Opatření ze dne 15.3.1993, kterým se upravují postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce

8.4.1993 | Sbírka:  283/16 421/93 | Částka:  31/1993ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: V/20 530/1992
Pasivní derogace: 283/76 104/2000, 283/69 817/1993
FZ33/93
OPATŘENÍ
Ministerstva financí,
kterým se upravují postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce
Ministerstvo financí podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, stanoví:
Čl.I
1. Tímto opatřením se upravují postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce, vydané opatřením federálního ministerstva financí čj.: V/20 530/1992 z 30. 7. 1992.
2. Poslední věta odst. 4 článku I úvodních ustanovení postupů účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce se nahrazuje touto větou: "Pro potřeby tohoto opatření se za malou obec považují zpravidla obce do 3 000 obyvatel a ty obce, u nichž s přihlédnutím k členitosti hospodaření rozhodne obecní zastupitelstvo, ze budou účtovat podle přílohy č.3-Účtová osnova a postupy účtování pro malé obce".
Čl.II
Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
Čl.III
Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení postupuje se podle něho počínaje účetním obdobím roku 1993.
Ministr financí ČR:
Ing. Ivan Kočárník, CSc. v.r.