Vyhláška ze dne 26.3.1993 o vydání bankovek po 1000 Kč, o ukončení platnosti bankovek po 1000 Kčs opatřených kolkem a jejich výměně

1.4.1993 | Sbírka:  112/1993 Sb. | Částka:  30/1993ASPI

Vztahy

Nadřazené: 6/1993 Sb.
Aktivní derogace: 71/1985 Sb.
112/1993 Sb.
VYHLÁŠKA
České národní banky ze dne 26. března 1993 o vydání bankovek po 1000 Kč, o ukončení platností bankovek po 1000 Kčs opatřených kolkem a jejich výměně
Česká národní banka podle § 22 písm. a) a d) zákona České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance, stanoví:
§ 1
Dnem 12. května 1993 se vydávají do oběhu bankovky po 1000 Kč vzoru 1993 (dále jen "bankovka").
§ 2
(1) Bankovka je 74 mm široká a 158 mm dlouhá. Přípustná tolerance v její šířce a délce je + - 1,5 mm. Bankovka je vytištěna na přírodně zbarveném papíru s lokálním stupňovitým vodoznakem a ochranným okénkovým proužkem.
(2) Stupňovitý vodoznak je umístěn na 42 mm širokém nepotištěném okraji bankovky (dále jen "kupón") a tvoří jej portrét Františka Palackého.
(3) Ochranný okénkový proužek o šířce 1,4 mm je zapuštěn do papíru v kolmém směru k delší straně bankovky po celé její šířce, při pohledu z lícní strany přibližně v polovině délky bankovky. Na lícní straně bankovky vystupují vždy po 5 mm na povrch papíru části proužku stříbřité barvy v délce 5 mm, na kterých je ve směru zdola nahoru čitelný negativní mikrotext "1000 Kč".
(4) Bankovka je opatřena ochrannou soutiskovou značkou v podobě písmene "C", do kterého je vloženo písmeno "S". Její horní část tištěná v červenofialové barvě je viditelná na lícní straně bankovky nahoře vpravo od kupónu, spodní část na rubové straně bankovky vpravo nahoře. Celá soutisková značka je viditelná z obou stran bankovky v průhledu proti světlu. Při pohledu z rubové strany bankovky je ochranná soutisková značka stranově obrácená.
§ 3
(1) Na líci bankovky je v pravé části tiskového obrazce portrét Františka Palackého. Je vytištěn tiskem z hloubky v barvě modrofialové, která v pravé části portrétu přechází do barvy červenofialové. Jméno u portrétu "FRANTIŠEK PALACKÝ" je umístěno ve dvou řádcích vpravo nad ramenem portrétu. Je vytištěno rovněž tiskem z hloubky v barvě červenofialové. V rameni portrétu je umístěna ornamentální plocha pro skrytý obrazec, který při určitém úhlu dopadu světla vytváří tmavé nebo světlé číslo "1000". Od portrétu vpravo vede souběžně s delšími stranami bankovky sytější pás červenofialové barvy přesahující do 5 mm širokého nepotištěného okraje. Na pásu je shora dolů negativně vyznačeno číslo "1000". Pás i číslo jsou tištěny tiskem z plochy. Po obou stranách pásu je u pravého nepotištěného okraje bankovky v barvě červenofialové a modrošedé tiskem z plochy vytištěn ornamentální obrazec, připomínající lidovou moravskou výšivku. V pravém horním rohu bankovky je hmatová značka pro nevidomé a slabozraké. Značku tvoří vodorovný proužek o rozměru 1 x 8 mm. Hmatová značka je vytištěna tiskem z hloubky v barvě modrofialové. Při spodním okraji bankovky vlevo je drobným písmenem vytištěno tiskem z hloubky v barvě modrofialové jméno autora návrhu bankovky "O. KULHÁNEK INV.", vpravo v barvě modrofialové přecházející do barvy červenofialové jméno autora ryteckého přepisu návrhu bankovky "V. FAJT SC.".
(2) V levé části tiskového obrazce je ve dvou řádcích umístěn text slovně označující nominální hodnotu bankovky "TISÍC KORUN ČESKÝCH", pod ním je uveden ve dvou řádcích název emisní banky "ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA". Pod tímto názvem je faksimile podpisu guvernéra České národní banky. Označení představitele emisní banky slovem "GUVERNÉR" je umístěno pod faksimile jeho podpisu. Letopočet vydání bankovky "1993" je umístěn vlevo od faksimile podpisu guvernéra. Všechny uvedené texty jsou vytištěny tiskem z hloubky v barvě modrofialové. Na pozadí textů je, jako symbol vztahu Palackého k historii národa, vyobrazena silueta stromu s kořeny, přes jehož kmen je volně položen arch papíru, symbolizující vědeckou a literární činnost Palackého. Pozadí je vytištěno tiskem z plochy v barvě červenofialové v kombinaci s barvou okrovou a modrošedou, s drobným rastrem v podtisku.
(3) V horní části kupónu je vytištěno tiskem z hloubky velké výrazné číslo "1000" označující nominální hodnotu bankovky. Barva čísla je v horní části červenofialová a přechází plynule do barvy modrofialové.
§ 4
(1) Na rubu bankovky je jako symbol Moravy a Slezska vyobrazena orlice s rozepjatými křídly. Jejím tělem a levým křídlem prolíná silueta kroměřížského zámku. Převažující barva zobrazení je modrofialová, kombinovaná s barvou červenofialovou, modrošedou a okrovou. Podtisk bankovky je tvořen drobným rastrem. Souběžně s delšími stranami bankovky je přibližně v polovině šířky bankovky položen tmavší pás o šířce 21 mm. V levé části bankovky vede pás od křídla orlice, které částečně překrývá, k nepotištěnému okraji bankovky. Jeho barva přechází z modrofialové do červenofialové. V pravé části bankovky vede pás přes křídlo orlice až ke kupónu. Jeho barva přechází rovněž z modrofialové do červenofialové, která je nejsytější při kupónu. V pravé části tohoto pruhu je umístěn státní znak České republiky. Pod státním znakem je jako prvek spojující obě strany bankovky umístěn ornamentální obrazec, připomínající lidovou moravskou výšivku. Barva obrazce přechází z modrofialové do červenofialové. V levém spodním rohu tiskového obrazce je vytištěno v barvě modrofialové číslo "1000", plocha jeho číslic je vyplněna drobným rastrem. Souběžně se spodní stranou bankovky je dole uprostřed umístěn nápis "PADĚLÁNÍ BANKOVEK SE TRESTÁ PODLE ZÁKONA". Barva nápisu je modrofialová. Při spodním okraji bankovky jsou drobným písmem v barvě modrofialové a červenofialové vytištěny nápisy "(C) ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA" (vlevo), "STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, PRAHA" (uprostřed) a jména autora ryteckého přepisu návrhu bankovky "V. FAJT SC." (vpravo). Všechna uvedená zobrazení a texty jsou vytištěny tiskem z plochy.
(2) Označení série bankovky jedním velkým písmenem abecedy a dvojmístným číslem a šestimístné pořadové číslo bankovky je vytištěno ve vodorovném směru vpravo dole pod státním znakem České republiky a ve svislém směru zdola nahoru v polovině kratší strany bankovky při nepotištěném okraji vlevo. Obě označení série a pořadová čísla bankovky jsou vytištěna tiskem z výšky v barvě černé. Číslice vodorovně situovaného pořadového čísla bankovky se směrem zleva doprava zvětšují.
(3) V horní části kupónu je vytištěno tiskem z plochy velké výrazné číslo "1000" označující nominální hodnotu bankovky. Barva čísla je v horní části červenofialová a přechází plynule do barvy modrofialové. Plocha číslic je vyplněna drobným rastrem.
§ 5
(1) Platnost bankovek po 1000 Kčs 1) opatřených kolkem 2) se ukončuje dnem 31. srpna 1993.
(2) Bankovky uvedené v odstavci 1 vyměňuje v době od 1. září 1993 do 31. května 1994 Česká národní banka a banky.3)
§ 6
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 1993.
Guvernér:
Ing. Tošovský v. r.
1) Vyhláška federálního ministerstva financí č. 71/1985 Sb., o vydání bankovek po 1000 Kčs.
2) Vyhláška České národní banky č. 62/1993 Sb., kterou se provádí zákon č. 60/1993 Sb., o oddělení měny.
3) § 1 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách