Opatření ze dne 21.7.1993, kterým se stanoví postupy účtování při obchodování s cennými papíry

21.7.1993 | Sbírka:  282/41 419/93 | Částka:  53/1993ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Pasivní derogace: 281/73 250/94
FZ52/93
OPATŘENÍ
ministerstva financí,
kterým se stanoví postupy účtování při obchodování s cennými papíry
Referent: J. Doktor,
tel.: 5143164
(Tř. zn. 4121)
Ministerstvo financí České republiky podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, stanoví:
Čl.I
(1) Tímto opatřením se stanoví postupy účtování při obchodování s cennými papíry podle zvláštních předpisů.1)
(2) Toto opatření se vztahuje na účetní jednotky, které účtují podle účtové osnovy a postupů účtování pro podnikatele.2)
(3) Postupy účtování při obchodování s cennými papíry tvoří přílohu tohoto opatření.
(4) Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
Čl.II
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1993 a postupuje se podle něho od 1. ledna 1993.
Ministr financí ČR:
v zast. Ing. Jan Klak, v.r.
Příloha
Čl. I
Účetní jednotky, které obchodují s cennými papíry, využijí pro účtování o těchto obchodech účtovou třídu 8 účtové osnovy pro podnikatele. Pro účtování operací při obchodování s cennými papíry se zřizují syntetické účty v účtové třídě 8, a to:
 
   821 - Bankovní účty klientů
   831 - Závazky vůči klientům
   835 - Závazky vůči trhům
   836 - Zúčtování obchodů
Čl. II
Syntetické účty uvedené v Čl. I mají následující obsahové vymezení:
(1) 821 - Bankovní účty klientů
Na tomto účtu se účtuje stav a pohyb peněžních prostředků jednotlivých klientů odděleně od peněžních prostředků účetní jednotky v bankách.
1.1 Na vrub účtu se účtují peněžní prostředky složené klientem za účelem nákupu cenných papírů na základě smlouvy (komisionářská smlouva) se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 831-Závazky vůči klientům. Obdobně na vrub účtu 821 se zaúčtuje příjem peněžních prostředků z prodeje cenných papírů se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 836-Zúčtování obchodů.
1.2 Ve prospěch účtu se účtují úhrady za nakoupené cenné papíry se souvztažným zápisem na vrub účtu 836. Dále se zde účtují úhrady provizí organizátorům trhu včetně částky připadající obchodníkovi s cennými papíry.
(2) 831 - Závazky vůči klientům
Na tomto účtu se účtují závazky z obchodování s cennými papíry.
2.1 Ve prospěch účtu se účtují částky, které klient složil na bankovní účet klienta k nákupu cenných papírů. Obdobně se zde účtuje prodej cenných papírů se souvztažným zápisem na vrub účtu 836-Zúčtování obchodů.
2.2 Na vrub účtu se účtuje nákup cenných papírů se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 836. Dále se zde účtují provize obchodníka s cennými papíry se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 602-Tržby z prodeje služeb v případě provize burze cenných papírů; RM-Systému, nebo jinému organizátoru trhu s cennými papíry se účtuje se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 835-Závazky vůči trhům.
(3) 835 - Závazky vůči trhům
Na tomto účtu se účtují závazky z provizí vůči burze cenných papírů, RM-Systému, popř. jinému organizátoru trhu s cennými papíry.
3.1 Ve prospěch účtu se účtují závazky z provize vůči trhům, na nichž byl realizován obchod cenných papírů se souvztažným zápisem na vrub účtu 831-Závazky vůči klientům.
3.2 Na vrub účtu se účtují úhrady dle výpisu z bankovního účtu klienta.
3.3 Analytická evidence se vede podle jednotlivých druhů trhů s cennými papíry.
(4) 836 - Zúčtování obchodů
Na tomto účtu se účtují realizované obchody (nákup, prodej) s cennými papíry.
4.1 Na vrub účtu se účtuje prodej cenných papírů na základě výpisu z burzy cenných papírů, RM-Systému, popř. jiného organizátora trhu. Dále se zde účtuje nákup cenných papírů podle výpisu z bankovního účtu klienta.
4.2 Ve prospěch účtu se účtuje nákup cenných papírů dle výpisu z burzy cenných papírů, RM-Systému, popř. jiného organizátora trhu. Dále se zde účtuje prodej cenných papírů podle výpisu z bankovního účtu klienta.
4.3 Analytická evidence se vede podle jednotlivých druhů trhů s cennými papíry.
Čl. III
(1) Zůstatky syntetických účtů se vykáží v rozvaze ve smyslu Opatření.3)
1.1 V rozvaze sestavené v plném rozsahu se uvedou zůstatky účtů
 
   821 - řádek 053, sloupec 1
   831, 835 - řádek 085, sloupec 5
   836 - řádek 043, sloupec 1 nebo řádek 093, sloupec 5 podle
charakteru zůstatku.
1) § 45 odst. 1 zákona České národní rady č. 591/1992 Sb., o cenných papírech.
2) Opatření FMF čj. V/20 100/1992 ze dne 15. června 1992.
3) Opatření, kterým se stanoví uspořádání položek rozvahy a výkazu zisků a ztrát a jejich obsahové vymezení pro podnikatele čj. V/1-31 388/1992 (publikováno ve Finančním zpravodaji 12/3/1992 a vyhlášeno ve Sbírce zákonů).