Zásady ze dne 14.6.1993 pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR v roce 1993 organizacím zaměstnávajícím zdravotně postižené občany

14.6.1993 | Sbírka:  124/16 083/93 | Částka:  6/1993ASPI

Vztahy

Nadřazené: 10/1993 Sb., 576/1990 Sb.
Pasivní derogace: 124/7 967/1994
124/16 083/93
Zásady
Ministerstva financí
pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR v roce 1993 organizacím zaměstnávajícím zdravotně postižené občany
I.
Všeobecné podmínky
Dotace se poskytují podle zákona ČNR č. 576/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle zákona ČNR č. 10/1993 Sb. a na základu bodu IV/6 usnesení vlády ČR č. 663 ze dne 27. 11. 1992, o státním rozpočtu ČR na rok 1993.
Dotace jsou určeny pro organizace a další subjekty:
- výrobního (nebo službového) charakteru, které zaměstnávají více než 60 % zdravotně postižených občanů (resp. u nichž součet podílu pracovníků se změněnou pracovní schopností na celkovém počtu pracovníků a podílu pracovníků se změněnou pracovní schopností s těžším zdravotním postižením na celkovém počtu pracovníků násobeného třemi je nejméně 60 %);1)
- registrované ve smyslu Obchodního zákoníku a splňující podmínky průkaznosti údajů o hospodaření organizace na základě statistických a účetních výkazů.
V případě nesplnění jedné z uvedených podmínek nelze dotaci ze státního rozpočtu poskytnout.
Ze státního rozpočtu jsou poskytovány dotace investiční, neinvestiční, z toho dotace na úhradu nákladů spojených s odvodem pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a finanční výpomoci.
Dotace jsou uvolňovány zálohově do výše objemu zapracovaného k tomuto účelu do státního rozpočtu ČR na rok 1993, v kapitole Všeobecná pokladní správa, a není na ně právní nárok.
Dotace jsou účelové a podléhají zúčtování se státním rozpočtem. Uvolnění dotací v roce 1993 je podmíněno splněním podmínek stanovených při jejich poskytnutí v roce 1992 (tj.v návaznosti na provedené vypořádání všech finančních vztahů se státním rozpočtem za rok 1992). Nevyčerpaná část dotace poskytnuté v roce 1993 bude vrácena ve stanoveném termínu do státního rozpočtu.
Celkový objem dotace ve výši 300 mil.Kčs se rozdělí mezi jednotlivé subjekty podle kritéria, kterým je celkový přepočtený počet zdravotně postižených občanů evidovaných k datu 31. 12. 1992.
O přiznání dotace jednotlivým organizacím zaměstnávajícím zdravotně postižené občany rozhoduje ministerstvo financí ČR. Postup při rozdělování objemu dotace jednotlivým subjektům dle účelu jejich použití a způsob zúčtování takto poskytnutých dotací ze státního rozpočtu ČR stanoví ministerstvo financí ČR zvláštním opatřením.
Čerpání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu ČR podléhá kontrole prováděné příslušnými finančními orgány, při porušení rozpočtové kázně se postupuje podle § 30 zákona ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky ČR a obcí v ČR, ve znění pozdějších předpisů.
II.
Dotace na úhradu nákladů spojených s odvodem pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Účelem dotace je náhrada zvýšených nákladů, které organizacím, jež splňují stanovené podmínky (viz druhý odstavec bodu I zásad) vznikají od 1. 1. 1993 všeobecným uplatněním pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Tyto dotace se účtují jako ostatní provozní výnosy (účet 648).
Rozhodující pro stanovení výše zálohy dotace je úhrn hrubých mezd všech pracovníků organizace v roce 1993, který vychází z objemu roku 1992 (zvýšeného max. o 10 %).
U nově vzniklých organizací je základem pro stanovení výše zálohy dotace plánovaný objem mzdových prostředků na rok 1993.
Poskytnuté zálohy se zúčtují po skončení roku 1993 podle skutečného čerpání nákladů na úhradu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, na něž byla dotace poskytnuta.
III.
Ostatní neinvestiční dotace
Tyto dotace se poskytují do zdrojů k rozdělení těm organizacím, které jsou ztrátové, nebo vykazují malý zisk a u nichž proto nelze využít slev poskytovaných dle § 35 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
Účelem těchto dotací je podpora financování sociálního programu organizace zaměstnávající zdravotně postižené občany (např. podpora tvorby rehabilitačního fondu výrobních družstev invalidů).
IV.
Dotace investičního charakteru
Dotace se poskytují ve smyslu "Postupu a zásad dotační politiky ČR", uveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 12/1991.
Dotace se poskytují:
- přednostně na akce dokončované v roce 1993 s tím, že celkový objem dotace nesmí přesáhnout 70 % rozpočtových nákladů hl.II-VIII;
- na nově zahajované akce, příp. na nové technologie v závislosti na finanční situaci organizace a prokazatelně nejvýhodnějším řešení z hlediska konkurenceschopnosti dodavatele s tím, že celkový objem dotace nesmí přesáhnout 50 % rozpočtových nákladů.
V roce 1993 se dotace neposkytují organizacím na tu jejich činnost, na kterou v roce 1992, příp. v roce 1993, čerpaly prostředky na zřízení chráněných dílen a pracovišť ve smyslu vyhl. MPSV ČR č. 115/1992 Sb.
Dotace je považována za prozatímní do doby jejího definitivního přiznání při splnění podmínek stanovených při jejím uvolnění.
Ministerstvo financí ČR stanoví další podmínky poskytnutí investičních dotací při rozhodování o jejich uvolnění.
V.
Podmínky pro přiznání finanční výpomoci nově vznikajícím organizacím a jiným subjektům vyvíjejícím podnikatelskou činnost
Nově vzniklým organizacím či jiným subjektům vyvíjejícím podnikatelskou činnost, které splňují podmínky těchto zásad, lze poskytovat též návratně finanční výpomoci, a to na základě předloženého projektu.
Tyto finanční výpomoci lze poskytnout pouze v rámci schváleného celkového objemu dotace na rok 1993 pro organizace zaměstnávající zdravotně postižené občany.
Návrhy smluv o poskytnutí finanční výpomoci se předkládají ministerstvu financí ČR. V návrzích se uvádějí základní údaje o naléhavosti poskytnutí přechodné finanční výpomoci žadateli, návrh výše poskytnuté částky, způsob, lhůty a záruky jejího splacení. Postup při předkládání těchto žádostí a konkrétní podmínky pro poskytování finančních výpomocí stanoví ministerstvo financí ČR zvláštním opatřením.
Vrchní ředitel MF ČR:
Ing. Pavel Pelant, v.r.