Pokyn ze dne 10.5.1993 o uplatňování daně z přidané hodnoty v mezinárodní přepravě zboží a peněz

10.5.1993 | Sbírka:  D-17 | Částka:  5/1993ASPI

Vztahy

Nadřazené: 588/1992 Sb.
Pasivní derogace: D-57
D-17
POKYN
Ministerstva financí
o uplatňování daně z přidané hodnoty v mezinárodní přepravě zboží a peněz
(Tř. zn. 32)
1) Výkony mezinárodní přepravy zboží a peněz poskytované v rámci podnikání právnickými a fyzickými osobami - plátci daně z přidané hodnoty (dále jen "DPH"), jsou podle ustanovení § 47 odst. 1 zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen "zákon") osvobozeny do DPH.
2) Služby poskytované v rámci podnikání právnickými a fyzickými osobami - plátci DPH, které souvisejí s mezinárodní přepravou zboží a peněz, jsou podle § 47 odst. 4 zákona rovněž osvobozeny od DPH.
3) Mezinárodní přepravou zboží a peněz a službami souvisejícími s mezinárodní přepravou zboží a peněz se rozumí přeprava a služby s touto přepravou související poskytované podle § 47 odst. 1 a 4 zákona.
4) Právnické a fyzické osoby poskytující výkony mezinárodní přepravy zboží a peněz služby s touto přepravou související
- plátci DPH, mají nárok na odpočet DPH podle § 19, 20 a § 47 odst. 2 a 5 zákona. Nárok na odpočet DPH má jak dopravce poskytující služby mezinárodní přepravy zboží a peněz, tak zasilatel, popř. komisionář, který poskytuje služby s mezinárodní přepravou zboží a peněz související.
Pro uplatnění nároku na odpočet DPH musí mít plátce k dispozici kromě daňových dokladů za přijatá zdanitelná plnění také doklady o svých zdanitelných plněních osvobozených od DPH a mezinárodně platné a uznávané přepravní doklady potvrzené celním úřadem.
5) Postup při uplatňování DPH při mezinárodní přepravě zboží a peněz
a) Dopravce poskytující výkony mezinárodní přepravy zboží a peněz na základě smlouvy o přepravě (§ 610 a následující paragrafy zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, dále jen "obchodní zákoník") a podle Vyhlášky ministra zahraničních věcí č. 11/1975 Sb., o Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční dopravě (CMR), uskutečňuje své služby za ceny bez DPH, přitom není rozhodující, zda úplatu za přepravu hradí odesílatel nebo zasilatel, který dopravu obstarává.
b) Při poskytování služeb, při kterém není splněna některá z podmínek pro osvobození od DPH uvedená v odstavcích 1, 2 a 3 tohoto pokynu, uskutečňuje dopravce své služby za ceny včetně DPH.
6) Postup při uplatňování DPH u služeb souvisejících s mezinárodní přepravou zboží a peněz
a) Za služby související s mezinárodní přepravou zboží a služeb se považují služby poskytované zasilatelem příkazci podle zasilatelské smlouvy (§ 601 obchodního zákoníku), popř. služby poskytované na základě komisionářské smlouvy (§ 577 a následující paragrafy obchodního zákoníku).
b) Zasilatel poskytuje své služby spojené s obstaráním mezinárodní přepravy zboží a služeb za ceny bez DPH, a to i tehdy, pořizuje-li za tímto účelem některé služby v tuzemsku za ceny včetně DPH.
c) Zasilatel, popř. komisionář nebo dopravce, který poskytuje samostatně některé služby související s mezinárodní přepravou zboží, jeho přechodné skladování, balení, svoz, rozvoz, vyplnění a projednání celní deklarace apod.), poskytuje tyto služby při splnění podmínek pro osvobození od DPH za ceny bez DPH.
d) Služby, které nesouvisejí s mezinárodní přepravou zboží a peněz nebo které nesplňují podmínky pro osvobození od DPH, poskytuje zasilatel nebo komisionář, je-li plátcem DPH, za ceny včetně DPH, a to ve výši sazby stanovené v § 16 odst. 3 zákona.
7) Přeprava zboží a peněz do a ze Slovenské republiky a služby s touto přepravou související uskutečňované tuzemským přepravcem a zasilatelem, popř. komisionářem se posuzují při dodržení podmínek uvedených v tomto pokynu jako mezinárodní přeprava zboží a peněz a služby s mezinárodní přepravou zboží a peněz související.
8) Dopravce, zasilatel, popř. komisionář vystavuje za své služby poskytnuté při mezinárodní přepravě zboží a peněz a za poskytnutí služeb souvisejících s mezinárodní přepravou zboží a peněz doklady s uvedením celkové ceny včetně všech přirážek, např. včetně spediční přirážky apod. nebo doklady s uvedením cen za jednotlivá zdanitelná plnění a přirážek (např. spediční přirážku), a to podle podmínek dohodnutých a uvedených ve smlouvě o přepravě nebo v zasilatelské nebo komisionářské smlouvě.
I. náměstek ministra financí ČR:
Ing. Jan Klak, v.r.