Opatření ze dne 5.2.1993, kterým se stanoví postup v účetnictví účetních jednotek na území České republiky v souvislosti s oddělením měny České republiky od československé měny

25.2.1993 | Sbírka:  28/5 580/93 | Částka:  22/1993ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.
28/5580/93
Opatření,
kterým se stanoví postup v účetnictví účetních jednotek na území ČR v souvislosti s oddělením měny ČR od československé měny
Referent:
Jiří Doktor,
tel.: 5142570
(Tř. zn. 90)
Ministerstvo financí České republiky podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, stanoví:
Čl.I
(1) Tímto opatřením se stanoví postup v účetnictví účetních jednotek, na které se vztahuje Článek 1 a 3 Platební smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, na území České republiky pro vyúčtování a ocenění pohledávek a závazků vůči právnickým a fyzickým osobám, které mají sídlo nebo trvalý pobyt na území Slovenské republiky.
(2) Toto opatření se vztahuje na účetní jednotky, které účtují podle
a) Účtové osnovy a postupů účtování pro podnikatele (FMF čj. V/20 100/1992 ze dne 15. července 1992),
b) Účtové osnovy a postupů účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce (FMF čj. V/20 530/1992 ze dne 30. července 1992),
c) Účtové osnovy a postupů účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace (FMF čj. V/20 531/1992 ze dne 13. října 1992),
d) Účtové osnovy a směrnice k ní pro peněžní ústavy (FMF čj. V/2-29 490/1990 ze dne 10. prosince 1990) ve znění Opatření federálního ministerstva financí, kterým se stanoví použití metodiky účetnictví a účetní závěrky a její změny a doplňky pro účetní období roku 1993 v bankách (FMF čj. V/2-28 110/92 ze dne 9. listopadu 1992),
e) Účtové osnovy a postupu účtování pro pojišťovny (FMF čj. V/2-25 430/1992 ze dne 12. prosince 1992),
f) Postupů účtování u fyzických osob provozujících podnikatelskou nebo jinou výdělečnou činnost, účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví (FMF čj. V/1-31 370/1992 ze dne 23. prosince 1992),
g) Postupů účtování u malých příspěvkových organizací, malých církevních organizací, jiných drobných organizací a zálohových organizací, účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví (FMF čj. V/2-31 372/92 ze dne 23. prosince 1992).
(3) Tímto opatřením nejsou dotčeny dohody uzavřené mezi Českou národní bankou a Národní bankou Slovenska, které se týkají vypořádání zúčtovacích vztahů do dne oddělení měny České republiky od československé měny.
(4) Postup v účetnictví účetních jednotek na území České republiky v souvislosti s oddělením měny České republiky od československé měny tvoří přílohu tohoto opatření.
(5) Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů a uveřejněno ve Finančním zpravodaji.
Čl.II
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 8. února 1993.
Ministr financí ČR:
Ing. Ivan Kočárník, CSc., v. r.
Příl.
(1) Účetnictví se vede v korunách českých. Ke dni 8. února 1993 hodnoty zůstatků a obratů účtů účetních jednotek účtujících v soustavě podvojného účetnictví a hodnoty v peněžním deníku, v knize pohledávek závazků a v pomocných knihách o ostatních složkách majetku a o závazcích z pracovněprávních vztahů účetních jednotek účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví vyjádřené v korunách československých se přepočtou na koruny české v poměru jednu ku jedné.
(2) Účetní jednotka zaúčtuje veškeré pohledávky a závazky vůči právnickým a fyzickým osobám se sídlem nebo trvalým pobytem ve Slovenské republice vyplývajících účetních případů uskutečněných před 8. únorem 1993 v účetních knihách a oddělení je od pohledávek a závazků vůči uvedeným subjektům vzniklých od 8. února 1993 pomocí analytické evidence nebo oddělených zápisů v knize pohledávek a závazků.
(3) Předmětem postupu podle odstavce 2 přílohy jsou pohledávky a závazky, které vyplývají ze splněných dodávek zboží a služeb, poskytnutých půjček a záloh, přijatých půjček a záloh, a veškeré ostatní pohledávky a závazky, které budou vypořádány se subjekty ve Slovenské republice prostřednictvím zúčtovacích center České republiky a Slovenské republiky v zúčtovacích korunách nebo v zúčtovacích ECU.
(4) Stav pohledávek a závazků vymezených v odstavcích 2 a 3 přílohy vzniklých před 8. únorem 1993 ověří účetní jednotka dokladovou inventurou provedenou podle § 30 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. U pohledávek a závazků s delší lhůtou splatnosti než tři měsíce a u pohledávek po lhůtě splatnosti ověří účetní jednotka jejich stav potvrzením od dlužníka a věřitele se sídlem nebo trvalým pobytem ve Slovenské republice a toto potvrzení přiloží k inventurnímu soupisu pohledávek a závazků. Inventurní soupis je podkladem pro jejich oddělenou analytickou evidenci nebo oddělené zápisy v knize pohledávek a závazků. Tyto pohledávky a závazky vyjádří účetní jednotka ve svém účetnictví jak v korunách českých, tak v zúčtovacích korunách. Hodnota koruny české se k 8. únoru 1993 rovná hodnotě zúčtovací koruny.
(5) Cenné papíry, jejichž emitentem je účetní jednotka se sídlem ve Slovenské republice, vklady do základního jmění obchodních společností a družstev se sídlem ve Slovenské republice a vkladové účty u bank se sídlem ve Slovenské republice vyjádří účetní jednotka ve svém účetnictví jak v korunách českých, tak v korunách slovenských. Hodnota koruny české se k 8. únoru 1993 rovná hodnotě koruny slovenské.
(6) Pohledávky a závazky vymezené v odstavci 3 přílohy vzniklé od 8. února 1993 vyjádří účetní jednotka ve svém účetnictví jak v korunách českých, tak v zúčtovacích ECU. Pro přepočet zúčtovacích ECU na koruny české se použije platný kurs - deviza.
(7) Vyúčtování korunových rozdílů vyplývajících z inkasa pohledávek a úhrady závazků se řídí ustanovením účtových osnov a postupů účtování vymezených v Čl. I odst. 2 písm. a) až c) opatření a postupů účtování v jednoduché účetní soustavě vymezených v Čl. I odst. 2 písm. f) a g) opatření.