Opatření ze dne 20.5.1993, kterým se mění a doplňuje uspořádání položek rozvahy a výkazu zisků a ztrát a jejich obsahové vymezení pro podnikatele

22.6.1993 | Sbírka:  281/23 655/1993 | Částka:  44/1993ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: V/1-31 388/1992
Pasivní derogace: 281/71 701/95, 281/73 574/1993
FZ34/93
OPATŘENÍ
Ministerstva financí,
kterým se mění a doplňuje uspořádání položek rozvahy a výkazu zisků a ztrát a jejich obsahové vymezení pro podnikatele
Ministerstvo financí České republiky podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, stanoví:
Čl.I
Opatření čj.V/1-31 388/1992 ze dne 29. prosince 1992 se mění a doplňuje takto:
( 1) V příloze č.1, Čl.I se doplňuje bod (9) v tomto znění: "Podnikatelé, kteří zahájili svoji podnikatelskou činnost nebo vstoupili do likvidace v běžném roce, uvádějí v rozvaze, ve sloupci 4 Minulé účetní období (Netto) údaje zahajovací rozvahy. Ve výkazu zisků a ztrát se údaje za minulé účetní období nevyplňují."
( 2) V příloze č.2, Čl. IV, vysvětlivky k rozvaze sestavované v plném rozsahu
- řádek 053, sloupec 1 zní "221A",
- řádek 103, sloupec 5 zní "221A, 231, 232, 461A".
( 3) V příloze č. 2, Čl. VI, vysvětlivky k rozvaze sestavované ve zkráceném rozsahu
- řádek 46, sloupec I zní "221A",
- řádek 96, sloupec 5 zní "221A, 231, 232, 461A".
Čl.II
Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.1)
Čl.III
Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů.
Ministr financí ČR:
Ing. Ivan Kočárník, CSc., v.r.
1) § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.