Vyhláška ze dne 5.3.1993 o nařizování a odměňování pracovní pohotovosti soudců krajských a okresních soudů, justičních čekatelů a o nařizování pracovní pohotovosti zaměstnancům odborného aparátu krajských a okresních soudů

19.3.1993 | Sbírka:  100/1993 Sb. | Částka:  28/1993ASPI

Vztahy

Nadřazené: 65/1965 Sb.
Aktivní derogace: 131/1992 Sb.
Pasivní derogace: 436/2000 Sb., 138/1996 Sb.
100/1993 Sb.
Vyhláška
ministerstva spravedlnosti
ze dne 5. března 1993
o nařizování pracovní pohotovosti soudců krajských a okresních soudů, justičních čekatelů a o nařizování pracovní pohotovosti zaměstnancům odborného aparátu krajských a okresních soudů
Změna: 138/1996 Sb.
Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 95 odst. 2 a § 123 odst. 2 písm. b) a odst. 4 zákoníku práce v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí:
§ 1
Tato vyhláška upravuje nařizování pracovní pohotovosti soudců krajských a okresních soudů, justičních čekatelů a nařizování pracovní pohotovosti zaměstnancům odborného aparátu krajských a okresních soudů.
Pracovní pohotovost soudce
§ 2
Pracovní pohotovostí (dále jen "pohotovost") soudce je povinnost soudce krajského a okresního soudu (dále jen "soudce") zdržovat se na předem dohodnutém místě,1) aby v případě potřeby mohl zajistit povinnosti stanovené v § 39, 69, 77 a 83 trestního řádu.2)
§ 3
Pohotovost nařizuje jménem organizace3) předseda soudu podle rozvrhu, který stanoví zpravidla na tři měsíce dopředu. Pohotovost začíná jednu hodinu po skončení pracovní doby a končí jednu hodinu před začátkem pracovní doby stanovené na následující den nebo na den následující po dni pracovního klidu.4) Začátek i konec pohotovosti může být upraven odchylně, vyžadují-li to okolnosti nebo místní podmínky.
§ 4
(1) Pohotovost se nařizuje rovnoměrně soudcům působícím na trestním úseku. Pokud by pohotovost připadla na soudce častěji než jednou za čtyři týdny nebo z jiného důležitého důvodu, nařídí se pohotovost i soudcům působícím na jiných úsecích.
(2) Při nařizování pohotovosti se postupuje podle stanoveného rozvrhu.
(3) Při nařizování pohotovosti je nutno brát zřetel na zájmy žen a osamělých mužů, pečujících o nezletilé děti. Pohotovost nelze nařídit těhotným ženám a ženám, které pečují o dítě mladší než jeden rok.5)
§ 5
zrušen
§ 6
Pracovní pohotovost justičního čekatele
(1) Pohotovost může být jménem organizace3) v odůvodněných případech nařízena předsedou soudu též justičnímu čekateli. Povinností justičního čekatele je zdržovat se na předem dohodnutém místě, aby v případě potřeby mohl poskytovat potřebnou pracovní součinnost soudci, určenému podle § 2, při uskutečňování příslušných úkonů.
(2) Pro pohotovost justičního čekatele platí § 3, § 4 odst. 3 obdobně.
§ 7
Pracovní pohotovost zaměstnance odborného aparátu
(1) Pohotovost může být jménem organizace3) nařízena předsedou soudu i zaměstnanci odborného aparátu. Povinností zaměstnance odborného aparátu je zdržovat se na předem dohodnutém místě, aby v případě potřeby mohl poskytovat potřebnou pracovní součinnost soudci, určenému podle § 2, při uskutečňování příslušných úkonů.
(2) Pro pohotovost zaměstnanců odborného aparátu platí ustanovení § 3 a § 4 odst. 3 obdobně.
Závěrečná ustanovení
§ 8
Zrušuje se výnos ministerstva spravedlnosti České republiky č. 131/1992 Sb., o nařizování a odměňování pracovní pohotovosti soudců, justičních čekatelů a pracovníků odborného aparátu krajských a okresních soudů.
§ 9
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
JUDr. Novák v.r.
1) § 35 vyhlášky ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy.
2) Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 158/1992 Sb.).
3) § 95 odst. 1 zákoníku práce.
4) § 91 zákoníku práce.
5) § 156 zákoníku práce.