Vyhláška ze dne 25.1.1993, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 44/1993 Sb., o uplatnění nároku na odpočet daně z obratu a dovozní daně u zásob materiálu a zboží při přechodu na systém daně z přidané hodnoty

3.2.1993 | Sbírka:  59/1993 Sb. | Částka:  17/1993ASPI

Vztahy

Nadřazené: 588/1992 Sb.
Aktivní derogace: 44/1993 Sb.
59/1993 Sb.
VYHLÁŠKA
ministerstva financí
ze dne 25. ledna 1993,
kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 44/1993 Sb., o uplatnění nároku na odpočet daně z obratu a dovozní daně u zásob materiálu a zboží při přechodu na systém daně z přidané hodnoty
Ministerstvo financí podle § 52 odst. 3 zákona ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, stanoví:
Čl.I
Vyhláška č. 44/1993 Sb., o uplatnění nároku na odpočet daně z obratu a dovozní daně u zásob materiálu a zboží při přechodu na systém daně z přidané hodnoty, se mění a doplňuje takto:
1. V § 1 odst. 2 se za slovo "částky" doplňuje slovo "daně".
2. V § 1 odst. 3 se za slovo "fakturami" doplňují slova "nebo jinými doklady o prodeji" a za slova "vnitropodnikového použití zboží" se doplňují slova "popřípadě doklady přijatými od neplátců daně z obratu".
3. V § 2 písm. a) se za slova "veškerých nákupů zboží a materiálů" doplňují slova " a to jak od plátců i neplátců daně z obratu,". Za slova "v cenách" se doplňuje slovo "pořízení" a na konec textu se připojují slova "cenu pořízení je možné určit snížením prodejní ceny o průměrnou obchodní přirážku plátce uplatňujícího nárok na odpočet daně; propočet této přirážky musí plátce prokázat finančnímu úřadu,".
4. § 2 písm. b) zní:
"b) zjistí z dokladů přijatých od plátců daně z obratu, z dokladů o zaplacené dovozní dani a z dokladů vystavených v tomto období, s výjimkou nákupu zboží podléhajícího spotřebním daním, částku zaplacené, zaúčtované nebo odvedené daně z obratu nebo dovozní daně,".
5. V § 2 písm. c) se za slova "podle písmene a)" doplňují slova "zaokrouhlená na tři desetinná místa".
6. § 2 písm. d) zní:
"d) provede inventarizaci zásob zboží k 31. prosinci 1992 3) v cenách pořízení, u něhož prokáže pořízení doklady podle § 1 odst. 3; s vyloučením zboží zdaněného nulovou sazbou daně z obratu nebo dovozní daně a zboží podléhajícího spotřebním daním,".
7. § 2 písm. g) zní:
"g) částka vypočteného nároku na vrácení daně z obratu nebo dovozní daně u materiálu a zboží se plátci vrátí postupem podle § 103a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 35/1993 Sb.".
8. V § 2 se vypouštějí písmena h) a i).
9. Za § 2 se doplňuje nový § 2a, který zní:
"§ 2a
Nárok na odpočet daně z obratu a dovozní daně může plátce stanovit i následujícím postupem:
a) zjistí účetní stav zásob zboží k 31. prosinci 1992,3) u něhož prokáže pořízení doklady podle § 1 odst. 3; s vyloučením zboží zdaněného nulovou sazbou daně z obratu nebo dovozní daně a zboží podléhajícího spotřebním daním v cenách pořízení a zboží pořízeného od neplátců daně; cenu pořízení je možné určit snížením prodejní ceny o průměrnou obchodní přirážku plátce uplatňujícího nárok na odpočet daně; propočet této přirážky musí plátce prokázat finančnímu úřadu,
b) zjištěný účetní stav zásob zboží rozdělí podle položek sazeb daně z obratu platných k 31. prosinci 1992,
c) z cen pořízení vypočte s použitím sazeb daně z obratu platných k 31. prosinci 1992 částku nároku na odpočet daně z obratu nebo dovozní daně,
d) pro uplatnění nároku platí postup podle § 2 písm. f) a g).".
Čl.II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
Ing. Kočárník CSc. v. r.