Vyhláška ze dne 25.5.1993 o vydání bankovek po 100 Kč, ukončení platnosti bankovek po 100 Kčs opatřených kolkem a jejich výměně

1.6.1993 | Sbírka:  158/1993 Sb. | Částka:  41/1993ASPI

Vztahy

Nadřazené: 6/1993 Sb.
Aktivní derogace: 42/1990 Sb., 79/1989 Sb., 110/1962 Sb.
158/1993 Sb.
VYHLÁŠKA
České národní banky ze dne 25. května 1993 o vydání bankovek po 100 Kč, ukončení platnosti bankovek po 100 Kčs opatřených kolkem a jejich výměně
Česká národní banka podle § 22 písm. a) a d) zákona České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance, stanoví:
§ 1
Dnem 30. června 1993 se vydávají do oběhu bankovky po 100 Kč vzoru 1993 (dále jen "bankovka").
§ 2
(1) Bankovka je 69 mm široká a 140 mm dlouhá. Přípustná tolerance v její šířce a délce je plus minus 1,5 mm. Bankovka je vytištěna na přírodně zbarveném papíru s lokálním stupňovitým vodoznakem a ochranným okénkovým proužkem.
(2) Stupňovitý vodoznak je umístěn na 36 mm širokém nepotištěném okraji bankovky (dále jen "kupón") a tvoří jej portrét Karla IV.
(3) Ochranný okénkový proužek o šířce 1,4 mm je zapuštěn do papíru v kolmém směru k delší straně bankovky po celé její šířce, při pohledu z lícní strany přibližně ve třetině délky bankovky. Na lícní straně bankovky vystupují vždy po 5 mm na povrch papíru části proužku stříbřité barvy v délce 5 mm, na kterých je ve směru zdola nahoru čitelný negativní mikrotext "100 Kč".
(4) Bankovka je opatřena ochrannou soutiskovou značkou v podobě písmene "C", do kterého je vloženo písmeno "S". Její horní část tištěná ve fialové barvě je viditelná na lícní straně bankovky nahoře v pravé horní části tiskového obrazce, spodní část na rubové straně bankovky v levé horní části tiskového obrazce. Celá soutisková značka je viditelná z obou stran bankovky v průhledu proti světlu. Při pohledu z rubové strany bankovky je ochranná soutisková značka stranově obrácená.
§ 3
(1) Na líci bankovky je v pravé části tiskového obrazce portrét českého krále Karla IV. Je vytištěn tiskem z hloubky v barvě zelené ve dvou odstínech. Jméno "KAREL IV." je umístěno nahoře vpravo od portrétu. Je vytištěno rovněž tiskem z hloubky v barvě zelené. V rameni portrétu je umístěna ornamentální plocha pro skrytý obrazec, který při určitém úhlu dopadu světla vytváří tmavé nebo světlé číslo "100". Od portrétu vpravo vede souběžně s delšími stranami bankovky sytější pás zelené barvy přesahující do 5 mm širokého nepotištěného okraje. Na pásu je shora dolů negativně vyznačeno číslo "100". Pás i číslo jsou tištěny tiskem z plochy. V pravém horním rohu bankovky je hmatová značka pro nevidomé a slabozraké. Značku tvoří svislý proužek o rozměru 1 x 8 mm. Hmatová značka je vytištěna tiskem z hloubky v barvě zelené. Při spodním okraji bankovky vlevo je drobným písmem vytištěno tiskem z hloubky v barvě zelené jméno autora návrhu bankovky "O. KULHÁNEK INV.", vpravo rovněž v barvě zelené jméno autora ryteckého přepisu návrhu bankovky "M. ONDRÁČEK SC.".
(2) V levé části tiskového obrazce je ve dvou řádcích umístěn text slovně označující nominální hodnotu bankovky "STO KORUN ČESKÝCH", pod ním je uveden název emisní banky "ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA". Vpravo od názvu emisní banky je faksimile podpisu guvernéra České národní banky. Označení představitele emisní banky slovem "GUVERNÉR" je umístěno pod faksimile jeho podpisu. Letopočet vydání bankovky "1993" je umístěn v horní části tiskového obrazce vpravo od kupónu. Všechny uvedené texty jsou vytištěny tiskem z hloubky v barvě zelené. Na pozadí textů je v barvě zelené vyobrazen motiv gotické křížové klenby. Ve spodní části je nad názvem emisní banky vyobrazení obou stran pražského groše vytištěné v barvě fialové. Pozadí je vytištěno tiskem z plochy s drobným rastrem v barvě zelené, fialové a oranžové v podtisku.
(3) V horní části kupónu je vytištěno tiskem z hloubky v barvě zelené velké výrazné číslo "100" označující nominální hodnotu bankovky. Plocha číslic je vyplněna drobným rastrem.
§ 4
(1) Na rubu bankovky je v barvě fialové vyobrazena historická pečeť Univerzity Karlovy položená na bílém pruhu pergamenu. V levé části pergamenu je při nepotištěném okraji bankovky vlevo umístěna iniciála "K" ze zakládající listiny Univerzity Karlovy, vytištěná převážně v barvě zelené. V pravé části bankovky přechází pruh pergamenu do tmavšího zeleného pásu, na kterém je umístěn státní znak České republiky, tištěný rovněž v barvě zelené. Po obou stranách pečeti Univerzity Karlovy jsou nad pergamenem umístěna vyobrazení fragmentů gotických oken a pod ním geometrické obrazce připomínající vitráže oken chrámu Sv. Víta v Praze. Podtisk bankovky je tvořen drobným rastrem. Vyobrazení fragmentů gotických oken, geometrické obrazce i linky rastru v podtisku jsou vytištěny převážně v barvě zelené a fialové, doplněné barvou oranžovou. V levém spodním rohu tiskového obrazce je vytištěno v barvě fialové v kombinaci s barvou zelenou číslo "100", plocha jeho číslic je vyplněna drobným rastrem. Souběžně se spodní stranou bankovky je dole uprostřed umístěn nápis "PADĚLÁNÍ BANKOVEK SE TRESTÁ PODLE ZÁKONA". Barva nápisu je fialová. Při spodním okraji bankovky jsou drobným písmem v barvě zelené vytištěny nápisy "(C) ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA" (vlevo) a "THOMAS DE LA RUE AND COMPANY LIMITED" (vpravo). Všechna uvedená zobrazení a texty jsou vytištěny tiskem z plochy.
(2) Označení série bankovky jedním velkým písmenem abecedy a dvojmístným číslem a šestimístné pořadové číslo bankovky je vytištěno ve vodorovném směru vpravo dole pod státním znakem České republiky a ve svislém směru zdola nahoru v polovině kratší strany bankovky při nepotištěném okraji vlevo. Obě označení série a pořadová čísla bankovky jsou vytištěna tiskem z výšky v barvě černé. Číslice vodorovně situovaného pořadového čísla bankovky se směrem zleva doprava zvětšují.
(3) V horní části kupónu je vytištěno tiskem z plochy v barvě fialové v kombinaci s barvou zelenou velké výrazné číslo "100" označující nominální hodnotu bankovky. Plocha číslic je vyplněna drobným rastrem.
§ 5
(1) Platnost bankovek po 100 Kčs 1) opatřených kolkem 2) se ukončuje dnem 31. srpna 1993.
(2) Bankovky uvedené v odstavci 1 vyměňuje v době od 1. září 1993 do 31. května 1994 Česká národní banka a banky.3)
§ 6
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 1993.
Guvernér:
Ing. Tošovský v.r.
1) Vyhláška ministra financí č. 110/1962 Sb., o vydání bankovek po 100 Kčs a mincí po 25 haléřích, 5 haléřích a 3 haléřích nového vzoru a o stažení bankovek po 10 Kčs vzoru 1953. Vyhláška Státní banky československé č. 42/1990 Sb., o druhém vydání bankovek po 100 Kčs.
2) Vyhláška České národní banky č. 62/1993 Sb., kterou se provádí zákon č. 60/1993 Sb., o oddělení měny.
3) § 1 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách.