nákupní opce (call opce) koupit nebo finančně vypořádat, a u prodejní opce (put opce) právo prodat nebo finančně vypořádat stanovený podkladový nástroj (finanční aktivum) za předem určenou cenu k určitému datu, nebo kdykoliv před splatností opce. Na druhé straně prodávající opce (výstavce) má u nákupní opce povinnost prodat nebo finančně vypořádat a u prodejní opce povinnost nakoupit nebo finančně vypořádat podkladový nástroj (finanční aktivum) za předem pevně určenou cenu. Ostatní deriváty se považují za pevné termínové operace.
(5) Deriváty se pro účely tohoto opatření dále člení na deriváty k obchodování a deriváty zajišťovací. V případě, že určitý derivát nesplňuje požadavky stanovené pro účetnictví o zajišťovacích derivátech, je vždy považován za derivát k obchodování.
(6) Zajišťovacím derivátem se rozumí takový derivát, jehož změny v reálné hodnotě nebo očekávané peněžní toky zcela nebo zčásti kompenzují změny v reálné hodnotě zajišťované položky nebo změny peněžních toků plynoucích ze zajišťované položky. Zajištěny mohou být
a) změny reálné hodnoty rozvahových aktiv a závazků (tj. např. zajištění rozvahového závazku v cizí měně proti vzestupu měnového kurzu),
b) očekávané budoucí peněžní toky (tj. např. zajištění se proti vzestupu úrokových sazeb na úvěr, který bude teprve v budoucnu uzavřen),
c) zajištění čisté investice spojené s cizoměnovými účastmi s rozhodujícím nebo podstatným vlivem.
(7) Zajišťovací derivát musí splňovat následující podmínky:
a) na počátku zajištění je zajišťovací vztah formálně zdokumentován účetním záznamem, dokumentace obsahuje identifikaci zajišťovaných položek a zajišťovacích nástrojů, přesné vymezení rizika, které je předmětem zajištění, způsob výpočtu efektivnosti a její doložení,
b) zajištění je vysoce účinné, tj. od počátku a po celou dobu existence zajištění jsou skutečné změny reálné hodnoty z titulu zajišťovaného rizika téměř plně kompenzovány změnami reálné hodnoty zajišťovacího nástroje zajišťujícího konkrétní riziko a tato kompenzace se pohybuje v rozmezí od 80 % do 125 % (tj. např. pokud zisk ze zajišťovacího nástroje činí 120 a ztráta ze zajištěné položky 100, kompenzace je vyjádřena zlomkem 120/100 nebo 100/120),
c) efektivita musí být spolehlivě měřitelná a průběžně posuzovaná.
(8) Pokud to není v rozporu se zvláštními předpisy o pojišťovnictví nebo se tím neobchází jejich účel, mohou být při účtování o derivátech podle zvláštního právního předpisu18a) použity přiměřeně jiné postupy účtování18b), i v tomto případě platí ustanovení Čl. XII odst. 8 Obecných ustanovení těchto postupů účtování.
Čl.XVa
zrušen
Čl.XVb
Účtování o směnkách
(1) Směnky se oceňují v nominální hodnotě, tj. ve směnečné sumek podle zvláštního předpisu. Rozdíl mezi směnečnou sumou a nákupní, resp. prodejní cenou směnky (úrokový výnos nebo náklad, diskont) se účtuje v okamžiku nákupu, prodeje či eskontu na účtech směnek souvztažně s příslušnými účty ostatních výnosů (účet 658) nebo ostatních nákladů (účet 568). Pokud se tento rozdíl časově a věcně vztahuje i k jinému než běžnému účetnímu období, časově se rozliší.
(2) Povinně se účtů časového rozlišení pro účtování diskontu používá u těch směnek, u nichž doba pro směnečný závazek, resp. pohledávku pojišťovny ze směnky vyplývající přesahuje jedno účetní období.
(3) Ručení pozdějším majitelům směnky, které vzniklo z titulu převodů (indosamentu) směnky, s výjimkou eskontu, se účtují na podrozvahovém účtu 723, a to od okamžiku převodu do dne splatnosti směnky. Ručení se snižují o splacené částky při částečném splácení.
(4) Při eskontu směnky bankou se směnka převede na účet 325.
(5) Do doby splacení bankou eskontované směnky směnečným dlužníkem trvá závazek prodávajícího vůči bance. O tomto závazku se účtuje ve prospěch účtu 365; jde-li o závazek přesahující dobu jednoho účetního období, sleduje se v oddělené analytických účtech.
Čl.XVI
Přeměny společnosti, zrušení s likvidací
Pokud to není v rozporu se zvláštními právními předpisy o pojišťovnictví nebo se tím neobchází jejich účel, mohou být při účtování o přeměně pojišťovny nebo zajišťovny19a) nebo jejich zrušení s likvidací19b) přiměřeně použity jiné postupy účtování.19c)
nadpis vypuštěn
Čl.XVII
zrušen
Čl.XVIII
zrušen
B.
Zvláštní ustanovení k účtovým třídám
Účtová třída 1 - Finanční umístění (investice)
Čl.I
(1) Na účtech této účtové třídy se účtuje o majetku pojišťovny, kterým ručí za své závazky (rizika) z pojišťovací a zajišťovací činnosti, pořízeném ve formě finančního umístění prostředků technických rezerv. Nakládání s tímto majetkem se řídí zvláštními předpisy.6)
(2) Finanční umístění zahrnuje
a) pozemky a stavby (nemovitosti) (účt. skup. 10),
b) finanční umístění v podnicích třetích osob a ostatní dlouhodobé pohledávky (účt. skup. 11),
c) ostatní finanční umístění (účt. skup. 12),
d) depozita při aktivním zajištění (účt. skup. 13),
e) finanční umístění jménem pojištěných (účt. skup. 14).
Čl.II
Pozemky a stavby
(1) V účtové skupině 10 účtuje pojišťovna o pozemcích a stavbách (nemovitostech),20) které má ve vlastnictví nebo podílovém spoluvlastnictví, popř. k nimž má právo hospodaření.
(2) Pozemky a stavby (účty 101 a 102) se člení v analytických účtech na
a) provozní, tj. ty, které pojišťovna využívá výhradně k pojišťovací a zajišťovací činnosti či k plnění úkolů, které s těmito činnostmi bezprostředně souvisí (zejména budova pojišťovny a pozemek na kterém stojí), tyto nemovitosti se uvádějí samostatnou položkou v rozvaze,
b) neprovozní, tj. ty, které pojišťovna využívá k podnikání mimo činnost pojišťování a zajišťování (např. pronajímané stavby a pozemky).
(3) Oprávky ke stavbám (úč. 108) vyjadřují míru opotřebení těchto aktiv v souladu s odpisovým plánem pojišťovny. Opravné položky se účtují na účtu 109.
(4) Analytické účty se vede o případném příslušenství nemovitostí.
Čl.III
Finanční umístění v podnicích třetích osob a ostatní dlouhodobé pohledávky
(1) Majetkovými účastmi se rozumí podílové cenné papíry či podíly a vklady. Podílové cenné papíry či podíly představují míru účasti pojišťovny na základním jmění podniků třetích osob. Vklad je souhrn všech penězi ocenitelných hodnot, které pojišťovna vložila do podniků třetích osob. Majetkové účasti nejsou primárně určeny k obchodování. O majetkových účastech v souladu s Článkem I odst. 3 až 5 Obecných ustanovení se účtuje na účtech 111, 112 nebo 117.
(2) Obligace a ostatní dluhopisy, které byly vydány podniky s rozhodujícím nebo podstatným vlivem a nejsou primárně určeny k obchodování se účtují na účtu 113 nebo 115.
(3) Půjčky poskytnuté pojišťovnou podnikům, ve kterých má tato rozhodující nebo podstatný vliv se účtují na účtech 114 nebo 116. Neúčtují se zde hypotékární ani ostatní půjčky (účty 124 a 125).
(4) Na účtu 118 se účtují ostatní dlouhodobé pohledávky zejména za podniky, v nichž má pojišťovna rozhodující nebo podstatný vliv.
(5) Opravné položky se účtují na účtu 119.
Čl.IV
Ostatní finanční umístění
(1) O cenných papírech s proměnlivým výnosem se účtuje na účtu 121, nejde-li o případy podle Čl. III odst. 1 této účtové třídy. O cenných papírech s pevným výnosem se účtuje na účtu 122, nejde-li o CP podle Čl. III odst. 2 této účtové třídy; na tomto účtu se účtuje také o úrokových výnosech18b) z těchto cenných papírů.
(2) Finanční umístění včetně dlouhodobých pohledávek v investičních společnostech investičních fondech a ve sdruženích se účtují na účtu 123. O tomto finančním umístění se neúčtuje v účtové skupině 11. Analytická evidence se vede odděleně za společnosti a fondy, sdružení s právní subjektivitou, sdružení bez právní subjektivity včetně účelových sdružení majetku. V rozvaze se uvádějí samostatnou položkou tato umístění za společnosti a fondy, sdružení s právní subjektivitou a sdružení bez právní subjektivity.
(3) Za hypotekární půjčky se považují půjčky, které jsou zajištěny hypotékou,21) bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou současně zaručeny pojistnou smlouvou uzavřenou s dlužníkem (účet 124).
(4) Jako ostatní půjčky (účet 125) se účtují ty půjčky, které se neúčtují podle odstavce 3, bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou zaručeny pojistnou smlouvou uzavřenou s pojistníkem. V příloze se uvádí výše ostatních půjček zaručených pojistnou smlouvou, a je-li významná i výše těchto půjček nezaručených pojistnou smlouvou.
(5) Depozita u bank (účet 126) jsou částky vkladů na termín nebo na viděnou, popř. jiné penězi ocenitelné hodnoty, které pojišťovny umístily u bank a které mohou být vyzvednuty až po určité době. Neúčtuje se zde o ostatním finančním majetku (z účt. sk. 23) a o hodnotách daných do zástavy třetím osobám (účet 721).
(6) Jiná finanční umístění (účet 127) představují položky, které nelze účtovat na jiném účtu této účtové skupiny, resp. účtové třídy. Jde například o umělecká díla a sbírky a předměty z drahých kovů, které pojišťovna pořídila jako finanční umístění a které nejsou primárně určeny k obchodování.
(7) Na účtu 129 se účtují opravné položky v souladu s Čl. X Obecných ustanovení.
(8) O ostatním finančním umístění se účtuje také na účtech účtové skupiny 15, o které je ustanovení v Čl. VII této účtové třídy.
Čl.V
Depozita při aktivním zajištění
Na účtu 131 účtuje pojišťovna (zajišťovatel) o záručních depozitech složených u prvopojistitele, které představují pohledávky zajišťovatele za prvopojistitelem a zúčtovávají se. Jde o tzv. aktivní zajištění. Opravné položky k těmto pohledávkám se účtují na účtu 139. V případě, že tímto depozitem jsou cenné papíry účtují se odděleně v analytických účtech zpravidla k účtu 121 nebo 122.
Čl.VI
Finanční umístění v životním pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník
Na účtu 141 se účtují finanční umístění v životním pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník. Jde např. o pohledávky ze smluv pojišťovny uzavřených s některým investičním fondem nebo o finanční umístění určená ke krytí závazků, a to ve prospěch uvedených osob. O tomto finančním umístění nelze účtovat na jiných účtech účtové třídy 1 resp. účtové osnovy. Na úhradu všech závazků vůči oprávněným osobám z těchto finančních umístění se vytváří technická rezerva (účet 446). Přechodné snížení hodnoty tohoto finančního umístění se vyúčtuje na účtu 149.
Čl.VII
Deriváty
Na účtech účtové skupiny 15 se účtuje o derivátech podle zvláštního právního předpisu18a) v souladu s Článkem XVb Obecných ustanovení těchto postupů účtování.
Účtová třída 2 - Nehmotný, hmotný a finanční majetek
Čl.I
(1) V této účtové třídě se účtuje o majetku pojišťovny, který není součástí finančního umístění (účtová třída 1), a zahrnuje
a) nehmotný majetek (úč. skup. 20),
b) hmotný movitý majetek (úč. skup. 21),
c) pořízení majetku (úč. skup. 22),
d) pokladní hodnoty a ostatní finanční majetek (účt. skup. 23),
e) ostatní aktiva (účt. skup. 25).
Majetek v této účtové třídě se člení na dlouhodobý a krátkodobý v souladu s § 19 odst. 7 zákona.
(2) V této účtové třídě se účtuje pouze o
a) nehmotném majetku v souladu s odstavcem 3,
b) hmotném movitém majetku popřípadě o jiném majetku, není-li tímto opatřením stanoveno jinak, pokud jde o výši ocenění v souladu se zákonem o daních z příjmů22).
(3) Jako nehmotný majetek v účtové skupině 20 se účtuje dlouhodobý majetek, jehož výše ocenění je vyšší než 60 000 Kč22) u každé jednotlivé položky.
(4) Dobou použitelnosti hmotného a nehmotného majetku, pokud nejde o ocenitelná práva (zejm. účet 203) a případy, kdy doba použitelnosti je stanovena právními předpisy, se rozumí doba, po kterou je tento majetek využitelný nebo uchovatelný pro reálnou hodnotu nebo další činnost.
Čl.II
Nehmotný majetek
(1) Zřizovacími výdaji se rozumí výdaje, které přímo souvisíse založením nebo vznikem pojišťovny (účet 201). Nepatří sem výdaje na pořízení hmotného a nehmotného majetku a výdaje na reprezentaci uskutečněné v tomto období, nestanoví-li zvláštní předpis jinak. Pro výši ocenění zřizovacích výdajů se použije obdobně ustanovení Čl. I odst. 3
(2) Goodwill představuje rozdíl mezi účetní a tržní hodnotou pojišťovny (nebo podniku) pouze při jeho koupi (účet 202).
(3) Průmyslovými a podobnými právy (účet 203) se rozumí zejména práva k vynálezům, průmyslovým vzorům, zlepšovacím návrhům, ochranné známce, označení původu výrobků a užitnému vzoru.
(4) Software, který není součástí hardware, pořízený nebo vytvořený vlastní činností pojišťovny, chráněný i nechráněný autorským právem, se účtuje na účtu 204.
(5) Za ostatní nehmotný majetek (účet 205) se považují výsledky výzkumné a vývojové činnosti, které se uvádějí v rozvaze samostatnou položkou, a nehmotný majetek, který nelze zaúčtovat na jiný účet této účtové skupiny.
(6) Nehmotný majetek se odpisuje nepřímo (účet 208) v souladu s odpisovým plánem pojišťovny.
(7) Opravná položka k nehmotnému majetku se účtuje na účtu 209.
Čl.III
Hmotný movitý majetek
(1) V této účtové skupině se účtuje o dlouhodobém hmotném movitém majetku (Čl.I odst. 2). Za hmotný majetek v účtové skupině 21 se považují zejména stroje, přístroje a zařízení, jejich části a součásti, dopravní prostředky, nástroje, zbraně a jejich části, součásti a příslušenství, světelné reklamy, nábytek, lůžkoviny a podobné potřeby, a dále všechny ostatní movité věci. Klasifikace hmotného majetku se provádí podle zvláštních předpisů.23)
(2) Movitým majetkem na účtu 211 je majetek (věci) podle odstavce 1, který se odpisuje. Na tomto účtu se účtuje i o zvířatech, nejsou-li zásobami. V analytických účtech odděleně se člení na majetek provozní a neprovozní.
(3) Za hmotný majetek neodpisovaný (účet 216) se považují zejména umělecká díla a sbírky, předměty z drahých kovů, kulturní památky (kromě tohoto majetku, který je finančním umístěním účtovaným na účtu 127).
(4) Hmotný majetek se odpisuje nepřímo (účet 218) v souladu s odpisovým plánem pojišťovny, v případě podílového spoluvlastnictví provádí každý spoluvlastník odpisování ze svého podílu. Opravné položky se účtují na účtu 219.
(5) V analytických účtech se vede příslušenství movitých věcí.23a) V analytických účtech pojišťovna jako pronajímatel vede odděleně případný hmotný majetek (účt. skup. 21) v leasingu.
Čl.IV
Pořízení majetku
V této účtové skupině se účtuje o výdajích na pořízení nehmotného nebo hmotného majetku (účet 221) účtovaného v účtových třídách 1 i 2. Poskytnuté zálohy (účet 222) představují částky, které byly poskytnuty třetím osobám při tomto způsobu pořízení majetku, odděleně v analytických účtech se vedou zálohy (splátky) na pozemky a stavby, které se uvádějí samostatnou položkou v rozvaze. Pokud je pořízení majetku dlouhodobé povahy, může dojít k přechodnému poklesu hodnoty těchto výdajů (účet 229), jde-li o trvalý pokles hodnoty vyúčtuje se na vrub nákladů jako škoda (účet 563).
Čl.V
Pokladní hodnoty a ostatní finanční majetek
(1) Pokladna (účet 231) se člení v analytických účtech na tuzemskou měnu (Kč) a na cizí měny (účet 231).
(2) Na účtu 232 se účtuje o ceninách, šecích, popř. jiných pokladních hodnotách. Analytická evidence je v působnosti pojišťovny. Ceninami se rozumí zejména poštovní známky, kolky, úvěrové a platební karty, mají-li hodnotu, ze které bude po vydání do používání čerpáno. Nakládání s šeky se řídí zvláštními předpisy.24) V rozvaze se uvádějí v samostatné položce šeky.
(3) Peníze na cestě (účet 234) představují vyrovnání časového nesouladu mezi příjmem (výdejem) peněz z pokladny (účet 231) a běžnými účty (účet 235), popř. depozitními účty (účet 126), anebo časového nesouladu ve vztahu k úvěrovým účtům (účet 366, z účt. skup. 47) a mezi bankovními účty navzájem.
(4) Běžné účty představují peněžní prostředky pojišťovny u bank (účet 235), kromě depozit u banky (účet 126).
(5) Akcie emitované pojišťovnou a jí následně zpětně odkoupené se účtují na účtu 237 při snížení základního jmění. V ostatních případech se vlastní akcie účtují na účtu 121. Údaj se uvádí v rozvaze samostatnou položkou.
(6) Na účtu 239 se účtuje opravná položka, která se vztahuje k účtu 237.
Čl.VI
zrušen
Čl.VII
Ostatní aktiva
(1) Zásobami (účet 251) se rozumí veškeré movité věci, které nesplňují vymezení uvedené v Čl.I odst. 2.
(2) Na účtu 251 se účtuje pouze při inventarizaci.
(3) Pořízení zásob v průběhu běžného účetního období se účtuje přímo na vrub nákladů (účet 558). Počáteční zůstatek (skutečný stav zásob zjištěný inventurou za minulé účetní období) se na počátku následujícího účetního období odúčtuje z účtu 251 na vrub účtu 558. Skutečný stav zásob zjištěný inventurou za běžné účetní období se účtuje ve prospěch účtu 558 a na vrub účtu 251. Přitom se zaúčtuje případný přechodný pokles hodnoty zásob zjištěný při inventarizaci jako rozdíl mezi pořizovací cenou a oceněním zásob při inventuře ve prospěch účtu 259 a na vrub účtu 559. Trvalý pokles hodnoty zásob se vyúčtuje na vrub nákladů jako škoda (účet 563).
(4) Významné položky zásob zejména dlouhodobého charakteru může pojišťovna účtovat jako náklady příštích období. Při tomto způsobu účtování zásob se jejich pořízení účtuje na vrub účtu 391 a ve prospěch účtu 363 (celková částka závazku). Při inventarizaci se rozdíl mezi skutečným stavem zásob zjištěným inventurou a stavem účtu 391, který představuje spotřebu zásob, zaúčtuje na vrub účtu 558 a ve prospěch účtu 391. Analytická evidence zásob se vede podle potřeb pojišťovny k účtu 391. Vymezení těchto případů účtování zásob si stanoví pojišťovna vnitřním předpisem.
(5) Odděleně v analytických účtech se sledují nesplněné (nedodané), ale vyúčtované dodávky zásob.
(6) Pojišťovna může stanovit vnitřním předpisem zásoby účtované přímo do spotřeby (účet 558), o nichž se nevede skladová evidence.
(7) Na účtu 252 se účtují aktiva (hodnoty), které nelze zaúčtovat na jiný účet v účtové třídě 2. Jde např. i o prostředky pojišťovny složené na účet u příslušného poštovního úřadu (zpravidla v zahraničí, tzv. šekové poštovní účty).
(8) Opravné položky se účtují na účtu 259.
Čl.VIII
Vyřazování majetku
(1) Účtování o vyřazení hmotného a nehmotného majetku se provede postupy, které odpovídají způsobu jeho vyřazení (prodej, likvidace, bezúplatný převod, škoda apod.).
(2) Zůstatková cena majetku (účt. skup. 20, 21), který není plně odepsán se vyúčtuje na vrub účtu
a) 558 v případě prodeje nebo darování,
b) 563 v případě likvidace, škody nebo manka.
(3) Při vyřazení majetku z finančního umístění (účt. tř. 1) se zůstatková cena zaúčtuje na vrub účtu 555 nebo účtu 538 a ostatní náklady spojené s vyřazením na vrub účtu 551 nebo účtu 535.
(4) V případě zrušení prací spojených s pořizování majetku se výdaje zúčtované na příslušném účtu v účtové skupině 22 jednorázově odepíší na vrub účtu 563.
(5) Při částečné likvidaci jednotlivého hmotného majetku trvalým vyřazením věci, aniž by se majetek znehodnotil nebo ztratil způsobilost užívání, a vyřazená věc byla součástí ocenění majetku a po vyřazení má povahu samostatné movité věci, ocenění majetku se sníží o pořizovací cenu vyřazené věci. Míra odepsanosti vyřazené věci je shodná s mírou odepsanosti původního majetku. Přiměřeně se postupuje v případě nehmotného majetku.
Účtová třída 3 - Pohledávky, závazky a přechodné účty
Čl.I
(1) Účtová třída obsahuje účty:
a) pohledávek a závazků z přímého pojištění a ze zajištění (účt. sk. 30 a 33)
b) pohledávek a závazků z obchodních závazkových vztahů a závazkových vztahů jim podobných (účt. sk. 32 a 36),
c) pohledávek a závazků se zaměstnanci a souvisejících vztahů (účt. sk. 35),
d) zúčtování daní a dotací (účt. sk. 37),
e) přechodné účty aktiv a pasív (účt. sk. 37).
(2) V analytických účtech se vedou odděleně pohledávky a závazky vůči podnikům, v nichž má pojišťovna rozhodující vliv nebo podstatný vliv, příslušné údaje se uvádějí v příloze.
Čl.II
Pohledávky z přímého pojištění a ze zajištění*)
(1) Dnem uskutečnění účetního případu pro pohledávky z přímého pojištění a ze zajištění (účt. sk. 30) ve výši předepsaného hrubého pojistného je okamžik uzavření pojistné smlouvy25) nebo zajišťovací smlouvy, anebo okamžik, který je definován těmito smlouvami. O pohledávkách se účtuje k okamžiku uskutečnění účetního případu na vrub příslušného účtu pohledávek bez ohledu na to, zda pojistné bylo či nebylo zaplaceno, nejedná-li se o pojistné ze zákonných nesmluvních pojištění podle zvláštního předpisu.26) Pojistitelé (pojišťovny) na tomto účtu také účtují v analytických účtech odděleně o pohledávkách z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla podle zvláštního právního předpisu.26a) Souvztažně se účtuje ve prospěch příslušných účtů v účtové třídě 6 (zejm. účty 601, 621). Při zániku pojištění27) se provede storno pohledávky předepsaného hrubého pojistného a souvisejících účetních zápisů ve výši, na kterou pojišťovně nevznikl z titulu ukončené pojistné smlouvy nárok. Je-li pojišťovna povinna vrátit pojistníkovi zbývající část pojistného28), účtuje o této částce v okamžik, kdy ji zjistila, jako o závazku pojišťovny (účet 331, popř. 338).
Kancelář na účtech účtové skupiny 30 může účtovat o pohledávkách z hraničního pojištění36) v případech, kdy dochází časovému posunu mezi uzavřením smlouvy a zaplacením pojistného. Neúčtuje-li Kancelář uvedeným postupem, účtuje o zaplaceném pojistném hraničního pojištění na účtu 231, popřípadě 235.
(2) Předepsané pojistné v hrubé výši (předepsané hrubé pojistné)29) zahrnuje veškeré částky pojistného v průběhu účetního období předepsané v souladu s pojistnými smlouvami, nezávisle na skutečnosti, že se tyto částky vztahují zcela nebo zčásti k pozdějším (jiným) účetním obdobím (nezasloužené pojistné), včetně zejména:
a) částek pojistného, které dosud nebyly předepsány, jelikož se výpočet pojistného může provést až na konci roku:
aa)
- jednorázového pojistného, včetně pojistného rent,
- v životním pojištění, jednorázového pojistného vyplývajícího z rezervy na prémie a slevy, pokud musí být vzato v úvahu jako pojistné na základě smluv a kdy předpisy o pojišťovnictví nařizují nebo umožňují jeho uvedení pod pojistným,
ab) dodatkového pojistného v případě půlročních, čtvrtletních nebo měsíčních plateb a doplňkových plateb pojistníků na zřizovací výdaje pojišťovny:
b) podílu pojišťovny na celkovém pojistném, v případě spolupojištění (soupojištění),
c) zajistného splatného ze zajištění sjednaného prvopojistitelem s jedním (cese) nebo více (retrocese) zajišťovateli, včetně přírůstků portfolia (t.j. souboru dlouhodobých pojistných smluv pojišťovny, pojistný kmen), po odečtení:
- úbytků portfolia ve prospěch cesí a retrocesí, a
- storen (anulací).
Výše uvedené částky nezahrnují daně, nebo poplatky vybírané s pojistným.
(3) Při operacích zajištění se mezi prvopojistitelem a zajišťovatelem vyúčtovávají položky, na nichž se smluvní strany dohodnou v zajišťovací smlouvě. Zpravidla se bude jednat o podíl zajišťovatele na pojistném a pojistných plněních a o provizi pro prvopojistitele.
(4) V případě spolupojištění (soupojištění) v souladu s příslušnou smlouvou účtuje každý z pojistitelů pouze o svém podílu pohledávek (účt. sk. 30) a závazků (účt. sk. 33) a nákladů a výnosů na příslušných účtech technických účtů zpravidla neživotního pojištění.
(5) Na účtu 309 se účtují opravné položky k pohledávkám za pojistníky, popř. ostatním pohledávkám účtovaným v účtové skupině 30.
Čl.III
Ostatní pohledávky
(1) Na účtu 321 se účtují pohledávky za upisovateli (akcionáři) základního jmění pojišťovny podle obchodního zákoníku.
(2) Na účtu 322 účtuje pojišťovna jako emitent dluhopisů, souvztažně s účty dluhopisů krátkodobých na účtu 362, popř. dlouhodobých na účtu 483. Analytická evidence se vede podle jednotlivých emisí.
(3) Na účtu 323 se účtují pohledávky pojišťovny vyplývající z obchodních závazkových vztahů zejména podle obchodního zákoníku. Neúčtují se zde žádné pohledávky z pojištění a zajištění.
(4) Na účtu 324 se účtují krátkodobé i dlouhodobé cizí směnky a cizí směnky na vlastní řad podle Čl. XVa Obecných ustanovení těchto postupů účtování.
(5) Na účtu 325 se účtuje o těch pohledávkách, které byly převedeny k eskontu z příslušného účtu pohledávek a na základě jejich eskontu byl pojišťovně poskytnut eskontní úvěr. Dojde-li u eskontované pohledávky k její úhradě dlužníkem, účtuje se tato skutečnost ve prospěch účtu 325 a na vrub účtu eskontního úvěru (účet 365). Rozdíl mezi výší eskontované pohledávky a výší poskytnutého úvěru se vyúčtuje na účet 558.
(6) Na účtu 327 se účtují pohledávky z titulu poskytnutých provozních záloh. V analytických účtech se vedou poskytnuté dlouhodobé zálohy. Neúčtují se zde zálohy na pořízení majetku (účt. sk. 22).
(7) Na účtu 328 se účtují ty pohledávky, které nelze zaúčtovat na jiný účet v této účtové skupině (např. případné krátkodobé pohledávky za společníky obchodních společností). Kancelář na tomto účtu účtuje v analytických účtech odděleně o pohledávce z příspěvku pojistitelů podle zvláštního právního předpisu.30b) souvztažně s účtem 618. O pohledávce z příspěvku se účtuje v analytických účtech odděleně v členění na základní a mimořádný příspěvek.
(8) Opravné položky na účtu 329 se účtují v souladu s Článkem X. Obecných ustanovení těchto postupů účtování.
Čl.IV
Závazky z přímého pojištění a ze zajištění
(1) Dnem uskutečnění účetního případu pro závazky z přímého pojištění a ze zajištění (účt. sk. 33) je okamžik uznání (stanovení) výše plnění (závazku) z ohlášené pojistné události, který v návaznosti na zvláštní předpisy.30) Tento okamžik si vymezí pojišťovna ve svém vnitřním předpise. O těchto závazcích se účtuje k okamžiku uskutečnění účetního případu bez ohledu na to, zda pojistné plnění bylo již vyplaceno či nikoli. Kancelář na účtu 331 účtuje o závazcích v uznané výši plnění z ohlášené pojistné události (uplatněného nároku na plnění poškozeným). Kancelář provádí porovnání stavu účtu 331 se stavem účtu 491 za účelem zjištění dostatečnosti výše garančního fondu; v případě zjištěné nedostatečnosti dále postupuje podle zvláštních právních předpisů1a).
(2) Na účtu 332 se účtují závazky ve vztahu ke zprostředkovatelům pojištění (makléřům).
(3) Na účtu 338 se účtují závazky z titulu finančního umístění jménem pojištěných (účt. skup. 14) souvztažně s příslušným účtem nákladů účtové skupiny 52 až 54, a dále např. závazky ze zbývajícího části pojistného, které je pojišťovna povinna vrátit pojistníkovi v souvislosti se zánikem pojištění. Na tomto účtu pojistitelé účtují v analytických účtech odděleně o závazcích z uskutečněného (nastalého) ručení za závazky Kanceláře podle zvláštního právního předpisu.30a)
Čl.V
zrušen *)
Čl.VI
Zaměstnanci a instituce
(1) Na účtu 351 se účtuje o závazcích pojišťovny z příjmů zaměstnanců ze závislé činnosti včetně sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, souvztažně s příslušným účtem nákladů, resp. souvztažně s účtem 355. Analytická evidence se vede podle jednotlivých osob.
(2) Na účtu 352 se účtuje o závazcích pojišťovny z vkladů přijatých od vlastních zaměstnanců.
(3) Na účtu 353 se účtují závazky vůči zaměstnancům, které nelze zaúčtovat na účtech 351 a 352, např. nárok na náhradu cestovních výdajů.
(4) Na účtu 354 se účtuje o pohledávkách za zaměstnanci, kterými jsou např. zálohy k vyúčtování, uplatněné náhrady škody.
(5) Na vrub účtu 355 se účtuje o pohledávkách za institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, ve prospěch účtu 355 se účtuje o závazcích vůči těmto institucím. Pro tyto pohledávky a závazky platí zákaz vzájemného zúčtování. Zůstatek účtu představuje stav zúčtování v daných oblastech. Analytické účty se vede odděleně pro sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.
(6) O případných opravných položkách (účet 359) se účtuje v souladu s Článkem X Obecných ustanovení těchto postupů účtování.
Čl.VII
Ostatní závazky
(1) Na účtu 361 se účtují závazky pojišťovny z upsaných majetkových účastí (nesplacené cenné papíry). Souvztažnými jsou účty v účtové skupině 11.
(2) Na účtu 362 se účtuje o krátkodobých dluhopisech emitovaných pojišťovnou souvztažně s účtem 322.
(3) Na účtu 363 se účtuje o závazcích pojišťovny z obchodních závazkových vztahů zejm. podle obchodního zákoníku. Neúčtují se zde žádné závazky z pojištění a zajištění.
(4) Na účtu 364 se účtuje o směnkách, u nichž směnečný závazek pojišťovny je kratší než 1 rok.
(5) Na účtu 365 se účtují úvěry poskytnuté na základě eskontu pohledávek. Splnění závazku dlužníka vůči pojišťovně (věřiteli) u eskontované pohledávky se účtuje ve prospěch tohoto účtu. Rozdíl mezi výší eskontního úvěru a eskontované pohledávky se účtuje na účet 558. Analytická evidence se vede pro eskontní úvěry poskytnuté bankami.
(6) Na účtu 366 se účtují krátkodobé úvěry poskytnuté pojišťovně třetími osobami. Analytická evidence se vede pro úvěry přijaté od bank.
(7) Na účtu 367 se účtuje v případě krátkodobých půjček k překlenutí nedostatku finančních prostředků z důvodů nesplacení pohledávek z vystavených dluhopisů na účtu 322. Analytická evidence se vede podle konvertibilních měn, příslušné údaje se uvádějí v rozvaze.
(8) Na účtu 368 se účtují pojišťovnou přijaté provozní zálohy.
(9) Na účtu 369 se účtují ty závazky, které nelze zaúčtovat na jiných účtech účtové skupiny 36 (např. případné krátkodobé závazky vůči společníkům obchodních společností). Pojistitelé na tomto účtu účtují v analytických účtech odděleně o závazcích z povinnosti platit příspěvky Kanceláři podle zvláštního právního předpisu.30b) Kancelář na tomto účtu účtuje o závazcích vyplývajících z ostatní činnosti jí vykonávané podle zvláštního právního předpisu.36a) Kancelář provádí porovnání stavu účtu 369 se stavem účtu 491 za účelem zjištění dostatečnosti výše garančního fondu; v případě zjištěné nedostatečnosti dále postupuje podle zvláštních právních předpisů1a).
Zúčtování daní a dotací
Čl.VIII
nadpis vypuštěn
(1) Na účtu 371 se účtují placené zálohy na daň z příjmů v průběhu roku. Při uzavírání účetních knih se zde vyúčtuje závazek pojišťovny jako poplatníka ze splatné daně za zdaňovací období podle daňového přiznání, a to se souvztažným zápisem na vrub účtu 571 nebo na vrub účtu 573.
(2) Na účtu 372 se účtují daně, jejichž platbu zajišťuje pojišťovna jako plátce srážkou ve vztahu k třetí osobě, a to souvztažně s příslušným účtem závazků. Jde například o daň z dividend sráženou při jejich výplatě akcionářům, daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Dále se zde účtují jiné přímé daně (např. daň z nemovitostí, silniční daň) s výjimkou daně z příjmů. Analytická evidence k tomuto účtu se vede podle jednotlivých daní.
(3) Na účtu 369 se účtují nepřímé daně (zejména daň z přidané hodnoty) a poplatky. Účtování daně z přidané hodnoty stanoví následující Článek IX. Analytická evidence se vede odděleně pro jednotlivé daně účtované na tomto účtu. Daňová povinnost (závazek) z nepřímých daní se účtuje ve prospěch účtu 373 a na vrub účtu 323, 328, 354 resp. na vrub příslušných účtů v účtové třídě 2 nebo 5, jestliže zdanitelné plnění bylo uskutečněno pro vlastní potřebu pojišťovny nebo při bezplatném plnění ve prospěch třetích osob, jakož i při vzniku škody. Na vrub účtu 373 se účtují platby včetně záloh na vyrovnání daňové povinnosti z nepřímých daní. Dále se na vrub účtu 373 účtuje nárok na vrácení nepřímých daní za zdaňovací období, a to souvztažně ve prospěch účtu 363, 368, popř. účtů účtové skupiny 48. Poplatky se účtují ve prospěch účtu 373 a na vrub účtu 562 v Netechnickém účtu.
(4) Ve prospěch účtu 374 a 375 se účtuje příjem dotací ze státního rozpočtu nebo ostatních dotací. Na vrub těchto účtů se účtují oprávněné nároky na
a) dotace na pořízení majetku souvztažně s účtem 403,
b) dotace na úhradu nákladů souvztažně s účtem 658 v netechnickém účtu.
(5) Ve prospěch účtu 377 se vyúčtuje k 31. 12. běžného účetního období odložený daňový závazek (podle daňové sazby platné v následujícím účetní období). Na vrub účtu 377 se vyúčtuje k 31. 12. běžného účetního období případná odložená daňová pohledávka (podle daňové sazby platné v následujícím účetním období). Souvztažnými účty jsou účty 572 a 574.
Čl.IX
Účtování daně z přidané hodnoty
(1) Pojišťovna, která je plátcem daně z přidané hodnoty (DPH) zaúčtuje tuto daň na vstupu za veškerá nakoupená zdanitelná plnění na vrub účtu 373 (odděleně v analytických účtech), cenu bez DPH na vrub příslušných účtů majetku (účt. sk. 10 a účt. tř. 2, nebo účtu 391, je-li na něm účtováno o zásobách) nebo nakoupených výkonů ( příslušný účet nákladů) a celkovou částku závazku ve prospěch příslušných účtů (363, 369, nebo v účt. sk. 48) nebo ve prospěch účtu 231 v případě nákupu za hotové. Ve prospěch účtu 373 (odděleně v analytických účtech) účtuje tato pojišťovna o DPH za uskutečněná zdanitelná plnění (daň na výstupu), cenu bez DPH ve prospěch příslušného účtu výnosů a celkovou částku pohledávky na vrub příslušných účtů ( 323, 328, 354, popř. 118) nebo na vrub účtu 231 v případě prodeje za hotové.
(2) V případě, že po zaúčtování DPH podle odstavce 1 zůstatek účtu 373 je pasívní, zaplatí pojišťovna doplatek DPH do státního rozpočtu a zaúčtuje jej na vrub účtu 373 a ve prospěch účtu 235, popř. 231.
(3) Pojišťovna, plátce DPH, účtující podle odstavce 1, které vznikne nárok na odpočet DPH (při aktivním zůstatku účtu 373) a tento nárok uplatňuje koeficientem podle zvláštního předpisu 31),32)
a) dosáhne-li tento koeficient hodnoty více než 0,05, přepočítá částku DPH na vstupu (zaúčtovanou na vrub účtu 373) tímto koeficientem a rozdíl mezi takto zaúčtovanou daní a pomocí koeficientu vypočteným nárokem na odpočet zaúčtuje ve prospěch účtu 373 a na vrub příslušného účtu nákladů, popř. účtu 558, a inkasovanou částku (vratku) DPH účtuje ve prospěch účtu 373 a na vrub účtu 235.
b) nedosáhne-li tento koeficient hodnoty 0,05 včetně nevzniká nárok na odpočet, zaúčtuje se DPH na vstupu (zaúčtovaná na vrub účtu 373) ve prospěch účtu 373 a na vrub příslušného účtu nákladů, popř. účtu 558.
(4) Pojišťovna, která neuplatnila nárok na odpočet DPH účtuje podle odstavce 5.
(5) Pojišťovna, která není plátcem DPH účtuje nakoupený majetek včetně DPH na příslušné účty v účtové skupině 10, účtové třídě 2 nebo účtu 391, je-li na něm účtováno o zásobách, a veškeré nakoupené výkony účtuje včetně DPH na příslušný účet nákladů.
Čl.X
Přechodné účty aktiv a pasív
(1) Na účtu 391 se účtují výdaje běžného účetního období, které se týkají nákladů v následujících účetních obdobích. Tyto výdaje se zúčtují ve prospěch účtu 391 a na vrub příslušného účtu nákladů nejpozději do čtyř let od jejich vzniku, t.j. od okamžiku zaúčtování posledních výdajů týkajících se příslušného účetního případu časového rozlišení na vrub účtu 391. Ustanovení předchozí věty neplatí v případě účtování o
a) zásobách podle Čl. VII odst. 4 postupů účtování v účtové třídě 2,
b) nájemném včetně leasingového nájemného,
c) pořizovacích nákladech (výdajích) na pojistné smlouvy podle odstavce 2,
Nájemné včetně leasingového nájemného se zúčtovává do nákladů po dobu, na kterou byla uzavřena příslušná smlouva. Analytická evidence účtu 391 se vede odděleně pro výdaje za úroky a nájemné a dále pro pořizovací výdaje (náklady) na pojistné smlouvy, příslušné údaje se uvádějí samostatnou položkou v rozvaze. Na účtu 391 se účtuje i o komplexních nákladech příštích období (odděleně v analytických účtech).
(2) Pořizovací náklady (výdaje) na pojistné smlouvy se časově rozlišují
a) jako komplexní náklady příštích období, nebo
b) jako náklady příštích období, a to buď ve vztahu ke všem příslušným pojistným smlouvám, nebo k jednotlivým těmto smlouvám. Tyto pořizovací náklady se časově rozlišují
a) v životním pojištění v každém případě maximálně po dobu platnosti příslušné pojistné smlouvy. V případě použití tzv. zillmerování technických rezerv podle zvláštního předpisu6) se o částku pořizovacích nákladů (výdajů) na pojistnou smlouvu sníží (odečte) tvorba rezervy pojistného životních pojištění pro danou pojistnou smlouvu. Tento účetní případ se zaúčtuje částečným stornem tvorby MD 527/D 442, nebo se účtuje přímo o snížené tvorbě technické rezervy účetním zápisem MD 527/D 442 a výše odečtené částky musí být uvedena v příloze. Postup účtování o zillmerování se nepovažuje za porušení zákazu vzájemného zúčtování. Případný přechodně záporný zůstatek technické rezervy (k jednotlivé pojistné smlouvě), vyplývající z uvedeného postupu účtování se nahradí nulou a vzniklý rozdíl, se přeúčtuje na vrub účtu 391 a ve prospěch účtu 532. Vždy k prvnímu okamžiku účetního období se zůstatek účtu 391 zjištěný dle předchozí věty rozpustí účetním zápisem na vrub účtu 532 a ve prospěch účtu 391.
b) v neživotním pojištění postupem jako v případě rezervy na pojistné jiných období.
Zůstatek časově rozlišených pořizovacích nákladů (výdajů) na pojistné smlouvy z účtu 391 se uvede v příloze v rozdělení na životní a neživotní pojištění. Rozpouštění pořizovacích nákladů se účtuje na vrub účtu 511 nebo 532.
(3) Na účtu 392 se účtují náklady, které souvisejí s běžným účetním obdobím, ale výdaj na ně nebyl dosud uskutečněn. Jako výdaje příštích období lze vyúčtovat pouze částky, u kterých je známo, že se v příštích účetních obdobích vynaloží v určité výši na příslušný účel. Jde například o nájemné placené pozadu, odměny placené po uplynutí kalendářního roku. Zúčtování výdajů příštích období s příslušným účtem nákladů se provede v období, se kterým věcně souvisejí.
(4) Na účtu 393 se účtují příjmy běžného účetního období, které věcně souvisejí s výnosy následujících účetních období. Jde například o nájemné přijaté předem nebo o částky paušálů na zajištění servisních služeb přijaté předem. Zúčtování výnosů příštích období s příslušným účtem výnosů se provede v období, se kterým tyto výnosy věcně souvisejí.
(5) Na účtu 394 se účtují částky pojišťovnou nepřijaté (neinkasované) k okamžiku uzavírání účetních knih, které časově a věcně souvisejí s výnosy běžného účetního období a nejsou zúčtovány přímo na účtech pohledávek vůči právnickým a fyzickým osobám. Jde např. o výnosové provize, nebo pevné dosud nepřijaté úrokové výnosy. Na účtu 394 se účtuje souvztažně s příslušnými účty výnosů v účtové třídě 6.
(7) Na účtech 397 nebo 398 se účtují při sestavování účetní závěrky položky, které nelze vyúčtovat jako obvyklé pohledávky nebo závazky z důvodu jejich dohadné výše. Jde např. o předběžné pojistné krytí pojišťovny, které je aktivní dohadnou položkou, úrokové výnosy z cenných papírů s proměnlivým výnosem, úrokové výnosy nebo nákladové úroky nezahrnuté do bankovního vyúčtování za běžné účetní období resp. částky chybného bankovního vyúčtování, odhad částek za pronajímání majetkových práv, částky, které jsou předmětem soudních sporů. Obdobné položky může účtovat na těchto účtech rovněž Kancelář v souladu s postupy účtování v části D, popřípadě E.
(8) Na účtu 399 se účtuje o vztazích mezi jednotlivými vnitřními organizačními jednotkami pojišťovny v závislosti na zvoleném stupni decentralizace účetnictví. Tento účet při uzavírání účetních knih nemá zůstatek.
Účtová třída 4 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
Čl.I
Účtová třída 4 zahrnuje:
a) vlastní jmění, tj. základní jmění, kapitálové fondy, fondy ze zisku, převedené hospodářské výsledky, hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení, (účt. skup. 40 až 42),
b) účty technických rezerv (účt. sk. 44) a rezerv na ostatní rizika a ztráty (účt. sk. 45),
c) depozita při pasivním zajištění (účt. sk. 46),
d) dlouhodobé úvěry (účt. sk. 47),
e) dlouhodobé závazky (účt. sk. 48).
Čl.II
Základní kapitál a kapitálové fondy
(1) Na účtu 401 účtuje pojišťovna o základním jmění podle obchodního zákoníku se souvztažným zápisem na účtu 321. Analytické účty se vede v členění na upsaný nesplacený a upsaný splacený základní kapitál.
(2) Na účtu 402 se účtuje rozdíl (ažio) mezi nominální a vyšší prodejní cenou akcií při emisi za účelem zvýšení základního kapitálu pojišťovny.
(3) Na účtu 403 se účtuje o ostatních kapitálových fondech podle Článku Ia odst. 2 Obecných ustanovení těchto postupů účtování. Analytická evidence se vede podle jednotlivých kapitálových fondů, odděleně se evidují dary a dotace.
(4) zrušen
Na účtu 404 se dále účtují oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků v souladu s Čl. XIIIa Obecných ustanovení těchto postupů účtování.
(5) Na účtu 405 účtuje pojišťovna o zdrojích z nového ocenění, a to výlučně v případě, že tak stanoví zvláštní předpis.
Čl.III
Fondy ze zisku a převedené výsledky
(1) V účtové skupině 41 účtuje pojišťovna o fondech ze zisku (viz Článek Ia odst. 3 Obecných ustanovení), jakož i o nerozděleném zisku či neuhrazené ztrátě pojišťovny.
(2) Na účtu 411 se účtuje o rezervním fondu, jehož tvorba a použití se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.33)
(3) Na účtu 412 účtuje pojišťovna o ostatních fondech (účelových) tvořených ze zisku po zdanění (např. sociální fond).
Tyto fondy se sledují odděleně v analytických účtech, jejich stav se uvádí v příloze.
(4) Na účtu 413 se účtuje o nerozděleném zisku, jak vyplývá z rozhodnutí valné hromady, souvztažně s účtem 421.
(5) Na účtu 414 se účtuje o ztrátě, která vznikla v minulých účetních obdobích a nebyla dosud uhrazena, souvztažně s účtem 421.
Čl.IV
Hospodářský výsledek
Účet 421 je určen k rozdělení zisku po zdanění, resp. vypořádání ztráty podle pravidel stanovených obchodním zákoníkem, popř. jiným předpisem nebo rozhodnutím orgánů pojišťovny. Jde o účetní případy následujícího účetního období.
Čl.V
Technické rezervy
(1) Na účtech účtové skupiny 44 účtuje pojišťovna o technických rezervách (rezervy) podle zvláštních předpisů o pojišťovnictví.1),6) Při účtování o tvorbě a použití (čerpání) těchto rezerv se účtuje jednak o jejich hrubé výši a jednak o podílu zajišťovatelů na nich. Analytické účty se vede odděleně a tak, aby bylo možno zjistit
a) podíl zajišťovatele (nebo zajišťovatelů) na tvorbě a použití rezerv,
b) převody nebo přechody rezerv v souvislosti s přírůstky nebo úbytky portfolia pojistného kmene,
c) změnu stavu příslušné rezervy.
Změna stavu rezervy se vypočte jako rozdíl mezi konečným a počátečním zůstatkem příslušné rezervy. Změna stavu (rozdíl) příslušné rezervy se vypočítává v hrubé výši a z toho podíl zajišťovatelů.
(2) Na účtu 441 se účtuje o tvorbě a čerpání rezervy na nezasloužené pojistné 33a), která je formou časového rozlišení 33b) pojistného podle zvláštního právního předpisu1). Tato rezerva se vztahuje k předepsanému hrubému pojistnému (účty 601, 621) a k podílu zajišťovatelů (účty 602, 622). Základními metodami tvorby této rezervy se rozumí metoda "pro rata temporis", eventuálně metoda "čtyřiadvacetinová". Použít lze i jiné metody, kterými se dospěje k výsledkům odpovídajícím použití základních metod. Analytická evidence se vede odděleně pro životní a neživotní pojištění. Informace o použité metodě tvorby této rezervy se uvede v příloze.
(3) Na účtu 442 se účtuje o rezervě pojistného životních pojištění.
(4) Na účtu 443 se účtuje o rezervě na pojistná plnění. Analytická evidence se vede pro neživotní pojištění, popř. životní pojištění, a v tomto rámci odděleně pro
a) pojistná plnění z pojistných událostí hlášených do konce běžného účetního období, ale v běžném účetním období nezlikvidovaných,
b) pojistná plnění z pojistných událostí, které v běžném období vznikly, ale nebyly v tomto období hlášeny.
Pojistná plnění z pojistných událostí zlikvidovaných, ale v běžném účetním období neuhrazených představují závazek a účtují se na účtu 331.
(5) Na účtu 444 se účtuje o rezervě na prémie a slevy podle zvláštního právního předpisu 33c). O příslušných částkách se na tomto účtu účtuje pouze v případě, že o nich není již účtováno na jiném účtu rezerv. Pokud je významná výše částek podílů na výnosech nebo zisku z finančního umístění nebo jiných příslušných částek, uvedou se v příloze.
(6) Na účtu 445 se účtuje o vyrovnávací rezervě.
(7) Na účtu 446 se účtuje o rezervě životních pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník. Tato rezerva má vztah k účtování v účtové skupině 14.
(8) Na účtu 447 se účtuje o rezervě pojistného neživotních pojištění podle zvláštního právního předpisu. Tato rezerva se uvádí v rozvaze v položce Jiné rezervy a informace o ní se uvádějí v příloze v účetní závěrce.
(9) Na účtu 449 se účtuje o jiných rezervách. Na tomto účtu se účtuje také o rezervě pojistného neživotních pojištění podle zvláštního právního předpisu 33d). Jde o závazky a jiné částky na vrub pojišťovny (např. rezerva na hrozící ztráty z pojištění), které nebyly zahrnuty do žádné z předchozích technických rezerv v účtové skupině 44. Na tomto účtu pojistitelé účtují také o tvorbě a použití technické rezervy na ručení za závazky Kanceláře podle zvláštního právního předpisu.30a) Stav této rezervy a přehled o jejím použití se uvádí v příloze v účetní závěrce. Analytická evidence se vede podle jednotlivých technických rezerv, jejich stav se uvádí v příloze.
Čl.VI
Rezervy na ostatní rizika a ztráty
(1) Na účtech účtové skupiny 45 se účtuje o tvorbě a použití rezerv v souladu s Článkem IX Obecných ustanovení. Jde o rezervy v souladu s § 26 odst. 3 zákona. Na účtech této účtové skupiny se neúčtuje o technických rezervách.
(2) Na účtu 451 se účtuje o rezervách, které jsou uznány za daňový výdaj podle zvláštních předpisů.13),14) Analytická evidence se vede podle jednotlivých rezerv.
(3) Na účtu 452 se účtuje o rezervě na daň z příjmů právnických osob. Tato rezerva se vytváří k rozvahovému dni ve výši odhadu daňové povinnosti ze splatné daně z příjmů právnických osob k tomuto dni. O použití (zrušení) této rezervy se účtuje k okamžiku podání daňového přiznání za uvedenou daň; současně se účtuje o skutečné výši daňové povinnosti vyplývající z daňového přiznání do nákladů na účet 571. Tato rezerva se uvádí v rozvaze v položce Ostatní rezervy.
(4) Na účtu 453 se účtuje o rezervě na restrukturalizaci. Rezerva na restrukturalizaci se tvoří v případě, že účetní jednotka má oficiální neodvolatelný podrobný plán restrukturalizace, který určuje alespoň:
a) obor nebo část oboru, kterým se zabývá,
b) hlavní místo, kterého se týká,
c) umístění, funkci a přibližný počet zaměstnanců, kteří budou odškodněni z důvodu ukončení poskytování jejich služeb,
d) výdaje, které budou vynaloženy,
e) dobu, kdy bude plán uskutečněn.
Zároveň u účastníků restrukturalizace existuje očekávání, že restrukturalizace bude provedena, a to v důsledku zahájení realizace jejího plánu nebo zveřejněním jejich hlavních rysů. Rezerva na restrukturalizaci zahrnuje pouze přímé výdaje na restrukturalizaci, které jsou současně nezbytně nutné pro provedení restrukturalizace a zároveň nejsou spojeny s pokračujícími aktivitami účetní jednotky. Tato rezerva nezahrnuje například náklady na přeškolení nebo přemístění zaměstnanců, kteří budou v práci pokračovat, náklady na marketing nebo investice do nových systémů a distribučních sítí. Restrukturalizace je program který je plánován a řízen vedením účetní jednotky a významně mění buď předmět činnosti účetní jednotky nebo způsob, jakým je činnost účetní jednotky prováděna. Restrukturalizace se může projevit např.
a) prodejem nebo ukončením části podnikatelských aktivit,
b) uzavřením podnikatelských provozů v některé zemi nebo oblasti nebo přemístěním podnikatelských aktivit z jedné země nebo oblasti do jiné,
c) změnami ve struktuře vedení účetní jednotky, např. zrušením některé úrovně řízení,
d) zásadní reorganizací, která má významný dopad na podstatu a zaměření činnosti účetní jednotky.
Tato rezerva se uvádí v rozvaze v položce Jiné rezervy a informace o ní se uvádějí v příloze v účetní závěrce.
Čl.VII
Depozita při pasivním zajištění
Na účtu 461 účtuje pojišťovna (prvopojistitel) o záručních depozitech složených u ní zajišťovateli, které představují závazek prvopojistitele vůči zajišťovateli, který se zúčtovává.
V analytických účtech se vedou depozita, která jsou cennými papíry.
Čl.VIII
Dlouhodobé úvěry
Na účtech účtové skupiny 47 se účtuje o bankovních úvěrech nebo ostatních úvěrech, které mají dlouhodobý charakter podle kritéria stanoveného v Čl. I odst. 3 Obecných ustanovení postupů účtování. Analytická evidence se vede o dlouhodobých bankovních úvěrech, které se poskytují při eskontu směnek.
Čl.IX
Dlouhodobé závazky
(1) Na účtech 481 nebo 482 se účtují dlouhodobé závazky pojišťovny vůči podnikům, v nichž má pojišťovna rozhodující nebo podstatný vliv. V analytických účtech odděleně se vedou závazky vyplývající z kapitálových operací a z obchodních závazkových vztahů.
(2) Na účtu 322 účtuje pojišťovna vystavené dlouhodobé dluhopisy ve výši emise souvztažně s účtem 326.
(3) Na účtu 484 účtuje pojišťovna o případném nájmu souboru hmotného, popř. nehmotného majetku.
(4) O dlouhodobých přijatých zálohách se účtuje na účtu 485.
(5) Na účtu 486 se účtuje o přijatých dlouhodobých návratných dotacích.
(6) Na účtu 487 se účtuje v případě dlouhodobých půjček k překlenutí nedostatku finančních prostředků z důvodů nesplacení pohledávek z vystavených dluhopisů na účtu 322. Analytická evidence se vede podle konvertibilních měn, příslušné údaje se uvádějí v rozvaze.
(7) Na účtu 489 se účtuje o ostatních dlouhodobých závazcích, které nelze zaúčtovat na žádném z předcházejících účtů této účtové skupiny (např. případné závazky vůči společníkům obchodních společností).
Čl.X
Financování pojištění odpovědnosti
Na účtu 491 účtuje Kancelář o tvorbě a použití garančního fondu podle zvláštního právního předpisu.36b) Garanční fond se tvoří z příspěvku pojistitelů a z pojistného za hraniční pojištění.36c) Analytická evidence se vede nejméně o jednotlivých zdrojích tvorby fondu a o použití garančního fondu podle jednotlivých skupin plnění36d) a jednotlivých skupin činnosti Kanceláře36e). O tvorbě garančního fondu se účtuje na vrub nákladů, o použití garančního fondu se účtuje ve prospěch výnosů. Stejně se průběžně účtuje o nákladech a výnosech účtovaných na Netechnickém účtu v souladu s čl. II odst. 7 a čl. IV postupů účtování v účtové třídě 5 - Náklady a 6 - Výnosy. Stav (zůstatek) tohoto fondu se vykazuje v rozvaze jako ostatní závazky na ř. 92 a v účetní závěrce v příloze, ve které se uvádí rovněž informace o použití garančního fondu.
Účtová třída 5 - Náklady
Čl.I
(1) V této účtové třídě se účtují veškeré náklady na pojišťovací, zajišťovací a ostatní činnosti pojišťovny, u nichž se uplatňuje v zásadě účelové členění nákladů podle předmětu činnosti pojišťovny (tj. neživotní pojištění, životní pojištění a ostatní činnosti). Náklady v účtové třídě 5 za účetní období se účtují zásadně časově rozlišené.
(2) Nevyplývá-li z postupů účtování něco jiného, účtuje se o nákladech na pojištění a zajištění a o ostatních nákladech současně (souvztažně) jako o závazcích, a o podílech zajišťovatelů či ostatních částkách účtovaných ve prospěch příslušných účtů nákladů současně (souvztažně) jako o pohledávkách.
(3) V této účtové třídě se účtuje též o tvorbě technických rezerv vytvářených podle zvláštních předpisů,6) o podílu zajišťovatelů na nákladech na pojistná plnění či ostatních technických nákladech, nebo o jejich podílu na tvorbě technických rezerv , o tvorbě opravných položek vytvářených k jednotlivým složkám majetku pojišťovny, a o tvorbě rezerv na ostatní rizika a ztráty.
(4) Součástí účtové třídy 5 jsou též mimořádné náklady, vnitropodnikové převody nákladů pojišťovny a daně z příjmů za činnost pojišťovny.
(5) Změna stavu rezervy za jedno běžné účetní období se vypočte jako rozdíl mezi tvorbou a použitím příslušné rezervy . Změna stavu (rozdíl) příslušné rezervy se vypočítává v hrubé výši a z toho podíl zajišťovatelů. Příslušné údaje o změně stavu se uvádějí ve výkazu zisků a ztrát.
Technický a netechnický účet
Čl.II
nadpis vypuštěn
(1) Na technickém účtu k neživotnímu pojištění (účtové skupiny 50 až 51) se účtují náklady na pojistná plnění, náklady (výdaje) na uzavírání pojistných smluv, tvorba příslušných rezerv, tvorba opravných položek a veškeré ostatní náklady spojené s neživotním pojištěním a zajištěním.
(2) Na technickém účtu k životnímu pojištění (účtová skupina 52 až 54) se účtují náklady na pojistná plnění, náklady (výdaje) na uzavírání pojistných smluv, náklady na finanční umístění v životním pojištění, tvorba příslušných rezerv, tvorba opravných položek a veškeré ostatní náklady spojené s životním pojištěním a zajištěním.
(3) Na netechnickém účtu (účtové skupiny 55 až 57) se účtují náklady na finanční umístění (nesouvisející s životním pojištěním), daně a poplatky, tvorba rezerv na rizika a ztráty, tvorba opravných položek, a dále veškeré náklady spojené s ostatními činnostmi pojišťovny, které nelze účtovat na technických účtech k neživotnímu nebo životnímu pojištění.
(4) Náklady na finanční umístění v rámci neživotního pojištění se účtují v účtové skupině 55 až 57.
(5) V případě, že pojišťovna poskytuje životní pojištění, účtují se náklady na finanční umístění v účtové skupině 52 až 54.
(6) V případě, že pojišťovna poskytuje zároveň životní i neživotní pojištění, účtují se náklady na finanční umístění v účtové skupině 52 až 54, pokud jsou přímo spojeny s činností v oblasti životního pojištění.
(7) V případě, že nelze některý z účelově členěných nákladů jednoznačně přiřadit k technickému účtu neživotního či životního pojištění, účtuje se o takovém nákladu primárně na účtu 558 a z tohoto účtu se následně převádí (rozvrhuje) na příslušný technický účet (účty 512 či 533, nebo 518 či 547). Tyto převody nesmí vést ke zkreslení věrného obrazu předmětu účetnictví. Tímto postupem nelze převádět daně a poplatky (účty 562, 571 až 575), ty z ostatních nákladů (558), které nesouvisí s pojištěním a zajištěním, a další náklady, pro které jsou účty pouze v netechnickém účtu (554, 559, 561, 563). Postup převodů (rozvrhování) těchto nákladů si stanoví pojišťovna vnitřním předpisem. Informace o postupu a o celkové výši takto provedených převodů se uvede v příloze.
(8) Na vrub účtů 503, 505, 507, 509, 523, 525, 527 a 529 se účtuje tvorba technických rezerv v hrubé výši, t.j. včetně podílu zajišťovatelů, souvztažně ve prospěch příslušného účtu v účtové skupině 44. Na účtu 507 pojistitelé účtují v analytických účtech odděleně o tvorbě rezervy na ručení za závazky Kanceláře.
(9) Ve prospěch účtů 504, 506, 508, 524, 526, 528, 531 se účtuje o podílu zajišťovatelů na technických rezervách souvztažně na vrub příslušného účtu v účtové skupině 44. Uvedený podíl v souladu se zajišťovací smlouvou vzniká při cesi nebo retrocesi rezerv (rezervy se zúčtovávají, popř. zajišťují formou depozit) nebo v případě, že jde o rezervy vázané (rezervy se nezúčtovávají) u prvopojistitele ve prospěch zajišťovatele.
Čl.III
Další postupy účtování
(1) Na vrub účtu 501 nebo 521 se účtuje o hrubé výši (t.j. včetně podílu zajišťovatelů) nákladů na pojistná plnění, které zahrnují veškeré částky vyplacené za běžné účetní období osobám, které mají právo na plnění (zpravidla pojištěným). Tyto náklady představují závazek pojišťovny souvztažně s příslušným účtem v účtové skupině 33. Ve výkazu zisků a ztrát se hrubá výše těchto nákladů očišťuje o podíl zajišťovatelů na těchto nákladech a o změnu stavu příslušné rezervy (účet 443 nebo 442). Ve prospěch účtu 501 nebo 521 se účtují zejména navrácené částky z nabytí zákonného vlastnictví pojištěného majetku nebo ze subrogace (nabytí věřitelských práv zaplacením pohledávky věřiteli za dlužníka) a dále regresy (t.j. náhrady škod za dlužníka zejména z pohledávek postižených výkonem rozhodnutí), výplaty pojistného plnění poškozeným za pojištěného v souladu s pojistnou smlouvou.
(2) Náklady podle odstavce 1 se ve výkazu zisků a ztrát upravují o změnu stavu rezervy na pojistná plnění. V případě podstatných rozdílů mezi:
a) výší rezervy na pojistná plnění na počátku běžného účetního období, která je určena na pojistná plnění nastalá během minulých účetních období a dosud neuhrazená, a
b) částkami vyplacenými v běžném účetním období na pojistná plnění nastalá během minulých účetních období a výší rezervy určené na tato dosud neuhrazená pojistná plnění na konci běžného účetního období,
uvede se druh a rozsah tohoto rozdílu v příloze. Analytická evidence nákladů na pojistná plnění a příslušných rezerv (účet 443 nebo 442) se vede tak, aby bylo možno zjistit uvedený rozdíl.
(3) Ve prospěch účtů 502 nebo 522 se účtuje podíl zajišťovatelů na nákladech na pojistná plnění souvztažně na vrub příslušného účtu 303 nebo 308.
(4) Na účtech 514 nebo 536 se účtuje o nákladech (výdajích), které odpovídají závazkům pojišťovny zahrnutým v rezervě na prémie a slevy (účet 444), a to zpravidla souvztažně s příslušnými účty účtové skupiny 33. O podílu zajišťovatelů na těchto nákladech se účtuje ve prospěch účtů 515 nebo 541. Pokud je výše pojistných prémií a slev podstatná, jejich částky se uvedou v příloze.
(5) Na účtech 511 nebo 532 se účtuje o všech nákladech vzniklých v souvislosti s uzavřením pojistných smluv (pořizovací náklady/výdaje na pojistné smlouvy), které zahrnují zejména
a) provize vyplácené zprostředkovatelům (makléřům) za uzavření pojistných smluv,
b) platy, superprovize vyplácené zaměstnancům za uzavření pojistných smluv,
c) náklady na vyhotovení pojistných spisů,
d) správní náklady (výdaje) na zpracování návrhů a vydání pojistných smluv (např. znalecké posudky, lékařská vyšetření).
e) náklady na reklamu či jinou propagaci.
(6) Správní režie (účet 512 nebo 533) zahrnuje zejména provize za obnovování pojistných smluv, náklady vzniklé s inkasem pojistného, správní náklady na portfolio pojistného kmene, náklady na pasivní a aktivní zajištění. Správní režie v podrobnostech zahrnuje zejména osobní náklady, odpisy hmotného movitého majetku, spotřebu energie a ostatní náklady. O uvedených nákladech se zde účtuje pouze v případě, že nejsou účtovány jako pořizovací náklady (výdaje) na pojistné smlouvy, nebo náklady na pojistná plnění, ostatní technické náklady, anebo náklady na finanční umístění. Konkrétní obsah položky správní režie si vymezí pojišťovna vnitřním předpisem a skutečný tento obsah uvádí v příloze.
(7) Na účtu 535 se účtují náklady na správu finančního umístění a jeho odpisy v životním pojištění (z účt. tř. 1). Jde např. o náklady spojené s vyřazením nemovitosti nebo jejím nájmem. Analytická evidence je v působnosti pojišťovny. Na účtu 538 se účtuje zůstatková cena při vyřazení majetku z finančního umístění v životním pojištění (z účt. tř. 1). Analytická evidence se vede podle způsobu vyřazení majetku (prodej, likvidace ap.). Opravné položky se účtují na účtu 537.
(8) Na vrub účtu 518 nebo 547 se účtují ostatní technické náklady v hrubé výši. Jde zejména o účetní případy, které nelze účtovat na jiném účtu nákladů v rámci technických účtů. Na účtu 518 pojistitelé účtují v analytických účtech odděleně o nákladech z uskutečněného ručení za závazky Kanceláře podle zvláštního právního předpisu.30a) Účtuje se zde i o tvorbě opravných položek k pohledávkám z pojištění a zajištění a odpis těchto pohledávek. Ve prospěch účtů 519 nebo 548 se účtuje o postoupení příslušných nákladů (ve vztahu k účtu 518 nebo 547) zajišťovatelům v souladu se zajišťovací smlouvou, souvztažně s účtem 303 nebo 308. Kancelář na účtu 518 účtuje o tvorbě garančního fondu v plné výši zaplacených příspěvků pojistitelů a zaplaceného pojistného hraničního pojištění.
(9) Na účtu 539 se účtují úbytky hodnoty finančního umístění v životním pojištění v souladu s Čl. XIIIa Obecných ustanovení těchto postupů účtování.
Čl.IV
Netechnický účet
(1) Na účtu 551 se účtují náklady na správu finančního umístění (účt. tř. 1) a jeho odpisy v neživotním pojištěním, popř. v netechnickém účtu (z účt. sk. 10 neprovozní nemovitosti, popř. z účt. tř. 2). Jde např. o náklady spojené s vyřazením nemovitosti nebo jejím nájmem. Analytická evidence, která je jinak pro tento účet v působnosti pojišťovny, se vede pro neživotní pojištění, popř. netechnický účet. Opravné položky se účtují na účtu 554.
(2) Na účtu 555 se účtuje zůstatková cena při vyřazení majetku z finančního umístění v neživotním pojištění (účt. tř. 1), popř. v netechnickém účtu (z účt. sk. 10 neprovozní nemovitosti, popř. z účt. tř. 2). V případě staveb je souvztažným účet 108, v ostatních případech vyřazení majetku z účtové třídy 1 jsou souvztažnými přímo účty příslušného finančního umístění, nebo příslušné účty účtové třídy 2. Analytická evidence, která je jinak pro tento účet v působnosti pojišťovny, se vede podle způsobu vyřazení majetku (prodej, likvidace ap.)
(3) Na účtu 558 se účtují ostatní náklady, t.j. náklady vyplývající z ostatních činností pojišťovny (zejm. náklady z obchodních závazkových vztahů a ostatních závazků účtovaných především v účt. sk. 36), resp. náklady, které nelze zaúčtovat na jiný nákladový účet v netechnickém účtu, a dále náklady v souladu s Článkem II odst. 7 postupů účtování v této účtové třídě, které se vedou odděleně v analytických účtech. Kancelář na tomto účtu účtuje v analytických účtech odděleně o nákladech vyplývajících z výkonu činnosti36e) Kanceláře, kromě hraničního pojištění. Pojistitelé na tomto účtu účtují v analytických účtech odděleně o nákladech na příspěvek Kanceláři podle zvláštního právního předpisu.30b) Na vrub účtu 558 se účtují bez ohledu na to, zda závazky z nich byly zaplaceny či nikoli, také
a) smluvní pokuty a úroky z prodlení ve smyslu příslušných ustanovení obchodního zákoníku s výjimkou úroků z prodlení podle smlouvy o úvěru,
b) poplatky z prodlení ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku,
c) penále, popř. jiné sankce, ze smluvních vztahů,
d) postižní částky ve smyslu příslušných ustanovení zákona směnečného a šekového,
e) sankce z rozhodnutí příslušného orgánu nebo ze zvláštního právního předpisu a ostatní sankce neuvedené pod písm. a) až d)
Žádnou z uvedených sankcí nelze převádět do nákladů příslušného technického účtu neživotního či životního pojištění. Na účtu 558 se účtuje jako o nákladech také o nehmotném majetku, o kterém se neúčtuje v účtové skupině 20.
Analytická evidence pro tento účet je jinak v působnosti pojišťovny.
(4) Na účtu 559 se účtuje o tvorbě opravných položek k majetku v souladu s Článkem X Obecných ustanovení. Na účtu 561 se účtuje o tvorbě rezerv na ostatní rizika a ztráty v souladu s Článkem IX Obecných ustanovení.
(5) Na účtu 562 se účtují veškeré daně (s výjimkou daně z příjmů) a veškeré poplatky, zpravidla souvztažně s příslušným účtem závazků v účtové třídě 3.
(6) Na účtu 563 se účtují mimořádné náklady, k nimž patří například škody a manka, pohledávky, k jejichž úhradě nestačí konkursní podstata dlužníků, opravy nákladů minulých účetních období, náklady na změnu metody (§ 8 odst. 3 zákona).
(7) Na účtech 571 až 575 se účtuje o dani z příjmů v souladu s Článkem VIII Obecných ustanovení těchto postupů účtování.
(8) Na účtu 564 se účtují úbytky hodnoty finančního umístění v neživotním pojištění nebo jiného majetku a závazků v souladu s Čl. XIIIa Obecných ustanovení těchto postupů účtování.
Čl.V
Vnitropodnikové náklady pojišťoven
Na účtu 591 se účtují vnitropodnikové náklady, t.j. náklady vyplývající z vnitřních vztahů pojišťovny. Účet 591 musí mít k okamžiku sestavení účetní závěrky shodný zůstatek s účtem 691.
Účtová třída 6 - Výnosy
Čl.I
(1) V této účtové třídě se účtují veškeré výnosy vzniklé z pojišťovací, zajišťovací, popř. ostatní činnosti pojišťovny, u nichž se uplatňuje v zásadě účelové členění výnosů podle předmětu činnosti pojišťovny (tj. neživotní pojištění, životní pojištění a ostatní činnosti). Výnosy v účtové třídě 6 za účetní období se účtují zásadně časově rozlišené.
(2) Nevyplývá-li z postupů účtování něco jiného, účtuje se o předepsaném hrubém pojistném a ostatních výnosech současně (souvztažně) jako o pohledávkách , a o podílech zajišťovatelů či ostatních částkách účtovaných na vrub příslušných účtů výnosů současně (souvztažně) jako o závazcích.
(3) V této účtové třídě se účtuje též o použití technických rezerv vytvářených podle zvláštních předpisů 6), o postoupení pojistného, o podílu zajišťovatelů na použití technických rezerv, popř. ostatních technických výnosech, o použití opravných položek vytvářených k jednotlivým složkám majetku pojišťovny a o použití rezerv na ostatní rizika a ztráty.
(4) Součástí účtové třídy 6 jsou též mimořádné výnosy a vnitropodnikové převody výnosů pojišťoven.
(5) Změna stavu rezervy za jedno běžné účetní období se vypočte jako rozdíl mezi tvorbou a použitím příslušné rezervy. Změna stavu (rozdíl) příslušné rezervy se vypočítává v hrubé výši a z toho podíl zajišťovatelů. Příslušné údaje o změně stavu se uvádějí ve výkazu zisků a ztrát.
(6) V analytických účtech příslušných účtů účtové třídy 6 se vedou odděleně příjmy zdaňované zvláštní sazbou daně z příjmů.34). Dále se analytické účty vede v souvislostech s účty pohledávek z přímého pojištění a zajištění (účt. sk. 30), konkrétně je v působnosti pojišťovny.
Technický a netechnický účet
Čl.II
nadpis vypuštěn
(1) Na technickém účtu k neživotnímu pojištění (účtové skupiny 60 až 61) se účtuje předepsané hrubé pojistné, použití příslušných rezerv a veškeré ostatní výnosy spojené s neživotním pojištěním a zajištěním.
(2) Na technickém účtu k životnímu pojištění (účtová skupina 62 až 64) se účtuje předepsané hrubé pojistné, výnosy z finančního umístění v životním pojištění, použití příslušných rezerv a veškeré ostatní výnosy spojené s životním pojištěním a zajištěním.
(3) Na netechnickém účtu (účtové skupiny 65 až 67) se účtují výnosy z finančního umístění (nesouvisející s životním pojištěním), použití rezerv na rizika a ztráty, použití opravných položek, převody výnosů a dále veškeré výnosy spojené s ostatními činnostmi pojišťovny, které nelze účtovat na technických účtech k neživotnímu nebo životnímu pojištění.
(4) Výnosy z finančního umístění v rámci neživotního pojištění se účtují v účtové skupině 65 až 67.
(5) V případě, že pojišťovna poskytuje životní pojištění, účtují se výnosy z finančního umístění v účtové skupině 62 až 64.
(6) V případě, že pojišťovna poskytuje zároveň životní i neživotní pojištění, účtují se výnosy z finančního umístění v účtové skupině 62 až 64, pokud jsou přímo spojeny s činností v oblasti životního pojištění.
(7) V případě, že nelze některý z účelově členěných výnosů jednoznačně přiřadit k technickému účtu neživotního či životního pojištění, účtuje se o takovém výnosu primárně na účtu 658 a z tohoto účtu se následně převádí (rozvrhuje) na příslušný technický účet (účet 618 či 647). Tyto převody nesmí vést ke zkreslení věrného obrazu předmětu účetnictví. Tímto postupem nelze převádět náklady z účtů 654, 659, 661, 663 a ty z ostatních výnosů (658), které nesouvisejí s neživotním či životním pojištěním. Postup převodů (rozvrhování) těchto nákladů si stanoví pojišťovna vnitřním předpisem. Informace o postupu a o celkové výši takto provedených převodů se uvede v příloze.
Čl.IIa
(1) Převedené výnosy z finančního umístění - pokud jsou výnosy z finančního umístění primárně účtovány v účtové skupině 65 až 67 a část těchto výnosů patří do technického účtu k neživotnímu pojištění, je nutno tuto část přeúčtovat do účtové skupiny 60 až 61.
(2) Pokud jsou výnosy z finančního umístění primárně účtovány v účtové skupině 62 až 64, přičemž do této účtové skupiny patří tyto výnosy jen zčásti, je nutno zbývající část výnosů z finančního umístění přeúčtovat do účtové skupiny 65 až 67.
(3) Důvody převodů podle odstavců 1 a 2 a jejich způsob se uvádějí v příloze.
Čl.III
bez nadpisu
(1) Ve prospěch účtu 601 nebo 621 se účtuje o předepsaném hrubém pojistném, jehož obsah je vymezen v Článku II odst. 2 postupů účtování v účtové třídě 3. Ve prospěch účtu 601 pojistitelé účtují v analytických účtech odděleně o předepsaném hrubém pojistném z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.26a) Ve výkazu zisků a ztrát se toto pojistné očišťuje o pojistné postoupené zajišťovatelům a o změnu stavu rezervy na pojistné jiných období (účet 441). Kancelář ve prospěch tohoto účtu účtuje pojistné hraničního pojištění podle zvláštního právního předpisu.36) Pojistné hraničního pojištění se časově nerozlišuje. V analytických účtech odděleně se vede zákonné nesmluvní pojištění.26)
(2) Na vrub účtu 602 nebo 622 se účtuje o postoupení (cesi a retrocesi) pojistného (zaúčtovaného na účtu 601 nebo 621) zajišťovatelům, a to se souvztažně ve prospěch účtu 333 nebo 338.
(3) Ve prospěch účtů 603, 605, 607, 609, 623, 625, 627, 629 se účtuje použití technických rezerv v hrubé výši, t.j. včetně podílu zajišťovatelů, a to souvztažně na vrub příslušného účtu v účtové skupině 44. Ve prospěch účtu 607 pojistitelé účtují v analytických účtech odděleně o použití rezervy na ručení za závazky Kanceláře.
(4) Na vrub účtů 604, 606, 608, 624, 626, 628, 631 se účtuje o podílu zajišťovatelů na použití technických rezerv , který vyplývá z uzavřené zajišťovací smlouvy, a to souvztažně ve prospěch příslušného účtu v účtové skupině 44.
(5) Ve prospěch účtu 613 nebo 643 se účtují výnosové provize od zajišťovatelů, souvztažně s účtem 303 nebo 308.
(6) Ve prospěch účtu 616 nebo 641 se účtují podíly na ziscích, popř. prémie a slevy a ostatní obdobné položky, a to zpravidla souvztažně s příslušným účtem pohledávek z přímého pojištění a zajištění (účt. sk. 30). Na vrub účtu 617 nebo 642 se účtuje o postoupení příslušných částek (zaúčtovaných na účtech 616 nebo 641) zajišťovatelům v souladu se zajišťovací smlouvou, souvztažně s účtem 333 nebo 338. Pokud je výše podílů na ziscích a prémií a slev podstatná, jejich částky se uvedou v příloze.
(7) Ve prospěch účtu 618 nebo 647 se účtují ostatní technické výnosy v hrubé výši. Jde zejména o účetní případy, které nelze účtovat na jiném účtu výnosů v rámci technických účtů. O použití garančního fondu se účtuje ve výši uznaných plnění (škod), jsou-li vyplácena v jiném účetním období než byla uznána, jinak se účtuje ve výši vyplacených plnění (škod). Účtuje se zde i o použití opravných položek k pohledávkám z pojištění a zajištění. Na vrub účtu 619 nebo 648 se účtuje o postoupení příslušných výnosů (zaúčtovaných na účtu 618 nebo 647) zajišťovatelům v souladu se zajišťovací smlouvou, souvztažně s účtem 333 nebo 338. Kancelář ve prospěch účtu 618 účtuje o použití garančního fondu.
(8) Na účtech 634, 635, 636 se účtují výnosy z finančního umístění v životním pojištění, které nevyplývají z jeho realizace. Na účtu 638 se účtují uvedené výnosy v případě realizace majetku z finančního umístění. O použití opravných položek k tomuto finančnímu umístění se účtuje na účtu 637 v souladu s Článkem X Obecných ustanovení.
(9) Na účtu 639 se účtují přírůstky hodnoty finančního umístění v životním pojištění v souladu s Čl. XIIIa Obecných ustanovení těchto postupů účtování.
Čl.IV
Netechnický účet
(1) Na účtech 651, 652, 653 se účtují výnosy z finančního umístění v neživotním pojištění, které nevyplývají z jeho realizace. Na účtu 655 se účtují uvedené výnosy v případě realizace majetku z finančního umístění. O použití opravných položek k tomuto finančnímu umístění se účtuje na účtu 654 v souladu s Článkem X Obecných ustanovení.
(2) Na účtech 656 a 657 a 611, 649 se účtuje o převodech výnosů z finančního umístění v souladu s Článkem IIa postupů účtování v této účtové třídě.
(3) Na účtu 658 se účtují ostatní výnosy, t.j. výnosy vyplývající z ostatních činností pojišťovny (zejm. výnosy z obchodních závazkových vztahů, tržby z prodeje zásob, přijaté platby z odepsaných pohledávek a výnosy z ostatních pohledávek účtovaných především v účt. sk. 32) resp. výnosy, které nelze zaúčtovat na jiný výnosový účet v netechnickém účtu, a dále výnosy v souladu s Článkem II odst. 7 postupů účtování v této účtové třídě, které se vedou odděleně v analytických účtech. Ve prospěch tohoto účtu Kancelář účtuje v analytických účtech odděleně o výnosech vyplývajících z působnosti Kanceláře36e), kromě hraničního pojištění. Ve prospěch účtu 658 se účtují i přijaté platby za
a) smluvní pokuty a úroky z prodlení ve smyslu příslušných ustanovení obchodního zákoníku s výjimkou úroků z prodlení podle smlouvy o úvěru,
b) poplatky z prodlení ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku,
c) penále, popř. jiné sankce, ze smluvních vztahů,
d) postižní částky ve smyslu příslušných ustanovení zákona směnečného a šekového.
Pokud uvedené částky nevyplývají ze smluvních vztahů, ale například z rozhodnutí příslušného orgánu (soudu, finančního úřadu ap.) nebo ze zvláštního předpisu, účtuje se o částce této pohledávky bez ohledu na to, zda byla platba přijata či nikoli. Žádnou z uvedených částek sankcí nelze převádět do výnosů příslušného technického účtu neživotního či životního pojištění. Analytická evidence pro tento účet je jinak v působnosti pojišťovny.
(4) Na účtu 659 se účtuje použití opravných položek, které se netýkají finančního umístění v účtové třídě 1, a to v souladu s Článkem X Obecných ustanovení.
(5) Na účtu 661 se účtuje o použití rezerv na ostatní rizika a ztráty v souladu s Článkem IX Obecných ustanovení. Analytická evidence se vede podle použití jednotlivých těchto rezerv.
(6) Na účtu 663 se účtuje o mimořádných výnosech, kterými jsou např. nárok na náhradu škody nebo manka, přebytky majetku, oprava výnosů minulých účetních období, škody, výnosy ze změny metody (§ 8 odst. 3 zákona), výnosy z postoupení nebo ukončení činnosti pojišťovny.
(7) Na účtu 664 se účtují přírůstky hodnoty finančního umístění v neživotním pojištění nebo jiného majetku a závazků v souladu s Čl. XIIIa Obecných ustanovení těchto postupů účtování.
Čl.VI
Vnitropodnikové výnosy pojišťoven
Na účtu 691 se účtují vnitropodnikové výnosy, t.j. výnosy vyplývající z vnitřních vztahů pojišťovny. Účet 691 musí mít k okamžiku sestavení účetní závěrky shodný zůstatek s účtem 591.
Účtová třída 7 - Závěrkové a podrozvahové účty
Čl.I
Závěrkové účty
Na účtech účtových skupin 70 a 71 se účtuje v souladu sČl.III a IV Obecných ustanovení postupů účtování.
Čl.II
Podrozvahové účty
(1) Na účtu 721 se účtuje o hodnotách daných do zástavy (záruky) mimo těch, o nichž se účtuje na rozvahových účtech a v jejich analytických účtů. Jde o majetek pojišťovny v souvislosti zejména s věrnými právy, tj. zástavním právem, podzástavním právem, věcnými břemeny a zadržovacím právem.
(2) Na účtu 722 se účtuje o cizím majetku přijatém pojišťovnou do zástavy (záruky) opět v souvislosti zejména s věcnými právy, a to pokud se o tomto majetku neúčtuje na rozvahových účtech a v jejich analytických účtech.
(3) Na účtu 723 se účtuje v souladu s Článkem XVa Obecných ustanovení.
(4) Na účtu 724 se účtuje o hodnotách, které přecházejí zůstatkově z účetních období před účinností tohoto opatření, tj. např. přísně zúčtovatelné tiskopisy, popř. ostatní podrozvahové hodnoty.
(5) Na účtu 725 účtuje pojišťovna o závazcích z finančního leasingu (na základě smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku) se splátkovým kalendářem, t.j. předpis celkového závazku ve prospěch účtu, splácení závazku na vrub tohoto účtu. Na účtu 726 účtuje pouze Česká pojišťovna, a.s., o uplatněných nárocích t.j. nastalých, ale dosud nezlikvidovaných pojistných událostech ze zákonného pojištění podle zvláštního právního předpisu.
(6) Na účtu 727 Kancelář účtuje o uplatněných nárocích poškozených36f) (ohlášení pojistné události) z titulu pojištění odpovědnosti z provozu vozidla podle zvláštního právního předpisu. Při uplatnění nároků poškozenými Kancelář provádí porovnání stavu účtu 727 se stavem účtu 491 za účelem zjištění dostatečnosti výše garančního fondu; v případě zjištěné nedostatečnosti dále postupuje podle zvláštních právních předpisů1a). Při zaúčtování závazku v uznané výši plnění z ohlášené pojistné události na účtu 331odúčtuje Kancelář z účtu 727 uplatněný nárok poškozeného.
(7) Účet 728 může pojišťovna použít k evidenčnímu výpočtu účetního výsledku zajištění. Tento výsledek se zjistí pomocí zůstatků účtů
a) pohledávek ze zajištění 303,, popř. 308 dle AE, a závazků ze zajištění 333, popř. 338 dle AE, rozdíl představuje zůstatkovou částku (saldo) zajištění a uvádí se samostatnou položkou v příloze,
b) předepsaného hrubého pojistného postoupeného zajišťovatelům, účty 602 nebo 622,
c) podílu zajišťovatelů na nákladech na pojistná plnění, účty 502 nebo 522,
d) podílu zajišťovatelů na tvorbě a použití technických rezerv, příslušné účty z účtové třídy 5 a 6,
e) ostatních nákladů a výnosů (např. placené či přijaté zajišťovací provize, podíly na ziscích), popř. aktiv a pasív, na kterých se účtují účetní případy související se zajištěním.
Výsledek zajištění se člení na neživotní a životní pojištění a takto se uvede v příloze.
(8) Účet 729 slouží pro souvztažné zápisy v rámci účtové skupiny 72, čímž plní současně i kontrolní funkci správnosti účtování v této účtové skupině.
(8) Na účtech účtové skupiny 73 se účtuje o dalším majetku a závazcích, kromě těch v účtové skupině 72. Jde zejména o deriváty podle zvláštního právního předpisu 18a), o nichž se účtuje v souladu s jinými postupy účtování 18b). Nestanoví-li postupy účtování jinak, účty v této účtové skupině si zřizují pojišťovny podle vlastních potřeb.
Účtová třída 8 - Vnitropodnikové účetnictví pojišťoven
Čl.I
(1) Formu, organizaci a zaměření vnitropodnikového účetnictví si určí pojišťovna sama vnitřním předpisem.
(2) Vnitropodnikové účetnictví lze organizovat
a) přímo v analytických účtech nákladů a výnosů (účt. tř. 5 a 6),
b) prostřednictvím analytických účtů k syntetickým účtům 399, 591 a 691,
c) kombinací postupu podle písm. a) a b),
d) v samostatném účetním okruhu v účtové třídě 8.
Spojovací účty prokazující návaznost mezi účty této účtové třídy a účty účtových tříd 5 a 6 si určí pojišťovna sama a uvede je v účtovém rozvrhu.
C.
Zvláštní ustanovení - účtování o pojišťování vývozních úvěrových rizik se státní podporou
Čl.I
(1) Pojišťovna, která provozuje pojišťování vývozních úvěrových rizik se státní podporou (exportní pojišťovna) podle zvláštních předpisů35) postupuje při účtování účetních případů vyplývajících z tohoto pojišťování také podle následujících ustanovení.
(2) Technické rezervy vytvářené podle zvláštních předpisů v části určené pro pojišťování podle odstavce 1 pojišťovna vede v analytických účtech odděleně od ostatních částí příslušných rezerv v účtové skupině 44. To platí i pro účtování o tvorbě a použití těchto technických rezerv na příslušných účtech účtové třídy 5 a 6.
(3) Dotace ze státního rozpočtu do fondů pojišťovny podle zvláštních předpisů z odstavce 1 účtuje pojišťovna ve prospěch účtu 403 a souvztažně na vrub účtu 235. Použití této dotace se účtuje na vrub účtu 403 a ve prospěch účtu 421 dle výsledku technického v účtu k neživotnímu pojištění. Všechny účetní případy vede odděleně v analytických účtech.
(4) Použití hospodářského výsledku (zisku) na úhradu závazků z pojištění podle odstavce 1 se účtuje na vrub účtu 412 a ve prospěch účtu 421 odděleně v analytických účtech.
(5) O závazcích a pohledávkách z pojišťování úvěrových rizik se státní podporou pojišťovna účtuje na příslušných účtech účtové skupiny 30 a 33 odděleně v analytických účtech.
(6) Účtování v analytických účtech odděleně platí i pro všechny ostatní účetní případy, které se vztahují k pojišťování vývozních úvěrových rizik se státní podporou.
Čl.II
Postupy účtování pohledávek souvisejících s pojistnými produkty exportní pojišťovny
(1) Pojištěné pohledávky související s pojistnými produkty jsou na exportní pojišťovnu převáděny jednak jako pohledávky postoupené podle § 524 ObčZ - tzv. cese, a jednak jako právo na náhradu škody podle § 813 ObčZ - tzv. vymožená část pohledávky.
(2) Pohledávka pojištěného postoupená podle § 524 ObčZ se stává součástí aktiv exportní pojišťovny. V tomto případě se pohledávka účtuje ve prospěch účtu 658 - Ostatní výnosy a na vrub účtu 328 - Ostatní pohledávky, a to v dohodnuté výši (hodnota odvozená z nominální hodnoty pohledávky dle reálnosti jejího vymožení, tj. snížená o předpokládané náklady exportní pojišťovny na toto vymožení) uvedené ve smlouvě o postoupení pohledávky mezi pojistitelem a pojištěným.
(3) Veškeré účetní případy o pohledávkách podle odstavce 2 se účtují na Netechnickém účtu. Při účtování rovněž platí zákaz vzájemného zúčtování mezi nákladovými a výnosovými účty a o vymožené pohledávce se neúčtuje na účtu 501 - Náklady na pojistná plnění.
(4) Na pohledávky postoupené podle § 524 ObčZ lze vytvářet opravné položky.
(5) O vymožené části pohledávky (§ 524 ObčZ) se účtuje ve prospěch účtu 328 - Ostatní pohledávky a na vrub účtu 235 - Běžné účty. O nevymožené části pohledávky se účtuje (rovněž) ve prospěch účtu 328 a na vrub účtu 558 - Ostatní náklady společně s náklady na vymáhání pohledávky (tj. odpis pohledávky).
(6) V případě vzniku závazku vůči pojištěnému (v souvislosti s převodem pohledávky podle § 524 ObčZ) se o tomto účtuje na vrub účtu 369 - Ostatní závazky a ve prospěch účtu 558 - Ostatní náklady.
(7) Při postoupení práva na náhradu škody podle § 813 ObčZ se právo k pohledávce pojištěného nestává součástí aktiv exportní pojišťovny a postupuje se podle odstavců 8 až 13.
(8) Postoupení práva k pohledávce před vyplacením pojistného plnění. U pohledávek vymožených před vyplacením pojistného plnění se účtuje o vzniklém závazku vůči pojištěnému na vrub účtu 501 - Náklady na pojistná plnění a ve prospěch účtu 331 - Závazky z přímého pojištění vůči pojištěncům. Závazek se ocení ve výši pojistného plnění sníženého o náklady spojené s vymáháním pohledávky.
(9) Postoupení práva k pohledávce po vyplacení pojistného plnění. U pohledávek vymožených po vyplacení pojistného plnění, kde ze smlouvy o postoupení práva vyplývá závazek vůči pojištěnému z vymožené pohledávky (závazek z titulu vymožení nad rámec vyplaceného pojistného plnění podle § 813 ObčZ) se účtuje o vzniklém závazku vůči pojištěnému ve prospěch účtu 338 - Ostatní závazky z přímého pojištění (a zajištění) a na vrub účtu 518 - Ostatní technické náklady. Závazek se ocení ve výši vymožené částky pohledávky upravené o vyplacené pojistné plnění a o náklady spojené s vymáháním pohledávky.
(10) Veškeré účetní případy o pohledávkách podle odstavce 7 se účtují na Technickém účtu neživotního pojištění. Při účtování rovněž platí zákaz vzájemného zúčtování mezi nákladovými a výnosovými účty.
(11) Práva k pohledávce podle § 813 ObčZ jsou účtována ve jmenovité hodnotě pohledávky odděleně na analytických účtech k syntetickému podrozvahovému účtu 724. Součástí aktiv společnosti se stává pouze příjem z vymožené pohledávky nebo její části.
(12) O vymožené pohledávce nebo její části (§ 813 ObčZ) se účtuje ve prospěch účtu 618 - Ostatní technické výnosy a na vrub účtu 235 - Běžné účty.
(13) O nákladech spojených s vymáháním pohledávek (§ 813 ObčZ) se účtuje na vrub účtu 518 - Ostatní technické náklady.
D.
Zvláštní ustanovení - postupy účtování Kanceláře ("Česká kancelář pojistitelů")
Čl.I
Kancelář ("Česká kancelář pojistitelů") při účtování o své působnosti (činnosti) podle zvláštního právního předpisu1a) postupuje podle účtové osnovy a postupů účtování pro pojišťovny v části A. a B., není-li tam stanoveno jinak. Kancelář nevytváří v žádném případě technické rezervy. O nákladech a výnosech a hospodářském výsledku z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla účtuje na účtech Technického účtu neživotního pojištění. O nákladech a výnosech a hospodářském výsledku z ostatní činnosti Kanceláře účtuje na účtech Netechnického účtu.
E.
Zvláštní ustanovení - postupy účtování o zákonném pojištění
Čl.I
Při účtování o zákonném pojištění podle zvláštního právního předpisu37) Česká pojišťovna, a.s., jakož i Kancelář, postupují podle účtové osnovy a postupů účtování pro pojišťovny, není-li dále stanoveno jinak.
Čl.II
Zvláštní ustanovení o účtování České pojišťovny, a.s.
(1) Na syntetických účtech 443 a 331, jakož i jiných rozvahových nebo ostatních účtech, na kterých Česká pojišťovna, a.s., (dále jen "ČP"), účtovala před účinností zvláštního právního předpisu1a) o zákonném pojištění, po účinnosti uvedeného právního předpisu ČP účtuje odděleně v analytických účtech příslušných syntetických účtů. Při účtování účetních případů zákonného pojištění nelze provádět jejich vzájemné vyrovnávání37a).
(2) Převod zůstatku technické rezervy (účet 443), po odpočtu výplat pojistných plnění (úhrad závazků vůči pojištěným na účtu 331) ze zákonného pojištění od 1. ledna 2000 do data převodu prostředků technických rezerv37b), účtuje ČP na vrub účtu 443 a jako závazek ve prospěch účtu 338, který uhradí na zvláštní účet Kanceláře.
(3) Po 1. lednu 2 000 účtuje ČP
a) o ohlášení pojistné události (škody) ze zákonného pojištění ve prospěch podrozvahového účtu 726 souvztažně s účtem 729,
b) o uznání výše pojistného plnění (závazku) z ohlášené pojistné události ve prospěch účtu 331 souvztažně na vrub účtu 308, současně odúčtuje z účtu 726 ohlášenou pojistnou událost (uplatněný nárok poškozeného), snížení závazku například o regresy na vrub účtu 338 a ve prospěch účtu 308,
c) o výplatě pojistného plnění (úhradě závazku) na vrub účtu 331 a ve prospěch účtu 235,
d) při vyúčtování37c) zákonného s Kanceláří zúčtuje výsledný rozdíl podle jeho povahy na vrub účtu 235 a ve prospěch účtu 308 nebo na vrub účtu 308 a ve prospěch účtu 235.
Čl.III
Zvláštní ustanovení o účtování Kanceláře
V souvislosti se zákonným pojištěním podle zvláštního právního předpisu, postupuje Kancelář při účtování podle následujících ustanovení:
a) O účetních případech týkajících se zákonného pojištění účtuje Kancelář odděleně v analytických účtech příslušných syntetických účtů. Při účtování účetních případů zákonného pojištění nelze provádět jejich vzájemné vyrovnávání37a).
b) Z převodu zůstatku (prostředků) příslušné technické rezervy ČP (část E. Čl. II odst. 2), vzniká Kanceláři pohledávka (na vrub účtu 308), která je zdrojem garančního fondu (ve prospěch účtu 491).
c) Pro případnou tvorbu garančního fondu z titulu zákonného pojištění v období po převodu podle písm. b) platí ustanovení části D. Čl. II. odst. 2.
d) Z vyúčtování nákladů ČP (část E. Čl. II odst. 3) vzniká Kanceláři závazek na účtu 338, který představuje použití garančního fondu (na vrub účtu 449), nebo pohledávka na účtu 308, která představuje zdroj garančního fondu (ve prospěch účtu 491).
Je-li součástí vyúčtování i provize vyúčtovaná ČP za činnost týkající se zákonného pojištění 37d), je tato provize u Kanceláře nákladem. Dále Kancelář účtuje úhradu závazku na účtu 338 souvztažně s účtem 235 nebo přijetí pohledávky na účtu 235 souvztažně s účtem 308.
F.
Zvláštní ustanovení - postupy účtování pro zdravotní pojišťovny
Čl.I
Obecná ustanovení
(1) V této části jsou upraveny odlišnosti, které vyplývají z veřejného zdravotního pojištění. Nestanoví-li se v této části jinak, zdravotní pojišťovny použijí veškerá ustanovení části A. a B. přiměřeně k účelu a činnosti vyplývající ze zvláštních předpisů.39),2) Účty a postupy účtování, pro které zdravotní pojišťovna nemá použití (náplň), se nepoužijí.
(2) Veřejné zdravotní pojištění se provádí podle zvláštních právních předpisů,39),2) a účtuje se, v souladu s částmi A. a B. tohoto opatření, bez použití účtů nákladů a výnosů, jako přímá tvorba a čerpání základního fondu (účet 431). Smluvní zdravotní pojištění se provádí podle zvláštního právního předpisu.1)
(3) Veřejné zdravotní pojištění se od smluvního zdravotního pojištění a jiné činnosti účtuje zásadně odděleně, s použitím příslušných účtů. Pokud jsou náklady smluvního zdravotního pojištění a jiných činností v průběhu roku hrazeny ze zdrojů veřejného zdravotního pojištění, je nutno převést na bankovní účet provozního fondu zálohy z finančních prostředků uvedených činností. Nejpozději v rámci sestavování roční účetní závěrky je nutno stanovit příslušnou výši nákladů a provést finanční vypořádání zálohy.
(4) Fond provozní, fond sociální, fond investičního majetku, fond reprodukce investičního majetku a ostatní fondy tvořené podle zvláštních předpisů39),2) se u zdravotních pojišťoven považují z hlediska veřejného zdravotního pojištění za kapitálové fondy.
(5) Fondy veřejného zdravotního pojištění se považují za cizí kapitál a slouží výhradně k zachycení výběru a použití pojistného z veřejného zdravotního pojištění. Jejich tvorba a použití se řídí zvláštním právním předpisem,39),2)
(6) Analytické účty vedou zdravotní pojišťovny v souladu s obecně platnými zásadami uvedenými v části A. Čl. II. Analytické účty u fondů se člení podle ustanovení zvláštních právních předpisů39),2) a pro potřeby sestavování zdravotně pojistných plánů, popř. podle potřeb zdravotní pojišťovny.
(7) Zdravotní pojišťovny účtují o pohledávkách a závazcích z veřejného zdravotního pojištění do období, s nímž tyto pohledávky a závazky časově a věcně souvisejí, bez ohledu, zda bylo zaplaceno pojistné nebo uhrazeny platby za zdravotní péči.
(8) Hospodářský výsledek se vykazuje na účtu 711. Při otevírání účetních knih se zúčtuje na vrub nebo ve prospěch účtu 421. Hospodářský výsledek ze smluvního zdravotního pojištění nesmí být použit pro účely veřejného zdravotního pojištění, ale může být použit v souladu se zvláštním právním předpisem.39),2),1)
(9) Zdravotní pojišťovny použijí v části A. Čl. XIII, pokud to stanoví zvláštní právní předpis.39),2)
(10) Zdravotní pojišťovny použijí v části A. Čl. XV jen v souladu se zvláštním právním předpisem.39),2)
(11) Zdravotní pojišťovny opravné položky nevytvářejí a ani o nich neúčtují, pokud to nestanoví zvláštní právní přepis.39),2)
(12) Zdravotní pojišťovny účtují pouze o rezervách, jejichž tvorba a použití je stanovena zvláštním zákonem14) a zohledněna zákonem o daních z příjmů13) (zákonné rezervy).
Zvláštní ustanovení
Čl.II
(1) Na účtu 235 - Běžné účty se účtují zejména finanční prostředky ze smluvního zdravotního pojištění.
(2) V účtové třídě 2 se zřizuje pro zdravotní pojišťovny účtová skupina 24 - Zvláštní bankovní účty k fondům. V této účtové skupině se účtuje o finančních prostředcích příslušných fondů v souladu se zvláštním právním předpisem.39),2)
(3) Při pořízení dlouhodobého majetku se účtuje na vrub účtů v účtové skupině 22 a ve prospěch příslušného účtu závazků. V okamžiku úhrady závazku se současně účtuje na vrub účtu 409 - Fond reprodukce investičního majetku a ve prospěch účtu 408 - Fond investičního majetku.
(4) Vyřazení dlouhodobého majetku v zůstatkové ceně a odpisy se současně účtují ve prospěch účtu 409 a na vrub účtu 408.
(5) V účtové třídě 3 se zřizuje pro zdravotní pojišťovny:
a) účtová skupina 31 - Pohledávky z veřejného zdravotního pojištění podle zvláštního právního předpisu.39),2) Neúčtují se zde pohledávky ze smluvního zdravotního pojištění, které se účtují v účtové skupině 30. Pohledávky z veřejného zdravotního pojištění se účtují v souladu s odstavcem 7 článku I.
1. Na účtu 311 se účtují veškeré pohledávky za všemi plátci pojistného, tzn. včetně přirážek, penále a pokut, v souladu se zvláštním právním předpisem.39),2),40)
2. Na účtu 312 se účtují veškeré pohledávky vůči poskytovatelům zdravotní péče, včetně smluvně stanovených sankcí, v souladu se zvláštním právním předpisem.39),2),40)
3. Na účtu 313 účtují pojišťovny pohledávky z přerozdělení pojistného včetně pohledávky pojistného za státní pojištěnce, vůči zvláštnímu účtu přerozdělení spravovanému VZP ČR.
4. Na účtu 315 se účtují zejména náhrady škod veřejného zdravotního pojištění.39),2)
5. Na účtu 318 účtují zdravotní pojišťovny též pohledávky za úhradu zdravotního pojištění pojištěnců jiné zdravotní pojišťovny.
b) účtová skupina 34 - Závazky z veřejného zdravotního pojištění podle zvláštního právního předpisu.39),2) Neúčtují se zde závazky ze smluvního zdravotního pojištění, které se účtují v účtové skupině 33. Závazky z veřejného zdravotního pojištění se účtují v souladu s odstavcem 7 článku I.
1. Na účtu 342 se účtují veškeré závazky vůči poskytovatelů zdravotnické péče, včetně smluvně stanovených sankcí, v souladu se zvláštním právním předpisem.39),2),40)
2. Na účtu 343 účtují zdravotní pojišťovny závazky z přerozdělení pojistného vůči zvláštnímu účtu přerozdělení spravovanému VZP ČR.
3. Na účtu 348 účtují zdravotní pojišťovny též závazky z úhrady zdravotního pojištění pojištěnců jiné zdravotní pojišťovně.
(6) Návratná finanční výpomoc zdravotním pojišťovnám se zaúčtuje ve prospěch účtu 486 - Návratné dotace se souvztažným zápisem na vrub účtu 374 nebo 375. Přijetí dotace se účtuje na vrub účtu 241 - Bankovní účet základního fondu a ve prospěch účtu 374 nebo 375. Pokud je výpomoc změněna na nenávratnou (dotaci), přeúčtuje se na vrub účtu 486 a ve prospěch účtu 431 - Základní fond.
(7) V účtové třídě 4 se zřizuje pro zdravotní pojišťovny:
a) v účtové skupině 40 - Základní kapitál a kapitálové fondy se účtuje o provozním fondu, sociálním fondu, fondu investičního majetku a fondu reprodukce investičního majetku, podle zvláštních právních předpisů39),2) a o ostatních kapitálových fondech,
b) účtová skupina 43 - Fondy veřejného zdravotního pojištění, kde se účtuje o základním a rezervním fondu.
1. Na účtu 431 - Základní fond se účtuje o prostředcích veřejného zdravotního pojištění v souladu se zvláštním právním předpisem.39),2)
2. Na účtu 433 - Rezervní fond se účtuje o tvorbě a užití rezervního fondu, který je zřizován výhradně pro účely veřejného zdravotního pojištění, podle zvláštních právních předpisů.39),2)
Čl.III
(1) V účtové třídě 5 - Náklady provedou zdravotní pojišťovny analytické členění účtu 558 - Ostatní náklady takto:
a) nakupované výkony,
b) odpisy,
c) mzdové náklady,
d) sociální náklady,
e) jiné ostatní náklady.
Další podrobnější druhové členění pojišťovna upraví podle požadavků na zveřejňované údaje a podle svých potřeb. Toto druhové členění nákladů bude součástí přílohy k účetní závěrce. Na účtu 558 zdravotní pojišťovny účtují i náklady, které jsou součástí správní režie popřípadě pořizovací náklady na pojistné smlouvy.
(2) V účtové třídě 6 - Výnosy provedou zdravotní pojišťovny analytické členění účtu 658 - Ostatní výnosy takto:
a) výnosy z výkonů,
b) jiné ostatní výnosy,
c) použití provozního fondu na úhradu nákladů provozní činnosti, týkající se veřejného zdravotního pojištění.
Další podrobnější druhové členění si pojišťovna upraví podle svých potřeb. Toto druhové členění výnosů bude součástí přílohy v účetní závěrce.
(3) Zřizuje se účtová třída 9 - Vnitropodnikové účetnictví pojišťoven.
Vybraná ustanovení novel
Čl.VII (opatření č.j. 282/78 182/1999)
Společná a přechodná ustanovení
(1) V případech, kdy pojišťovna byla pověřena výkonem působnosti Kanceláře38) použije pro účtování o příslušných účetních případech přiměřeně část E. Čl. II odst. 3; Kancelář v těchto případech použije přiměřeně část E. Čl. III písmeno d) přílohy tohoto opatření.
(2) Není-li stanoveno jinak, účetní případy vzniklé a zaúčtované v účetních obdobích před účinností tohoto opatření, se po jeho účinnosti účtují a posuzují podle ustanovení platných v příslušném účetním období. Kancelář postupuje podle části D. tohoto opatření již od svého vzniku.
(3) V prvém roce účtování o odložené dani po změně podle Čl. III bod 3. písm. g) a h) přílohy tohoto opatření, je nutné zohlednit celkové dočasné rozdíly vzniklé za celou dobu existence pojišťovny. Z toho důvodu se pro stanovení dočasných rozdílů vychází z rozdílu rozvahových stavů.
(4) Tam, kde se v opatřeních týkajících se účtové osnovy a postupů účtování a účetní závěrky pro pojišťovny používá termín "tuzemská měna", rozumí se tím "česká měna"; tam, kde se používá označení cizí měny "ECU (XEU)", nahrazuje se označením "EUR".
(5) Do doby účinnosti nového zákona o pojišťovnictví, mohou pojišťovny technickou rezervu podle § 18 odst. 6 zákona č. 168/1999 Sb. účtovat odděleně v analytických účtech účtu 443
- Rezerva na pojistná plnění.
*) Případné účetní případy a zůstatky účtů účtované ve zrušované účtové skupině 34 se účtují na účtech 361 - Závazky z upsaných majetkových účastí (dříve účet 341), nebo 368 - Ostatní závazky, pokud jsou krátkodobé povahy (dříve 342 až 345 dle AE), anebo na účtu 489 - Ostatní dlouhodobé závazky, jsou-li dlouhodobé povahy (dříve 342 až 345 dle AE). Případné účetní případy vyplývající z dosavadních postupů účtování se vedou odděleně v analytických účtech příslušných účtů, na které se přeúčtovali.
*) Dosavadní Článek II se vypouští. Případné účetní případy a zůstatky účtů ze zrušované účtové skupiny 31 se účtují na účtech 321 - Pohledávky za upsané základní jmění (dříve účet 311), nebo 328 - Ostatní pohledávky, jsou-li krátkodobé povahy , anebo na účtu 123 či 118, jsou-li dlouhodobé povahy (dříve 312 a 314, a 315 dle AE ). K novému Článku II: Případné účetní případy vyplývající z účtování o přijatém (inkasovaném) pojistném v minulých účetních obdobích se vedou odděleně v analytických účtech k příslušným účtům účtové skupiny 30.
1) Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů.
1a) Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů.
2) Například zákon České národní rady č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů.
3) Opatření Ministerstva financí č. j. 282/73 390/2001 ze dne 15. listopadu 2001.
3a) Opatření Ministerstva financí č. j. 281/89 759/2001 ze dne 13. listopadu 2001.
4) § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
5) zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb. a zákona č. 227/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
6) § 21 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých zákonů (zákon o pojišťovnictví), a vyhláška Ministerstva financí č. 75/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých zákonů (zákon o pojišťovnictví).
7) Opatření MF ČR č.j. 282/11 200/1994 ze dne 1. března 1994, kterým se stanoví postupy pro provedení konsolidace účetní závěrky pojišťoven, oznámeno v částce 15/1994 Sb.
7a) Například § 66a odst. 2 a 7 obchodního zákoníku.
8) § 20f a násl. občanského zákoníku.
9) § 829 a násl. občanského zákoníku.
10) Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech). o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů.
10a) § 2 písm. j) zákona č. 363/1999 Sb.
10b) § 2 písm. g) a h) zákona č. 363/1999 Sb.
10c) § 2 písm. g) a h) zákona č. 363/1999 Sb.
10c) Opatření FMF č.j. V/2-31 380-1992 ze dne 23. prosince 1992, kterým se stanoví uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky pojišťoven, registr. v částce 21/1993 Sb.
10d) § 8a zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů.
11) § 24 odst. 3 zákona č. 363/1999 Sb., § 27a odst. 2 písm. c) obchodního zákoníku a § 21a zákona.
11a) Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla).
12) Např. § 580 a § 581 občanského zákoníku.
12a) Např. § 35 odst. 4 a § 24 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 353/2001 Sb.
13) Zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
14) Zákon ČNR č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
15) § 4 odst. 6 zákona.
17) § 33 zákona o daních z příjmů.
17a) Poznámka: V souladu s Čl. 56 směrnice Rady ES č. 91/674/EHS ze dne 19. 12. 1991.
18) Zákon ČNR č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů.
18a) § 21 odst. 1 písm. r) zákona č. 363/1999 Sb.
18b) Například opatření Ministerstva financí č. j. 282/73 390/2001 ze dne 15. listopadu 2001.
19) Např. zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
19a) § 36 zákona č. 363/1999 Sb. a § 69 obchodního zákoníku."
19b) § 37 zákona č. 363/1999 Sb. a § 70 obchodního zákoníku."
19c) Opatření Ministerstva financí č. j. 281/89 759/2001 ze dne 13. listopadu 2001.
20) § 119 odst. 2 občanského zákoníku.
21) Poznámka: Jde o zákon č. 84/1995 Sb., který novelizoval zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
22) § 26 odst. 2 a 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
23) OP 16/93 Opatření Českého statistického úřadu ze dne 1. listopadu 1993 k zavedení Standardní klasifikace produkce, ST 05/96 Opatření Českého statistického úřadu ze dne 22. 7. 1996 k zavedení rozšířené standardní klasifikace produkce SKP-AGROEN, OP 01/97 Opatření Českého statistického úřadu ze dne 4. prosince 1996 k zavedení rozšířené Standardní klasifikace produkce SKP-VÝKONY, OP 35/97 Opatření Českého statistického úřadu ze dne 3. listopadu 1997 k zavedení rozšířené Standardní klasifikace produkce SKP-PRUM.
23a) § 121 odst. 1 občan. zák.
24) zákon č. 191/1950 Sb., směnečný a šekový, ve znění zákona č. 29/2000 Sb.
25) § 792 občanského zákoníku.
26) Např. vyhl. MF ČR č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovních úrazech nebo nemoci z povolání, ve znění vyhlášky č. 43/1995 Sb., vyhlášky č. 98/1996 Sb. a vyhlášky č. 74/2000 Sb.
26a)§ 3 zákona č. 168/1999 Sb.
27) § 800 a násl. občanského zákoníku.
28) § 803 občanského zákoníku.
29) Čl. 35 směrnice Rady ES č. 91/674/EHS z 19. 12. 1991.
30) Například zejména § 795 a násl. občanského zákoníku.
30a) § 18 odst. 6 zákona č. 168/1999 Sb.
30b) § 18 odst. 5 zákona č. 168/199 Sb.
31) § 19, § 19a zákona ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
32) § 20, 21 a 22 zákona o dani z přidané hodnoty.
33) § 67 a § 217 obchodního zákoníku.
33a) § 14 zákona č. 363/1999 Sb.
33b) § 3 zákona.
33c) § 16 zákona č. 363/1999 Sb.
33d) § 20 zákona č. 363/1999 Sb.
34) § 36 zákona o daních z příjmů.
35) Zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb. a zákona č. 188/1999 Sb. a prováděcí vyhláška MF ČR č. 278/1998 Sb., ve znění vyhlášky č. 88/2000 Sb. a vyhlášky č. 355/2001 Sb.
36) § 14 zákona č. 168/1999 Sb.
36a) § 18 odst. 2 písm. a) a c) až g) zákona č. 168/1999 Sb.
36b) § 24 zákona č. 168/1999 Sb.
36c) § 24 odst. 1 zákona č. 168/1999 Sb.
36d) § 24 odst. 2 zákona č. 168/1999 Sb.
36e) § 18 odst. 2 zákona č. 168/1999 Sb.
36f) § 9 odst. 1 zákona č. 168/1999 Sb.
37) § 29 zákona č. 168/1999 Sb.
37a) § 8 odst. 4 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
37b) § 29 odst. 2 zákona č. 168/1999 Sb.
37c) § 29 odst. 4 zákona č. 168/1999 Sb.
37d) § 29 zákona č. 168/1999 Sb.
38) § 24 odst. 9 zákona č. 168/1999 Sb.
39) Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
40) Zákon České národní rady č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.