Opatření ze dne 1.7.1993, kterým se doplňuje opatření federálního ministerstva financí, kterým se stanoví účetní výkazy pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce

15.7.1993 | Sbírka:  283/37 260/93 | Částka:  48/1993ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: V/2-31 393/1992
Pasivní derogace: 283/76 104/2000, 283/1 900/1994
FZ45/93
OPATŘENÍ
ministerstva financí,
kterým se doplňuje opatření FMF čj. V/2-31 393/1992, kterým se stanoví účetní výkazy pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce
Referent: ing. Sokolová,
tel. 5142406
(Tř. zn. 90)
Ministerstvo financí České republiky podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, stanoví:
Čl.I
(1) Tímto doplňkem se stanoví způsob sestavení výkazu zisku a ztráty (Výsledovka Úč ROPO 4-02) malými obcemi,1) provozujícími hospodářskou činnost.2)
(2) Jednotlivé údaje, které tvoří součást výkazu zisku a ztrát a jsou uváděny ve sloupci 2 výkazu, se uvádějí na jednotlivých řádcích takto:
- řádek 15 zůstatek účtu 600-Tržby za vlastní výkony a zboží,
- řádek 16 zůstatek účtu 610-Změna stavu vnitroorganizačních zásob,
- řádek 17 zůstatek účtu 620-Aktivace,
- řádek 18 zůstatek účtu 500-Spotřebované nákupy,
- řádek 19 zůstatek účtu 510-Služby,
- řádek 21 zůstatek účtu 691-Provozní dotace,
- řádek 22 zůstatek účtu 520-Osobní náklady,
- řádek 26 zůstatek účtu 530-Daně a poplatky,
- řádek 28 zůstatek analytického účtu "Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku" vedeného ke skupinovému účtu 550-Odpisy, zůstatková cena postoupeného nehmotného a hmotného investičního majetku, tvorba rezerv a zúčtování časového rozlišení,
- řádek 29 zůstatek skupinového účtu 650-Tržby a výnosy z postoupeného majetku a zúčtování rezerv a časového rozlišení s výjimkou zůstatku analytického účtu vykázaného na ř. 35,
- řádek 30 zůstatek skupinového účtu 550-Odpisy, zůstatková cena postoupeného nehmotného a hmotného investičního majetku, tvorba rezerv a zúčtování časového rozlišení s výjimkou zůstatků účtů vykázaných na řádcích 28 a 36,
- řádek 35 zůstatek analytického účtu "Tržby z prodeje cenných papírů" vedeného ke skupinovému účtu 650-Tržby a výnosy z postoupeného majetku a zúčtování rezerv a časového rozlišení,
- řádek 36 zůstatek analytického účtu "Prodané cenné papíry" vedenému ke skupinovému účtu 550-Odpisy, zůstatková cena postoupeného nehmotného a hmotného investičního majetku, tvorba rezerv a zúčtování časového rozlišení,
- řádek 42 zůstatek účtu 640-Ostatní výnosy,
- řádek 43 zůstatek účtu 540-Ostatní náklady,
- řádek 44 zůstatky účtu 591-Daň z příjmů a 595-Dodatečné odvody daně z příjmů.
(3) Ostatní řádky s výjimkou součtových řádků se nevyplňují.
Čl.II
Malé obce předkládají výkaz zisku a ztráty označený "Výsledovka Úč ROPO 4-02" pouze k datu 31. prosince kalendářního roku.
Čl.III
Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
Čl.IV
Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení a postupuje se podle něho počínaje účetním obdobím roku 1993.
Ministr financí České republiky
Ing. Ivan Kočárník, CSc., v.r.
1) Opatření ministerstva financí ČR čj. 283/16 241/1993 ze dne 15. března 1993, uveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 6/1993.
2) V souvislosti se zákonem č. 157/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.