Opatření ze dne 12.5.1993, kterým se stanoví postup přechodu z podvojného účetnictví na jednoduché účetnictví politických stran, hnutí, občanských sdružení a jiných nevýdělečných organizací

1.6.1993 | Sbírka:  283/25 681/93 | Částka:  41/1993ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Pasivní derogace: 283/33 165/1997
FZ32/93
OPATŘENÍ
Ministerstva financí,
kterým se stanoví postup přechodu z podvojného účetnictví na jednoduché účetnictví politických stran, hnutí, občanských sdružení a jiných nevýdělečných organizací
Ministerstvo financí ČR podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, stanoví:
Čl.I
( 1) Postup přechodu z podvojného účetnictví 1) na jednoduché účetnictví 2) se omezuje pouze na stavy majetku (aktiv) a zdrojů jejich krytí (pasiv).
( 2) Před přechodem z podvojného účetnictví na jednoduché účetnictví je nutno:
a) provést inventarizaci majetku a závazků ke dni přechodu,
b) uzavřít podvojné účetnictví s tím, že se zruší účty časového rozlišení, účty zákonných rezerv a účty kurzových rozdílů aktivních a pasivních.
Čl.II
Na základě inventarizace se zůstatky majetkových účtů a cizích zdrojů vedených na jednotlivých syntetických účtech převedou do peněžního deníku, popř. do knih pomocné evidence takto:
a) U hmotného i nehmotného investičního majetku se analytická evidence považuje za inventární knihu hmotného a nehmotného investičního majetku, a krátkodobého finančního majetku.
b) Analytická evidence finančních investic se rovněž považuje za inventární knihu finančního majetku.
c) Analytická evidence pořízení investic se převede do inventární knihy hmotného a nehmotného investičního majetku.
d) Poskytnuté zálohy na nehmotný a hmotný investiční majetek se převedou do knihy pohledávek a závazků.
e) Analytická evidence zásob se považuje za knihu zásob.
f) Zůstatek účtu peněz a cenin se převede do peněžního deníku.
g) Zůstatek bankovních účtů (účet 221, popř. z účtu 069) se převede do peněžního deníku.
h) Zůstatek účtu peněz na cestě se převede do peněžního deníku do průběžné položky.
i) Účty pohledávek a závazků včetně účtů úvěrů a účtů dohadných položek se převedou do knihy pohledávek a závazků, popř. do knihy evidence nepřímých daní.
j) Zůstatek zákonných rezerv se převede na inventární kartu rezerv.
k) Údaje podrozvahové evidence se převedou do operativní evidence; materiál dodaný zákazníkem ke zpracování nebo k opravám se eviduje v knize pohledávek a závazků.
Čl.III
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 12. 5. 1993, postupuje se podle něho od 1. ledna 1993 včetně přechodu z roku 1992. Bude vyhlášeno jeho oznámením ve Sbírce zákonů.
Ministr financí ČR:
Ing. Ivan Kočárník, CSc., v.r.
1) vedeného podle Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování č.j.:FMF-V/20 (v roce 1992 účtová osnova a směrnice k účtové osnově čj.:FMF-V/2-24 500/1990).
2) Opatření FMF čj.:V/2-31 372/1992, kterým se stanoví postupy účtování u malých příspěvkových organizací, malých církevních organizací, jiných drobných organizací a zálohovaných organizací, účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví - Finanční zpravodaj č. 12/2/1992.